ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ FACΕBOOK (Ηλεκτρολογικές Ενημερώσεις) ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ LIKE

Κυριακή, 18 Ιουνίου 2017

ΕΙΔΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΕΗ ΥΠΟ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Ηλεκτρική παροχή της ΔΕΗ


Η ΔΕΗ έχει την υποχρέωση και είναι υπεύθυνη να κατασκευάσει όλες τις αναγκαίες εγκαταστάσεις (υποσταθμοί, εναέρια δίκτυα διανομής ή υπόγεια καλώδια κλπ.), ώστε να φέρει την ηλεκτρική ενέργεια με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τάσης και συχνότητας μέχρι το σημείο παροχέτευσης της εγκατάστασης. 
Το σημείο παροχέτευσης ή σημείο σύνδεσης της εγκατάστασης με τη ΔΕΗ είναι ο ΜΣ ΜΤ/ΧΤ για καταναλωτές ΜΤ ή ο μετρητής ηλεκτρικής ενέργειας για καταναλωτές ΧΤ. Από το σημείο σύνδεσης, ο καταναλωτής (πελάτης) παραλαμβάνει την ηλεκτρική ενέργεια, η οποία διανέμεται σε διάφορα σημεία στο εσωτερικό του χώρου του κτιρίου, όπου και καταναλώνεται από τα ηλεκτρικά φορτία της εγκατάστασης (π.χ. ηλεκτρικές μηχανές και λοιπές συσκευές κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας).

Εκτός από το καλώδιο της παροχής, η ΔΕΗ τοποθετεί το κιβώτιο, τη μετρητική διάταξη και την ασφάλεια τήξης ή τον μικροαυτόματο, για την προστασία του μετρητή από βραχυκυκλώματα.
Σε κάθε κτίριο ή τμήμα κτιρίου πρέπει να προβλέπεται ειδικά διαμορφωμένος χώρος για την τοποθέτηση του μετρητή ή των μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας (κατοικιών, καταστημάτων κλπ.).

Το καλώδιο της παροχής πρέπει να προστατεύεται από μηχανικές καταπονήσεις, όταν αυτό δε διαθέτει κατάλληλο χαλύβδινο οπλισμό. Η όδευση του καλωδίου παροχής, εάν δηλαδή θα είναι εναέρια ή υπόγεια, καθώς και η θέση των μετρητών στο χώρο του κτιρίου, υποδεικνύεται από τη ΔΕΗ σε συνεργασία με τον μηχανικό – ιδιοκτήτη του κτιρίου.

Οι ηλεκτρικές παροχές ΔΕΗ διακρίνονται σε μονοφασικές και τριφασικές.

Οι μονοφασικές παροχές εξυπηρετούν μονοφασικές καταναλώσεις με μικρή ισχύ μέχρι 12 KVA (π.χ. κατοικίες) και οι οποίες τροφοδοτούνται από το δίκτυο ΧΤ με φασική τάση ενεργού τιμής 230 (V) και συχνότητας 50 (Hz).
Οι τριφασικές παροχές εξυπηρετούν καταναλώσεις μεγάλης ισχύος με τριφασικά ή και μονοφασικά φορτία (π.χ. εμπορικές, βιοτεχνικές και βιομηχανικές μονάδες, μεγάλες σύγχρονες κατοικίες). 

Εάν η τροφοδότηση των τριφασικών καταναλωτών γίνεται από το δίκτυο ΧΤ, η ενεργός τιμή της πολικής και φασικής τάσης είναι 400 (V) και 230 (V) αντίστοιχα και η συχνότητα 50 (HZ). Εάν η τροφοδότηση των τριφασικών καταναλωτών γίνεται από το δίκτυο ΜΤ, η ενεργός τιμή της πολικής τάσης είναι 20 (kV) και απαιτείται από τον καταναλωτή η κατασκευή ιδιωτικού υποσταθμού ΜΤ/ΧΤ για την τροφοδότηση των φορτίων της εγκατάστασης.

