ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ FACΕBOOK (Ηλεκτρολογικές Ενημερώσεις) ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ LIKE

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ

Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών


Το κύριο αντικείμενο σπουδών είναι η κατασκευή, επιθεώρηση, συντήρηση και επισκευή μιας ηλεκτρικής εγκατάστασης σε κτίρια οικιακής, εμπορικής και βιομηχανικής χρήσης. Ειδική εστίαση γίνεται σε τεχνολογίες και τεχνικές που έχουν σκοπό να εφοδιάσουν με ηλεκτρική ενέργεια τους τελικούς καταναλωτές.
Επίσης στο σχολείο μας ο σπουδαστής έχει την δυνατότητα να διδαχτεί ότι πιο σύγχρονο υπάρχει στον Οικιακό και βιομηχανικό Αυτοματισμό καθώς επίσης και στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Φωτοβολταικά).

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι της ειδικότητας «Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών» αποκτούν τις τεχνικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες ώστε να δραστηριοποιούνται ως τεχνίτες στην: 

·         κατασκευή σύνθετων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (φωτισμού, κίνησης, αυτοματισμού, δομημένης καλωδίωσης και ασθενών ρευμάτων), ακολουθώντας οδηγίες, προδιαγραφές και σχέδια
·         εγκατάσταση, συντήρηση, στον έλεγχο και την επισκευή με βάση δεδομένα σχέδια, οδηγίες και μελέτες :
o        κυκλωμάτων ηλεκτρικών. εγκαταστάσεων ειδικών κατηγοριών (ανελκυστήρες, βενζινάδικα κ.ά.)
o        πινάκων διανομής και ελέγχου
o        ηλεκτροπαραγωγών ζευγών μικρής ισχύος για την εφεδρική παροχή ηλεκτρικής ενέργειας.
o        μικρών υποσταθμών μέσης τάσης.
·         εκτέλεση ελέγχων, συντήρηση και αντικατάσταση φθαρμένων υλικών και εξαρτημάτων σε μια ηλεκτρική εγκατάσταση με βάση τους ισχύοντες κανονισμούς και τις εκάστοτε προδιαγραφές ποιότητας
·         εφαρμογή των προηγούμενων γνώσεων και δεξιοτήτων σε διαφορετικά περιβάλλοντα εργασίας αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες και προσαρμόζοντας τη συμπεριφορά του στις εκάστοτε συνθήκες.

Ο τίτλος σπουδών προσφέρει δυνατότητα απασχόλησης ως:

·         «Τεχνίτης Ηλεκτρολογικών Εργασιών» με σχέση εξαρτημένης εργασίας στον κλάδο κατασκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων:
o        κατοικίας
o        γραφείων
o        βιομηχανικών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, κλπ.
·         αυτοαπασχολούμενος
·         σε βιομηχανίες/βιοτεχνίες κατασκευής /συναρμολόγησης ηλεκτρικών πινάκων και ηλεκτρικών συσκευών
·         σε εταιρείες κατασκευής και συντήρησης ανελκυστήρων
·         σε εταιρείες κατασκευής ηλεκτρικών μηχανών
·         ως ηλεκτρολόγος συντηρητής της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης σε χώρους κάθε χρήσης (π.χ. βιομηχανίες, πολυκαταστήματα, κτίρια γραφείων, νοσοκομεία, αθλητικές εγκαταστάσεις, χώροι ψυχαγωγίας, κ.ά.)
·         σε καταστήματα πώλησης ηλεκτρολογικού υλικού
·         σε επιχειρήσεις Παραγωγής, Μεταφοράς και Διανομής Ηλεκτρικής. Ενέργειας.

 Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων είναι νομοθετικά κατοχυρωμένα. Καθορίζονται από τις διατάξεις του Π.Δ. 41(ΦΕΚ 16/Α’/1988) σύμφωνα με το οποίο χορηγούνται οι επαγγελματικές άδειες Ηλεκτροτεχνίτη Α΄, Γ΄, Δ΄, και ΣΤ΄ ειδικότητας, και άδειες Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων ύστερα από ανάλογη κατά περίπτωση προϋπηρεσία.
Το πτυχίο της ειδικότητας παρέχει δυνατότητα πρόσβασης σε Ι.Ε.Κ. για περαιτέρω εξειδίκευση.

Μαθήματα που διδάσκονται κατά τη φοίτηση

Α'ΤΑΞΗ

1.Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις (Θεωρία και Εργαστήριο)
2.Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί και Στοιχεία Ηλεκτρονικής
3.Ηλεκτροτεχνία (Θεωρία και Εργαστήριο)
4.Ηλεκτρολογικό Σχέδιο και Σχεδίαση με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή

Β'ΤΑΞΗ

1.Αυτοματισμοί και Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου (Θεωρία και Εργαστήριο1-Εργαστήριο2)
2.Ηλεκτρικές Μηχανές
3.Ειδικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις (Θεωρία και Εργαστήριο)
4.Περιβάλλον Εργασίας-Επιχειρηματικότητα
5.Ηλεκτρική Ενέργεια και Περιβάλλον


Η θεωρητική εκπαίδευση των μαθητών γίνεται με τη βοήθεια παρουσιάσεων μέσω βιντεοπροβολέα και τους παρέχονται εκτός από τα βιβλία και ψηφιακό υλικό με σημειώσεις, φωτογραφίες και video που ανανεώνονται συνεχώς βοηθώντας τους να παρακολουθούν την ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας.

Τα τελευταία χρόνια  οι μαθητές της Β τάξης της ειδικότητας των Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών της 1ης ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ δημιουργούν πρωτότυπες κατασκευές   σαν εφαρμογή πέρα από τις υποχρεωτικές εργαστηριακές ασκήσεις του Προγράμματος Σπουδών .
Οι  εθελοντικές αυτές εργασίες αυξάνουν το ενδιαφέρον των μαθητών για θέματα της ειδικότητάς τους, καλλιεργούν και αναπτύσσουν ατομικές κλίσεις και δεξιότητες, πρωτοβουλία, ομαδικότητα καθώς και ικανότητα επίλυσης τεχνικών προβλημάτων κατά τη σχεδίαση και εκτέλεση ενός έργου.