ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ FACΕBOOK (Ηλεκτρολογικές Ενημερώσεις) ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ LIKE

Πέμπτη, 29 Μαρτίου 2018

Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Ρύπων


Το ανθρώπινο “αποτύπωμα” μέσω δραστηριοτήτων όπως η βιομηχανία, η κατανάλωση ενέργειας, η γεωργία, οι μεταφορές, η παραγωγή ενέργειας, τα απόβλητα κ.α., έχει ως αποτέλεσμα τη συνεχώς αυξανόμενη έκλυση αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα, όπως το διοξείδιο του άνθρακα. Αυτά τα αέρια παγιδεύουν θερμότητα, προκαλώντας τη σταδιακή αύξηση της παγκόσμιας μέσης θερμοκρασίας και, κατά συνέπεια, δημιουργούν αυτό που ακούμε διαρκώς ως κλιματική αλλαγή!
Τι είναι το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Ρύπων (EU ETS);

Στο καίριο αυτό πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής υπάρχουν έξυπνες λύσεις. Μία από αυτές είναι η εμπορία δικαιωμάτων εκπομπής αερίων, η οποία αποτελεί το θεμέλιο της στρατηγικής της για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Το σύστημα αυτό πρόκειται, ουσιαστικά, για μία αγοραπωλησία δικαιωμάτων εκπομπών άνθρακα, οι τιμές των οποίων καθορίζονται από την αρχή της προσφοράς και της ζήτησης, και από επί μέρους ρυθμίσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης (κάθε δικαίωμα ισοδυναμεί με έναν τόνο άνθρακα). To Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Ρύπων καλύπτει περισσότερες από 11.000 ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις σε 31 χώρες στην Ευρώπη ενώ, παράλληλα, καλύπτει και τις εκπομπές των αερομεταφορών εντός των ευρωπαϊκών αεροδρομίων.
Το 2003 καθιερώθηκε σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας (EU Greenhouse Gas Emissions Trading Scheme) (οδηγία 2003/87/ΕΚ) προκειμένου να προωθηθεί, στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου του Κυότο, η μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Σε κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποδόθηκε ένας συνολικός αριθμός δικαιωμάτων εκπομπών τον οποίο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει. Με τη σειρά του το κάθε κράτος μέλος διανέμει τα δικαιώματα εκπομπής αερίων στις υπόχρεες εγκαταστάσεις.
Η εφαρμογή του συστήματος έχει χωριστεί σε τρεις φάσεις: φάση Ι από 2005-2007 [Απόφαση 2004/156], φάση ΙΙ από 2008-2012 [Απόφαση 2007/589] και φάση ΙΙΙ από το 2013 και μετά. 

Σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνεται;

Η συμμετοχή στο σύστημα εμπορίας είναι υποχρεωτική για ορισμένες δραστηριότητες (π.χ. εγκαταστάσεις καύσης, παραγωγή και επεξεργασία σιδηρούχων μετάλλων, βιομηχανία ανόργανων υλικών) όπως αυτές ορίζονται από την οδηγία.
Από τον Αύγουστο του 2010 οι αεροπορικές δραστηριότητες εντάσσονται στο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου.

Τι απαιτεί η εφαρμογή;

Υποχρέωση όλων των κατηγοριών δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στην εφαρμογή της κοινοτικής οδηγίας είναι:
·         η παρακολούθηση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου βάσει κατευθυντήριων γραμμών.
·         η κατάρτιση και υποβολή επαληθευμένης έκθεσης εκπομπών προς την Αρμόδια Αρχή στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους.