Το καλώδιο παροχής της ΔΕΗ είναι συγκεντρικό τύπου Butyl Neoprene (BN) κατάλληλης διατομής και είναι διπολικό (φάση L και ουδέτερος N) για μονοφασική παροχή και τετραπολικό (τρεις φάσεις L1, L2, L3 και ουδέτερος N) για τριφασική παροχή.

Καλώδιο παροχής χαμηλής τάσης με συγκεντρικό ουδέτερο αγωγό. Ονομαστική τάση 0.6/1 KV
Στη συνέχεια και αφού η ΔΕΗ μας τροφοδοτήσει μέχρι τον μετρητή της ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει να τοποθετηθεί η κύρια γραμμή της ηλεκτρικής εγκατάστασης (ονομάζεται και παροχή της ηλεκτρικής εγκατάστασης) είναι η γραμμή που αναχωρεί από το μετρητή ηλεκτρικής ενέργειας και καταλήγει στον πίνακα διανομής της εγκατάστασης, όταν πρόκειται για οικιακό καταναλωτή. Στην περίπτωση καταναλωτή ΜΤ είναι τη γραμμή που συνδέει το ΜΣ ΜΤ/ΧΤ με το γενικό πίνακα διανομής της εγκατάστασης


Η μορφή του δικτύου που χρησιμοποιείται σήμερα από τη ΔΕΗ για την τροφοδοσία καταναλωτών ΧΤ (π.χ. οικιακών, βιομηχανικών κλπ.) στην ελληνική επικράτεια (εκτός από κάποιες περιοχές της Αττικής, όπου εφαρμόζεται η άμεση γείωση) είναι το ουδετερογειωμένο δίκτυο, TN-S. Σε ένα δίκτυο TNS, ο ουδέτερος γειώνεται στον υποσταθμό του καταναλωτή και πριν από το μετρητή ηλεκτρικής ενέργειας του καταναλωτή και από το σημείο γείωσης αναχωρούν ξεχωριστοί αγωγοί ουδέτερου και προστασίας. Επομένως, η κύρια γραμμή μετρητή – γενικού πίνακα, πρέπει εκτός από τους αγωγούς φάσεων (L1, L2, L3) και τον ουδέτερο αγωγό (Ν), να περιλαμβάνει και τον αγωγό προστασίας (ΡΕ)


Το μέγεθος της ηλεκτρικής παροχής ΕΗΕ επιλέγεται από το μελετητή μηχανικό της εγκατάστασης, ανάλογα με τις ανάγκες της εγκατάστασης.

Η κύρια γραμμή μετρητή – γενικού πίνακα και τα εξαρτήματά της (γενικός διακόπτης, γενικές ασφάλειες) υπολογίζονται βάσει της μέγιστης έντασης ρεύματος της γραμμής. Εάν είναι γνωστή η συμφωνημένη ισχύς (S) και η τάση (V) του καταναλωτή, τότε η μέγιστη ένταση της κύριας γραμμής μετρητή – πίνακα για μονοφασικό και τριφασικό καταναλωτή είναι: Ι=S/V και I=S/(τετρ.ρίζα του 3)V αντίστοιχα.
Συμφωνημένη ισχύς (kVA): Είναι η ανώτατη φαινόμενη ισχύς (kVA) που δικαιούται να απορροφά καταναλωτής από τη ΔΕΗ με το συντελεστή ισχύος που του προσδιορίζεται και που οφείλει να τον διατηρεί στις τιμές που του καθορίζονται (ελάχιστη τιμή ΣΙ: cosφ = 0,95). Η συμφωνημένη ισχύς αναφέρεται και στο συμβόλαιο παροχής που υπογράφει ο καταναλωτής με τη ΔΕΗ και είναι η ισχύς με βάση την οποία υπολογίζεται η διατομή των αγωγών της παροχής της ΕΗΕ.
Εγκατεστημένη ισχύς (kVA): Είναι το σύνολο της ονομαστικής ισχύος (kVA) των συσκευών και μηχανημάτων του καταναλωτή. Η ονομαστική ισχύς αναγράφεται στην πινακίδα της ηλεκτρικής συσκευής και είναι η ισχύς που μπορεί να αποδίδει συνεχώς η συσκευή, χωρίς προβλήματα υπερφόρτισης. Αντί της φαινόμενης ισχύος, στην πινακίδα μιας συσκευής μπορεί να αναγράφεται η πραγματική ισχύς (W, kW) και ο συντελεστής ισχύος (cosφ). Από τα δύο αυτά μεγέθη υπολογίζεται η ονομαστική φαινόμενη ισχύς της συσκευής . Η ΔΕΗ πρέπει να γνωρίζει τη συνολική εγκατεστημένη ισχύ μιας ηλεκτρικής εγκατάστασης


