ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ FACΕBOOK (Ηλεκτρολογικές Ενημερώσεις) ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ LIKE

ΤΙ ΚΑΝΩ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΤΥΧΙΟ

Οι απόφοιτοι των ΕΠΑΣ έχουν την ιδιότητα του ΤΕΧΝΙΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ (1η βαθμίδα)


Οι κάτοχοι: 
(Ι) (α) πτυχίου Επαγγελματικής Σχολής (ΕΠΑΣ) ειδικότητας Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών,
    (β) πτυχίου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) ειδικότητας   Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων,
    (γ) πτυχίου των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) ειδικοτήτων Τεχνικός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων και Τεχνικός Ανελκυστήρων, ή
(ΙΙ) πτυχίου σχολών, ή
(ΙΙΙ) τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, ο οποίος καθίσταται ισότιμος και αντίστοιχης ειδικότητας με τους τίτλους σπουδών της περίπτωσης (Ι),

αναγγέλλουν την έναρξη άσκησης της δραστηριότητας του τεχνίτη ηλεκτρολόγου με αίτηση/υπεύθυνη δήλωση, και αποκτούν το δικαίωμα άσκησης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων του τεχνίτη ηλεκτρολόγου Α΄ Ειδικότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 παρ. 11 του ν. 3982/2011.


Η αίτηση κατατίθεται στην αρμόδια υπηρεσία της  Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων (τμήμα Επαγγελμάτων) (για τη Θεσσαλονίκη είναι στην 26ης Οκτωβρίου 64-τηλ 2313325515) 

Το Τμήμα Επαγγελμάτων είναι αρμόδιο ιδίως για την έκδοση, τον έλεγχο και τη χορήγηση όλων των αδειών άσκησης επαγγέλματος που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. Επιπλέον είναι αρμόδιο για την υποστήριξη και το συντονισμό των αντίστοιχων Τμημάτων των περιφερειακών υπηρεσιών, τον έλεγχο και την παρακολούθηση όλων των διοικητικών και τεχνικών θεμάτων, καθώς και θεμάτων προγραμματισμού και διενέργειας εξετάσεων που αφορούν στα τεχνικά επαγγέλματα με σκοπό την οριζόντια και ομοιογενή εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας σε επίπεδο Περιφέρειας και την ορθή υλοποίηση των γενικών κατευθύνσεων των αρμόδιων Υπουργείων.

Η αίτηση συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά: 

(α)
 Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και, εφόσον πρόκειται για πολίτη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης άδεια εργασίας ή παραμονής που εκδίδεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
(β) Το παράβολο που καθορίζεται δυνάμει του άρθρου 5 παρ. 13 και 15 του ν. 3982/2011.(Από ΔΟΥ ή τράπεζες)
(γ) Αντίγραφο του αντίστοιχου τίτλου σπουδών.


Η ως άνω υπηρεσία εκδίδει σχετική βεβαίωση αναγγελίας.

Σύμφωνα με το Π.Δ. 41/88 οι απόφοιτοι των ΕΠΑΣ του Ηλεκτρολογικού τομέα της ειδικότητας «Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών» χωρίς προϋπηρεσία και χωρίς εξετάσεις, αποκτούν τις παρακάτω Άδειες Ηλεκτροτεχνίτη από το Υπουργείο Βιομηχανίας Έρευνας και Τεχνολογίας :
Άδειες Ηλεκτροτεχνίτη (Α΄, Γ΄, Δ΄ ειδικότητας):
1.                Ειδικότητας Φωτισμού (Α΄ ειδικότητα)
2.                Ειδικότητας Κίνησης (Γ΄ ειδικότητα)
3.                Ειδικότητας Ανελκυστήρων, με συμπλήρωση του 20ου έτους της ηλικίας τους (Δ΄ ειδικότητα)

Οι παραπάνω άδειες δεν δίνουν το δικαίωμα αυτοτελούς εργασίας. Είναι οι πρώτες άδειες που παρέχουν απλώς το δικαίωμα να δουλέψει κάποιος σαν ειδικευμένος τεχνίτης υπό την εποπτεία και ευθύνη αδειούχου εγκαταστάτη.


(2η βαθμίδα)

 Μετά την έκδοση της βεβαίωσης αναγγελίας, οι τεχνίτες ηλεκτρολόγοι:
 (α) εάν είναι κάτοχοι διπλώματος ΙΕΚ, αφού αποκτήσουν προϋπηρεσία ενός έτους στην Α΄ ειδικότητα,
 (β) εάν είναι κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑΣ ή ΕΠΑΛ, αφού αποκτήσουν διετή προϋπηρεσία στην Α΄ ειδικότητα,
 (γ) εάν είναι κάτοχοι ισοτίμων τίτλων και αντίστοιχων ειδικοτήτων των παραπάνω περιπτώσεων (α) και (β), αφού αποκτήσουν την αντίστοιχη προϋπηρεσία, αφού αποκτήσουν, κατά περίπτωση, την απαιτούμενη προϋπηρεσία, υποβάλλουν στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας (Είναι το Τμήμα της Διεύθυνσης Ανάπτυξης, που χορηγεί μια σειρά από Τεχνικές Άδειες Επαγγέλματος, κυρίως Ηλεκτρολογικών και Μηχανολογικών ειδικοτήτων) αίτηση/υπεύθυνη δήλωση, προκειμένου να αποκτήσουν την άδεια του αρχιτεχνίτη ηλεκτρολόγου Α΄ Ειδικότητας χωρίς εξετάσεις. 

