ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ FACΕBOOK (Ηλεκτρολογικές Ενημερώσεις) ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ LIKE

Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου 2017

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


Τα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη μπαίνουν όλο και περισσότερο στην ζωή μας τα τελευταία χρόνια για του εξής λόγους :

H συνεχόμενη αύξηση του βιοτικού επιπέδου επιβάλλει την συνεχή τροφοδοσία με ηλεκτρική ενέργεια.
Το κόστος των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών έχει μειωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια και είναι πιο προσιτό.
Με την ανάπτυξη της τεχνολογίας έχει μειωθεί ο όγκος των Η/Ζ σημαντικά με αποτέλεσμα να γίνεται πιο εύκολη η εγκατάστασή τους.

Εάν παρατηρήσουμε γύρω μας θα δούμε χώρους που υποστηρίζονται από Η/Ζ, όπως : Super Market, τράπεζες, νοσοκομεία, φούρνοι, ζαχαροπλαστεία, γραφεία, δημόσιες υπηρεσίες, ξενοδοχεία, χώροι διασκέδασης και πολλές ακόμα εγκαταστάσεις που πρέπει συνεχώς και αμετάβλητα να τροφοδοτούνται από ηλεκτρική ενέργεια.

Η χρήση ηλεκτρογεννητριών στους χώρους εργασίας, είτε ως αυτόνομη πηγή ηλεκτροδότησης, είτε ως εφεδρική, ενέχει κινδύνους και, συχνά, αποτελεί την αιτία πρόκλησης ατυχημάτων ή επικίνδυνων συμβάντων (π.χ. πυρκαγιών).

Ο Οδηγός αυτός απευθύνεται σε αυτούς που ασχολούνται με ηλεκτρογεννήτριες και έχει ως βασικό στόχο την εφαρμογή καλών πρακτικών σε σχέση με την εγκατάσταση και τη χρήση ηλεκτρογεννητριών στους χώρους εργασίας. Η εγκατάσταση της ηλεκτρογεννήτριας, καθώς και οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρολογική εργασία, γίνεται από αδειούχο ηλεκτρολόγο.

--Η ηλεκτρογεννήτρια διαθέτει την απαιτούμενη ισχύ, τάση και συχνότητα καθώς και τα κατάλληλα και επαρκή συστήματα προστασίας ανάλογα με τη χρήση που προορίζεται.

--Η ηλεκτρογεννήτρια φέρει ή συνδέεται με τα κατάλληλα συστήματα διακοπής και προστασίας ηλεκτρικής παροχής (π.χ.αποζεύκτες (isolators), μικροαυτόματους διακόπτες [Miniature Circuit Breakers (MCBs)], αυτόματους διακόπτες διαρροής ρεύματος [Residual Circuit Breakers (RCDs)].

--Οι αυτόματοι διακόπτες διαρροής ρεύματος (RCDs) ελέγχονται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Σε περίπτωση που κατά τη δοκιμή το μέσο προστασίας δεν απενεργοποιηθεί τότε δεν γίνεται χρήση της ηλεκτρογεννήτριας.

--Η ηλεκτρογεννήτρια διαθέτει ξεχωριστό ηλεκτρόδιο γείωσης, το οποίο εγκαθίσταται κοντά σε αυτήν.

--Στις ηλεκτρογεννήτριες που συνδέονται με το δίκτυο της ΑΗΚ, στην αφετηρία της εγκατάστασης υπάρχει εγκατεστημένος αυτόματος ή χειροκίνητος διακόπτης εναλλαγής (Automatic Transfer Switch – ATS).

--Στην περίπτωση που η ηλεκτρογεννήτρια διαθέτει ξεχωριστό δοχείο (ντεπόζιτο) τροφοδοσίας με καύσιμο, για σκοπούς πυρασφάλειας, λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για πιθανή διαρροή ή και ανάφλεξη του υλικού που τροφοδοτεί τη γεννήτρια. Συνιστάται όπως το ντεπόζιτο καυσίμων είναι εγκατεστημένο εκτός του υποστατικού.

--Όταν η ηλεκτρογεννήτρια, λόγω περιορισμένου χώρου, θα πρέπει να εγκατασταθεί σε εσωτερικό χώρο, λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα προστασίας έτσι ώστε να υπάρχει κατάλληλος και επαρκής φυσικός ή τεχνητός εξαερισμός στον χώρο.

--Λαμβάνονται μέτρα για μείωση ή εξάλειψη του θορύβου που δημιουργεί η ηλεκτρογεννήτρια έτσι ώστε να μην προκαλείται βλάβη στην υγεία τόσο των εργαζομένων όσο και τρίτων προσώπων στον χώρο εργασίας.

--Η ηλεκτρογεννήτρια συντηρείται σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή για να αποφεύγονται κυρίως πιθανά ηλεκτρολογικά προβλήματα καθώς και προβλήματα θορύβου, δονήσεων και διαρροής καυσίμων ή καυσαερίων.

--Υπάρχει κατάλληλος εξοπλισμός πυρόσβεσης σε ικανοποιητική απόσταση από τον χώρο φύλαξης/αποθήκευσης του καυσίμου τροφοδοσίας της γεννήτριας.

--Σε περιπτώσεις όπου εγκαθίστανται ηλεκτρογεννήτριες στους χώρους εργασίας πρέπει να γίνεται προσεκτική διερεύνηση για τον εντοπισμό των πηγών κινδύνου που θα μπορούσαν να προκαλέσουν τραυματισμό ή βλάβη στην υγεία των εργαζομένων καθώς και τρίτων προσώπων.

--Προτεραιότητα είναι η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων, μέσων και μεθόδων προστασίας για την εξάλειψη των πηγών κινδύνου που έχουν εντοπιστεί, όπου αυτό είναι εφικτό. Για τους κινδύνους που δεν μπορούν να εξαλειφθούν πρέπει να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για μείωσή τους στο ελάχιστο δυνατό, λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές πρόληψης των κινδύνων.

Μέτρα προστασίας και πρόληψης

1. ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

• Στην αφετηρία της ηλεκτρικής εγκατάστασης να εγκαθίστανται κατάλληλα μέσα προστασίας όπως:

(α) αυτόματοι διακόπτες κυκλώματος [π.χ. Miniature Circuit Breakers (MCBs)] για προστασία από ρεύμα βραχυκυκλώματος που μπορεί να προέλθει από βλάβη μεταξύ φάσεως και ουδετέρου σε μονοφασικά κυκλώματα ή μεταξύ φάσεων ή φάσεων και ουδετέρου σε τριφασικά κυκλώματα,

(β) αυτόματοι διακόπτες διαρροής ρεύματος [Residual Current Devices (RCDs)] για προστασία από διαρροή του ρεύματος βλάβης προς τη γη.
Σε αντικατάσταση των πιο πάνω μέσων προστασίας μπορεί να εγκατασταθεί το αυτόματο μέσο προστασίας RCBO (MCB/RCD) [Residual Current Operated Circuit Breaker (RCCB) with integral Overcurrent Protection].

• Τριφασικές ηλεκτρικές συσκευές δεν τροφοδοτούνται, για σκοπούς ελέγχου, από μονοφασικές ηλεκτρογεννήτριες (με χρήση καβαλέτων). Τα τριφασικά μέσα προστασίας δεν λειτουργούν όταν τροφοδοτούνται από μονοφασική παροχή με καβαλέτα.

• Το καλώδιο ουδετέρου να ενώνεται αποτελεσματικά πάνω στο ηλεκτρόδιο γείωσης έτσι ώστε να διασφαλίζεται η άμεση ροή του ρεύματος βλάβης προς τη γη.

• Η αντίσταση του ηλεκτροδίου γείωσης πρέπει να έχει τέτοια τιμή έτσι ώστε σε περίπτωση διαρροής, η τάση επαφής να μην υπερβαίνει τα 50V σε εσωτερικούς χώρους ή τα 25V σε αγροτικές εγκαταστάσεις ή εργοτάξια, αντίστοιχα, [Rηλεκτροδίου= Τάση επαφής (50V ή 25V) / Ευαισθησία RCD (IΔn)].

• Το καλώδιο του ηλεκτροδίου γείωσης δεν πρέπει να έχει διατομή μικρότερη από 6mm2 γιατί σε περίπτωση βραχυκυκλώματος οι αγωγοί γείωσης υπερθερμαίνονται και υπάρχει κίνδυνος καταστροφής τους.

• Το ηλεκτρόδιο γείωσης να έχει μηχανική προστασία. Να μην είναι εκτεθειμένο με τρόπο που κάποιος είτε από αμέλεια, είτε εσκεμμένα να μπορεί να το καταστρέψει ή να το αφαιρέσει εύκολα.

• Σε περίπτωση που υπάρχουν εγκατεστημένες περισσότερες από μία ηλεκτρογεννήτριες, συνιστάται όπως ο χώρος περιφράσσεται για να αποτρέπεται οποιαδήποτε κακόβουλη ενέργεια τόσο στον εξοπλισμό όσο και στους αγωγούς γείωσης.

• Όλα τα μεταλλικά μέρη της ηλεκτρογεννήτριας να είναι κατάλληλα γειωμένα.

• Όλα τα ηλεκτρικά κυκλώματα που τροφοδοτούνται από την ηλεκτρογεννήτρια και παρέχουν ηλεκτρική παροχή στους ρευματοδότες, ηλεκτρικές συσκευές ή εξοπλισμό πρέπει να είναι εφοδιασμένα με αυτόματο διακόπτη διαρροής ρεύματος (Residual Current Device, RCD), ευαισθησίας τουλάχιστον 30mA.

• Τα RCDs να ελέγχονται σε τακτά χρονικά διαστήματα πατώντας το κομβίο “test”, τοοποίο βρίσκεται πάνω σε αυτά.

• Να μην τροφοδοτείται από την ηλεκτρογεννήτρια ακατάλληλος εξοπλισμός, ο οποίος πιθανώς να προκαλέσει άμεση ή έμμεση επαφή με το ηλεκτρικό ρεύμα (π.χ. χαλασμένος εξοπλισμός όπως τρυπάνια, κοπτικά εργαλεία, ηλεκτροσυγκολλήσεις).

• Τα φθαρμένα καλώδια και οι φθαρμένοι ή σπασμένοι ρευματοδότες ή ρευματολήπτες (πρίζες), που τροφοδοτούνται από την ηλεκτρογεννήτρια να αντικαθίστανται άμεσα.

• Να μην συνδέονται στην ηλεκτρογεννήτρια ηλεκτρικές συσκευές/εξοπλισμός για χρήση σε υγρό περιβάλλον εκτός αν πληρούν τις κατάλληλες προδιαγραφές.

• Συνιστάται όπως συνδέεται στην ηλεκτρογεννήτρια για χρήση ηλεκτρικός εξοπλισμός διπλής μόνωσης.

• Η ηλεκτρική εγκατάσταση, η οποία τροφοδοτείται από ηλεκτρογεννήτρια, να ελέγχεται ή να τροποποιείται πάντοτε από αρμόδιο αδειούχο ηλεκτρολόγο.