Όλοι οι καταναλωτές που ηλεκτροδοτούνται, έχουν Συμφωνημένη Ισχύ την Ισχύ της παροχής τους (P) και αυτή αναγράφεται στη σύμβαση σύνδεσης με το ΔΕΔΔΗΕ.

Είναι προφανές ότι η μέγιστη ένταση της κύριας γραμμής μετρητή - πίνακα, με βάση την οποία θα επιλεγεί και η διατομή των αγωγών του καλωδίου, εξαρτάται από τη μέγιστη δυνατή ισχύ που ο καταναλωτής θα απαιτήσει από το δίκτυο της ΔΕΗ. Στην μέγιστη αυτή ισχύ, η οποία ονομάζεται και μέγιστη ισχύς ζήτησης της εγκατάστασης, πρέπει να προβλέπεται και τυχόν μελλοντική επαύξηση της εγκαταστημένης ισχύος.

Στους παρακάτω πίνακες μπορείτε να δείτε στοιχεία για μονοφασικές και τριφασικές παροχές της ΔΕΗ. Οι πίνακες περιλαμβάνουν την ονομασία των παροχών, τις κατάλληλες ασφάλειες, τις κατάλληλες διατομές καλωδίων καθώς επίσης και την ελάχιστη ισχύ του μετασχηματιστή που τις τροφοδοτεί:


Επιτέλους και μία σημαντική ..αλλαγή. Η τριφασική παροχή Νο 1 (καλώδιο 5Χ6mm ) για κατοικίες είναι γεγονός. Με πρόσφατη οδηγία του ΔΕΔΔΗΕ, χορηγεί πλέον κανονικά, χωρίς περιορισμούς τριφασική παροχή και σε κατοικίες. Διαβάστε παρακάτω την αντίστοιχη ενημέρωση από την ΠΟΣΕΗ ..


Τύποι παροχών μέσης τάσης


Υπάρχουν τέσσερις τύποι παροχών μέσης τάσης. Η τελική επιλογή του τύπου της παροχής γίνεται από τη ΔΕΗ και εξαρτάται από τη συμφωνημένη ισχύ του καταναλωτή και τη δομή και την τάση του δικτύου από όπου θα τροφοδοτηθεί ο καταναλωτής. Ανάλογα με την παροχή που θα επιλεχθεί, ο καταναλωτής είναι υποχρεωμένος να εγκαταστήσει τις σωστές προστασίες που επιβάλλει η ΔΕΗ.