Η αίτηση αυτή συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά: 
(α) Δύο πρόσφατες φωτογραφίες,
(β) Το παράβολο που καθορίζεται δυνάμει του άρθρου 5 παρ. 13 και 15 του ν. 3982/2011 και
(γ) Τα απαιτούμενα στοιχεία τεκμηρίωσης προϋπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 11 του παρόντος ή πιστοποιητικό παρακολούθησης ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν. 3982/2011. 


Πώς μπορώ να αποδείξω την εμπειρία ή την προϋπηρεσία μου στο επάγγελμα;

Με γραπτή βεβαίωση προϋπηρεσίας από τον εργοδότη, ο οποίος είναι αδειούχος εγκαταστάτης ή έχων το επαγγελματικό δικαίωμα (μηχανολόγος-ηλεκτρολόγος του Πολυτεχνείου ή απόφοιτος ΤΕΙ Ηλεκτρολογίας) έχων στην κατοχή του την επαγγελματική άδεια της ειδικότητας στην οποία έχει γίνει η προϋπηρεσία.

Δηλαδή: για να πάρετε την άδεια ηλεκτρολόγου Α' ειδικότητας, η προϋπηρεσία πρέπει να έχει γίνει υπό την επίβλεψη Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη Α' ειδικότητας και ούτω καθ’ εξής.

Οι βεβαιώσεις προϋπηρεσίας πρέπει να θεωρούνται για το ακριβές του περιεχομένου τους (χρόνος-ειδικότητα) από την οικεία Επιθεώρηση Εργασίας. (3η βαθμίδα)

 Οι κάτοχοι
(α) άδειας αρχιτεχνίτη ηλεκτρολόγου Α΄ Ειδικότητας, αφού αποκτήσουν, από την έκδοση της άδειας αρχιτεχνίτη, προϋπηρεσία τριανταέξι (36) μηνών σε εγκαταστάσεις της Α΄ Ειδικότητας, δώδεκα (12) μήνες εκ των οποίων θα πρέπει να έχουν αποκτηθεί στην κατασκευή εγκαταστάσεων της Α΄ Ειδικότητας και, εξ αυτών, οι έξι (6) μήνες στην κατασκευή εγκαταστάσεων παραγωγής, μεταφοράς, μετασχηματισμού ή διανομής ηλεκτρικής ενέργειας,

(β) άδειας εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου φωτοβολταϊκών συστημάτων μικρής κλίμακας, αφού αποκτήσουν, από την έκδοση της άδειας εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου φωτοβολαϊκών συστημάτων μικρής κλίμακας, προϋπηρεσία εικοσιτεσσάρων (24) μηνών σε εγκαταστάσεις της Α΄ Ειδικότητας, η η οποία τουλάχιστον για οκτώ (8) μήνες θα πρέπει να έχει αποκτηθεί στην κατασκευή εγκαταστάσεων της Α΄ Ειδικότητας,

 υποβάλλουν στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας αίτηση/υπεύθυνη δήλωση, προκειμένου να αποκτήσουν την άδεια του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης Ομάδας Α΄ Ειδικότητας.

(4η βαθμίδα)

 Οι κάτοχοι άδειας εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης Ομάδας Α΄ Ειδικότητας, αφού αποκτήσουν, από την έκδοση της άδειας εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης Ομάδας Α΄ Ειδικότητας, προϋπηρεσία εικοσιτεσσάρων (24) μηνών σε εγκαταστάσεις της Α΄ Ειδικότητας, δώδεκα (12) μήνες εκ των οποίων θα πρέπει να έχουν αποκτηθεί σε εγκααστάσεις τάσης μεγαλύτερης των 1000V, και εξ αυτών, οι τέσσερις (4) μήνες στην κατασκευή εγκαταστάσεων παραγωγής, μεταφοράς, μετασχηματισμού ή διανομής ηλεκτρικής ενέργειας τάσης μεγαλύτερης των 1000V, υποβάλλουν στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας αίτηση/υπεύθυνη δήλωση, προκειμένου να αποκτήσουν την άδεια του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 2ης Ομάδας Α΄ Ειδικότητας.

