ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ FACΕBOOK (Ηλεκτρολογικές Ενημερώσεις) ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ LIKE

Τρίτη, 14 Ιανουαρίου 2020

Η ηλεκτρική καρέκλα ήταν το αποτέλεσμα του πολέμου μεταξύ του Τ. Γουεστινγκχάους (AC) και του Τ. Έντισον (DC)


Στις 6 Αυγούστου του 1890 έδεσαν με λουριά τον δολοφόνο Γουίλιαμ Κέμλερ σε μια ηλεκτρική καρέκλα. Ήταν καταδικασμένος σε θάνατο. Επρόκειτο να γίνει ο πρώτος άνθρωπος που θα τον εκτελούσαν με ηλεκτροπληξία, κάτι που εν μέρει οφειλόταν σε ένα από τα πιο μακάβρια κεφάλαια στην ιστορία του μάρκετινγκ. Μετά την εφεύρεση του πρώτου ηλεκτρικού λαμπτήρα, όλοι ήθελαν ηλεκτρισμό στο σπίτι τους και δύο άντρες ανταγωνίζονταν με πάθος για τον έλεγχο της αγοράς. Ο Τόμας Έντισον προτιμούσε το συνεχές ρεύμα, στα αγγλικά DC. O Τζορτζ Γουεστινγκχάους θεωρούσε ανώτερο το εναλλασσόμενο ρεύμα AC. Η σύγκρουση έμεινε γνωστή γνωστή ως ο «πόλεμος των ρευμάτων»....


Στην αρχή πήρε κεφάλι το συνεχές του Έντισον, κυρίως χάρη στη μεγάλη φήμη του. Ύστερα όμως το εναλλασσόμενο άρχισε να καλύπτει τη διαφορά, επειδή η μεταφορά του σε μεγάλες αποστάσεις ήταν πιο εύκολη και πιο φτηνή. Ο Έντισον αποφάσισε τότε να απαξιώσει το εναλλασσόμενο ρεύμα αποδεικνύοντας πόσο επικίνδυνο ήταν....Δεν έβγαζε μόνον απειλητικές προειδοποιήσεις για το κοινό, αλλά πρότεινε επίσης στην πολιτεία της Νέας Υόρκης να χρησιμοποιήσει τη γεννήτρια εναλλασσόμενου του Γουέστινγκχάους ως «ανθρωπιστική» μέθοδο εκτελέσεων. Άρα να την εκθέσει στο κοινό ως θανατηφόρα. Το εναλλασσόμενο έλεγε ο Έντισον θα προκαλούσε άμεσο θάνατο. Ο Γουέστινγκχάους εξοργίστηκε και αρνήθηκε να παραχωρήσει μια γεννήτρια. Ο Έντισον και οι σύμμαχοί του όμως κατάφεραν να αποκτήσουν μια γεννήτρια με δόλιο τρόπο και έτσι το εναλλασσόμενο ρεύμα τροφοδότησε την ηλεκτρική καρέκλα. Ο Έντισον έκανε στο εργαστήριο του μυστικά πειράματα κατά τα οποία θανάτωσε πάνω από 50 σκυλιά και γάτες με εναλλασσόμενο ρεύμα. Κατόπιν μαζί με τους συμμάχους του βγήκαν στο κοινό και έκαναν επιδείξεις όπου θανάτωναν με ηλεκτροπληξία σκύλους, άλογα και μοσχάρια για να δείξουν πόσο επικίνδυνο ήταν το AC, αλλά και πόσο αποτελεσματικό θα ήταν για μια ηλεκτρική καρέκλα. 


Ο Έντισον και οι συνεργάτες του προσπαθούσαν να βρουν μια κατάλληλα τρομακτική λέξη για την εκτέλεση με ηλεκτρισμό. Ο Έντισον πρότεινε τους όρους «αμπεροκτονία» και «δυναμοκτονία» ενώ ένας συνεργάτης του σκέφτηκε ότι θα ήταν πολύ κατάλληλα η «ηλεκτρίσμοκτονία». Ένας από τους δικηγόρους του Έντισον έκανε μια ιερόσυλη πρόταση:»Γιατί να μη λέμε από εδώ και πέρα ότι ένας εγκληματίας «γουεστινγκχώθηκε» ή ότι «καταδικάστηκε σε γουστιγκχονισμό;» Ο Έντισον μπορεί να κέρδισε τη μάχη αλλά ο Γουέστινγκχάους κέρδισε τον πόλεμο. Ήταν δύσκολο να αγνοηθεί το πλεονέκτημα του εναλλασσόμενου ρεύματος, που τελικά μπήκε σε όλα τα σπίτια....