 Η ΔΕΗ έχει τυποποιήσει τέσσερις τύπους παροχών μέσης τάσης που αναφέρονται στον παρακάτω Πίνακα 

Παροχή τύπου Α1 και Α2
Η παροχή αυτή γίνεται από το εναέριο δίκτυο των 20 kV και είναι η απλούστερη σε διατάξεις. Τα μέσα που χρησιμοποιεί η ΔΕΗ, δηλαδή ασφαλειοαποζεύκτης, Μ/Σ μέτρησης έντασης και τάσης είναι πάνω σε στύλο, δηλαδή υπαίθρια.Οι μετρητές ενέργειας τοποθετούνται σε ειδικό ερμάριο. Από το στύλο αναχωρεί καλωδιακή γραμμή προς τον υποσταθμό του καταναλωτή, την οποία κατασκευάζει ο καταναλωτής. Η παροχή Α1 ασφαλίζεται με ασφάλειες εκτόνωσης βραδείας τήξης ονομαστικής έντασης μέχρι 30 Α. Η παροχή Α2 διαφέρει από την Α 1 στο ότι χρησιμοποιεί διακόπτη απομόνωσης αντί ασφαλειοαποζεύκτη.

Παροχή τύπου B1 και B2
Η παροχή αυτή εγκαθίσταται σε καταναλωτές με αυξημένη ζήτηση ισχύος και η εγκατάσταση της ΔΕΗ είναι εσωτερικού τύπου. Ο καταναλωτής είναι υποχρεωμένος να διαθέσει στη ΔΕΗ ένα χώρο διαμορφωμένο σύμφωνα με τις οδηγίες της ΔΕΗ. Στο χώρο αυτό η ΔΕΗ εγκαθιστά έναν προκατασκευασμένο πίνακα 20 kV που περιλαμβάνει εκτός των διακοπτών, τους Μ/Σ μέτρησης και τους μετρητές ενέργειας. Η σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ γίνεται κατά κανόνα ακτινικά, αν πρόκειται για εναέριο δίκτυο ή βροχοειδώς , αν πρόκειται για υπόγειο δίκτυο. Στη βροχοειδή σύνδεση έχουμε δύο καλώδια που οδεύουν από το δίκτυο της ΔΕΗ στον καταναλωτή. Το ένα καλώδιο της παροχής προέρχεται από τον προηγούμενο καταναλωτή και το άλλο καλώδιο της παροχής οδηγεί στον επόμενο καταναλωτή.
Τόσο στις παροχές τύπου Α όσο και στις παροχές τύπου Β, αν ο καταναλωτής έχει περισσότερους του ενός μετασχηματιστές, αυτοί είναι δυνατόν, υπό προϋποθέσεις, να παραλληλίζονται στη X.T.

Ηλεκτροδότηση με εξαιρετικές ιδιομορφίες

Γενικά τέτοιες ηλεκτροδοτήσεις θεωρούνται εκείνες που εμφανίζουν έκδηλες ιδιαιτερότητες ή ειδικές συνθήκες, σε σχέση με τις συνηθισμένες περιπτώσεις

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι ηλεκτροδοτήσεις που :

- Έχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις στα χαρακτηριστικά του ρεύματος.

- Έχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις στα χαρακτηριστικά των εγκαταστάσεων, που χρησιμοποιούνται για την ηλεκτροδότησή τους, π.χ. κατασκευή δικτύου υπερβαρείας ή εξαιρετικά βαρείας επιφόρτισης, τοποθέτηση επιτόνων θύελλας, κατασκευή υπόγειου αντί εναέριου δικτύου λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών κλπ.

 - Έχουν χαρακτηριστικά λειτουργίας των εγκαταστάσεών τους, που βρίσκονται έξω από τα παραδεκτά όρια του ΔΕΔΔΗΕ.

Η υπαγωγή μιας ηλεκτροδότησης στην κατηγορία των ηλεκτροδοτήσεων με εξαιρετικές ιδιομορφίες, γίνεται από τα στελέχη κάθε μονάδας του ΔΕΔΔΗΕ, εφόσον κρίνεται από αυτά ότι δε συντρέχουν, στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι κανονικές συνθήκες ηλεκτροδότησης.