2. ΚΑΥΣΑΕΡΙΑ

• Οι ηλεκτρογεννήτριες να εγκαθίστανται σε ανοικτούς χώρους - να μην εγκαθίστανται σε εσωτερικούς χώρους και κυρίως σε υπόγειους χώρους, π.χ. χώρους στάθμευσης.

• Όπου λόγω περιορισμένου χώρου θα πρέπει η ηλεκτρογεννήτρια να εγκατασταθεί σε εσωτερικό χώρο, θα πρέπει:

- Να υπάρχει κατάλληλος και επαρκής φυσικός ή τεχνητός εξαερισμός στον χώρο.
- Να υπάρχει κατάλληλος τοπικός εξαερισμός για τη διοχέτευση των καυσαερίων στην ατμόσφαιρα, έτσι ώστε τα καυσαέρια να μην μπορούν να εισέλθουν εύκολα σε οποιοδήποτε άλλο μέρος του υποστατικού.
- Οι θύρες και τα παράθυρα να διαθέτουν κατάλληλα ανοίγματα για σκοπούς
εξαερισμού.

• Ο ανθρώπινος οργανισμός δεν είναι σε θέση να αντιληφθεί την ύπαρξη του μονοξειδίου του άνθρακα. Συνιστάται όπως σε εσωτερικούς χώρους όπου βρίσκονται εγκατεστημένες ηλεκτρογεννήτριες να εγκαθίστανται αισθητήρες μονοξειδίου και διοξειδίου του άνθρακα, οι οποίοι να συντηρούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

3. ΘΟΡΥΒΟΣ

• Να επιλέγεται ηλεκτρογεννήτρια η οποία εκπέμπει τον ελάχιστο δυνατό θόρυβο.

• Να εφαρμόζεται κατάλληλο πρόγραμμα συντήρησης της ηλεκτρογεννήτριας.

• Η ηλεκτρογεννήτρια να εγκαθίσταται σε τέτοιο χώρο έτσι ώστε οι εργαζόμενοι να μην εκτίθενται στον θόρυβο.

• Να λαμβάνονται τεχνικά μέτρα, π.χ. εγκατάσταση ηχομονωτικού κουβούκλιου για μείωση του θορύβου στον οποίο εκτίθενται οι εργαζόμενοι ή/και τρίτα πρόσωπα στον χώρο εργασίας.

• Η εργασία να οργανώνεται έτσι ώστε να περιορίζεται η διάρκεια και η ένταση της έκθεσης των εργαζομένων στον θόρυβο.

• Να χρησιμοποιούνται κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας (ωτοασπίδες, ωτοσφραγίδες) ως τελευταίο μέσο προστασίας.

• Η ένταση των προειδοποιητικών σημάτων να είναι μεγαλύτερη από τον θόρυβο ή αυτά να εγκαθίστανται σε χώρο όπου θα τα ακούσουν οι εργαζόμενοι έτσι ώστε να μπορέσουν να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για αποφυγή πιθανού ατυχήματος ή επικίνδυνου συμβάντος. Συνιστάται, επίσης, η εγκατάσταση φωτεινής προειδοποιητικής σήμανσης σε χώρους όπου υπάρχει αυξημένη ένταση θορύβου.

3. ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ

• Η ηλεκτρογεννήτρια να εγκαθίσταται σε πυράντοχη και ανθεκτική βάση.

• Κάτω από το ντεπόζιτο των καυσίμων που τροφοδοτούν την ηλεκτρογεννήτρια να εγκαθίσταται κατάλληλη δεξαμενή χωρητικότητας 10% μεγαλύτερης της χωρητικότητας του υφιστάμενου ντεπόζιτου για συλλογή του υγρού καυσίμου σε περίπτωση διαρροής του.

• Ο χώρος γύρω από το ντεπόζιτο αποθήκευσης του υγρού καυσίμου να καθαρίζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα από την καύσιμη ύλη όπως ξερόχορτα, ξύλα και χάρτινες συσκευασίες.

• Κοντά στον χώρο όπου βρίσκεται εγκατεστημένη η ηλεκτρογεννήτρια να υπάρχει άμεσα διαθέσιμος εξοπλισμός πυρόσβεσης όπως φορητοί πυροσβεστήρες.

• Όταν η ηλεκτρογεννήτρια διαθέτει μπαταρία για σκοπούς εκκίνησης, ο χώρος όπου βρίσκεται εγκατεστημένη η ηλεκτρογεννήτρια να διαθέτει κατάλληλο εξαερισμό για αποφυγή δημιουργίας εκρήξιμου περιβάλλοντος σε περίπτωση διαρροής του υδρογόνου κατά τη φόρτιση.

5.ΔΟΝΗΣΕΙΣ

• Η ηλεκτρογεννήτρια να εγκαθίσταται σε αντικραδασμικό δάπεδο ή βάσεις.

• Οι ενώσεις στην ηλεκτρογεννήτρια (διασωληνώσεις και καλώδια) να γίνονται με κατάλληλα εύκαμπτα υλικά.

• Η ηλεκτρογεννήτρια να συντηρείται σε τακτά χρονικά διαστήματα για αποκατάσταση και διόρθωση τυχών χαλαρών ενώσεων.

6. ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΘΕΡΜΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

• Τα κινούμενα μέρη ή θερμά μέρη της ηλεκτρογεννήτριας πρέπει να διαθέτουν κατάλληλους προφυλακτήρες.