Με απλά λόγια το σύστημα αυτό ορίζει τις ετήσιες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που επιτρέπεται να έχει η κάθε ρυπογόνος εταιρεία.  Αν αυτό το όριο ξεπεραστεί, τότε η εταιρεία θα πρέπει να μειώσει τις εκπομπές της ή να αγοράσει δικαιώματα από μια άλλη εταιρεία η οποία έχει πλεόνασμα. Δηλαδή έχει λιγότερες εκπομπές μέσα στη χρονιά και δεν επιθυμεί να τις κρατήσει ως απόθεμα για την επόμενη. Η υπέρβαση του επιτρεπτού ορίου εκπομπών επιφυλάσσει πολύ υψηλά πρόστιμα.
Τα δικαιώματα εκπομπής ρύπων αυξήθηκαν από τα 5,6 ευρώ ο τόνος το 2017, στα 13,5 ευρώ ο τόνος ήδη μέσα στο 2018.
Με αυτό τον τρόπο το ETS δημιουργεί οικονομικά κίνητρα για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Συνεπώς συντελεί και στη μάχη κατά της κλιματικής αλλαγής.


Η διεθνής κοινότητα και οι περιβαλλοντικές οργανώσεις αναμένουν την έναρξη της τέταρτης φάσης (phase IV) μετά το 2020, καθώς έχουν γίνει ιδιαίτερα υποσχόμενες εξαγγελίες για την προώθηση νέων βελτιωτικών μέτρων του συστήματος.

Τετάρτη, 28 Μαρτίου 2018

Θερμίστορς PΤC και NTC

Τα θερμίστορς ή θερμοαντιστάτες ανήκουν στην κατηγορία των παθητικών αισθητήρων και μεταβάλλουν την ωμική τους αντίσταση ανάλογα με τη θερμοκρασία τους. Παθητικά είναι τα αισθητήρια τα οποία δεν χρειάζονται τροφοδοσία ρεύματος για να λειτουργήσουν, και απλώς παράγουν μία μεταβλητή.


Η θερµοκρασία που επηρεάζει την τιµή της αντίστασης προσδιορίζεται από δύο παράγοντες: 
•Θερµοκρασία περιβάλλοντος του θερµίστορ 
•Αύξηση θερµοκρασίας από την κατανάλωση ισχύος στο θερµίστορ όταν διαρρέεται από ρεύµα

Η λέξη θερμίστορ είναι συνένωση των Αγγλικών λέξεων thermal και resistor.
Ο θερμοαντιστάτης κατασκευάζεται από θερμοευαίσθητα υλικά. Τα υλικά αυτά συνήθως είναι προϊόντα σύντηξης μαγνησίου, κοβαλτίου, νικελίου και άλλων υλικών. Ως ηλεκτρικό εξάρτημα, ο θερμοαντιστάτης δεν έχει πολικότητα έτσι για τη σύνδεσή του σε κύκλωμα δε χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. 
Κατηγορίες θερμίστορς


Τα θερμίστορ είναι τυπικά δύο "αντιθέτων" τύπων:
PTC (Αισθητήριο ημιαγωγού που μεταβάλει την ωμική του αντίσταση ανάλογα με την θερμοκρασία). Χρησιμοποιείται για θερμοκρασίες από –25- 150oC.

Στα θερμίστορ αυτά σε μια μεγάλη περιοχή θερμοκρασίας, η αντίστασή τους αυξάνει καθώς η θερμοκρασία αυξάνει, παρουσιάζουν δηλαδή θετικό
θερμικό συντελεστή.
Όλα τα μέταλλα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την
κατασκευή PTC, παρουσιάζουν όμως χαμηλό θερμικό συντελεστή. Αντίθετα άλλα (κεραμικά) υλικά παρουσιάζουν υψηλό συντελεστή και γι αυτό προτιμούνται.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ PTC θερμίστορ


Οι τιμές της αντίστασης των θερμίστορς PTC κυμαίνονται από 0.5 Ω έως 20 kΩ σε θερμοκρασία δωματίου. Επειδή η αύξηση της αντίστασης γίνεται απότομα, τα θερμίστορς αυτά δεν ενδείκνυνται για τη μέτρηση συνεχών τιμών θερμοκρασίας αλλά για τη διακοπή της τροφοδοσίας κυκλωμάτων. Έτσι αποτελούν θερμοευαίσθητους ηλεκτρονικούς διακόπτες. Δεν έχουν μηχανικά μέρη όπως άλλοι διακόπτες, και επομένως εμφανίζουν μηδενική μηχανική φθορά και μεγάλη διάρκεια ζωής. Επιπρόσθετα δεν εμφανίζουν φαινόμενα υστέρησης και έχουν εξαιρετικά χαμηλό κόστος. Τα θερμίστορς PTC αυτοθερμαίνονται όταν διαρρέονται από ρεύμα, και αυτό αξιοποιείται στις εφαρμογές.

Επειδή παρουσιάζουν μεγάλη μεταβολή της αντίστασης με την θερμοκρασία χρησιμοποιούνται για την προστασία κυκλωμάτων από υψηλά ρεύματα.
Στο επόμενο σχήμα βλέπουμε μια τέτοια συνδεσμολογία.


n Στην θερμοκρασία δωματίου η τιμή της αντίστασης του PTC είναι χαμηλή (τυπική τιμή μεταξύ 10 και 140 Ω).

n Ρεύμα Ι δημιουργεί μια τάση VL στο φορτίο και Vs στο θερμίστορ (VL>>Vs).


n Στο θερμίστορ παρέχεται τότε μια ισχύς P=IVs που αυξάνει την θερμοκρασία του.


n Κατά την κανονική λειτουργία της συσκευής (φορτίο) το ρεύμα Ι έχει χαμηλή τιμή, άρα μικρή είναι και η αύξηση της θερμοκρασίας του θερμίστορ, ώστε τελικά δεν επηρεάζεται η τιμή της ολικής αντίστασης του κυκλώματος.


n Όταν όμως συμβεί κάποιο βραχυκύκλωμα, η αντίσταση του φορτίου ελαττώνεται κατά πολύ, οπότε έχουμε μια μεγάλη αύξηση του ρεύματος.


n Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση της θερμοκρασίας του θερμίστορ λόγω αυτοθέρμανσης, με αποτέλεσμα την αύξηση της αντίστασής του. Ετσι η ολική αντίσταση του κυκλώματος αυξάνει και επομένως το ρεύμα μειώνεται.Οι συνηθέστερες εφαρμογές των θερμίστορς PTC είναι οι εξής :

1. Μέτρηση της ροής ρευστών

Εάν ένα θερμίστορ PTC ευρίσκεται σε ακίνητο αέρα ή σε ακίνητο υγρό, αδυνατεί να αποβάλλει πολλή θερμότητα και αυτοθερμαίνεται γρήγορα Έτσι γρήγορα μεταβαίνει στην κατάσταση υψηλής αντίστασης, στην οποία μπορεί να διακόψει ένα ηλεκτρονικό κύκλωμα. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να ελέγχει μία διαδικασία ψύξης, ευρισκόμενο μέσα στο ψυκτικό αέριο ή υγρό. Εάν η ροή του ψυκτικού αερίου ή υγρού μειωθεί, το θερμίστορ αποκτά μεγάλη αντίσταση και ενεργοποιεί ένα κύκλωμα προειδοποίησης ή το κύκλωμα ελέγχου της ροής του ψυκτικού.

2. Χρονική καθυστέρηση

    Εάν διαβιβάσουμε σε ένα θερμίστορ PTC ένα συγκεκριμένο ρεύμα, το θερμίστορ θα αυτοθερμανθεί και θα οδηγηθεί σε συγκεκριμένο χρόνο στην κατάσταση υψηλής αντίστασης, στην οποία μπορεί να ενεργοποιήσει κάποιο υποκύκλωμα. Επομένως μπορούμε να ενεργοποιήσουμε ένα υποκύκλωμα μετά από συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, να εισάγουμε δηλαδή μία επιθυμητή χρονική καθυστέρηση στη λειτουργία του υποκυκλώματος. Είναι σημαντικό να έχει το θερμίστορ PTC τη δυνατότητα να ψυχθεί πλήρως μεταξύ δύο διαδοχικών αυτοθερμάνσεων, αλλιώς η χρονική καθυστέρηση στη δεύτερη περίπτωση θα είναι μικρότερη και το θερμίστορ δε θα λειτουργεί αξιόπιστα.

3. Προστασία μπαταριών από υπερφόρτιση

    Όταν οι μπαταρίες φορτίζονται στη μέγιστη χωρητικότητά τους, θερμαίνονται. Έτσι ένα θερμίστορ PTC που ευρίσκεται σε επαφή με μία μπαταρία μπορεί να ανιχνεύσει πότε η μπαταρία φορτίζεται πλήρως. Τότε η αντίστασή του αυξάνει απότομα και μηδενίζεται το ρεύμα που το διαρρέει, με αποτέλεσμα τη διακοπή της τροφοδοσίας της μπαταρίας.

NTC (Αισθητήριο ημιαγωγού που μεταβάλει την ωμική του αντίσταση αντιστρόφως ανάλογα με την θερμοκρασία). Χρησιμοποιείται για θερμοκρασίες από –100 - 300oC, και παρέχει μεγαλύτερη ακρίβεια μέτρησης από το PTC. Στα θερμίστορ αυτά η αντίσταση μειώνεται καθώς η θερμοκρασία αυξάνει,
παρουσιάζουν δηλαδή αρνητικό θερμικό συντελεστή.
Η σχέση μεταξύ της αντίστασης και της θερμοκρασίας είναι ισχυρά μη γραμμική.
Χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση θερμοκρασίας

Τα θερμίστορς NTC εμφανίζουν μεγάλες μεταβολές αντίστασης όταν υφίστανται μικρές μεταβολές θερμοκρασίας. Η μεταβολή της αντίστασής τους καθορίζεται από το πηλίκο της αντίστασης στους 25 οC προς την αντίσταση στους 125 οC και είναι, ανάλογα με το μοντέλο, της τάξης του 20 έως 40. Αυτό σημαίνει ότι η αντίσταση σε θερμοκρασία 125 οC γίνεται από 20 έως 40 φορές μικρότερη της αντίστασης σε θερμοκρασία δωματίου 25οC

Σήμερα διατίθενται θερμίστορς με διάφορες τιμές αντίστασης, από 500 Ω έως 10 MΩ σε θερμοκρασία δωματίου. Τα θερμίστορς NTC κατασκευάζονται σε μορφή ράβδου, δίσκου ή κάψουλας.
Η μη γραμμική σχέση της αντίστασης του θερμίστορ NTC με τη θερμοκρασία αποθαρρύνει συχνά τη χρήση των θερμίστορς σε εφαρμογές.


Ένα από τα μεγαλύτερα εργοστάσια μπαταριών στην Ευρώπη βρίσκεται στην Ελλάδα


Η Συστήματα Sunlight εξάγει το 92% της παραγωγής της ενώ ετοιμάζεται να διεισδύσει πιο δυναμικά στην αγορά της Αμερικής

Το 2017, η Συστήματα Sunlgight, μέλος του Ομίλου Olympia, συμφερόντων Πάνου Γερμανού παγίωσε την ήδη έντονη παρουσία της στις διεθνείς αγορές, ακολουθώντας τη δυναμική στρατηγική εξωστρέφειας που τη χαρακτηρίζει και υλοποιώντας με συνέπεια το επενδυτικό της πρόγραμμα. Παράλληλα, διεύρυνε το προϊοντικό της χαρτοφυλάκιο, αύξησε σημαντικά την παραγωγή της και πέτυχε την επέκτασή της σε νέες γεωγραφικές περιοχές.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Sunlight κ. Β. Μπίλλης δήλωσε σχετικά:
«Το 2017 ήταν μία χρονιά νέων υψηλών επιδόσεων οι οποίες αποτυπώθηκαν στα οικονομικά μας στοιχεία. Ακολουθώντας τη στρατηγική εξωστρέφειας που εφαρμόζουμε από την ίδρυση της εταιρείας μέχρι και σήμερα, αυξήσαμε το ποσοστό των εξαγωγών μας από 84% σε 92%. Αναμφισβήτητα, η αγορά αποθήκευσης ενέργειας βρίσκεται και θα συνεχίσει να βρίσκεται σε ανοδική τροχιά παγκοσμίως, γεγονός που δημιουργεί ευκαιρίες για περαιτέρω ανάπτυξη των πωλήσεών μας. Στόχος μας για το 2018, είναι η ενδυνάμωση της θέσης μας στις αγορές της Ευρώπης και της Αμερικής, δίνοντας έμφαση στο σχεδιασμό νέων, καινοτόμων προϊόντων από την ομάδα R&D μας στην Ξάνθη.

Η Εταιρεία συνέχισε την έντονα εξαγωγική της πορεία πραγματοποιώντας την είσοδό της σε νέες προϊοντικές και γεωγραφικές αγορές όπως αυτές της Αμερικής, καθώς και την επέκταση των δραστηριοτήτων της στην Αφρική, Ασία και Ωκεανία. Για να ισχυροποιήσει τη θέση της στις δυναμικές αγορές της Ευρώπης και της Αμερικής, το 2017 η εταιρεία εστίασε στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και λύσεων, τόσο στην κατηγορία των Μπαταριών Έλξης, όσο και στην κατηγορία των Μπαταριών Εφεδρικής χρήσης. Ειδικά στην αγορά των μπαταριών έλξης, η Συστήματα Sunlight ενίσχυσε την συνεργασία της με τον Όμιλο HysterYale, τον 6ο μεγαλύτερο κατασκευαστή περονοφόρων παγκοσμίως καθώς και συνέχισε επιτυχημένα τις προσπάθειες διείσδυσης στην αγορά της Αμερικής αυξάνοντας το δίκτυο διανομής της και τις πωλήσεις της.
Ο κλάδος των Μπαταριών Εφεδρικής Χρήσης (ReservePower) αποτέλεσε επίσης ισχυρό πυλώνα στην επιτυχημένη πορεία της Εταιρείας. Τη χρονιά που πέρασε, η Συστήματα Sunlight τόνωσε το παγκόσμιο δίκτυο των πωλητών της πετυχαίνοντας μεγέθυνση των μεριδίων της. Παράλληλα, διατήρησε την ηγετική της θέση στον κλάδο των Μπαταριών Προηγμένης Τεχνολογίας συνάπτοντας νέες συμφωνίες με τα Ναυτικά της Ιταλίας και της Νορβηγίας, κατόπιν συμμετοχής σε σχετικούς διεθνείς διαγωνισμούς. Τέλος, σε ο, τι αφορά τον κλάδο των Καταναλωτικών Μπαταριών, αύξησε περαιτέρω της πωλήσεις της, εντείνοντας την παρουσία της στις αγορές της Αφρικής.
Το σύνολο της στρατηγικής ανάπτυξης της Εταιρίας υποστηρίζεται από τους 820 εργαζόμενους της. Σημειώνεται ότι αριθμός του προσωπικού αυξήθηκε κατά 74 άτομα το 2017 σε σχέση με το 2016 και σχεδόν διπλασιάστηκε την τελευταία 4ετία.
Καθώς η λειτουργία του Ομίλου Sunlight βασίζεται στην κυκλική οικονομία, η συνεισφορά της υπερσύγχρονης μονάδας Ανακύκλωσης Μπαταριών Μολύβδου στην Κομοτηνή, Sunlight Recycling, υπήρξε εξαιρετικά σημαντική. Συγκεκριμένα, το 2017 αύξησε παραγωγική της δυναμικότητα και εξορθολόγησε το μείγμα των πρώτων υλών της, βελτιώνοντας τους παραγωγικούς της δείκτες και κατ’ επέκταση τη λειτουργική της κερδοφορία. Έχοντας διασφαλίσει άριστες περιβαλλοντικές επιδόσεις, στο 2ο χρόνο πλήρους λειτουργίας της, η μονάδα της Sunlight Recycling ανακύκλωσε 19.542 τόνους μολύβδου, καλύπτοντας άνω του 50% των αναγκών της Συστήματα Sunlight.
Τα αποτελέσματα των επενδύσεων και της στρατηγικής προσήλωσης στην καινοτομία και στην εξωστρέφεια αποτυπώνονται και στα οικονομικά μεγέθη του 2017, με τον Ενοποιημένο Κύκλο Εργασιών του Ομίλου Sunlight να ανέρχεται στα 194,5 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 26% σε σχέση με το 2016. Τα Ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 22,0 εκατ. ευρώ, ενισχυμένα κατά 28% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, ενώ τα κέρδη προ φόρων 8,4 εκ. ευρώ , έναντι 2,3 εκ. ευρώ πέρυσι.


πηγή:tilestwra.com
Δευτέρα, 26 Μαρτίου 2018

Καθαρισμός ανεμογεννήτριας με droneΗ Aerones, μια εταιρεία που εδρεύει στη Λετονία και ειδικεύεται στην κατασκευή βαρέων ανυψωτικών αεροσκαφών, δημιούργησε μια λύση για τη συντήρηση αιολικών στροβίλων. Η χρήση των drones για τον καθαρισμό ή την απόψυξη των λεπίδων επιτρέπει στα πληρώματα συντήρησης να ολοκληρώνουν αυτές τις εργασίες πιο γρήγορα και με πολύ ασφαλέστερο τρόπο.

Σάββατο, 24 Μαρτίου 2018

Καμπάνια ενημέρωσης του κοινού για τη σπουδαιότητα του ρελέ διαφυγής

Οι μαθητές του τμήματος Ηλεκτρολόγων της 1ης ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ενημερώνουν το κοινό για τη σπουδαιότητα του ρελέ διαφυγής

Τι είναι το ρελέ διαφυγής 


Ο Διακόπτης Διαφυγής Έντασης (Δ.Δ.Ε.) ή ρελέ διαρροής ή ρελέ διαφυγής ή αντιηλεκτροπληξιακό ή ηλεκτροστόπ ή RCD (Residual Current Device) ή FI-Schalter (Fehlerstrom- Schutzeinrichtungen), είναι μια διάταξη κατάλληλα σχεδιασμένη για να ανοίγει τις επαφές της, όταν το ρεύμα διαρροής φθάνει ή ξεπερνάει μια προκαθορισμένη τιμή, υπό προδιαγεγραμμένες συνθήκες (ΕΛΟΤ HD 384/2004, άρθρο 531.2).

Δηλαδή, του ρεύματος που ρέει από μια ηλεκτρική εγκατάσταση προς τη γη (απευθείας ή µέσω ξένων αγώγιμων στοιχείων) χωρίς να υπάρχει σφάλμα μόνωσης.

Έτσι ώστε σε περίπτωση σφάλματος προς γη, να προστατεύει:

Τον άνθρωπο (για ΙΔn < 30 mA) από την άμεση αλλά και την έμμεση επαφή με το ηλεκτρικό ρεύμα.
Την ηλεκτρολογική εγκατάσταση από πυρκαγιά (για ΙΔn < 300 mA), οφειλόμενη στη ροή ρευμάτων σφάλματος.
Το ρεύμα διαρροής μπορεί να προκληθεί από ελαττωματικές μονώσεις ηλεκτρικών συσκευών που οφείλονται σε φθορές, υπερβολικές φορτίσεις ή λανθασμένο χειρισμό των συσκευών.

Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι όσο λειτουργεί σωστά η διάταξη διαφορικού ρεύματος και εποπτεύει την εγκατάσταση μας δεν διατρέχουμε κίνδυνο από επικίνδυνες διαρροές ρεύματος προς την γη.


Ο Δ.Δ.Ε. λειτουργεί μόνο όταν παρουσιάζονται σφάλματα ως προς γη. Δεν προσφέρει προστασία όταν τα σφάλματα γίνονται μεταξύ των φάσεων ή μεταξύ των φάσεων και του ουδετέρου αγωγού.

Και μην ξεχνάτε


Δευτέρα, 19 Μαρτίου 2018

Όλα τα λαμπάκια του πίνακα οργάνων αυτοκινήτου και η επεξήγησή τους


Επιτέλους μια επεξήγηση για όλα αυτά τα λαμπάκια που μας απασχολούν και δεν βγάζουμε άκρη.
1. Πατήστε τον συμπλέκτη
2. Πατήστε φρένο
3. Κλειδωμένο τιμόνι
4. Μεγάλη σκάλα φώτων ενεργή
5. Χαμηλή πίεση ελαστικών
6. Φώτα πορείας ενεργά
7. Πρόβλημα στα φώτα ή καμένη λάμπα
8. Πρόβλημα στα φώτα στοπ

9. Χαμηλές θερμοκρασίες ( εξωτ.)
10. επιπρόσθετες πληροφορίες στο μενού
11. Προθερμαντήρες (πρόβλημα)
12. Προσοχή πάγος στον δρόμο
13. Πρόβλημα στο σύστημα εκκίνησης
14. Tο κλειδί λείπει από το αυτοκίνητο
15. Χαμηλή μπαταρία τηλεχειριστηρίου
16. Προσοχή μικρή απόσταση ασφαλείας από άλλο όχημα
17. Υπενθύμιση service
18. Adaptive φώτα ενεργά
19. Ρύθμιση φώτων (ύψος)
20. Πρόβλημα στο πίσω ρυθμιζόμενο σπόιλερ (αεροτομή)
21. Πρόβλημα ηλεκ. οροφής
22. Πρόβλημα αερόσακου
23. Χειρόφρενο ενεργό
24. Προβολείς ομίχλης ενεργοί
25. Πρόβλημα τιμονιού
26. Φώτα ομίχλης ενεργά
27. Χαμηλή στάθμη νερού υαλοκαθ.
28. Τακάκια φθαρμένα
29. Cruise control ενεργό
30. Φλας ενεργά
31. Πρόβλημα αισθητήρα βροχής ΄/φωτος
32. Νερό στο πετρέλαιο
33. Αερόσακος συνοδηγού απενεργοποιημένος
34. Μηχανικό πρόβλημα
35. Φώτα μεσαίας σκάλας
36. Φίλτρο αέρα (αντικατάσταση)
37. Αισθητήρες παρκαρίσματος απενεργοποιημένοι
38. Πρόβλημα με το φίλτρο αιθάλης (DPF)
39. Σφάλμα σύνδεσης με τρέιλερ
40. Πρόβλημα αερανάρτησης
41. Προειδοποίηση εξόδου από τις γραμμές πορείας (lane control)
42. πρόβλημα καταλύτη
43. Προειδοποίηση ζώνης ασφαλείας
44. Ειδοποίηση παρκαρίσματος
45. Πρόβλημα μπαταρίας ή δυναμό
46. Λειτουργία οικονομίας ενεργή
47. Downhill assist ενεργό
48. πρόβλημα στο σύστημα ψύξης
49. Πρόβλημα στο ABS
50. Πρόβλημα στο φίλτρο καυσίμου
51. Ανοιχτή πόρτα
52. Ανοιχτό καπό
53. Χαμηλή στάθμη καυσίμων
54. Πρόβλημα αυτόματου σασμάν
55. Περιοριστής ταχύτητας ενεργός
56. Πρόβλημα ηλεκτρομαγνητικής ανάρτησης
57. ξεθάμπωμα εμπρός τζαμιού
58. Σύστημα ελέγχου ελιγμών (ESP)
59. Ανοιχτό πορτ μπαγάζ
60. Χαμηλή πίεση λαδιού
61. Αυτόματη λειτουργία υαλοκαθαριστήρων
62. Πρόβλημα σύστημα ψεκασμού/κινητήρα
63. Αισθητήρας βροχής
64. Πίσω θερμαινόμενο τζάμι
 Μην ξεχνάτε ότι οι βλάβες είναι πολύ γενικές και πρέπει να συμβουλεύεστε πάντοτε τον μηχανικό σας που μπορεί να σας εξηγήσει καλύτερα και να αναλύσει σε βάθος το πρόβλημα με την βοήθεια ειδικού εξοπλισμού και φυσικά την εμπειρία του.

πηγή:autonea.gr