Ηλεκτροδότηση σε απρόσιτη περιοχή

Για να θεωρηθεί ένας καταναλωτής, ότι βρίσκεται σε απρόσιτη περιοχή, θα πρέπει η γραμμή που κατασκευάζεται να βρίσκεται σε απρόσιτο από τα συνηθισμένα μεταφορικά μέσα έδαφος, όχι επειδή ο ΔΕΔΔΗΕ επέλεξε αυτήν την όδευση, αλλά επειδή δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα οδικής προσπέλασης προς το ακίνητο.
Οι καταναλωτές που βρίσκονται σε απρόσιτη περιοχή επιβαρύνονται και με δαπάνες συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών.

Πρόσθετες επιβαρύνσεις

Αν ο ΔΕΔΔΗΕ, για την ηλεκτροδότηση κάποιου καταναλωτή, υποχρεώνεται να κατασκευάσει ένα έργο διαφορετικό από εκείνο που θα κατασκεύαζε κάτω από κανονικές συνθήκες βάσει των τυποποιήσεών της, όχι για λόγους που αφορούν τον ΔΕΔΔΗΕ, αλλά γιατί αυτό εξυπηρετεί τον καταναλωτή ή ζητείται από αυτόν ή επιβάλλεται από Νόμους ( Αρχαιολογικοί χώροι κλπ ), τότε ο καταναλωτής αυτός, πέραν από τη συμμετοχή Σ, βαρύνεται επιπροσθέτως, σύμφωνα με αυτά που αναφέρονται πιο κάτω. Ειδικότερα :

Υπόγεια παροχή αντί εναέριας

 Ο καταναλωτής επιβαρύνεται επιπρόσθετα με τη διαφορά μεταξύ του κόστους της συγκεκριμένης υπόγειας παροχέτευσης και του κόστους της αντίστοιχης εναέριας παροχέτευσης που θα κατασκευαζόταν.

Υπόγειο δίκτυο αντί εναέριο ( ΧΤ ή ΜΤ )

Ο καταναλωτής επιβαρύνεται επιπρόσθετα με τη διαφορά μεταξύ του κόστους του υπόγειου δικτύου και του κόστους του αντίστοιχου εναέριου δικτύου που θα κατασκευαζόταν.

Καταναλωτής με L > 30 μέτρα (μ.) ηλεκτροδοτούμενος με απλή παροχή

Καταναλωτής με L > 30 μ. είναι δυνατόν να ηλεκτροδοτηθεί χωρίς επέκταση του δικτύου ΧΤ, αλλά με στήριξη του καλωδίου παροχής σε ενδιάμεσο «κτίσμα», εφόσον η διαδρομή του ρεύματος δια του καλωδίου από το στύλο ΧΤ μέχρι το μετρητή δεν υπερβαίνει τα 60 μ. Στην περίπτωση αυτή εφόσον απαιτείται καλώδιο μήκους μέχρι 30 μ. ο καταναλωτής δεν επιβαρύνεται επιπρόσθετα, ενώ αν είναι μεγαλύτερο από 30 μ. και μέχρι 60 μ. , η συμμετοχή προσαυξάνεται .

Αλλαγή της θέσης μετρητή ή διάταξης ( στο ίδιο ακίνητο )

Εφόσον δεν έχει αρχίσει η κατασκευή :

- Για μικροαλλαγή της θέσης του μετρητή ή της διάταξης (το πολύ μέχρι 1 μ. από τη θέση που είχε καθορίσει ή δέχεται σύμφωνα με τα ισχύοντα ο ΔΕΔΔΗΕ), ο καταναλωτής δεν επιβαρύνεται επιπρόσθετα.

- Για αλλαγή της θέσης του μετρητή, μονοφασικού ή τριφασικού χωρίς Μ/Σ έντασης πάνω από 1 μ. και εφόσον το πρόσθετο μήκος του καλωδίου που θα χρειαστεί, δεν ξεπερνάει τα 10 μ., η συμμετοχή προσαυξάνεται .Δεν υπάρχουν σχόλια: