ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ FACΕBOOK (Ηλεκτρολογικές Ενημερώσεις) ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ LIKE

Κυριακή, 5 Ιουλίου 2015

ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΠΤΩΣΗ ΤΑΣΗΣ

Η μέγιστη επιτρεπόμενη πτώση τάσης από το μετασχηματιστή μέσης τάσης μέχρι το ρολόι της ΔΕΗ μπορεί να φτάσει μέχρι και 10% της ονομαστικής τάσης.
Η πτώση τάσης από την αρχή της Ηλεκτρικής εγκατάστασης (ρολόι ΔΕΗ) μέχρι το σημείο σύνδεσης οποιασδήποτε ηλεκτρικής συσκευής να μην υπερβαίνει το 4% της ονομαστικής τάσης της εγκατάστασης.

Το συνολικό νούμερο πτώσης τάσης 14%μπορεί να το επικαλεστεί κάποιος που θα αντιμετωπίσει το θέμα της πτώσης τάσης επιφανειακά, και προκύπτει αν προσθέσει κάποιος το μέγιστο ποσοστό επιτρεπόμενης πτώσης τάσης του δικτύου διανομής της ΔΕΗ που είναι 10% (όπως και σε όλα τα αντίστοιχα ευρωπαικά δίκτυα) και 4% από το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384.

Ωστόσο μια καλύτερη ματιά στο πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 , παράγραφος 525 (Πτώση τάσης στις εγκαταστάσεις των καταναλωτών) θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε γιατί 
ο παραπάνω συλλογισμός είναι λάθος:

"525.1 Αν δεν υπάρχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις αναφορικά µε τη λειτουργία των συσκευών ή, ενδεχοµένως ειδικών διατάξεων προστασίας, συνιστάται στην πράξη, η πτώση τάσης από την αρχή της ηλεκτρικής εγκατάστασης µέχρι το σηµείο σύνδεσης οποιασδήποτε ηλεκτρικής συσκευής να µην υπερβαίνει το 4% της ονοµαστικής τάσης της εγκατάστασης. Προσωρινές συνθήκες, όπως µεταβατικές τάσεις και µεταβολή τάσης λόγω αντικανονικής λειτουργίας µπορούν να µη λαµβάνονται υπόψη."

Η ονομαστική τάση διανομής για την Ελλάδα είναι 230 V φασική /400 V πολική . Αν βρισκόμαστε στο άκρο της γραμμής διανομής του δικτύου τότε ενδέχεται η τάση στο μετρητή μας να έχει "πέσει" αντίστοιχα στα 207 V /360 V. Σ' αυτή την περίπτωση δεν μπορούμε να "ρίξουμε" και άλλο την τάση στην εγκατάσταση μας γιατί τίθεται ασφαλώς θέμα σωστής λειτουργίας των επιμέρους φορτίων της.
 
 1) Το 4% ισχύει μόνο όταν η εφαρμοζόμενη τάση δικτύου (μετρημένη στο μετρητή ΔΕΗ) είναι πολύ κοντά στα όρια της ονομαστικής της τιμής.
2) Το 4% αφορά όλες τις γραμμές ( φώτα και κίνηση ) και αντικατέστησε τα προηγούμενα 1% για φώτα και 3% για κίνηση που υπήρχαν στους ΚΕΗΕ.

Ο τύπος του υπολογισμού της πτώσης τάσης μονοφασικής γραμμής είναι Όπου:
 • ρ = ειδική αντίσταση αγωγού (εδώ για τον χαλκό 0,017)
 • l = μήκος αγωγού (m)
 • Ι = ένταση ρεύματος που διαρρέει τον αγωγό της γραμμής
 • συνφ = συντελεστής ισχύος
 • S = διατομή αγωγού(mm2)
 • n = αριθμός αγωγών στην ίδια φάση

Ο τύπος του υπολογισμού της πτώσης τάσης τριφασικής γραμμής είναι


Όπου:
 • ρ = ειδική αντίσταση αγωγού (εδώ για τον χαλκό 0,017)
 • l = μήκος αγωγού (m)
 • Ιπ = πολική ένταση ρεύματος που διαρρέει τον αγωγό της γραμμής
 • συνφ = συντελεστής ισχύος
 • S = διατομή αγωγού(mm2)
 • n = αριθμός αγωγών στην ίδια φάση

ΣΧΟΛΙΑ


Η ΔΕΗ μετέβαλλε την ονομαστική τιμή της τάσης των δικτύων διανομής (χαμηλής τάσης) από τις τιμές 220/380V με όρια διακύμανσης ±5% ως ακολούθως:
•Από 1.1.1996 έως 31.12.2003 σε 230/400V με όρια διακύμανσης -10%, +6%.
•Από 1.1.2004 και εφεξής σε 230/400V με όρια διακύμανσης ±10% (207V έως 253V για το μονοφασικό και 360V έως 440V για το τριφασικό).

βοήθεια από πηγή: greece.blogspot

Η πτώση τάσης μπορεί όπως είπαμε παραπάνω να υπολογιστεί μαθηματικά αλλά στη συνέχεια θα δοθεί μία άλλη διάσταση του υπολογισμού της, βασισμένη στο Ευρωπαϊκό πρότυπο CENELEC HD 60364-6:2007, το οποίο επικυρώθηκε ως Ελληνικό Πρότυπο (ΕΛΟΤ HD 60364-6 «Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις χαμηλής τάσης – Μέρος 6: Έλεγχος προς επαλήθευση») στις 2007-02-22 και η έκδοσή του στην Ελληνική γλώσσα εγκρίθηκε στις 2008-11-18.

Γνωρίζοντας ότι το πρότυπο της σειράς HD 384, Ευρωπαϊκά μέσω της CENELEC, έχει αντικατασταθεί πέραν του 90%, από την σειρά προτύπων CENELEC HD 60364 (την οποία σειρά ο ΕΛΟΤ την έχει ενσωματώσει στην Ελληνική Τυποποίηση μέσω του ΕΛΟΤ HD 60364), έχει ως αποτέλεσμα να έχει «εκπονηθεί» η διαπίστωση της πτώσης τάσης. Το πρότυπο κατά ΕΛΟΤ HD 60364-6 έκδοση Φεβρουαρίου 2007 «Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις χαμηλής τάσης – Μέρος 6: Έλεγχος προς επαλήθευση» αναφέρεται στον έλεγχο και στην μέτρηση πτώσης τάσης στο άρθρο 31.3.11, ως εξής:

31.3.11 Πτώση τάσης
Εκεί όπου απαιτείται ο έλεγχος της συμμόρφωσης με το Κεφάλαιο 525 του Μέρους 5-52, μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι ακόλουθες επιλογές:
– η πτώση τάσης μπορεί να αξιολογηθεί με τη μέτρηση της σύνθετης αντίστασης του κυκλώματος,
– η πτώση τάσης μπορεί να αξιολογηθεί με χρήση διαγραμμάτων όμοιων με εκείνο που παρατίθεται ως παράδειγμα στο Παράρτημα Δ».

Πτώση τάσης με την μέτρηση της σύνθετης αντίστασης του κυκλώματος μέσω οργάνου
Το όργανο που θα χρησιμοποιήσουμε πρέπει να έχει την δυνατότητα μέτρησης της πτώσης τάσης μέσω μέτρησης της σύνθετης αντίστασης του κυκλώματος.
Για παράδειγμα, όργανα όπως τα Eurotest XA (MI3105), Eurotest Combo (ΜΙ3125Β) καθώς και το Eurotest ΧΕ (ΜΙ3102ΒΤ) της Metrel, παρέχουν τη δυνατότητα της εκατοστιαίας μέτρησης της πτώσης τάσης (ΔU%) μέσω του πεδίου μέτρησης εμπέδησης γραμμής (σύνθετη αντίσταση γραμμής ή ZLINE ή ΖLN ή ΖΓΡΑΜΜΗΣ).
Η πτώση τάσης μίας γραμμής υπολογίζεται από τη σύγκριση δύο μετρήσεων:
 • Πρώτον: με υπολογισμό της τιμής αναφοράς (Zref) της εμπέδησης (σύνθετη αντίσταση γραμμής) με αρχική μέτρηση στο σημείο τροφοδότησης της προς ελέγχου γραμμής ή κατανάλωσης π.χ. του πίνακα ή της διανομής.
 • Δεύτερον: με μέτρηση της εμπέδησης (σύνθετη αντίσταση γραμμής) στο τερματικό σημείο της γραμμής, που θέλουμε να ελέγξουμε την πτώση τάσης (π.χ. ρευματοδότης – πρίζα) χωρίς φορτίο.
Πραγματοποιώντας τη συγκεκριμένη σειρά μετρήσεων, το όργανο δίνει την τιμή της πτώσης τάσης σε % ποσοστό.

Πτώση τάσης με την μέθοδο του διαγράμματος του ΕΛΟΤ HD 60364-6
Το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 60364-6 στην παράγραφο «31.3.11 Πτώση τάσης» αναφέρει ότι πέραν της μεθόδου μέτρησης, η πτώση τάσης μπορεί να αξιολογηθεί με χρήση διαγραμμάτων όμοιων με εκείνο που παρατίθεται ως παράδειγμα στο Παράρτημα Δ «Παράδειγμα ενός διαγράμματος κατάλληλου για την αξιολόγηση της πτώσης τάσης»
Στο σχήμα 4 έχει γίνει αναπαραγωγή αυτού του διαγράμματος (©2013 Σαλευρής Αντώνιος).
ΕΛΟΤ HD 60364-6 και έλεγχος πτώσης τάσης
Το διάγραμμα του σχήματος 4 μας βοηθά:
 • να υπολογίσουμε το μέγιστο μήκος καλωδίου για επιτρεπόμενη πτώση τάσης μέχρι 4% σε τριφασικό σύστημα 400V ονομαστικής τάσης εναλλασσόμενου ρεύματος και θερμοκρασία συρμάτων στους 55oC, ανάλογα με το ρεύμα φορτίου. Αφορά καλώδια με μόνωση από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) και χάλκινα σύρματα.
 • να υπολογίσουμε το μέγιστο μήκος καλωδίου για επιτρεπόμενη πτώση τάσης μέχρι 4% για μονοφασικό σύστημα 230V εναλλασσόμενου ρεύματος ανάλογα με το ρεύμα φορτίου,διαιρώντας το μέγιστο μήκος του καλωδίου που βρίσκουμε με το 2.
 • να υπολογίσουμε το μέγιστο μήκος καλωδίου για επιτρεπόμενη πτώση τάσης μέχρι 4%  για σύρμα αλουμινίου ανάλογα με το ρεύμα φορτίου, διαιρώντας το μέγιστο μήκος του καλωδίου που βρίσκουμε με το 1,6.
Πρώτο παράδειγμα
1ο παράδειγμα υπολογισμού πτώσης τάσης βάσει του διαγράμματος (ΕΛΟΤ HD 60364-6, Παράρτημα Δ, αναπαραγωγή διαγράμματος ©2013 Σαλευρής Αντώνιος):
Να υπολογιστεί το μέγιστο μήκος καλωδίου με μόνωση από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) και χάλκινα σύρματα για τριφασική παροχή ρεύματος φορτίου 35Α και διατομής αγωγών 10mm2 για επιτρεπόμενη πτώση τάσης μέχρι 4%.
Στο διάγραμμα για 35Α  ρεύμα φορτίου φέρουμε ευθεία παράλληλη στον άξονα του μέγιστου μήκους καλωδίου και εκεί που τέμνει την ευθεία της διατομής των 10mm2(κόκκινη διακεκομμένη γραμμή) φέρουμε επίσης μία ευθεία παράλληλη στον άξονα του ρεύματος φορτίου για να βρούμε που τέμνει τον άξονα του μέγιστου μήκους (πράσινη διακεκομμένη γραμμή). Το  σημείο τομής στον άξονα του μέγιστου μήκους καλωδίου μας δίνει το «μέγιστο μήκος καλωδίου τριφασικής παροχής 400V για επιτρεπόμενη πτώση τάσης 4%», ίσο περίπου με 125m.

Χρησιμοποιώντας βέβαια τον γνωστό τύπο επισημαίνω εγώ


και λύνοντας ως προς μήκος του καλωδίου βγάζουμε αποτέλεσμα 148m
Δεύτερο παράδειγμα
2ο παράδειγμα υπολογισμού πτώσης τάσης βάσει του διαγράμματος (ΕΛΟΤ HD 60364-6, Παράρτημα Δ, αναπαραγωγή διαγράμματος ©2013 Σαλευρής Αντώνιος):
Να υπολογιστεί το μέγιστο μήκος καλωδίου, με μόνωση από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) και χάλκινα σύρματα, μονοφασικής παροχής ρεύματος φορτίου 16Α και διατομής αγωγών 2,5mm2 για επιτρεπόμενη πτώση τάσης μέχρι 4%.
Στο διάγραμμα για 16Α  ρεύμα φορτίου φέρουμε ευθεία παράλληλη στον άξονα του μέγιστου μήκους καλωδίου και εκεί που τέμνει την ευθεία της διατομής των 2,5mm2(κόκκινη διακεκομμένη γραμμή) φέρουμε επίσης μία ευθεία παράλληλη στον άξονα του ρεύματος φορτίου για να βρούμε που τέμνει τον άξονα του μέγιστου μήκους (μπλε διακεκομμένη γραμμή). Το  σημείο τομής στον άξονα του μέγιστου μήκους καλωδίου μας δίνει περίπου 68m. Σύμφωνα με τις οδηγίες του παραρτήματος Δ του προτύπου ΕΛΟΤ HD 60364 για μονοφασική παροχή, το μήκος που βρήκαμε πρέπει να το διαιρέσουμε με 2. Άρα «το μέγιστο μήκος καλωδίου μονοφασικής παροχής ρεύματος φορτίου 16Α και διατομής αγωγών 2,5mm2 για επιτρεπόμενη πτώση τάσης μέχρι 4%» είναι 34m.

Χρησιμοποιώντας βέβαια τον γνωστό τύπο επισημαίνω εγώ

και λύνοντας ως προς μήκος του καλωδίου βγάζουμε αποτέλεσμα 40m

Τρίτο παράδειγμα
3ο παράδειγμα υπολογισμού πτώσης τάσης βάσει του διαγράμματος (ΕΛΟΤ HD 60364-6, Παράρτημα Δ, αναπαραγωγή διαγράμματος ©2013 Σαλευρής Αντώνιος):
Να υπολογιστεί το μέγιστο μήκος καλωδίου, συρμάτων αλουμινίου, παροχής ρεύματος φορτίου 50Α και διατομής αγωγών 25mm2 για επιτρεπόμενη πτώση τάσης μέχρι 4%.

Στο διάγραμμα για 50Α  ρεύμα φορτίου φέρουμε ευθεία παράλληλη στον άξονα του μέγιστου μήκους καλωδίου και εκεί που τέμνει την ευθεία της διατομής των 25mm2(κόκκινη διακεκομμένη γραμμή) φέρουμε επίσης μία ευθεία παράλληλη στον άξονα του ρεύματος φορτίου για να βρούμε που τέμνει τον άξονα του μέγιστου μήκους (καφέ διακεκομμένη γραμμή). Το  σημείο τομής στον άξονα του μέγιστου μήκους καλωδίου μας δίνει περίπου 210m. Σύμφωνα με τις οδηγίες του παραρτήματος Δ του προτύπου ΕΛΟΤ HD 60364 για καλώδιο αλουμινίου, το μήκος που βρήκαμε πρέπει να το διαιρέσουμε με 1,6. Άρα «το μέγιστο μήκος καλωδίου αλουμινίου παροχής ρεύματος φορτίου 50Α και διατομής αγωγών 25mm2για επιτρεπόμενη πτώση τάσης μέχρι 4%» είναι 131,25m.
πηγή: Αντώνιος Σαλευρής - ηλεκτρονικός μηχανικός bsc, πτυχιούχος ηλεκτρολόγος μηχανικός ΤΕ, πτυχιούχος μηχανικός αυτοματισμού ΤΕ

Σάββατο, 4 Ιουλίου 2015

ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ


Αν θέσουμε το ερώτημα:Είναι ίδια τα ομοαξονικά καλώδια τηλεόρασης σήμερα, σε σχέση με 20 χρόνια πριν;
Η απάντηση είναι ΟΧΙ, μοιάζουν ίδια, αλλά δεν είναι.

Το 1995 οι τηλεοράσεις ήταν 24 ιντσών και ογκώδεις, τα σήματα αναλογικά και η δορυφορική τηλεόραση  ήταν κάτι σπάνιο. 
Το 2015 οι τηλεοράσεις είναι 40 ιντσών αλλά λεπτές, τα σήματα ψηφιακά και η δορυφορική εγκατάσταση είναι πλέον κάτι συνηθισμένο. Λέξεις όπως FullHD, 3D, 4K έχουν νόημα.

Οι εξελίξεις αυτές έφεραν μια βασική διαφοροποίηση και στη σημαντικότητα των χαρακτηριστικών των ομοαξονικών καλωδίων 75 Ohm που χρησιμοποιούνται στις εγκαταστάσεις τηλεοπτικής λήψης.
Έτσι, ενώ το 1995 το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό ενός καλωδίου ήταν οι χαμηλές απώλειες, το 2015 το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό ενός καλωδίου είναι η υψηλή ηλεκτρομαγνητική θωράκιση.

Η σειρά ευρωπαϊκών προτύπων  ΕΝ 50117 ταξινομεί τα ομοαξονικά καλώδια σε 5  κλάσεις με βάση τη θωράκισή τους, με χειρότερη την C και καλύτερη την A++

H ανάγκη για καλύτερη θωράκιση ακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις.
Μέχρι και το 2003 οι απαιτήσεις της κλάσης Β ήταν αρκετές. Το 2004 χρειάστηκε να προστεθεί η κλάση Α και το 2008 προστέθηκαν οι Α+ & Α++ .

Εδώ πρέπει να επισημάνουμε ότι από το 2005 και μετά ήταν κοινή πρακτική στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες να χρησιμοποιούνται καλώδια τουλάχιστον κλάσης Α.
Σήμερα (Μάιος 2015) κυρίως λόγω των προβλημάτων παρεμβολών από τα δίκτυα 4G/LTE η τάση είναι να χρησιμοποιούνται καλώδια κλάσης Α+ και πάνω.

Παλαιότερα ένας τεχνικός μπορούσε να ζητήσει από ένα κατάστημα π.χ. "ένα καλώδιο χαμηλών απωλειών 17dB/100m στους 800MHz", και αυτό να ήταν αρκετό.
Σήμερα πρέπει να προσδιορίσει και την κλάση θωράκισης.

Υπάρχει καλώδιο με απώλειες 17dB/100m και κλάση θωράκισης χειρότερη από C και υπάρχει καλώδιο με απώλειες 17dB/100m με κλαση θωράκισης Α++.
Και τα δύο θα "κατεβάζουν" την ίδια "ποσότητα" σήματος. Όμως το πρώτο έχει εξαιρετικά μεγάλες πιθανότητες να παρεμβάλλεται από άλλα σήματα και να παγώνει την εικόνα και να ακτινοβολεί το δικό του σήμα παρεμβάλλοντας άλλες συσκευές.

Σημερα η σωστή ζήτηση θα ήταν "ένα καλώδιο με κλάση θωράκισης  (π.χ.) Α++ και απώλειες 17dB/100m στους 800MHz"
Για τα ομοαξονικά καλώδια πλέον,  η κλάση θωράκισης είναι το πρωταρχικό κριτήριο επιλογής.

Κάθε καλώδιο που μεταφέρει σήμα λειτουργεί ταυτόχρονα και ως κεραία λήψης, λαμβάνοντας εξωτερικά ηλεκτρομαγνητικά σήματα τα οποία προσθέτει στο σήμα που μεταφέρει. Παράλληλα, λειτουργεί και ως κεραία εκπομπής, εκπέμποντας στο γύρω χώρο ένα τμήμα του σήματος που μεταφέρει.
Η θωράκιση προσδιορίζει την αντίσταση του ομοαξονικού καλωδίου στις εξωτερικές ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές.

Στις συχνότητες 5-30 ΜHz, μέτρο της θωράκισης είναι η σύνθετη αντίσταση μεταφοράς (transfer impedance, Zt) σε mOhm/m. Όσο μικρότερη η τιμή Zt σε mOhm/m, τόσο καλύτερα θωρακισμένο είναι το καλώδιο.
Στις συχνότητες 30-3000 ΜHz, εκφράζεται ως εξασθένηση της θωράκισης (screening attenuation, As) σε dB. Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή της As σε dB, τόσο περισσότερο καταφέρνει το καλώδιο να εξασθενήσει τις παρεμβολές, άρα «προστατεύει» καλύτερα το σήμα που μεταφέρει. Επίσης όσο καλύτερη η θωράκιση, τόσο λιγότερο ποσοστό του σήματος που μεταφέρει το καλώδιο εκπέμπεται στο περιβάλλον.

Οι πηγές παρεμβολών
Στις μέρες μας η θωράκιση των καλωδίων αποκτά ιδιαίτερη σημασία διότι :
Υπάρχουν πολύ περισσότερα ηλεκτρομαγνητικά σήματα στην ατμόσφαιρα από το παρελθόν και άρα περισσότερες εν δυνάμει πηγές παρεμβολών : Φούρνοι μικροκυμάτων, θερμοστάτες, διακόπτες φωτισμού και dimmers, άλλα γειτονικά καλώδια, κινητά και ασύρματα τηλέφωνα, ασύρματοι internet routers, τηλεκατευθυνόμενα παιχνίδια, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, netbooks, παιδικά ηλεκτρονικά παιχνίδια, baby monitors, video senders, ασύρματα ηχεία κλπ.

Όταν το καλώδιο μεταφέρει ψηφιακά σήματα (π.χ. δορυφορική ή επίγεια ψηφιακή λήψη), τυχόν παρεμβολές μπορεί να οδηγήσουν σε «πάγωμα» της εικόνας. Τα καλώδια με υψηλή θωράκιση, αποτελούν την βέλτιστη επιλογή για τη μεταφορά ψηφιακών σημάτων.

Η σειρά προτύπων  ΕΝ 50117 ταξινομεί τα ομοαξονικά καλώδια σε κλάσεις με βάση τη θωράκισή τους.Συχνά γίνεται σύγχυση της θωράκισης με την οπτική επικάλυψη του εξωτερικού αγωγού (πλέγματος) του ομοαξονικού καλωδίου. Αυτό δεν είναι σωστό. Η υψηλή επικάλυψη δεν είναι ικανή από μόνη της για να εξασφαλίσει υψηλή θωράκιση. Υπάρχει ένα πλήθος άλλων κατασκευαστικών παραμέτρων που η καθεμία συνεισφέρει στο τελικό αποτέλεσμα, το οποίο τελικά προκύπτει μόνο με εξειδικευμένες μετρήσεις. Επιπρόσθετα, για να προσδιοριστεί η κλάση θωράκισης απαιτούνται μετρήσεις και των δύο παραμέτρων Zt & As.


Σήμερα στην Ευρώπη η θωράκιση αποτελεί το πρωταρχικό χαρακτηριστικό επιλογής ενός ομοαξονικού καλωδίου και υπάρχει σαφής τάση προς τη χρήση καλωδίων Α+ και Α++ .ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ  KATAΣKEYAΣTIKA XAPAKTHPIΣTIΚΑ


Ως προς την κατασκευή του ο κεντρικός αγωγός διακρίνεται σε:
Μονόκλωνος.
Είναι η πιο συνηθισμένη κατασκευή. Αποτελείται από ένα μόνο σύρμα.

Πολύκλωνος.
Αποτελείται από σύρματα συστρεμμένα μεταξύ τους. Ο πολύκλωνος αγωγός παρέχει περισσότερη ευκαμψία και μεγαλύτερη αντοχή σε μηχανική καταπόνηση. Παράλληλα όμως οι απώλειες ενός καλωδίου με πολύκλωνο αγωγό είναι περίπου 30% μεγαλύτερες από το ίδιο καλώδιο με τον αντίστοιχο μονόκλωνο αγωγό. Έτσι η χρήση πολύκλωνου αγωγού περιορίζεται μόνο στις περιπτώσεις εκείνες όπου η εγκατάσταση του καλωδίου δεν είναι μόνιμη.

Ως προς το υλικό κατασκευής ο κεντρικός αγωγός μπορεί να είναι:

Χάλκινος
Αποτελεί την πιο συνηθισμένη περίπτωση και προσφέρει αξιοπιστία στις περισσότερες περιπτώσεις. Ο χαλκός που χρησιμοποιείται ως κεντρικός αγωγός είναι ηλεκτρολυτικός, ανοπτημένος, καθαρότητας 99,9% και αγωγιμότητας 100% ΙACS.

Χάλκινος επικασσιτερωμένος
Ο κασσίτερος προστατεύει το σύρμα από την οξείδωση και διευκολύνει τον τερματισμό του καλωδίου με κόλληση. Επειδή όμως έχει αρκετά χαμηλότερη αγωγιμότητα από τον χαλκό οι απώλειες του καλωδίου είναι μεγαλύτερες, ειδικά στις υψηλότερες συχνότητες, λόγω του επιδερμικού φαινομένου. Για το λόγο αυτό η χρήση επικασσιτερωμένου αγωγού έχει περιοριστεί πολύ τα τελευταία χρόνια.

Χάλκινος επαργυρωμένος
 Στην περίπτωση αυτή και επειδή ο άργυρος έχει υψηλότερη αγωγιμότητα από το χαλκό, γίνεται εκμετάλλευση του επιδερμικού φαινομένου, ώστε τα καλώδιο να έχει καλύτερες απώλειες ειδικά στις υψηλές συχνότητες των δορυφορικών σημάτων. Παράλληλα προστατεύεται καλύτερα από την οξείδωση. Παράδειγμα καλωδίου με επαργυρωμένο κεντρικό αγωγό είναι το VECTOR DGS 1600.

Ως προς τη μόνωση ή διηλεκτρικό


Συμπαγές πολυαιθυλένιο (solid PE)
 Δίνει στο καλώδιο σταθερότητα, πολύ καλή μηχανική αντοχή και προστασία από την υγρασία. Μειονέκτημα του η σχετικά υψηλή διηλεκτρική σταθερά, η οποία καθορίζει την χρήση κεντρικού αγωγού μικρότερης διαμέτρου. Ως αποτέλεσμα ένα καλώδιο με μόνωση από συμπαγές πολυαιθυλένιο έχει μεγαλύτερες απώλειες από το αντίστοιχο ίδιων διαστάσεων καλώδιο με μόνωση από διογκωμένο πολυαιθυλένιο. Παράδειγμα καλωδίου με μόνωση από συμπαγές πολυαιθυλένιο είναι το καλώδιο τύπου RG-59.

Πολυαιθυλένιο με τμήματα αέρα (semi-air-spaced PE)
 Αποτελεί μια μέση λύση, που συνδυάζει τα πλεονεκτήματα της μόνωσης από συμπαγές πολυαιθυλένιο και της μόνωσης από διογκωμένο πολυαιθυλένιο. Έχει χαμηλή διηλεκτρική σταθερά και καλή μηχανική αντοχή. Κατά την εγκατάσταση απαιτείται οπωσδήποτε στεγανοποίηση των άκρων του καλωδίου ώστε να εμποδιστεί τυχόν είσοδος υγρασίας στο καλώδιο. Παράδειγμα καλωδίου με μόνωση από πολυαιθυλένιο με τμήματα αέρα είναι το Vector 11. Η μόνωση με τμήματα αέρα, παρότι ακόμη δημοφιλής σε ορισμένες χώρες, τείνει να αντικατασταθεί από τη νέα τεχνολογία της τριπλής μόνωσης με έγχυση αερίου, η οποία  προσφέρει καλύτερα αποτελέσματα σε όλους τους τομείς.

Αφρώδες ή διογκωμένο ή κυψελωτό πολυαιθυλένιο (foam or expanded or cellular PE)
Χρησιμοποιείται στην πλειοψηφία των περιπτώσεων. Στο συμπαγές πολυαιθυλένιο εισάγεται μια χημική ουσία, η οποία προκαλεί τη διόγκωση του πλαστικού. Έτσι επιτυγχάνεται η πτώση της διηλεκτρικής σταθεράς της μόνωσης, γίνεται εφικτή η χρήση κεντρικού αγωγού μεγαλύτερης διαμέτρου και τελικά το καλώδιο έχει χαμηλότερες απώλειες. Τα καλώδια που παράγονται με τη μέθοδο αυτή υστερούν ως προς τη σταθερότητα, τη μηχανική αντοχή και την αντοχή σε γήρανση.

Αφρώδες πολυαιθυλένιο με έγχυση αερίου (Gas injected foam PE)
 Η φυσική διόγκωση ή διόγκωση με έγχυση αερίου (physical foaming / gas injection) είναι μια νέα σχετικά τεχνολογία που χρησιμοποιεί έτοιμο αέριο άζωτο με απευθείας έγχυση στο πολυαιθυλένιο. Έχει όλα τα πλεονεκτήματα της μεθόδου της χημικής διόγκωσης, χωρίς να έχει τα μειονεκτήματά της. Τα καλώδια της νέας τεχνολογίας, που παράγονται με τη μέθοδο της φυσικής διόγκωσης, έχουν πολύ καλύτερη συμπεριφορά σε σχέση με την σταθερότητα των ηλεκτρικών τους χαρακτηριστικών, την μηχανική αντοχή και την αντίσταση στη γήρανση.

Τριπλή μόνωση skin-foam-skin με έγχυση αερίου
Είναι η εξέλιξη της παραπάνω μεθόδου για ακόμη καλύτερα αποτελέσματα. Το κύριο στρώμα του διογκωμένου πολυαιθυλενίου περικλείεται από δύο στρώματα συμπαγούς πολυαιθυλενίου, επιτυγχάνοντας χαμηλότερες απώλειες, μεγαλύτερη μηχανική αντοχή, προστασία από την υγρασία και αντοχή στο χρόνο. Σε αυτά τα καλώδια χρησιμοποιείται η μέθοδος τριπλής μόνωσης skinfoam-skin με απευθείας έγχυση αζώτου.


Στο ομοαξονικό καλώδιο ο εξωτερικός αγωγός παίζει διπλό ρόλο. Είναι αγωγός, δηλαδή μεταφέρει σήμα, και ταυτόχρονα «θωρακίζει» το καλώδιο από εξωτερικές ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές. Ως προς την κατασκευή διακρίνουμε τους παρακάτω συνηθέστερους τύπους :

Πλέγμα
Αποτελείται από πολλά μικρά και λεπτά σύρματα πλεγμένα μεταξύ τους. Θεωρείται ικανοποιητική κατασκευή για μεταφορά σημάτων χαμηλών συχνοτήτων αλλά δεν παρέχει αποτελεσματική προστασία από παρεμβολές υψηλής συχνότητας, ακόμη κι αν το πλέγμα είναι πολύ πυκνό.

Συνδυασμός πλέγματος και ταινίας
Είναι ο πιο συνηθισμένος τύπος εξωτερικού αγωγού. Υπάρχουν πολλών ειδών κατασκευές ανάλογα με τα χαρακτηριστικά που θέλουμε να έχει το καλώδιο. Έτσι έχουμε ταινίες αλουμινίου ή χαλκού, μονές ή διπλές, με διαφορετικά πάχη. Οι ταινίες αλουμινίου συνδυάζονται με πλέγμα από σύρματα επικασσιτερωμένα ή επαργυρωμένα ενώ οι ταινίες χαλκού με σύρματα χάλκινα. Η χρήση ταινιών αλουμινίου με σύρματα από απλό χαλκό καλό θα είναι να αποφεύγεται, διότι με την ελάχιστη παρουσία υγρασίας προκαλείται γαλβανική διάβρωση λόγω επαφής διαφορετικών μετάλλων, η ταινία καταστρέφεται και οι απώλειες του καλωδίου αυξάνουν δραματικά.

Όπως θα αναφερθεί παρακάτω, συχνά γίνεται σύγχυση της οπτικής επικάλυψης του πλέγματος ενός ομοαξονικού καλωδίου με τη θωράκιση του. Αυτό δεν είναι σωστό. Η υψηλή επικάλυψη δεν είναι ικανή από μόνη της για να εξασφαλίσει υψηλή θωράκιση. Υπάρχει ένα πλήθος άλλων κατασκευαστικών παραμέτρων που η καθεμία συνεισφέρει στο τελικό αποτέλεσμα, το οποίο προκύπτει μόνο με εξειδικευμένες μετρήσεις.


Η εξωτερική επένδυση προστατεύει το καλώδιο από το εξωτερικό περιβάλλον. Μπορεί να είναι από τα παρακάτω υλικά :

PVC 
Είναι το πιο συνηθισμένο υλικό εξωτερικής επένδυσης. Προσφέρει προστασία και παράλληλα καθιστά το ομοαξονικό καλώδιο πολύ εύκαμπτο.

PVC απαλλαγμένο από μόλυβδο (Lead Free PVC)
 Έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με το PVC, χωρίς όμως να περιέχει μόλυβδο. Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και στο πλαίσιο της γενικότερης περιβαλλοντικής ευαισθησίας έχει επιβληθεί δια νόμου η αντικατάσταση του κοινού PVC από PVC απαλλαγμένο από μόλυβδο. Στη ΒΙΟΚΑΛ Α.Ε. από το 2000 και μετά χρησιμοποιούμε αποκλειστικά PVC ελεύθερο από μόλυβδο και βαρέα μέταλλα.

Θερμοπλαστικό μίγμα χωρίς αλογόνο με επιβράδυνση καύσης (Halogen Free Flame retardant, HFFR) 
Πρόκειται για μία νέα γενιά υλικών τα οποία σε περίπτωση πυρκαγιάς όχι μόνο δεν μεταδίδουν τη φλόγα, αλλά επιπρόσθετα δεν εκλύουν τοξικά δηλητηριώδη αέρια που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.

Μίγμα Πολυαιθυλενίου (PE compound) 
Είναι ένα ειδικό μίγμα πολυαιθυλενίου. Παρέχει εξαιρετική προστασία του καλωδίου από την υγρασία και την ηλιακή ακτινοβολία, αντίσταση στην εκδορά και μεγαλύτερη αντοχή στην μηχανική καταπόνηση. Είναι ιδανικό για καλώδια που χρησιμοποιούνται σε υπόγειες ή και εξωτερικές εγκαταστάσεις.

πηγή:ΒΙΟΚΑL

Προστατέψτε το PC σας από μολυσμένα φλασάκια USB

Προστατέψτε το PC σας από μολυσμένα φλασάκια USB: 10 κορυφαία εργαλεία

Το να βάζεις στο USB φλασάκι σου σε οποιονδήποτε υπολογιστή - και, αντίστοιχα, να βάζεις στον υπολογιστή σου οποιοδήποτε φλασάκι USB - δεν είναι πλέον αθώο. Έχοντας ενδεχομένως ζηλέψει από τα αφροδίσια νοσήματα, υπάρχει μια ολόκληρη κατηγορία mallware που μπορούν να μολύνουν ένα φλασάκι και, στη συνέχεια, όποιον υπολογιστή συνδεθεί με αυτό. Στο σημερινό μας άρθρο θα σας δείξουμε 10 κορυφαία προφυλακτικά προγράμματα, για να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο.


The USB Program


Η κυριότερη μέθοδος με την οποία διαδίδονται οι ιοί μέσω USB είναι ένα κρυφό αρχείο autorun.inf, το οποίο τρέχει το εκτελέσιμο αρχείο του ιού μόλις συνδεθεί στον υπολογιστή.
Το The USB Program χτυπάει το πρόβλημα στη ρίζα. Έχοντάς το φορτωμένο στον υπολογιστή, ελέγχει κάθε φλασάκι που συνδέουμε, αν βρει αρχείο autorun.inf το μετονομάζει σε autorun.inf_ημερομηνία_ώρα και αλλάζει τα attributes του έτσι ώστε να μην είναι πλέον κρυφό στο σύστημα.

2.the-usb-program

Το The USB Program θα το βρείτε εδώ.

USB Guardian


Το USB guardian φρουρεί το σύστημά μας, ελέγχοντας τόσο για αρχεία autorun.inf όσο και για τα εκτελέσιμα αρχεία με τα οποία συνδέονται, έτσι ώστε να ξέρουμε ακριβώς ποιά είναι τα ύποπτα αρχεία στο φλασάκι μας. Πολύ βολικά, διαθέτει και την επιλογή Delete All, ώστε να καθαρίσουμε το φλασάκι με ένα κλικ

3.usb-guardian

Το USB Guardian θα το βρείτε εδώ.
 

Panda USB Vaccine


H Panda Security είναι γνωστή για τα προϊόντα antivirus που διαθέτει. Το εν λόγω προϊόν αναλαμβάνει να "εμβολιάσει" το σύστημά μας, ώστε να είναι ασφαλές από μόλυνση - ουσιαστικά απενεργοποιεί μέσα από τα Windows την επιλογή autorun για τα αφαιρούμενα αποθηκευτικά μέσα (CD/DVD, USB), διευκολύνοντας τους αρχάριους χρήστες που δεν γνωρίζουν από που να αλλάξουν χειροκίνητα αυτές τις επιλογές.

4.panda-usb-vaccine


Σε δεύτερο επίπεδο, μπορεί να "εμβολιάσει" και το φλασάκι USB, μπλοκάρωντας οριστικά το κακόβουλο αρχείο autorun.inf, έτσι ώστε να μην μπορεί να διαβαστεί, να δημιουργηθεί, να σβηστεί ή να αλλάξει με οποιονδήποτε τρόπο. Έτσι, αν κάποιος ιός πάει να δημιουργήσει το δικό του, θα φάει πόρτα.
Το Panda USB Vaccine θα το βρείτε εδώ.
 

Bitdefender USB Immunizer


Άλλος ένας μεγάλος παίχτης στο χώρο των antivirus, η Bitdefender, παρουσιάζει τη δική της λύση για το ανοσοποιητικό σύστημα των αφαιρούμενων μέσων μας. Τα φλασάκια USB ή οι κάρτες SD που θα περάσουν από τη διαδικασία Immunize του προγράμματος πλέον δεν θα μπορούν να δεχτούν αρχείο autorun.inf, ακόμα και αν συνδεθούν σε μολυσμένο υπολογιστή.

5.usb-immunizer

Το Bitdefender USB Immunizer θα το βρείτε εδώ.
 
Autorun Virus Remover
 
 Το Autorun Virus Remover, εκτός από το φλασάκι, μπορεί να ελέγξει και το σύστημα (την λειτουργική μνήμη και τους σκληρούς δίσκους) για τους ιούς τύπου autorun που συνδέονται με τα μολυσμένα USB.

6.autorun-virus-remover

Το Autorun Virus Remover θα το βρείτε εδώ.

Autorun Protector


Το Autorun Protector αναλαμβάνει να απενεργοποιήσει την κατάσταση Autorun στον υπολογιστή μας και να καθαρίσει την καταχώρηση MountPoints2 στη Registry των Windows, που συνδέεται άμεσα με τους ιούς των USB. Όσον αφορά το φλασάκι, μπορεί να το αναλύσει, να το καθαρίσει και να δημιουργήσει custom προστατευμένο autorun.inf, για προστασία διαρκείας.

7.autorun-protector

Το Autorun Protector θα το βρείτε εδώ.

Ninja Pendisk


To Ninja Pendisk παραμονεύει αθόρυβα στο σύστημά μας, μέχρι ένα φλασάκι USB να συνδεθεί. Στη συνέχεια, σε ανύποπτο χρόνο, το εξετάζει για ύποπτα αρχεία όπως το autorun.inf και το cftmon.exe - και φροντίζει να μην αφήσει ίχνη τους...

8.ninja_pendisk

To Ninja Pendisk θα το βρείτε εδώ.

USB Disk Security


Το USB Disk Security είναι ένα πρόγραμμα με σαφώς πιο αυξημένες δυνατότητες από το μέσο όρο της κατηγορίας του. Εκτός από το να προστατεύει τον υπολογιστή με το USB Shield και να ελέγχει τα φλασάκια USB, η πλήρης έκδοσή του διαθέτει την επιλογή Data Loss Prevention, που κρυπτογραφεί τα δεδομένα στο φλασάκι, έτσι ώστε να είναι ασφαλή σε περίπτωση που το χάσουμε ή μας το κλέψουν.

9.usb-disk-security

Το USB Disk Security θα το βρείτε εδώ.

McAfee VirusScan USB


Με όνομα βαρύ σαν ιστορία, το McAfee VirusScan USB δεν περιορίζεται στο να ελέγξει τα USB μας για τους τυπικούς τρόπους μετάδοσης ιών, αλλά ενημερώνεται καθημερινά με antivirus updates προκειμένου να μας προστατέψει από μελλοντικές μεθόδους μετάδοσης malware μέσω USB.

10.mcafee-virusscan-usb

To McAfee VirusScan USB θα το βρείτε εδώ.

USB Threat Defender


Η ArzooSoft Solutions είναι μια παράξενη εταιρεία. Από τη μία, το επίσημο site τους http://www.arzoosoft.com/ δεν λειτουργεί, και το πρόγραμμά τους είναι διαθέσιμο μόνο μέσω τρίτων sites.
Ταυτόχρονα, όμως, το USB Threat Defender μοιάζει να παίρνει την ασφάλεια του USB μας πιο σοβαρά από οποιοδήποτε άλλο από τα προγράμματα που παρουσιάσαμε στο σημερινό μας αφιέρωμα.

11.usb-threat-defender

Σύμφωνα με την πάνω δεξιά γωνία του interface, to USB Threat Defender μπορεί να εγγυηθεί τη μέγιστη προστασία από malware σε κάθε είδος αφαιρούμενο μέσο.
Το περίπλοκο Interface του ίσως να είναι λίγο τρομακτικό για τον αρχάριο χρήστη, εκ πρώτης όψεως, παρέχει πάντως άφθονες δυνατότητες, τόσο όσον αφορά τον έλεγχο για ιούς όσο και τον καθαρισμό του συστήματος, σε περίπτωση που επέλθει το μοιραίο.
To USB Threat Defender θα το βρείτε εδώ.

Συμπέρασμα


Όσο καθαρός και αν φαίνεται ένας υπολογιστής, ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις με την πρώτη ματιά αν έχει κάποιον ιό που μπορεί να μολύνει το φλασάκι σου. Γι' αυτό, την υπογραφή σου και το USB σου να προσέχεις που τα βάζεις.πηγή:pcstep.gr

Εγγραφή CD / DVD / Blu-ray: Τα ιδανικά Δωρεάν Προγράμματα

Με τα φλασάκια USB να είναι διαθέσιμα σε όλο και μεγαλύτερες χωρητικότητες και χαμηλότερες τιμές, η εγγραφή CD ή DVD είναι μια διαδικασία που χρειάζεται πολύ σπανιότερα απ' ότι στο παρελθόν. Εντούτοις, για όσους επιμένουν οπτικά, στον οδηγό αυτό θα δούμε τα καλύτερα δωρεάν προγράμματα για εγγραφή CD και DVD.

ImgBurn

εγγραφή CD , DVD, blu-ray δωρεάν πρόγραμμα προγράμματα 01

Ένα από τα πιο δημοφιλή δωρεάν προγράμματα για εγγραφή CD και DVD (και Blu-Ray), το ImgBurn είναι αρκετά λιτό σε εμφάνιση και πολύ απλό στη χρήση.
Μπορεί να δημιουργήσει δίσκους DVD Video, Blu-Ray Video και HD-DVD Video, ενώ αναγνωρίζει 10 φορμά εικόνων δίσκου: ISO, BIN, CUE, DI (Atari Disk Image), DVD, GI, IMG, MDS, NRG, PDI.

Λήψη και εγκατάσταση ImgBurn

 

To ImgBurn χρειάζεται μεγάλη προσοχή ήδη από τη λήψη του, καθώς η σελίδα του download είναι γεμάτη με παραπλανητικά διαφημιστικά κουμπιά.
εγγραφή CD , DVD, blu-ray δωρεάν πρόγραμμα προγράμματα 02

Αγνοήστε οτιδήποτε γράφει "Download" και κάντε κλικ στο Mirror 7 για να κατεβάσετε άμεσα το αρχείο της εγκατάστασης (τα άλλα 6 mirrors θα σας μεταφέρουν σε άλλες σελίδες για να κατεβάσετε από εκεί το αρχείο).
 
Μεγάλη προσοχή χρειάζεται επίσης κατά την εγκατάσταση, καθώς το ImgBurng θα προσπαθήσει να μας φορτώσει άχρηστα προγράμματα, όπως το PasswordBox...

εγγραφή CD , DVD, blu-ray δωρεάν πρόγραμμα προγράμματα 03

και το TuneUp Utilities.

εγγραφή CD , DVD, blu-ray δωρεάν πρόγραμμα προγράμματα 04

Μπορεί στο δικό σας σύστημα να προτείνουν διαφορετικά προγράμματα. Σε κάθε περίπτωση, φροντίστε να ξετσεκάρετε τα κουτάκια, για να μην εγκατασταθεί οτιδήποτε ανεπιθύμητο.

Εγγραφή CD και DVD με το ImgBurn

 

Το ImgBurn είναι εξαιρετικά απλό στη χρήση.

εγγραφή CD , DVD, blu-ray δωρεάν πρόγραμμα προγράμματα 05

Οι δύο επάνω επιλογές μας δίνουν τη δυνατότητα να γράψουμε από αρχείο εικόνας δίσκου ή αρχεία/φακέλους αντίστοιχα.

Στην ενότητα Write image file to disk, επιλέγουμε την εικόνα δίσκου κάνοντας κλικ στο φάκελο.

εγγραφή CD , DVD, blu-ray δωρεάν πρόγραμμα προγράμματα 06

Στο Write files/folders to disk αρκεί να τραβήξουμε και να αφήσουμε τα αρχεία και τους φακέλους της επιλογής μας στο πεδίο source.

εγγραφή CD , DVD, blu-ray δωρεάν πρόγραμμα προγράμματα 07

BurnAware Free

εγγραφή CD , DVD, blu-ray δωρεάν πρόγραμμα προγράμματα 09

Σε αντίθεση με το ImgBurn, το BurnAware Free διατίθεται σε μία εντελώς δωρεάν έκδοση και δύο πληρωμένες εκδόσεις.
Για απλή εγγραφή CD, DVD και Blu-Ray η δωρεάν έκδοση είναι υπερπλήρης.

εγγραφή CD , DVD, blu-ray δωρεάν πρόγραμμα προγράμματα 10

Οι πληρωμένες εκδόσεις έχουν επιπλέον δυνατότητες που απευθύνονται σε άτομα που γράφουν πολλούς δίσκους σε τακτική βάση, όπως η άμεση αντιγραφή από δίσκο σε δίσκο και η δυνατότητα εγγραφής σε πολλαπλά drives ταυτόχρονα.

Λήψη και εγκατάσταση BurnAware Free

 

Το να κατεβάσουμε το BurnAware Free είναι απλό και ξεκάθαρο, χωρίς παραπλανητικά κουμπιά.

εγγραφή CD , DVD, blu-ray δωρεάν πρόγραμμα προγράμματα 11

Θα προσπαθήσουν όμως κι αυτοί να μας φορτώσουν ένα άχρηστο πρόγραμμα, μια AVG Security Toolbar στην περίπτωση της δοκιμής.

εγγραφή CD , DVD, blu-ray δωρεάν πρόγραμμα προγράμματα 12

Εγγραφή CD και DVD με το BurnAware Free

 

Με το περιβάλλον του BurnAware να είναι διαθέσιμο στα Ελληνικά, και τον λιτό και δυναμικό σχεδιασμό του, η χρήση του είναι εύκολη ακόμα και για αρχάριους χρήστες.

εγγραφή CD , DVD, blu-ray δωρεάν πρόγραμμα προγράμματα 13

Στην εγγραφή δεδομένων αρκεί να σύρουμε και να τοποθετήσουμε τα αρχεία στην κύρια οθόνη του προγράμματος.

εγγραφή CD , DVD, blu-ray δωρεάν πρόγραμμα προγράμματα 14

Αντίστοιχα για την εγγραφή εικόνας δίσκου, επιλέγουμε το αρχείο εικόνας μέσα από την "Αναζήτηση" και είμαστε έτοιμοι.

εγγραφή CD , DVD, blu-ray δωρεάν πρόγραμμα προγράμματα 15

Το BurnAware υποστηρίζει ελαφρώς λιγότερα αρχεία εικόνας από το ImgBurn, αλλά περιλαμβάνει όλα τα σημαντικά φορμά.

εγγραφή CD , DVD, blu-ray δωρεάν πρόγραμμα προγράμματα 16

CDBurnerXP

εγγραφή CD , DVD, blu-ray δωρεάν πρόγραμμα προγράμματα 17

Σε αντίθεση με αυτό που δηλώνει το όνομά του, το CDBurnerXP δεν είναι μόνο για εγγραφή CD ούτε μόνο για τα Windows XP. Υποστηρίζει κανονικά δίσκους DVD και Blu-Ray και φυσικά είναι συμβατό με όλες τις εκδόσεις των Windows.

Λήψη και εγκατάσταση CDBurnerXP

 

Για το κατέβασμα του CDBurnerXP αγνοήστε το ψεύτικο κουμπί στην αριστερή στήλη και επιλέξτε το μεγάλο κουμπί κεντρικά της σελίδας.
εγγραφή CD , DVD, blu-ray δωρεάν πρόγραμμα προγράμματα 18

Δεν θα χάσουν ούτε αυτοί την ευκαιρία να προσπαθήσουν να μας πασάρουν ένα τρίτο πρόγραμμα...

εγγραφή CD , DVD, blu-ray δωρεάν πρόγραμμα προγράμματα 19

Εγγραφή CD και DVD με το CDBurnerXP

 

Το CDBurnerXP θυμίζει αρκετά σε εμφάνιση το γνωστό Nero, οπότε αν γνωρίζετε εκείνο το πρόγραμμα, η μετάβαση θα είναι ιδιαίτερα εύκολη.

εγγραφή CD , DVD, blu-ray δωρεάν πρόγραμμα προγράμματα 20

Για την εγγραφή δεδομένων αρκεί να σύρουμε τα αρχεία μας στο κατάλληλο πεδίο.

εγγραφή CD , DVD, blu-ray δωρεάν πρόγραμμα προγράμματα 21

Στην εγγραφή εικόνων δίσκου η εμφάνιση είναι αρκετά απλουστευμένη.

εγγραφή CD , DVD, blu-ray δωρεάν πρόγραμμα προγράμματα 22

Πάντως το CDBurnerXP υποστηρίζει επίσημα λιγότερους τύπους αρχείων, μόνο ISO και MDS.

εγγραφή CD , DVD, blu-ray δωρεάν πρόγραμμα προγράμματα 23

Όπως είδαμε όμως και σε αντίστοιχο οδηγό, το CDBurnerXP μας δίνει τη δυνατότητα να μετατρέψουμε άλλα είδη εικόνων σε ISO.

InfraRecorder

 

εγγραφή CD , DVD, blu-ray δωρεάν πρόγραμμα προγράμματα 24

 

 

Το InfraRecorder είναι το προσωπικό αγαπημένο μου πρόγραμμα όσον αφορά την εγγραφή CD και DVD, για το μόνο λόγο πως είναι διαθέσιμο σε έκδοση Portable, η οποία μπορεί να τρέξει χωρίς εγκατάσταση.
Από εκεί και πέρα, είναι ένα πρόγραμμα απλό και αποτελεσματικό, χωρίς κάτι το ιδιαίτερο σχεδιαστικά.

Λήψη και εγκατάσταση InfraRecorder

Αν θέλετε να κατεβάσετε την Portable έκδοση του InfraRecorder, αρκεί απλά να επιλέξετε το κουμπί.

εγγραφή CD , DVD, blu-ray δωρεάν πρόγραμμα προγράμματα 25

Αλλιώς, για να κατεβάσετε την έκδοση με εγκατάσταση, αποφύγετε τη διαφήμιση και κάντε κλικ στο σύνδεσμο Download.

εγγραφή CD , DVD, blu-ray δωρεάν πρόγραμμα προγράμματα 26

Καμία από τις δύο εκδόσεις δεν θα προσπαθήσει να εγκαταστήσει περιττά προγράμματα, οπότε η εγκατάσταση είναι απόλυτα ασφαλής.

 

Εγγραφή CD και DVD με το InfraRecorder

 

Με το περιβάλλον του InfraRecorder να είναι γενικά εξελληνισμένο (εξαιρώντας τα κουμπιά των διαφόρων λειτουργιών) δεν θα συναντήσετε κανένα πρόβλημα με τη χρήση του.


 

εγγραφή CD , DVD, blu-ray δωρεάν πρόγραμμα προγράμματα 27

Γράφοντας δίσκο δεδομένων, αρκεί να τραβήξουμε τα αρχεία και τους φακέλους που θέλουμε να συμπεριλάβουμε πάνω στο κατάλληλο πεδίο.

εγγραφή CD , DVD, blu-ray δωρεάν πρόγραμμα προγράμματα 28

 

Στην εγγραφή εικόνας δίσκου υποστηρίζονται τρία βασικά φορμά ISO, QUE και IMG, καθώς και δύο είδη "Raw" δεδομένων, τύπου BIN ή RAW. Ειδικά τα αρχεία RAW, το InfraRecorder είναι το μόνο που τα αναγνωρίζει από τα προγράμματα του οδηγού.

εγγραφή CD , DVD, blu-ray δωρεάν πρόγραμμα προγράμματα 29

 

Ashampoo Burning Studio Free

 

εγγραφή CD , DVD, blu-ray δωρεάν πρόγραμμα προγράμματα 30

 

 

 

To Ashampoo Burning Studio Free είναι μια καλή επιλογή για όσους χρησιμοποιούν την εγγραφή CD / DVD / Blu-ray για λόγους backup, καθώς διαθέτει αρκετά προηγμένες επιλογές όσον αφορά αυτόν τον τομέα.

 

Λήψη και εγκατάσταση Ashampoo Burning Studio Free

 

Στη σελίδα του προϊόντος, μόλις σταματήσετε να γελάτε με το γεγονός πως έχει μεταφραστεί σαν "λογισμικό καύσης", κάντε κλικ στο κουμπί λήψη και χρήση.

 

εγγραφή CD , DVD, blu-ray δωρεάν πρόγραμμα προγράμματα 31

Και αυτοί θα επιχειρήσουν να φορτώσουν ένα τρίτο πρόγραμμα, οπότε τους απορρίπτουμε ευγενικά.

εγγραφή CD , DVD, blu-ray δωρεάν πρόγραμμα προγράμματα 32

Επίσης, μαζί με το εικονίδιο του προγράμματος στην επιφάνεια εργασίας, θα βγάλει και δύο διαφημιστικά εικονίδια, που μπορούμε να τα διαγράψουμε.

εγγραφή CD , DVD, blu-ray δωρεάν πρόγραμμα προγράμματα 32a

Εγγραφή CD και DVD με το Ashampoo

Burning Studio Free

 

Στην πρώτη έναρξη του προγράμματος, θα μας δώσει την επιλογή να προτείνουμε το Burning Studio Free ή να κάνουμε δήλωση (registration). Και οι δύο επιλογές είναι προαιρετικές, οπότε μπορούμε να τις αγνοήσουμε, κάνοντας κλικ στη "Συνέχεια".

 

εγγραφή CD , DVD, blu-ray δωρεάν πρόγραμμα προγράμματα 33

Το Ashampoo έχει σαφώς διαφορετική σχεδιαστική λογική από τα άλλα προγράμματα, πιο φουτουριστική.

εγγραφή CD , DVD, blu-ray δωρεάν πρόγραμμα προγράμματα 34

Στην εγγραφή δεδομένων το παράθυρο στο οποίο θα σύρουμε τα αρχεία και τους φακέλους πιάνει σχεδόν όλο το interface του προγράμματος.

εγγραφή CD , DVD, blu-ray δωρεάν πρόγραμμα προγράμματα 35

Στο "κάψιμο" εικόνας δίσκου, έχουμε τις επιλογές ανάμεσα σε αρχεία ISO, CUE/BIN, και το ASHDISC, που είναι ο τύπος εικόνας δίσκου που δημιουργεί το ίδιο το Ashampoo.

εγγραφή CD , DVD, blu-ray δωρεάν πρόγραμμα προγράμματα 36

Ποιο πρόγραμμα να επιλέξω για την εγγραφή CD / DVD / Blu-ray?

Προσωπικά, η πρώτη και μόνη μου επιλογή είναι το InfraRecorder, επειδή είναι διαθέσιμο σε Portable και δεν προσπαθεί να μας φορτώσει με άχρηστα προγράμματα, όπως όλες οι υπόλοιπες προτάσεις της λίστας.

 

Από εκεί και πέρα, το ImgBurn έχει τη μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τα αρχεία εικόνων, όμως είναι και το μόνο που δεν έχει διαθέσιμη εμφάνιση στα Ελληνικά.
Από τα άλλα τρία προγράμματα, το CDBurnerXP είναι το κοντινότερο σε εμφάνιση στο Νερο, το Ashampoo είναι το πιο φουτουριστικό, και το BurnAware Free είναι ενδεχομένως το πιο εύκολο στη χρήση, αν και αυτό είναι σε μεγάλο βαθμό υποκειμενικό.πηγή:pcstep.gr