πηγή:http://www.mixanitouxronou.gr/

Σάββατο, 4 Ιανουαρίου 2020

Περί εργασίας επί ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ευρισκοµένων υπό τάση
ΝΟΜΟΣ: 158/75  

Περί εργασίας επί ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ευρισκοµένων υπό τάσιν (ΦΕΚ 189/Α/8-9-75)

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ψηφισάµενοι οµοφώνως µετά της Βουλής, απεφασίσαµεν:

Άρθρον 1

1. ∆ια τον καθορισµόν και µόνον των µέτρων ασφαλείας των εργαζοµένων εις ηλεκτρικάς εγκαταστάσεις ευρισκοµένας υπό τάσιν, ορίζονται κατωτέρω περιοχαί τάσεως αναλόγως της τιµής αυτής: α) Πρώτη περιοχή, 0 – 750V. β) ∆ευτέρα περιοχή, 751 – 35000V. γ) Τρίτη περιοχή, 35000V και άνω. 2. Αι ανωτέρω τάσεις νοούνται µεταξύ των φάσεων.

Άρθρον 2

1. Εργασίαι: επί ηλεκτρικών εγκαταστάσεων της πρώτης περιοχής τάσεως (0 – 750V) επιτρέπεται να εκτελώνται άνευ διακοπής της τάσεως αυτών, υπό τας κάτωθι προϋποθέσεις:
α) ∆ια περιοχήν τάσεως από 0 - 50V άνευ ιδιαιτέρας τινός προφυλάξεως.
β) ∆ια περιοχήν τάσεως 50 – 750V: Οι εργαζόµενοι δέον,  α. Να έχουν άδειαν Ηλεκτροτεχνίτου ή Αρχιτεχνίτου ή Εργοδηγού ειδικότητος αναλόγου προς την περίπτωσιν. β. Να φέρουν µονωτικά χειρόκτια. 
γ. Να χρησιµοποιούν εργαλεία χειρός (λαβίδας, κοχλιοστρόφια κλπ.) φέρονται µονωτικάς λαβάς. δ. Να λαµβάνουν πρόσθετα µέτρα προστασίας (επικάλυψιν αγωγών και µονωτήρων δια µονωτικών σωλήνων ή καλυµµάτων ή χωρισµάτων) οσάκις η διάταξις των αγωγών της εγκαταστάσεως, λόγω του πολυσυνθέτου αυτής, επιβάλλη ταύτη. 

Άρθρον 3

1.   Εργασίαι επί ηλεκτρικών εγκαταστάσεων της δευτέρας περιοχής τάσεως (751 - 35000V) επιτρέπεται να εκτελώνται άνευ διακοπής της τάσεως αυτών υπό τας κάτωθι προϋποθέσεις: Οι εργαζόµενοι δέον,

α. Να έχουν άδειαν Ηλεκτροτεχνίτου ή Αρχιτεχνίτου ή Εργοδηγού ειδικότητος αναλόγου προς την περίπτωσιν.

β. Να έχουν υποστή επαρκή ειδικήν πρακτικήν εκπαίδευσιν, διαπιστουµένν βάσει πιστοποιητικού, χορηγουµένου υπό του παρ’ ω εξεπαιδεύθησαν Εργοδότου, δικαιουµένου να εκτελή έργα κατασκευής ή συντηρήσεως ηλεκτρικών εγκαταστάσεων της ∆ευτέρας Περιοχής Τάπεως (751-35000V) και προσυπογραφοµένου ως προς την αρτιότητα της ως άνω πρακτικής εκπαιδεύσεως υπό ∆ιπλωµατούχου Ηλεκτρολόγου ή Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού.

γ. Να διαθέτουν τα κατάλληλα δια το είδος της εκτελουµένης εργασίας ειδικά µονωτικά εργαλεία και εφόδια µέσω των οποίων και µόνον θα έρχωνται επαφήν µε τα υπό τάσιν στοιχεία των εγκαταστάσεων.

