ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ FACΕBOOK (Ηλεκτρολογικές Ενημερώσεις) ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ LIKE

Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2017

ΠΑΡΑΛΛΗΛΙΣΜΟΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΙΣΜΟΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΩΝ Μ/Σ

Αποτέλεσμα εικόνας για power transformer

ΓΕΝΙΚΑ

Σε ορισμένες περιπτώσεις απαιτείται να λειτουργούν ταυτόχρονα δύο ή περισσότεροι Μ/Σ για την τροφοδότηση των φορτίων. Τότε λέμε ότι οι Μ/Σ είναι παραλληλισμένοι, οπότε τα πρωτεύοντά τους, τροφοδοτούνται από το ίδιο δίκτυο και τα δευτερεύοντα επίσης τροφοδοτούν το ίδιο δίκτυο.

Οι λόγοι για τους οποίους επιδιώκουμε τον παραλληλισμό αναφέρονται παρακάτω:

α. Σε ορισμένες περιπτώσεις στην πράξη, όταν πρόκειται να αντιμετωπίσουμε ένα φορτίο, αντί να τοποθετήσουμε ένα Μ/Σ μεγάλης ισχύος ειδικής κατασκευής, λόγοι οικονομικοί και πρακτικοί μας επιβάλουν τον χωρισμό της ισχύος σε δύο μικρότερους Μ/Σ τυποποιημένων μεγεθών.

β. Κατά την επέκταση ενός υποσταθμού, λόγω του ότι χρειαζόμαστε ισχύ μεγαλύτερη της ονομαστικής του υπάρχοντος Μ/Σ, είμαστε υποχρεωμένοι να τοποθετήσουμε δεύτερο με την ταυτόχρονη αξιοποίηση του παλαιού.

γ. Υπάρχουν εγκαταστάσεις οι οποίες πρέπει πάντοτε να
ηλεκτροδοτούνται. Για ασφάλεια περισσότερο αν ο κυρίως Μ/Σ υποστεί βλάβη, θα πρέπει να υπάρχει και δεύτερος Μ/Σ έστω και μικρότερης ισχύος, για εξυπηρέτηση των βασικών κυκλωμάτων μέχρι να αντικατασταθεί η βλάβη του μετασχηματιστή.

δ. Όταν ένας Μ/Σ μεγάλης ισχύος λειτουργεί με μικρά φορτία, έχουμε μεγάλες απώλειες κενής λειτουργίας ενώ με την χρησιμοποίηση περισσότερων μετασχηματιστών μπορούμε κατά τις ώρες περιορισμού των φορτίων να θέσουμε εκτός λειτουργίας μερικούς από αυτούς.

Τα μειονεκτήματα της παράλληλης ζεύξης είναι δύο:

α. Αν δεν προσέξουμε τις συνθήκες παραλληλισμού, οι οποίες αναφέρονται παρακάτω, μπορεί να έχουμε επιβλαβή φαινόμενα για τους Μ/Σ ή να έχουμε ανισοκατανομή φορτίων.

β. Όταν έχουμε περισσότερους Μ/Σ αυξάνονται τα πεδία προστασίας στις πλευρές Υ.Τ. και Χ.Τ. και συνεπώς αυξάνεται και το κόστος των εγκαταστάσεων.

Βάσει των παραπάνω πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί για το τι θα επιλέξουμε για μια εγκατάσταση διότι η λύση ενός προβλήματος εξαρτάται από πολλούς παράγοντες.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Μ/Σ

Ο παραλληλισμός δυο ή περισσότερων μετασχηματιστών βέβαια δεν μπορεί να γίνει χωρίς προϋποθέσεις.
Για να παραλληλίσουμε Μ/Σ είναι απαραίτητο να πληρούνται ορισμένες συνθήκες, οι οποίες ισχύουν με μικρές διαφορές τόσο για τους μονοφασικούς όσο και για τους τριφασικούς Μ/Σ.

Μερικές συνθήκες από τις παραπάνω πρέπει υποχρεωτικά να εκπληρούνται, διότι χωρίς αυτές δεν γίνεται παραλληλισμός. Μερικές βέβαια είναι επιθυμητό να εκπληρούνται για να έχουμε ιδανικό παραλληλισμό.

Πάντως οι συνθήκες παραλληλισμού των Μ/Σ μοιάζουν προς αυτές των γεννητριών, αλλά οι πρώτες είναι αυστηρότερες από τις δεύτερες διότι στους Μ/Σ δεν μπορούμε να ρυθμίσουμε την τάση ούτε το αποδιδόμενο έργο τους.

Αναλυτικότερα οι συνθήκες παραλληλισμού είναι:

1η ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Μ/Σ

Οι Μ/Σ που παραλληλίζονται πρέπει να έχουν τις ίδιες πολικές τάσεις πρωτεύοντος και δευτερεύοντος.