• Να πραγματοποιείται τακτικός έλεγχος έτσι ώστε να διαπιστώνεται ότι οι προφυλακτήρες βρίσκονται στη θέση τους.

• Η ηλεκτρογεννήτρια να συντηρείται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

7. ΜΗΧΑΝΕΛΑΙΑ

• Να χρησιμοποιούνται κατάλληλα γάντια.

• Η συλλογή μηχανέλαιων να γίνεται σε κατάλληλα δοχεία για ανακύκλωση.

• Να ελέγχεται η στάθμη του μηχανέλαιου και όπου απαιτείται να αντικαθίσταται βάσει των οδηγιών του κατασκευαστή.

Σύστημα εκκίνησης και έλεγχος του Η/Ζ

Το σύστημα εκκίνησης διαφέρει ανάλογα με την ισχύ του Η/Ζ, έτσι για Η/Ζ μέχρι 500 kVA η εκκίνηση γίνεται με κινητήρες DC των 12-48 V ενώ για μεγαλύτερα ζεύγη χρησιμοποιούνται συστήματα πεπιεσμένου αέρα.

Τα τελευταία χρόνια ο έλεγχος των Η/Ζ γίνεται μέσω ηλεκτρονικών κυκλωμάτων, δηλαδή ψηφιακά. Όλο το κύκλωμα ελέγχου λειτουργεί μέσω ολοκληρωμένων ψηφιακών συστημάτων τα οποία δέχονται πληροφορίες από το Η/Ζ και μέσω των αποθηκευμένων παραμέτρων που έχουν παρακολουθούν την λειτουργία του.

Τα στοιχεία που μετριούνται συνήθως από τα ηλεκτρονικά συστήματα είναι τα εξής :

Πολικές και φασικές τάσεις
Ρεύματα φάσεων και ουδετέρου για Η/Ζ και ΔΕΗ
Συχνότητα για Η/Ζ και ΔΕΗ
Πίεση λαδιού της ΜΕΚ
Στάθμη και θερμοκρασία του ψυκτικού υγρού
Στάθμη καυσίμου
Στροφές της μηχανής
Τάση συσσωρευτή
Τάση εναλλακτήρα
Φορά περιστροφής των φάσεων ΔΕΗ και Η/Ζ
Χρόνος λειτουργίας και εναπομένουσες ώρες για συντήρηση

Μικροεπεξεργαστής


Οι λειτουργίες του αυτοματισμού κωδικοποιούνται σε εντολές και φορτώνονται στην μνήμη του συστήματος σχηματίζοντας το πρόγραμμα εφαρμογής.


Το πρόγραμμα του επεξεργαστή δημιουργείται μέσω κατάλληλου software, (π.χ. MPLAB) σε συγκεκριμένη γλώσσα προγραμματισμού και εγκαθιστάτε στον επεξεργαστή μέσω κατάλληλης πλακέτας προγραμματισμού.
Οι επεξεργαστές που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο των Η/Ζ είναι σαφέστατα πιο σύνθετοι και είναι υπεύθυνοι για τον έλεγχο των στοιχείων που αναφέρθηκαν στην προηγούμενη υποενότητα. Οι επεξεργαστές είναι τοποθετημένοι πάνω σε πλακέτες και είναι υπεύθυνοι να ελέγχουν τον πίνακα αυτοματισμού του Η/Ζ τόσο για την μεταγωγή από ΔΕΗ σε Η/Ζ (και το αντίστροφο), όσο και για τον έλεγχο της καλής λειτουργίας του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους.
Παρακάτω παρουσιάζεται ένας ενδεικτικός πίνακας αυτοματισμού για τον έλεγχο ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους.


Συνδεσμολογία του Η/Ζ με το πεδίο μεταγωγής ισχύος

Το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος συνδέεται με τον πίνακα χαμηλής τάσεως μέσω του πεδίου μεταγωγής ισχύος. Το πεδίο αυτό αποτελείται από έναν πίνακα μέσω του οποίου γίνεται η επιλογή τροφοδοσίας του κτιρίου, είτε από ΔΕΗ είτε από τοΗ/Ζ. Στον πίνακα αυτόν πρέπει να συνδεθούν τα καλώδια ισχύος που έρχονται από τον διακόπτη εξόδου της γεννήτριας αλλά και τα αντίστοιχα καλώδια που έρχονται από την παροχή της ΔΕΗ. Επίσης στο πεδίο μεταγωγής συνδέονται τα καλώδια αυτοματισμού που μεταφέρουν τις πληροφορίες από το Η/Ζ στο πεδίο μεταγωγής και αντίστροφα, καθώς και τα καλώδια τροφοδοσίας με ρεύμα ΔΕΗ για τον φορτιστή μπαταριών και τις προθερμάνσεις που βρίσκονται επάνω στο Η/Ζ.

Πρέπει να υπάρξει προσοχή στα παρακάτω τρία σημεία :

1. Προσοχή στους ουδετέρους της ΔΕΗ και του Η/Ζ ώστε να μην γίνει μπέρδεμα γιατί σε αντίθετη περίπτωση προκαλούνται προβλήματα και ζημιές.
2. Στην φάση της εγκατάστασης των καλωδίων πρέπει να γνωρίζουμε πόσα καλώδια αυτοματισμού χρειαζόμαστε (διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο του Η/Ζ).
3. Μετά το τέλος της σύνδεσης όλων των καλωδίων ελέγχουμε ότι έρχεται σωστή παροχή 230V για την φόρτιση των μπαταριών και των προθερμάνσεων. Διότι σε διακοπή της τροφοδοσίας (π.χ. χαλαρή σύνδεση, καμένη ασφάλεια) το Η/Ζ δεν θα είναι σε θέση να εκκινήσει.
Την εργασία της μεταγωγής την εκτελούν μεταγωγικοί διακόπτες αυτόματοι ή μη . Οι διακόπτες αυτοί είναι τετραπολικοί , 3 φάσεις και ο ουδέτερος. Ο αγωγός της γειώσεως είναι συνδεδεμένος με τον ουδέτερο της γεννήτριας και καταλήγει στον ισοδυναμικό ζυγό γειώσεως.

Ένας τετραπολικός διακόπτης έχει τις εξής θέσεις :

1. Παροχή από ΔΕΗ
0. Νεκρή περιοχή (εκτός ΔΕΗ και Η/Ζ)
2. Παροχή Η/ΖΠεριγραφή λειτουργίας

Το Η/Ζ θα μεσολαβεί μεταξύ του πίνακα ρευματοδότησης και του πίνακα διανομής, η ηλεκτρική ενέργεια του δικτύου της ΔΕΗ διερχόμενη μέσω αυτών θα επιτηρείται από τον επιτηρητή τάσεως του Η/Ζ και εφόσον και οι τρεις φάσεις της κύριας παροχής έχουν κανονική τάση, η εγκατάσταση θα τροφοδοτείται από την κυρίως παροχή.

Σε περίπτωση διακοπής ή ακαταλληλότητας της ποιότητας ρεύματος μίας ή και περισσοτέρων φάσεων της ΔΕΗ, θα διεγείρεται αυτόματα το ηλεκτρονικό σύστημα, θα διακόπτει εντελώς τη ρευματοδότηση του δικτύου της ΔΕΗ, θα εκκινεί το Η/Ζ και θα αναλαμβάνει τα φορτία της κατανάλωσης. Όταν λαμβάνεται το σήμα ότι υπάρχει πρόβλημα στο ρεύμα του δικτύου, θα ανοίγει η επαφή του ρεύματος του δικτύου και θα ενεργοποιείται το χρονικό καθυστέρησης στην εκκίνηση. Η ρυθμιζόμενη αυτή χρονική καθυστέρηση θα συντελεί στην αποφυγή λανθασμένων εκκινήσεων από στιγμιαίες διακοπές ΔΕΗ ή σε περίπτωση που η τάση παρουσιάζει στιγμιαίες διακυμάνσεις. Όταν ο χρόνος ρύθμισης του χρονικού καθυστέρησης επέλθει, θα δίνεται σήμα εκκίνησης.

Μετά την αποκατάσταση και των τριών φάσεων του δικτύου της ΔΕΗ στην κανονική τάση, θα ενεργοποιείται το χρονικό καθυστέρησης της μεταγωγής από το Η/Ζ στο δίκτυο και όταν παρέλθει ο ρυθμιζόμενος χρόνος θα μετάγεται το φορτίο στη ΔΕΗ. Εάν κατά τη διάρκεια της παραπάνω χρονικής καθυστέρησης επανεμφανιστεί σφάλμα δικτύου, τότε θα ακυρώνεται η εντολή κράτησης του Η/Ζ και θα γίνεται άμεση μεταγωγή των φορτίων στο Η/Ζ. Εάν δεν εμφανιστούν σφάλματα στο δίκτυο το χρονικό ψύξης του κινητήρα θα εξασφαλίζει την λειτουργία του Η/Ζ χωρίς φορτίο, ώστε να ψυχθεί το Η/Ζ πριν διακοπεί η λειτουργία του.

Ο πίνακας αυτοματισμού και ελέγχου επιτρέπει την αυτόματη εκκίνηση του Η/Ζ και διατίθεται σε δύο πεδία :

1) Ηλεκτρονικό πεδίο ενδείξεων και αυτοματισμών, το οποίο θα είναι συνδεδεμένο και στηριγμένο επί της ενιαίας βάσης του Η/Ζ και το οποίο θα περιλαμβάνει και το circuit breaker.
2) Ανεξάρτητο πεδίο μεταγωγής (ισχύος) επιτοίχιο ή επιδαπέδιο Στα παρακάτω σχέδια έχουμε την μεταγωγή από ΔΕΗ σε Η/Ζ, Σχ.α , Σχ.β. και έναν πλήρη πίνακα αυτοματισμού Η/Ζ Σχ.γ. πού ελέγχεται από επεξεργαστή όπως αναφέραμε παραπάνω.


σχ.α
σχβ
σχ.γ

Σύνδεση των γειώσεων στο Η/Ζ

Πάνω στο Η/Ζ βρίσκονται δύο ξεχωριστοί ακροδέκτες γειώσεως :

Ο ακροδέκτης γειώσεως προστασίας ο οποίος συνήθως βρίσκεται στο ένα πόδι της γεννήτριας και εκεί συνδέεται αγωγός που έρχεται από το τρίγωνο γειώσεως ή από την θεμελιακή γείωση του κτιρίου.

Το Η/Ζ είναι μία πηγή τριφασικού ηλεκτρικού ρεύματος έτσι χρειάζεται μία γείωση ακόμα, την γείωση λειτουργίας. Πιο συγκεκριμένα, γείωση του ουδετέρου κόμβου της γεννήτριας. Ο ακροδέκτης της γείωσης λειτουργίας βρίσκεται συνήθως μέσα στο πίνακα του διακόπτη εξόδου της γεννήτριας και εκεί συνδέεται αγωγός που έρχεται από ξεχωριστό τρίγωνο γειώσεως, ανεξάρτητο από το τρίγωνο γειώσεως προστασίας. Εάν όμως η γείωση προστασίας του κτιρίου είναι πολύ καλή με R <1Ω (π.χ. θεμελιακή γείωση) τότε επιτρέπεται η χρήση της γείωσης του κτιρίου και ως γείωση λειτουργίας.

Εκκίνηση κινητήρων με το Η/Ζ

Για την εκκίνηση κινητήρων χρειαζόμαστε πολλαπλάσια δύναμη Η/Ζ σε σχέση με τους κινητήρες. Αυτό εμφανίζεται διότι ο κινητήρας κατά την εκκίνησή του μπορεί να τραβήξει πολλαπλάσια της ονομαστικής του έντασης με αποτέλεσμα να προκαλεί βύθισμα της τάσεως . Έτσι το Η/Ζ πρέπει να είναι ικανό να σηκώσει την εκκίνηση κινητήρων ώστε να αποφευχθούν πιθανές βλάβες στον υπόλοιπο εξοπλισμό αλλά και στους ίδιους του κινητήρες. Είναι επιθυμητή μία πτώση τάσεως


πηγές: ΑΗΚ και μέρος πτυχιακής εργασίας του Ασπρομμάτη Παναγιώτη με θέμα <<ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ (Η/Ζ) ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ>>

Τετάρτη, 29 Νοεμβρίου 2017

Προσοχή στις παραπλανητικές διαφημίσεις συσκευών θέρμανσης


Η Ένωση Καταναλωτών Βόλου και Θεσσαλίας, καταγγέλλει παραπλανητικές διαφημίσεις για συσκευές θέρμανσης.
Στην αγορά κυκλοφορούν συσκευές που υπόσχονται φανταστικούς βαθμούς απόδοσης με μικρή κατανάλωση ρεύματος, χωρίς καμιά τεκμηρίωση.
Από την ηλεκτρονική σελίδα (στη διάθεση των αρχών ελέγχου) πολυδιαφημιζόμενης ηλεκτρικής σόμπας, αλλά και άλλων αντίστοιχων, διαβάζουμε τις παρακάτω παραπλανητικές αιτιάσεις:
Ισχυρισμός 1. «Είναι 2.800Watt και καταναλώνει σε πλήρη λειτουργία λιγότερο από 30 λεπτά του ευρώ την ώρα».
Είναι παραπλανητικός διότι:
·   Το κόστος της Kwh στην μεγαλύτερη κλίμακα χρέωσης που αναγκαστικά θα πληρώσουμε αν χρησιμοποιούμε τον ηλεκτρισμό για θέρμανση, μαζί με τις λοιπές ρυθμιζόμενες χρεώσεις και τους φόρους είναι 18 λεπτά του Ευρώ.
·      H θερμάστρα των 2.800W καταναλώνει 2,8KWh X 18 λεπτά = 50,4 λεπτά του ευρώ την ώρα (και όχι 30).

Ισχυρισμός 2. «Έχει 35-40% μικρότερη κατανάλωση από άλλες αντίστοιχες της αγοράς, ακόμα και αν έχουν λιγότερα Watt.»
Είναι παραπλανητικός διότι:
·   Αποδίδεται τόση ενέργεια όση καταναλώνεται. Αυτό ισχύει για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Όλες οι θερμάστρες των 2.800W καταναλώνουν σε πλήρη λειτουργία 2,8 KWh (ανά ώρα).
Μόνη εξαίρεση αποτελεί το κλιματιστικό που δεν μετατρέπει την ηλεκτρική ενέργεια σε θερμική, αλλά αντλεί θερμότητα από τον εξωτερικό χώρο και αποδίδει κατά 3 – 4 φορές (300-400%) περισσότερη ενέργεια από όση καταναλώνει.
Ισχυρισμός 3. «Οι λάμπες κρυστάλλων χαλαζία που διαθέτει, ζεσταίνουν άνετα ενιαίο χώρο έως 60m».
Είναι παραπλανητικός διότι:
·         Οι συσκευές που θερμαίνουν με ακτινοβολία, όπως είναι τα πάνελ, οι θερμάστρες χαλαζία και όλες οι άλλες θερμάστρες με κάτοπτρο, προσφέρουν άμεση ζεστασιά στην περιοχή που «βλέπει» η συσκευή. Είναι σαν να στεκόμαστε στον ήλιο ένα ηλιόλουστο χειμωνιάτικο μεσημέρι. Μόλις κλείσουμε τη συσκευή ή απομακρυνθούμε, αμέσως παύουμε να ζεσταινόμαστε.

·         Για να θερμάνουμε κανονικά μια μέση κατοικία 80 τ.μ. με μέτρια θερμομόνωση θα χρειαστούμε 4 τουλάχιστον συσκευές των 2,8 KW, που αν χρησιμοποιούνται έστω και για 8 ώρες την ημέρα, τότε θα καταναλώσουν 4×2,8×8=89.6 kWh και θα κοστίσουν (x0,18) 16 € την ημέρα ή 480 ευρώ το μήνα ή 2.400 ευρώ για τους 5 μήνες του χειμώνα.

Οι ηλεκτρικές συσκευές θέρμανσης μπορούν να θεωρηθούν λύση, μόνο για μικρούς χώρους προσωρινής διαμονής. Το σχετικά χαμηλό κόστος αγοράς, μπορεί να εξελιχθεί σε παγίδα, αφού το κόστος θέρμανσης είναι πανάκριβο. Ο ηλεκτρισμός είναι μια ακριβή μορφή ενέργειας και θεωρείται περιβαλλοντικά ανεπίτρεπτο να χρησιμοποιείται για θέρμανση, αν λάβουμε υπόψη ότι μόνο το 33% της ενέργειας που ξοδεύεται για την παραγωγή του, φθάνει στον καταναλωτή.
Καλούμε τις αρμόδιες αρχές να ελέγξουν άμεσα τους παραπλανητικούς ισχυρισμούς και τους καταναλωτές να είναι πολύ επιφυλακτικοί σε όσα υπόσχονται οι διάφορες εταιρείες.

Συγκριτικό τεστ συστημάτων θέρμανσης 2017
Η θέρμανση της κατοικίας αναλώνει μεγάλο μέρος του ετήσιου προϋπολογισμού ενός νοικοκυριού στην Ελλάδα. Με την αύξηση της τιμής του πετρελαίου και τη μείωση του εισοδήματος των νοικοκυριών, αποκτά μεγάλη σημασία η σωστή διαχείριση της θέρμανσης. Η ανάλυση που ακολουθεί έχει το σκοπό να ενημερώσει υπεύθυνα και αντικειμενικά τους καταναλωτές, ώστε να πάρουν τις σωστές αποφάσεις και να μην πέσουν θύματα παραπλανητικής διαφήμισης.
Σύγκριση ετήσιου κόστους θέρμανσης από διάφορες πηγές

Παίρνοντας σαν βάση μία τυπική κατοικία, που θερμαίνεται κεντρικά με πετρέλαιο και ξοδεύει 1.432€ το χρόνο, υπολογίζεται το κόστος για διάφορες πηγές θέρμανσης. Για τον υπολογισμό λήφθηκε υπόψη η θερμογόνος δύναμη του καυσίμου, η τιμή αγοράς του και η ενεργειακή απόδοση των συστημάτων θέρμανσης.
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
Κεντρική Θέρμανση με πετρέλαιο 1.500 λίτρα, τιμή 0,955 €/λίτρο 1.432 € (τιμή βάσης)
Σόμπα ή τοπικός λέβητας πετρελαίου 1.227 € (-17%)
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ με τιμή 0,180 €/ kWh
Ηλεκτρικός λέβητας, σώματα σόμπες αλογόνου κλπ 2.160 € (+51%)
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Τιμή στη Θεσσαλία (εκτιμώμενη): 0,048 €/ kWh
Κεντρικός Λέβητας 720 € (-50%)
Ατομικός Λέβητας κοινός 640 € (-55%)
Ατομικός Λέβητας συμπυκνώματος 594 € (-59%)
ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΕΤ (με υγρασία μικρότερη του 10%) και τιμή 0,300 €/κιλό, 800 € (-44%)

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ (τιμή κιλοβατώρας 0,180 €) 720 € (-50%)

ΞΥΛΟ (στεγνό υγρασίας κάτω του 20%) και τιμή 0,140 €/κιλό
Κλασική σόμπα 700 € (-51%)
Ενεργειακό τζάκι, αερόθερμη σόμπα 600 € (-58%)
Κλασικό τζάκι 1.680 € (+17%)
Οι τιμές αφορούν θέρμανση ολόκληρης της κατοικίας και όχι μεμονωμένων χώρων. Για την επιλογή του συστήματος θέρμανσης θα χρειασθεί να λάβουμε υπόψη το αρχικό κόστος αγοράς και τοποθέτησης, το κόστος του καυσίμου και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
Μερικές επισημάνσεις για τις διάφορες πηγές θέρμανσης:

Ηλεκτρισμός: Ο ηλεκτρισμός είναι μια ακριβή μορφή ενέργειας και θεωρείται περιβαλλοντικά ανεπίτρεπτο να χρησιμοποιείται για θέρμανση, αν λάβουμε υπόψη μόνο το 33% της ενέργειας φθάνει στον καταναλωτή. Τα πάνελ υπέρυθρων (θερμοπομποί), μπορούν να θεωρηθούν λύση, μόνο για χώρους προσωρινής διαμονής, καθώς παρέχουν άμεση θέρμανση του ανθρώπινου σώματος και δίνουν αίσθηση ζεστασιάς, όπως ο ήλιος το χειμώνα.

Πετρέλαιο. Για να λειτουργεί αποδοτικά, οικονομικά και να μη ρυπαίνει, ο λέβητας πετρελαίου χρειάζεται συντήρηση τουλάχιστον μία φορά το χρόνο.

Φυσικό αέριο. Είναι πιο καθαρή πηγή ενέργειας. Πληρώνεται μετά τη χρήση του και είναι πάντα διαθέσιμο από το δίκτυο. Στην αγορά έχει επιβληθεί πλέον η νέα γενιά λεβήτων συμπύκνωσης που επιδεικνύουν εξαιρετική θερμική απόδοση και οικονομία.

Πέλετ. Το πέλετ παράγεται από υπολείμματα φυτικών υλών και θεωρείται ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. Όμως απελευθερώνει ρύπους στην ατμόσφαιρα. Ένα μειονέκτημα είναι ότι χρειάζεται συνεχής τροφοδότηση του καυσίμου.

Ξύλα. Τα ξύλα πρέπει να είναι στεγνά (υγρασία μέχρι 20%), που σημαίνει να έχουν κοπεί τουλάχιστον πριν από 18 μήνες. Να τα αγοράζουμε όχι με το κιλό αλλά με το κυβικό, όπως προβλέπει ο νόμος. Απαγορεύεται να καίμε επεξεργασμένα ξύλα (παλιά κουφώματα, έπιπλα κλπ.). Η θέρμανση με χρήση απλού τζακιού στις πόλεις πρέπει να αποφεύγεται γιατί δημιουργεί αιθαλομίχλη με άσχημες συνέπειες για την υγεία μας. Ένα απλό τζάκι εκπέμπει 30 φορές περισσότερα αιωρούμενα σωματίδια από ένα λέβητα πετρελαίου πολυκατοικίας.