δ. Καθ’ όλην την διάρκειαν της εργασίας υπό τάσιν να τελούν υπό τας διαταγάς και την επιτήρησιν Αρχιτεχνίτου ή Εργοδηγού, διαθέτοντος τα προσόντα και την εκπαίδευσιν τα οποία προβλέπουν αι παράγρ. α και β του παρόντος άρθρου.

Άρθρον 4

Κατά την εργασίαν επί ή πλησίον στοιχείων ευρισκοµένων υπό τάσιν, ουδέν άτοµον εκ των κατά τ' άρθρα 2 και 3 του παρόντος δυναµένων να εργασθώσιν εις αυτήν, εις αυτήν, επιτρέπεται όπως δια του σώµατος αυτού ή δι’ αγωγίµου αντικειµένου φεροµένου υπ’ αυτού, πλησιάζη προς υπό τάσιν στοιχεία εις µικροτέραν της εις τον κατωτέρω πίνακα καθοριζοµένης δι’ εκάστην τάσιν αποστάσεως ασφαλείας.

Τάσις µεταξύ αγωγών (εις VOLT)
Απόστασις από στοιχείων υπό τάσιν (εις µέτρα)
1.500 6.600 15.000 20.000 22.000 35.000
0,15 0,36 0,70 0,76 0,78 0,93

∆ι’ ενδιαµέσους τάσεις ή απόστασις καθορίζεται δια γραµµικής παρεµβολής.

Άρθρον 5

Εργασίαι υπό τάσιν εις την τρίτην Περιοχήν Τάσεως 35000V και άνω απαγορεύονται.

Άρθρον 6

Η εργασία υπό τάσιν απαγορεύεται εις χώρους υποκειµένους εις πυρκαϊάν ή εκρήξεις, ως και υπό βροχήν.

Άρθρον 7

Πάσα διάταξις αντικειµένη εις τον παρόντα νόµον καταργείται.

Άρθρον 8

Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δηµοσιεύσεώς του δια της Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως.

Ο παρών νόµος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ’ Ηµών σήµερον κυρωθείς δηµοσιευθήτω δια της Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως Νόµος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 4 Σεπτεµβρίου 1975

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ∆. ΤΣΑΤΣΟΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΝΟΦΑΓΟΣ

Εθεωρήθη και ετέθη η µεγάλη του Κράτους σφραγίς. Εν Αθήναις τη 5 Σεπτεµβρίου 1975

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ


Η σήμανση CE είναι υποχρεωτική για ένα καλώδιο εξωτερικής εγκατάστασης το οποίο εισέρχεται εντός κτιρίου;
Ο Κανονισμός Προϊόντων Δομικών Κατασκευών (Construction Products Regulation - CPR) 1 θεσπίζει εναρμονισμένους όρους για τη διαθεσιμότητα και τη διάθεση στην αγορά προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών σε σχέση με τις επιδόσεις τους. Αυτό επιτυγχάνεται με την χρήση μιας «κοινής τεχνικής γλώσσας» που παρέχει ενιαίες μεθόδους για την αξιολόγηση της επίδοσης των προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών και τη σύγκριση των επιδόσεων των προϊόντων διαφορετικών κατασκευαστών σε διαφορετικές χώρες.
Οι μέθοδοι αυτές καταρτίζονται σε εναρμονισμένα πρότυπα ή τεχνικές προδιαγραφές. Η κοινή τεχνική γλώσσα πρέπει να εφαρμοστεί από:
  • τους κατασκευαστές όταν δηλώνουν την επίδοση των προϊόντων τους, αλλά επίσης από
  • τις αρμόδιες αρχές των Κρατών Μελών όταν προδιαγράφουν τις απαιτήσεις τους, και από
  • τους χρήστες (αρχιτέκτονες, μηχανικούς, κατασκευαστές δομικών έργων…) όταν επιλέγουν τα κατάλληλα προϊόντα για την προτεινόμενη χρήση τους σε δομικά έργα
1 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 305/2011 της 9ης Μαρτίου 2011

Ποια είναι τα ουσιώδη χαρακτηριστικά των καλωδίων των οποίων η επίδοση καθορίζεται από τον Κανονισμό Δομικών Προϊόντων;


Ο Κανονισμός Δομικών Προϊόντων καθορίζει την επίδοση των καλωδίων σε ό,τι αφορά:
  • την αντίδραση στη φωτιά
  • την αντίσταση στη φωτιά (υπό εξέταση)
  • έκλυση επικίνδυνων ουσιών σε κανονική λειτουργία, απεγκατάσταση και ανακύκλωση.

Ποια καλώδια εμπίπτουν στον Κανονισμό Δομικών Προϊόντων;


Καλώδια για μόνιμη εγκατάσταση σε δομικές κατασκευές που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των δύο εναρμονισμένων προτύπων προϊόντων, δηλαδή:
  • καλώδια που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για την παροχή ηλεκτρικής ισχύος και τηλεπικοινωνιών σε κτίρια και άλλα δομικά έργα που υπόκεινται σε απαιτήσεις για την επίδοσή τους σχετικά με την αντίδραση στη φωτιά
  • και καλώδια που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για την παροχή ηλεκτρικής ισχύος, τηλεπικοινωνιών και για την ανίχνευση φωτιάς και συναγερμού σε κτίρια και άλλα δομικά έργα στα οποία είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί η συνέχεια της τροφοδοσίας ισχύος ή/και της παροχής σήματος των εγκαταστάσεων ασφαλείας .1.
Ως καλώδια για μόνιμη εγκατάσταση θεωρούνται τα καλώδια τα οποία δεν είναι ειδικά σχεδιασμένα για προσωρινή εγκατάσταση μόνο. Δεν θεωρούνται καλώδια ανελκυστήρων ή άλλα καλώδια ειδικά σχεδιασμένα για χρήση σε βιομηχανικές διεργασίες που διεξάγονται σε βιομηχανικούς χώρους που δεν εμπίπτουν στην Εντολή M/443 ΕΕ .2
1 δεν περιλαμβάνεται η επίδοση σε φωτιά​​​​​​​
2 Εντολή M/443 EN προς την CEN και την CENELEC σχετικά με καλώδια ισχύος, ελέγχου και τηλεπικοινωνίας – Υποσημείωση 2) του Παραρτήματος 1 – ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Η εντολή αυτή δεν καλύπτει τα κυκλώματα ελέγχου και ισχύος εντός των μηχανημάτων (οδηγία 89/392 / ΕΟΚ του Συμβουλίου) ή τους ανελκυστήρες (οδηγία 95/16 / ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου) ή άλλα καλώδια ειδικά σχεδιασμένα για χρήση σε βιομηχανικές διεργασίες που διεξάγονται σε βιομηχανικούς χώρους.

Η σήμανση CE είναι υποχρεωτική για ένα καλώδιο εξωτερικής εγκατάστασης το οποίο εισέρχεται εντός κτιρίου;


Ναι, πράγματι. Όλα τα καλώδια μόνιμης εγκατάστασης σε κατασκευές πρέπει να φέρουν σήμανση CE. Οι εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές μπορούν να ορίσουν, για ειδικές περιστάσεις, το μέγιστο μήκος καλωδίου, η συνεισφορά του οποίου στην φωτιά θεωρείται αμελητέα, και επομένως είναι αποδεκτό να έχει επίπεδο επιδόσεων χαμηλότερο από αυτό που απαιτείται για την συγκεκριμένη κατασκευή. Σε μια τέτοια περίπτωση, το μήκος του καλωδίου πρέπει να είναι όσο το δυνατόν μικρότερο και να συνδέεται στο πυροδιαμέρισμα στο οποίο εισέρχεται ή να προστατεύεται. Για τα καλώδια IT (Πληροφορικής) εφαρμόζεται το πρότυπο EN50174-2 .1

1 EN50174-2:2018 – Εγκατάσταση εξοπλισμού IT (τεχνολογίας πληροφοριών). Σχεδιασμός εγκατάστασης και πρακτικές εντός κτιρίων.
4.1.6.2.3 Εξωτερικά καλώδια που εισέρχονται σε κτίρια.
Τα καλώδια τεχνολογίας πληροφοριών που δεν συμμορφώνονται με τις ελάχιστες προτεινόμενες απαιτήσεις Επίδοσης του προτύπου EN 60332-1-2 (ισοδύναμα με Euroclass Eca) πρέπει να είναι είτε:
α) τερματίζεται σε είσοδο η οποία βρίσκεται εκτός του εξωτερικού πυροφραγμού του κτιρίου, ή
β) τερματίζεται στο εσωτερικό κτιρίου, εντός 2 m (εκτός εάν ορίζεται διαφορετική απόσταση από τους τοπικούς κανονισμούς) από το σημείο εισόδου της εξωτερικής πυροπροστασίας στο εσωτερικό του κτιρίου ή οποιοδήποτε μήκος που υπερβαίνει τα 2 m εγκαθίσταται μέσα σε κανάλι ή σωλήνα ο οποίος θεωρείται πυροφραγμός σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς πυροπροστασίας.”
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό ισχύει επίσης και όταν το καλώδιο πρέπει να περάσει μέσα από έναν χώρο ανάμεσα σε δύο εξωτερικούς πυροφραγμούς μέσα σε ένα κτίριο.

Πρέπει τα προεγκατεστειμένα καλώδια σε σωλήνες και σε προ-συνδεδεμένα συστήματα να φέρουν σήμανση CE;


Είναι σημαντικό τα προεγκατεστειμένα καλώδια σε σωλήνες και σε προ-συνδεδεμένα συστήματα  να φέρουν σήμανση CE:
1) εάν η τελική εφαρμογή των προεγκατεστειμένων καλωδίων σε σωλήνες και των προ-συνδεδεμένων συστημάτων  γίνεται σε κατασκευαστικά έργα και έργα πολιτικού μηχανικού που υπόκεινται σε απαιτήσεις αντίδρασης στη φωτιά ή
2) εάν πωλούνται μέσω του διαύλου διανομής και η τελική τους εφαρμογή μπορεί να είναι κατασκευαστικά έργα και έργα πολιτικού μηχανικού που υπόκεινται σε απαιτήσεις αντίδρασης στη φωτιά.

Ποια είναι η μέγιστη ονομαστική τάση που λαμβάνεται υπόψη για γενικές εφαρμογές και συνεπώς στο πεδίο εφαρμογής του EN50575: 2014 + A1: 2016?


Ο ΚΠΔΚ (CPR) δεν κάνει διακρίσεις με βάση την ονομαστική τάση και συνεπώς όλα τα καλώδια που είναι εγκατεστημένα σε μόνιμη βάση σε κατασκευές υπόκεινται στον κανονισμό.

Τα πυράντοχα καλώδια καλύπτονται από τον ΚΠΔΚ (CPR);


Ο ΚΠΔΚ (CPR) καλύπτει τόσο την αντίδραση στη φωτιά όσο και την αντοχή στη φωτιά, αλλά μέχρι στιγμής υπάρχει μόνο το εναρμονισμένο πρότυπο EN 50575 για την αντίδραση στη φωτιά. Ως εκ τούτου, η απόδοση αντοχής στη φωτιά δεν μπορεί να πιστοποιηθεί βάσει του CPR. Τα μεμονωμένα κράτη-μέλη μπορούν να υιοθετήσουν και να εφαρμόσουν τις δικές τους τοπικές απαιτήσεις για τις ιδιότητες πυρκαγιάς των καλωδίων με αντοχή στη φωτιά.

Δείτε περισσότερα εδώ

Τα παραπάνω αντανακλούν την αρτιότερη γνώση των εμπειρογνωμόνων της βιομηχανίας σε όλη την Ευρώπη και την αιχμή της τεχνολογίας κατά τη στιγμή της σύνταξης (Σεπτέμβριος 2018). Αντιπροσωπεύει την καλύτερη κατανόηση του ΚΠΔΚ (CPR - Κανονισμός ΕΕ αριθ. 305/2011 της 9ης Μαρτίου 2011) . Δεν αποτελεί νομικά δεσμευτικό έγγραφο και δεν προορίζεται ως υποκατάστατο της εκτίμησης και λήψης αποφάσεων εκ μέρους των ενδιαφερομένων. Μια δεσμευτική ερμηνεία της κοινοτικής νομοθεσίας παραμένει αποκλειστική αρμοδιότητα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.