Η συνθήκη αυτή είναι η βασικότερη τόσο για τους μονοφασικούς όσο και για τους τριφασικούς Μ/Σ και εκφράζεται από τις παρακάτω σχέσεις:
EUV11 = EUV12 = EUV13 =…. = EUV1ν για τα πρωτεύοντα
EUV21 = EUV22 = EUV23 = …. = EUV2ν για τα δευτερεύοντα

Οπότε θα έχουν και τον ίδιο λόγο μετασχηματισμού:

                EUV11           EUV12                     EUV13                    EUV1ν
k = ----------- =  ----------- = ----------------= ------------
                EUV21           EUV22                      EUV23                    EUV2ν

Και αντίστροφα, εάν οι Μ/Σ έχουν την ίδια σχέση μεταφοράς (λόγω μετασχηματισμού) πολικών τάσεων τότε θα έχουν τις ίδιες πολικές τάσεις πρωτεύοντος και δευτερεύοντος

2η ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Μ/Σ

Οι παραλληλιζόμενοι Μ/Σ πρέπει να ανήκουν στην ίδια ομάδα ζεύξης.
Οι μετασχηματιστές που ανήκουν σε διαφορετικές ομάδες ζεύξης αλλά έχουν τον ίδιο λόγο μετασχηματισμού και την ίδια τάξη βραχυκύκλωσης (3η συνθήκη) είναι πρακτικά αδύνατο να παραλληλιστούν.

Συνδεσμολογία τριφασικών Μ/Σ ονομάζουμε τις συνδέσεις των περιελίξεων των διαφόρων φάσεων αυτών.

Υπάρχουν τρεις συνδεσμολογίες για τις περιελίξεις των Μ/Σ. Αυτές είναι:
i) Συνδεσμολογία κατά τρίγωνο.
ii) Συνδεσμολογία κατά αστέρα με ή χωρίς ουδέτερο.
iii) Συνδεσμολογία κατά τεθλασμένου αστέρα με ή χωρίς ουδέτερο.

i) Συνδεσμολογία κατά τρίγωνο ονομάζεται, όταν η αρχή της μίας περιέλιξης συνδέεται με το τέλος της άλλης. Τα σημεία σύνδεσης αποτελούν τους ακροδέκτες των φάσεων του Μ/Σ. Δηλαδή, όπως φαίνεται και στο παρακάτω σχήμα  ενώνονται οι ακροδέκτες (C2, B1), (B2, A1), (A2, C1) και οι ακροδέκτες των φάσεων (A2, B2, C2).


ii) Συνδεσμολογία κατά αστέρα ονομάζεται, όταν ενωθούν οι ακροδέκτες των περιελίξεων (A1, B1, C1). Οι ακροδέκτες των φάσεων τότε είναι (A2, B2, C2). Τον κόμβο που δημιουργούν οι ακροδέκτες (A1, B1, C1) ορισμένες φορές χρησιμοποιείται για ουδέτερος.

iii) Η συνδεσμολογία κατά τεθλασμένου αστέρα γίνεται, όταν στην κάθε στήλη του πυρήνα του Μ/Σ υπάρχουν δύο περιελίξεις, δηλαδή ο μετασχηματιστής αποτελείται από δώδεκα άκρα, τα οποία συνδέονται ως εξής: (C1, B3), (B1,A3), (A1, C3). Οι ακροδέκτες (A2, B2, C2)
ενώνονται μεταξύ τους και δημιουργούν ένα κοινό κόμβο τον ουδέτερο και οι ακροδέκτες (A4, B4, C4) αποτελούν τις φάσεις του Μ/Σ.

Με διάφορους συνδυασμούς των παραπάνω ζεύξεων μπορούμε να πετύχουμε μια σειρά συνδέσεων, από τις οποίες άλλες εφαρμόζονται στην πράξη και άλλες όχι.

Από τις μεθόδους που προέχουν στις συνδεσμολογίες και εφαρμόζονται πρακτικά είναι;

1. Πρωτεύον αστέρας --- Δευτερεύον αστέρας
2. Πρωτεύον αστέρας --- Δευτερεύον τρίγωνο
3. Πρωτεύον αστέρας --- Δευτερεύον τεθλασμένος αστέρας
4. Πρωτεύον τρίγωνο --- Δευτερεύον αστέρας
5. Πρωτεύον τρίγωνο --- Δευτερεύον τρίγωνο
6. Πρωτεύον τρίγωνο --- Δευτερεύον τεθλασμένος αστέρας

ενώ δεν χρησιμοποιούνται οι μέθοδοι συνδέσεων

1. Πρωτεύον τεθλασμένος αστέρας --- Δευτερεύον αστέρας
2. Πρωτεύον τεθλασμένος αστέρας --- Δευτερεύον τρίγωνο
3. Πρωτεύον τεθλασμένος αστέρας --- Δευτερεύον τεθλασμένος αστέρας

3η ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Μ/Σ

Οι μετασχηματιστές προς παραλληλισμό πρέπει να έχουν την ίδια τάση βραχυκύλωσης.