Κλιματιστικό. Το κλιματιστικό αντλεί θερμότητα από τον εξωτερικό χώρο και την φέρνει μέσα στην κατοικία. Αποδίδει κατά 3 – 4 φορές (300-400%) περισσότερη ενέργεια από όση καταναλώνει.

Παραπλανητική διαφήμιση για συσκευές

Στην αγορά κυκλοφορούν συσκευές που υπόσχονται φανταστικούς βαθμούς απόδοσης με μικρή κατανάλωση ρεύματος, χωρίς καμιά τεκμηρίωση. Ας θυμόμαστε τη βασική αρχή: αποδίδεται τόση ενέργεια όση καταναλώνεται. Μόνη εξαίρεση αποτελεί το κλιματιστικό.
Θερμική μόνωση
Η καλή θερμική μόνωση είναι η πιο φθηνή πηγή ενέργειας. Η κατανάλωση του καυσίμου δεν καθορίζεται από το μέγεθος της κατοικίας, αλλά από τις θερμικές απώλειες στο κέλυφος της. Μια κατοικία χωρίς μόνωση είναι σαν ένας τρύπιος κουβάς που συνεχώς τον τροφοδοτούμε για να παραμένει γεμάτος!

Οι καταναλωτές πρέπει να είναι πολύ επιφυλακτικοί σε όσα υπόσχονται οι διάφορες εταιρείες και να συμβουλεύονται ειδικούς πριν προχωρήσουν σε αγορά συστημάτων θέρμανσης.

πηγή:b2green.gr

Δευτέρα, 27 Νοεμβρίου 2017

ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΙΚΙΑΣ ΜΕ PLC

Κυκλώματα διακοπτών φωτισμού-αυτόματου κλιμακοστασίου-ηλεκτρικής κλειδαριάς με κωδικό. Όλα αυτά προγραμματιζόμενα με PLC σε γλώσσα FBDΟΙ λειτουργίες που πραγματοποιήθηκαν είναι οι παρακάτω:

Κύκλωμα  κλιμακοστασίου:
Πατώντας οποιοδήποτε μπουτόν ορόφου ανάβουν οι λάμπες του κλιμακοστασίου για 20 sec. Όταν ο χρόνος φτάσει στα 15 sec έχουμε στιγμιαίο αναβόσβημα των λαμπών για να μας προειδοποιήσει ότι υπολείπονται ακόμα 5 sec για να σβήσουν οι λάμπες. Αν ξαναπατήσω οποιοδήποτε μπουτόν ο χρόνος ανανεώνεται.
Επίσης αν πατήσω παρατεταμένα οποιοδήποτε από τα μπουτόν, οι λάμπες παραμένουν μόνιμα αναμμένες. Αν ξαναπατήσω παρατεταμένα τότε οι λάμπες μένουν αναμμένες για όσο χρόνο έχουμε ρυθμίσει τον αυτόματο και σβήνουν.

Κύκλωμα διπλού αλερετούρ με δύο μπουτόν που ελέγχει ένα τρίφωτο:
Με ένα πάτημα οποιουδήποτε μπουτόν ελέγχουμε τη μια λάμπα του τρίφωτου.
Με δύο συνεχόμενα πατήματα οποιουδήποτε μπουτόν ελέγχουμε τις άλλες δύο λάμπες του τρίφωτου.

Κύκλωμα κομμιτατέρ με ένα μπουτόν που ελέγχει ένα τρίφωτο:
Με ένα πάτημα του μπουτόν ελέγχουμε τη μια λάμπα του τρίφωτου.
Με παρατεταμένο πάτημα του μπουτόν ελέγχουμε τις άλλες δύο λάμπες του τρίφωτου.

Κύκλωμα αλερετούρ με τρία μπουτόν που ελέγχουν ένα απλό φωτιστικό
Με ένα πάτημα οποιουδήποτε από τα μπουτόν ελέγχουμε το απλό φωτιστικό

Κύκλωμα WC
Με ένα πάτημα του μπουτόν ανάβει ή σβήνει μόνο το φωτιστικό.
Με παρατεταμένο πάτημα του μπουτόν ανάβει το φωτιστικό και ο εξαεριστήρας.
Ξαναπατώντας παρατεταμένα σβήνει  το φωτιστικό και ο εξαεριστήρας εξακολουθεί να δουλεύει για 20 sec.

Κύκλωμα μπουτόν πανικού
Με πάτημα του μπουτόν αναβοσβήνουν όλα τα φώτα και χτυπάει διακεκομμένα μια σειρήνα.

Κύκλωμα close all με ένα μπουτόν
Με ένα πάτημα του μπουτόν σβήνουν όλα τα φωτιστικά που τυχόν είναι αναμμένα.

Κύκλωμα ηλεκτρικής κλειδαριάς με κωδικό αποτελούμενο από 7 απλά μπουτόν (αριθμημένα από το 1 έως το 6 και ένα μπουτόν reset).
Βάζοντας το σωστό κωδικό μέσα σε 2 sec, με τη βοήθεια των μπουτόν,  ανοίγει η ηλεκτρική κλειδαριά για 3 sec.
 Αν βάλω λάθος κωδικό τότε χτυπάει μια σειρήνα για 4 sec.

Δείτε το σχετικό video