Επιθυμούμε, η κατανομή των φορτίων στους παράλληλα
εργαζόμενους Μ/Σ να γίνεται ανάλογα με τις ονομαστικές ισχείς τους

Αν οι παραλληλιζόμενοι Μ/Σ δεν βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση μεταξύ τους, η διανομή των φορτίων τους θα γίνεται ανάλογα με τις ονομαστικές τους ισχείς εφόσον έχουν τις ίδιες τάσεις βραχυκύκλωσης.

Αν όμως υπάρχει μεγάλη διαφορά στις τάσεις βραχυκύκλωσεις , επιτυγχάνουμε ομοιομορφία φόρτισης με την παρεμβολή, στραγγαλιστικών πηνίων πριν τον Μ/Σ, της μικρότερης τάσης βραχυκύκλωσης. Το μέγεθος των στραγγαλιστικών πηνίων είναι ανάλογο με την εμφανιζόμενη διαφορά τάσης.
Ο μετασχηματιστής της μέγιστης τάσης βραχυκύκλωσης παραλαμβάνει πάντοτε και το μικρότερο φορτίο και αντίστροφα. Γι’ αυτό, πρέπει ο Μ/Σ με την μικρότερη ισχύ να έχει τη μεγαλύτερη τάση Βραχυκύκλωσης

Οι  απορροφούμενες ισχείς από τους Μ/σ κατά τον παραλληλισμό είναι αντιστρόφως ανάλογες με τις τάσεις βραχυκύκλωσης των μετασχηματιστών και συνεπώς όσο μικρότερη είναι η ισχύς του Μ/Σ, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η τάση βραχυκύκλωσης UBP ώστε η απορροφούμενη ισχύς από τον κάθε Μ/Σ να παραμένει κατά τον παραλληλισμό μικρότερη από την ονομαστική ισχύ.

Η μέγιστη επιτρεπτή απόκλιση της τάσης βραχυκύκλωσης των μετασχηματιστών που πρόκειται να παραλληλιστούν δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 10%. Για τον λόγο αυτό οι κανονισμοί επιτρέπουν τον παραλληλισμό μετασχηματιστών με λόγο ισχύος μικρότερο ή το πολύ ίσο με 3/1.

4η ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Μ/Σ

Μια ακόμη συνθήκη που είναι απαραίτητη στην παράλληλη σύνδεση των μετασχηματιστών, η οποία μπορούμε να πούμε ότι είναι καθαρά πρακτική συνθήκη είναι η σωστή σύνδεση των αντίστοιχων ακροδεκτών.

Η εξακρίβωσή της αν δεν είμαστε βέβαιοι για την αντιστοιχία των ακροδεκτών, γίνεται με τη βοήθεια δύο βολτόμετρων όταν έχουμε ουδέτερο και τριών βολτόμετρων όταν έχουμε ουδέτερο, όπως φαίνεται
στο σχήμα.


Δηλαδή συνδέουμε τον ένα ακροδέκτη της χαμηλής τάσης του μετασχηματιστή που πρόκειται να παραλληλισθεί με τον αντίστοιχο ζυγό χαμηλής τάσης και έπειτα τοποθετούμε τα βολτόμετρα διαδοχικά μεταξύ των ακροδεκτών και των αντίστοιχων ζυγών χαμηλής τάσης.

Αν υπάρχει αντιστοιχία φάσεων δεν θα έχουμε καμία ένδειξη στα βολτόμετρα. Αν όμως δεν έχουμε αντιστοιχία των φάσεων τα βολτόμετρα θα μας δείξουν μια ένδειξη μεγαλύτερη της τάσης των δευτερευόντων τυλιγμάτων.

Ένα πρόβλημα το οποίο υπάρχει περίπτωση να συναντήσουμε στην παράλληλη λειτουργία είναι ο υπολογισμός των ρευμάτων που διέρχονται από κάθε Μ/Σ όταν έχουμε το ίδιο λόγο τάσεων, αλλά όμως διαφορετικές ονομαστικές ισχείς και τάσεις βραχυκύκλωσης.

5η ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Μ/Σ

Η σχέση των ισχύων τους θα πρέπει να είναι μεταξύ 1/3 και 3Αναλυτικότερα εδώ

Κυριακή, 29 Ιανουαρίου 2017

Ο πρώτος αυτόματος διακόπτης

Αποτέλεσμα εικόνας για hugo stotz circuit breaker
Ο Hugo Stotz πρώτος το 1923 συνδύασε σε μια συσκευή ένα θερμικό και ένα μαγνητικό στοιχείο προστασίας, κατοχυρώνοντας τον πρώτο διακόπτη με αυτόματη ενεργοποίηση. Στην ουσία λοιπόν δημιούργησε μια συσκευή που μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ξανά και ξανά για την απενεργοποίηση υψηλών ρευμάτων, χωρίς όμως να καταστρέφεται η ασφάλεια της. Για τη συσκευή του αυτή το 1924 έλαβε το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. 
Από τότε η ιδέα αυτή εξελίχθηκε και οδήγησε στην παραγωγή μικροαυτομάτων σε μεγάλη ποικιλία τύπων και καμπυλών ενεργοποίησης.

Χωρίς την ανακάλυψη αυτή του Hugo Stotz ο κόσμος της ηλεκτρικής ενέργειας θα μπορούσε να είναι πολύ διαφορετικός από αυτόν που γνωρίζουμε σήμερα, αφού σε κάθε σφάλμα υπερφόρτισης θα έπρεπε να αντικαθιστούμε το μέσο προστασίας (ασφάλεια τήξεως).Λόγω αυτού του μικροαυτόματου διακόπτη, ο υπολογιστής σας, η τηλεόραση, το ψυγείο και άλλες συσκευές, μπορούν να λειτουργούν με ασφάλεια για πολλά χρόνια, αφού τυχόν επιβλαβή ρεύματα ανιχνεύονται από αυτόν και στιγμιαία διακόπτεται η τροφοδοσία τους. Άρα, το μόνο που χρειάζεται να κάνετε εσείς είναι όταν «πέφτει» ο διακόπτης, να τον ανεβάζετε πάλι στο ΟΝ.
Αποτέλεσμα εικόνας για Ο πρώτος μικροαυτόματος διακόπτης ισχύος

1. 1923 - Ο πρώτος μικροαυτόματος διακόπτης ισχύος (MCB) | 
2. 1928 - MCB παλαιού τύπου με K-χαρακτηριστική για ηλεκτροκινητήρες | 
3. 1957 -- S201-K4, MCB παλαιού τύπου υψηλής απόδοσης | 
4. 1961 - MCB S161 παλαιού τύπου | 
5. 2012 MCB από System pro M compact S200 | Οι μικροαυτόματοι διακόπτες αποτελούν πλέον την ιδανική λύση για την προστασία των ηλεκτρικών γραμμών και των συσκευών σε παρατεταμένες υπερεντάσεις, βραχυκυκλώματα και διαρροές και επιτρέπουν την ασφαλή και αποτελεσματική εκμετάλλευση της εγκατάστασης.

Ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί στα παρακάτω χαρακτηριστικά τα οποία επιτρέπουν τη χρησιμοποίηση των μικροαυτόματων τόσο σε οικιακές - κτιριακές εγκαταστάσεις όσο και σε βιομηχανικές εφαρμογές:

- Ευρύ φάσμα χαρακτηριστικών ρεύματος - χρόνου (Β, C, D, Κ, Ζ)
- Περιορισμός της διερχόμενης ενέργειας κατά τη διάρκεια του βραχυκυκλώματος, για την    αποφυγή καταστροφών στις καλωδιώσεις και τις συσκευές
- Μεγαλύτερη ποικιλία στα ονομαστικά ρεύματα για την παροχή μέγιστης ευελιξίας στην    κάλυψη όλων των αναγκών
- Ποικιλία επιλογών ως προς την ικανότητα διακοπής σε περίπτωση βραχυκυκλώματος
- Δυνατότητα πραγματοποίησης μεγάλου αριθμού ηλεκτρικών και μηχανικών χειρισμών
- Αντοχή σε κρούσεις, κραδασμούς και δυσμενείς περιβαλλοντικούς παράγοντες
- Ακροδέκτες διπλής λειτουργίας για ταυτόχρονη σύνδεση καλωδίων και μπαρών γεφύρωσης
- Δυνατότητα τροφοδοσίας και από τις δύο πλευρές
- Τεχνική στερέωσης που επιτρέπει την εύκολη αντικατάσταση του μικροαυτόματου
- Τήρηση των κανονισμών IEC/EN 60898 και IEC/EN60947-2
- Πληθώρα βοηθητικών εξαρτημάτων
- Μεγάλος αριθμός διεθνών και εθνικών πιστοποιήσεων, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν  στις αγορές όλου του κόσμου.
Πώς να Έχω μια Πλήρη Επαγγελματική Υπογραφή στο Email

Όταν στέλνουμε ένα επαγγελματικό email, είναι πολύ σημαντικό η υπογραφή μας να εμπνέει σοβαρότητα. Μία σωστά δομημένη υπογραφή στο email θα τραβήξει την προσοχή και θα αφήσει τον παραλήπτη με θετικές εντυπώσεις. Παρακάτω θα δούμε τους καλύτερους τρόπους για να προσθέσουμε μία προσωπική ή επαγγελματική υπογραφή στο email μας.

Πόσο σημαντική είναι η υπογραφή στο email

Όταν στέλνουμε ένα προσωπικό email σε κάποιον γνωστό μας, σίγουρα η υπογραφή δεν παίζει ιδιαίτερο ρόλο. Δεν έχει σημασία αν θα περιλαμβάνει τα στοιχεία επικοινωνίας μας, κάποια εικόνα, ή μια έξυπνη φράση, αφού προορίζεται για κάποιον που μας ξέρει.
Πόσες φορές όμως στέλνουμε προσωπικά email; Βρισκόμαστε πλέον στην εποχή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όπου το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο χρησιμοποιείται κυρίως για επαγγελματικούς σκοπούς.
Συνήθως μέσω του email επικοινωνούμε είτε με αγνώστους, είτε με συνάδελφους για κάποια δουλειά, και γενικά για διάφορους άλλους λόγους επαγγελματικού περιεχομένου.
Σαφώς, λοιπόν, ο τρόπος γραφής μας γίνεται πιο επίσημος και απαιτείται η χρήση κάποιας αποφώνησης, μαζί με την υπογραφή μας.
Μία υπογραφή όμως, όσο σύντομη κι αν είναι, μπορεί να μεταφέρει πολλά μηνύματα για εμάς ή την εταιρεία που τυχόν εκπροσωπούμε. Μπορεί ενδεχομένως να κάνει τη διαφορά, δίνοντας θετική ή και αρνητική εντύπωση στον παραλήπτη.

Τι πρέπει να περιέχει μία υπογραφή στο email

Η υπογραφή στο email θα πρέπει να περιλαμβάνει μερικά βασικά στοιχεία. Το βασικότερο όλων είναι προφανώς το ονοματεπώνυμό μας. Εξίσου σημαντικό είναι να αναφέρουμε το επάγγελμά μας, μαζί με την εταιρεία στην οποία εργαζόμαστε.
Έπειτα θα πρέπει να συμπεριλάβουμε τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να επικοινωνήσει κάποιος μαζί μας.
Ανάμεσά τους μπορεί να είναι το τηλέφωνό μας, μία διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα επαγγελματικά μας προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και άλλα.
Τονίζουμε ιδιαίτερα το "επαγγελματικά προφίλ", ειδικά όταν πρόκειται για επαγγελματική υπογραφή. Άλλωστε οι προσωπικές μας στιγμές στο Facebook δεν ενδιαφέρουν τον μελλοντικό μας εργοδότη.
Συνοψίζοντας λοιπόν, στην υπογραφή μας μπορούμε να προσθέσουμε τα εξής στοιχεία:
  • Ονοματεπώνυμο
  • Επάγγελμα
  • Επωνυμία εταιρείας
  • Ιστοσελίδα
  • Διεύθυνση email
  • Τηλέφωνο
  • Επαγγελματικά προφίλ σε κοινωνικά δίκτυα
  • Λογότυπο ή εικόνα
Φυσικά θα πρέπει να προσέξουμε να μην το παρακάνουμε με τις πληροφορίες. Το μέγεθος για μία υπογραφή στο email δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τις τρεις με τέσσερις γραμμές.
Δεν θέλουμε να φτάσουμε στο σημείο η υπογραφή μας να είναι μεγαλύτερη απ' το μήνυμα που στέλνουμε.

Δωρεάν εργαλεία για δημιουργία υπογραφής

Ωραία, έχουμε διαλέξει τα στοιχεία που θα χρησιμοποιήσουμε για την υπογραφή στο email μας. Ποιο είναι το επόμενο βήμα; Απλά τα γράφουμε κάτω από κάθε μας μήνυμα; Κάτι τέτοιο δεν είναι πολύ πρακτικό.
Όλες οι σύγχρονες υπηρεσίες webmail και τα προγράμματα διαχείρισης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διαθέτουν ρυθμίσεις για να προστίθεται αυτόματα η υπογραφή στο email μας.
Οπότε το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε, είναι να δημιουργήσουμε μία υπογραφή ανάλογα με τα γούστα μας.
Ευτυχώς και γι' αυτόν τον σκοπό υπάρχουν διάφορα δωρεάν εργαλεία στο ίντερνετ, που αυτοματοποιούν αυτή τη διαδικασία. Για τις ανάγκες του οδηγού, θα χρησιμοποιήσουμε το Newoldstamp, το οποίο μας δίνει αρκετές επιλογές στη δωρεάν έκδοση.

Newoldstamp

Το Νewoldstamp είναι από τις πιο δημοφιλείς υπηρεσίες για δημιουργία υπογραφής.
Παρότι διαθέτει και πληρωμένες εκδόσεις, μας επιτρέπει να δημιουργήσουμε και δωρεάν υπογραφές. Φυσικά έχει κάποιους περιορισμούς, όμως θα μας καλύψει για τις βασικές πληροφορίες που θέλουμε να προσθέσουμε.
Για να ξεκινήσουμε, πατάμε στο κουμπί "Create Free Signature" που θα βρούμε πάνω δεξιά στην κεντρική σελίδα.
Θα μεταφερθούμε στον editor της εφαρμογής, όπου μπορούμε να ξεκινήσουμε τη δημιουργία της υπογραφής.
Ξεκινάμε διαλέγοντας κάποιο έτοιμο template από τη δεξιά πλευρά του παραθύρου. Όπως βλέπουμε, έχουμε μόνο τέσσερις δωρεάν επιλογές. Οι υπόλοιπες που είναι σκιασμένες με μπλε χρώμα, αφορούν τους premium λογαριασμούς.
Έπειτα προχωράμε συμπληρώνοντας τα στοιχεία μας στην αριστερή στήλη. Δεν είναι απαραίτητο να τα συμπληρώσουμε όλα, χρησιμοποιούμε μόνο αυτά που θέλουμε.
Ακριβώς από κάτω διαλέγουμε την εικόνα του προφίλ μας και το χρώμα της αρεσκείας μας. Δυστυχώς η αλλαγή του σχήματος της εικόνας ανήκει στα premium χαρακτηριστικά, όμως μπορούμε να ζήσουμε και χωρίς αυτό.
Τα social media μπορούμε να τα προσθέσουμε από το κάτω δεξιά μέρος του editor.
Αφού τελειώσουμε και μ' αυτό και είμαστε ικανοποιημένοι στην προεπισκόπηση της υπογραφής μας, πατάμε στο κουμπί "Save".
Ακριβώς από κάτω θα δούμε μία λίστα με όλες τις διαθέσιμες πλατφόρμες email. Επιλέγουμε αυτήν που χρησιμοποιούμε, κάνουμε κλικ στο "Select" και πατάμε "Control+C" για να αντιγράψουμε την υπογραφή.
Στο επόμενο κομμάτι του οδηγού θα δούμε πώς κάνουμε επικόλληση της υπογραφής, ανάλογα με την υπηρεσία που χρησιμοποιούμε.

Εναλλακτικά εργαλεία για υπογραφή στο email

Πέρα από το Newoldstamp, υπάρχουν και διάφορες άλλες δωρεάν εναλλακτικές. Ωστόσο, επειδή δεν προσφέρουν τίποτα επιπλέον, θα τις αναφέρουμε απλά ονομαστικά.

Hubspot

Στο Hubspot θα βρούμε μία εξίσου εύκολη πλατφόρμα για δημιουργία υπογραφής.
Δεν έχει τόσες επιλογές μορφοποίησης όσες το Newoldstamp στη δωρεάν έκδοση, όμως μας παρέχει τη δυνατότητα να συμπληρώσουμε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες.
Επιπλέον, ενώ δεν μας ζητάει να επιλέξουμε την υπηρεσία email που χρησιμοποιούμε, μας επιτρέπει να κάνουμε επικόλληση είτε σε μορφή κειμένου, είτε σε μορφή πηγαίου κώδικα.
Έτσι, καλύπτει όλα τα δημοφιλή προγράμματα διαχείρισης email που θα αναφέρουμε παρακάτω.

Htmlsig

Το Htmlsig έχει λιγότερες επιλογές στη δωρεάν έκδοση.
Όπως βλέπουμε και στην εικόνα, μόνο οι δύο πρώτες καρτέλες είναι διαθέσιμες για διαμόρφωση, που περιλαμβάνουν τις βασικές πληροφορίες μας και τα κοινωνικά δίκτυα.
Δεν υπάρχουν περαιτέρω επιλογές μορφοποίησης, οπότε αν χρησιμοποιήσουμε το Htmlsig, θα πρέπει να αρκεστούμε στο προεπιλεγμένο template.

Πώς εισάγουμε την υπογραφή στο email μας

Αφού έχουμε διαλέξει την κατάλληλη υπογραφή, θα πρέπει να ενημερώσουμε το πρόγραμμα που χρησιμοποιούμε για τη διαχείριση του email μας, έτσι ώστε να την προσθέτει αυτόματα στο τέλος κάθε μηνύματος.
Παρακάτω θα δούμε πώς θα το πετύχουμε αυτό στις πιο δημοφιλείς εφαρμογές και υπηρεσίες webmail.

Gmail

Για το Gmail βρίσκουμε τη ζητούμενη επιλογή στις "Ρυθμίσεις"...
...πηγαίνοντας στο κάτω μέρος της καρτέλας "Γενικά".
Τσεκάρουμε από τη λίστα το επιθυμητό email, και απλά κάνουμε επικόλληση στον κενό χώρο την υπογραφή που έχουμε δημιουργήσει.
Τέλος, πατάμε "Αποθήκευση".

Outlook Live

Αντίστοιχα στο Outlook Live θα πρέπει να πάμε στις "Επιλογές"...
...και να επιλέξουμε "Αλληλογραφία", "Διάταξη", "Υπογραφή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου".
Στη συνέχεια κάνουμε και εδώ επικόλληση την υπογραφή μας, τσεκάρουμε τα κουτάκια ανάλογα με το τι θέλουμε, και πατάμε "Αποθήκευση".

Yahoo

Στο Yahoo η διαδικασία δεν διαφέρει. Πηγαίνουμε και εδώ στις "Ρυθμίσεις"...
...και από την καρτέλα "Λογαριασμοί", διαλέγουμε το email μας.
Εκεί τσεκάρουμε το κουτάκι που φαίνεται στην εικόνα, κάνουμε επικόλληση την υπογραφή μας, και πατάμε "Αποθήκευση".

Thunderbird

Για να ρυθμίσουμε μία νέα υπογραφή στο email μας από τον Thunderbird, πρέπει να πάμε στο μενού "Εργαλεία" και να επιλέξουμε "Account Settings".
Στο πεδίο "Κείμενο υπογραφής", βάζουμε το κείμενο της αρεσκείας μας.
Σε αντίθεση με τις υπηρεσίες webmail που περιγράψαμε παραπάνω, στον Thunderbird δεν μπορούμε να επικολλήσουμε απευθείας την υπογραφή μας με links και εικόνες.
Θα πρέπει πρώτα να τσεκάρουμε την επιλογή "Χρήση HTML", έτσι ώστε να επιτρέπεται η μορφοποίηση HTML.
Έπειτα, επικολλούμε τον πηγαίο κώδικα που αντιγράψαμε από τις υπηρεσίες δημιουργίας υπογραφής και πατάμε ΟΚ.

Outlook

Αν χρησιμοποιούμε τον client του Outlook αντί για τη live έκδοση, τότε δεν έχουμε παρά να πατήσουμε "Αρχείο" και να κάνουμε κλικ στο "Επιλογές".
Από την καρτέλα "Αλληλογραφία", επιλέγουμε το κουμπί "Υπογραφές".
Στο παράθυρο που θα εμφανιστεί πατάμε "Δημιουργία", και δίνουμε ένα όνομα στην υπογραφή μας. Έπειτα κάνουμε κλικ στο OK.
Κάνουμε και εδώ επικόλληση την υπογραφή μας στο πεδίο επεξεργασίας, και πατάμε ΟΚ.
πηγή:www.pcsteps.gr

Σάββατο, 28 Ιανουαρίου 2017

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΟΠΤΙΚΗΣ ΙΝΑΣ

Οι οπτικές ίνες είναι μια τεχνολογία που με τα δίκτυα HFC (Hybrid fibre-coaxial) έχει κατοχυρωθεί στα καλωδιακά δίκτυα CATV, εδώ και πολλά χρόνια. Στο εξωτερικό, λόγο της άνθησης της τεχνολογίας, ο εξοπλισμός γύρω από την οπτική ίνα έχει εξελιχθεί πολύ. Μάλιστα, στην φετινή έκθεση Anga Cable η οπτική ίνα ήταν το κεντρικό θέμα σε πολλά περίπτερα μεγάλων εταιρειών, αναδεικνύοντας τις τάσεις της αγοράς. Η χώρα μας δεν ακολούθησε αυτήν την πορεία, πιθανότατα επειδή η εξέλιξη των HFC δικτύων συνέπεσε με την οικονομική ύφεση και ακολούθως με την έλλειψη μεγάλων έργων καλωδιακών δικτύων CATV.
Από την άλλη πλευρά, η ευκολία διαχείρισης των οπτικών ινών, η μείωση του κόστους εξοπλισμού και ταυτόχρονα τα πολλά πλεονεκτήματα που προσφέρει η τεχνολογία, αργά ή γρήγορα θα οδηγήσουν τις οπτικές ίνες και στην ελληνική αγορά.
Ξεκάθαρο δείγμα της αλλαγής στον εξοπλισμό διαχείρισης της οπτικής ίνας αποτελεί ο συγκολλητής οπτικών ινών κάποιων εταιριών όπως ο KL-300T από την εταιρία AMF Electronics και ο DVP-740

Αποτέλεσμα εικόνας για KL-300TΑποτέλεσμα εικόνας για DVP-740 fusion splicer
Κόλληση οπτικής ίνας με... οθόνη και μενού
Ενσωματώνει οθόνη με μενού παραμετροποίησης και προβολή της διαδικασίας με κάμερες που διαθέτει στο σημείο της ένωσης. Τα εξαιρετικά εξελιγμένα μηχανήματα υποστηρίζουν τεχνολογία PAS (Profile ALignment System) για ευθυγράμμιση πυρήνα σε πυρήνα, ψηφιακή συγκόλληση με αυτόματη εστίαση, προβολή μόνο άξονα X ή Υ, ή προβολή και των δύο ταυτόχρονα και αυτόματη ανίχνευση σφάλματος. Όλη η διαδικασία προβάλλεται στην έγχρωμη οθόνη TFT των 5,6' και παράλληλα υποστηρίζει USB και VGA interface. Μέσα από το μενού της μονάδας μπορεί να ρυθμιστεί σε βάθος η διαδικασία και οι παράμετροι της κόλλησης, ανάλογα το είδος της οπτικής ίνας. Οι ρυθμίσεις αυτές μπορούν να αποθηκευτούν σε διαφορετικά προφίλ για να επαναφέρονται άμεσα.
Κόλληση και όχι τερματισμός...
Προτού προχωρήσουμε στην εμπειρία της κόλλησης με το KL-300T και το DVP-740, να επισημάνουμε ότι η διαδικασία δεν έχει καμία σχέση με τερματισμό της οπτικής ίνας με βύσμα και για αυτό το λόγο η AMF Electronics διαθέτει πλήρη γκάμα pig tails διαφόρων ακροδεκτών. Αυτή είναι μια διαδικασία η οποία δεν μπορεί να γίνει εκτός εργοστασίου και γι' αυτό το λόγο πωλούνται έτοιμες, πιστοποιημένες ίνες τερματισμένες με βύσμα μόνο από τη μια πλευρά του καλωδίου. Από την άλλη πλευρά έρχεται να γίνει η κόλληση, με ένα Splicer.
Κόλληση στην πράξη
Στο κουτί μεταφοράς του KL-300T περιέχονται και τα αντίστοιχα κοπτικά και καθαριστικά της οπτικής ίνας.
Αποτέλεσμα εικόνας για KL-300T
Αρχικά πρέπει να καθαρίσουμε την ίνα από το εξωτερικό περίβλημα, όπως και από το εσωτερικό, έως ότου μείνει ο πυρήνας γυμνός. Έπειτα, πρέπει να καθαριστεί καλά με το κατάλληλο οινόπνευμα.
Στη συνέχεια, με το κοπτικό μηχάνημα, που διαθέτει ροδέλα από διαμάντι, η ίνα κόβεται σε συγκεκριμένο μήκος με απόλυτη καθετότητα. Φυσικά, η ίδια διαδικασία ακολουθείται και στο άλλο κομμάτι οπτικής ίνας.


Σειρά έχει πλέον το Splicer, όπου τοποθετούμε τους πυρήνες από τις δύο ίνες αντικριστά σε απόλυτα συγκεκριμένη θέση, κοντά στις ακίδες όπου παράγεται ο σπινθήρας.Σχετική εικόνα
Έχοντας επιλέξει το κατάλληλο προφίλ παραμέτρων, κλείνουμε το καπάκι και η συσκευή προχωράει αυτόματα στο καλιμπράρισμα των ινών και στην κόλλησή τους. Σε περίπτωση όπου υπάρχει απόκλιση από τις απαιτήσεις που έχουν ρυθμιστεί (σκόνη, κακή κοπή της ίνας), παρουσιάζει προειδοποιητικό μήνυμα και δεν προχωράει στην κόλληση, εκτός εάν το θελήσει ο τεχνικός.

Εξαιρετικά ενδιαφέρον έχει η προβολή των ινών από τις κάμερες κοντά στις ακίδες της κόλλησης, όπου φαίνεται με απόλυτη λεπτομέρεια η όλη διαδικασία.
Αποτέλεσμα εικόνας για KL-300T
Μετά την κόλληση, η συσκευή πραγματοποιεί έλεγχο αντοχής τεντώνοντας την ίνα και παρουσιάζει τις απώλειες της κόλλησης, ως τελικό αποτέλεσμα. Δείτε τη διαδικασία με το DVP-740Δείτε τη διαδικασία με το KL-300T