(5η βαθμίδα)

(6η βαθμίδα)


A. Οι κάτοχοι
 άδειας αρχιτεχνίτη ηλεκτρολόγου Α΄ Ειδικότητας, αφού αποκτήσουν από την έκδοση της άδειας του αρχιτεχνίτη προϋπηρεσία δώδεκα (12) μηνών σε φωτοβολταϊκά συστήματα μικρής κλίμακας εκ των οποίων τουλάχιστον τρεις (3) μήνες στην υλοποίηση μελετών, όπου αυτή απαιτείται, ή στην κατασκευή/ τοποθέτηση/εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων μικρής κλίμακας, υποβάλλουν αίτηση/υπεύθυνη δήλωση, υπόδειγμα της οποίας παρέχεται στο παράρτημα Α, στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας, προκειμένου να αποκτήσουν την άδεια του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου φωτοβολταϊκών συστημάτων μικρής κλίμακας μετά από επιτυχή εξέταση 

B. Οι κάτοχοι πιστοποιητικού παρακολούθησης προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης σε ηλιακά φωτοβολταϊκά συστήματα μικρής κλίμακας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του ν. 4062/2012, το οποίο πρόγραμμα παρέχει κατάλληλες δεξιότητες που αντιστοιχούν σε τριετή εκπαίδευση στον τομέα αυτόν, αναγγέλλουν την έναρξη άσκησης της δραστηριότητας του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου με αίτηση/υπεύθυνη δήλωση,  και αποκτούν το δικαίωμα άσκησης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου φωτοβολταϊκών συστημάτων μικρής κλίμακας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 π αρ. 11 του ν. 3982/2011

Εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος φωτοβολταϊκών συστημάτων μικρής κλίμακας.
ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Α-Γ-Δ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Τον Καθορισμό ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και λειτουργίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα μπορείτε να τον βρείτε στο ΠΔ108/2013

Στις 05/09/2013 δημοσιεύθηκε η νέα Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 2190) η οποία περιέχει μεταξύ άλλων και την εξεταστέα ύλη για την εξάσκηση επαγγέλματος των αδειούχων ηλεκτρολόγων εγκαταστατών.
Την εξεταστέα ύλη μπορείτε να την βρείτε εδώ

Αναλυτικά τις ειδικότητες με τις ομάδες και τις βαθμίδες τους θα τις δείτε εδώ


Ποια είναι τα όρια τάσης και ισχύος για τις επαγγελματικές άδειες Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου Α΄ Ειδικότητας 1ης, 2ης, 3ης & 4ης ομάδας σύμφωνα με το ΠΔ 108/12-6-2013 (Άρθρο 2, Παράγραφοι 3.2.2 – 3.2.5);

Εγκαταστάτης Ηλεκτρολόγος Α΄ Ειδικότητας – 1ης Ομάδας:

α) Τάση μεταξύ αγωγού φάσης – γης μικρότερη των 1.000 V
β) Ισχύς για Φωτισμό και Συσκευές (συνολικά) μικρότερη των 130 kw
γ) Ισχύς για μηχανήματα μικρότερη των 150 kw
δ) Ισχύς για παραγωγή, μεταφορά, μετασχηματισμό και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας μικρότερη των 150 kw

Εγκαταστάτης Ηλεκτρολόγος Α΄ Ειδικότητας – 2ης Ομάδας:

α) Τάση μεταξύ αγωγού φάσης – γης μεγαλύτερη των 1.000 V
β) Ισχύς για Φωτισμό και Συσκευές (συνολικά) μικρότερη των 130 kw
γ) Ισχύς για μηχανήματα μικρότερη των 150 kw
δ) Ισχύς για παραγωγή, μεταφορά, μετασχηματισμό και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας μικρότερη των 250 kw , και επίσης

α) Τάση μεταξύ αγωγού φάσης – γης μικρότερη των 1.000 V
β) Ισχύς για παραγωγή, μεταφορά, μετασχηματισμό και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας μεγαλύτερη των 150 kw και μικρότερη των 250 kw

Εγκαταστάτης Ηλεκτρολόγος Α΄ Ειδικότητας – 3ης Ομάδας:

α) Τάση μεταξύ αγωγού φάσης – γης μεγαλύτερη των 1.000 V
β) Ισχύς για Φωτισμό και Συσκευές (συνολικά) μεγαλύτερη των 130 kw και μικρότερη των 200 kw
γ) Ισχύς για μηχανήματα μεγαλύτερη των 150 kw και μικρότερη των 200 kw
δ) Ισχύς για παραγωγή, μεταφορά, μετασχηματισμό και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας μεγαλύτερη των 250 kw και μικρότερη των 600 kw, και επίσης

α) Τάση μεταξύ αγωγού φάσης – γης μικρότερη των 1.000 V
β) Ισχύς για Φωτισμό και Συσκευές (συνολικά) μεγαλύτερη των 130 kw και μικρότερη των 200 kw
γ) Ισχύς για μηχανήματα μεγαλύτερη των 150 kw και μικρότερη των 200 kw
δ) Ισχύς για παραγωγή, μεταφορά, μετασχηματισμό και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας μεγαλύτερη των 250 kw

Εγκαταστάτης Ηλεκτρολόγος Α΄ Ειδικότητας – 4ης Ομάδας:

α) Τάση μεταξύ αγωγού φάσης – γης μεγαλύτερη των 1.000 V
β) Ισχύς για Φωτισμό και Συσκευές (συνολικά) μεγαλύτερη των 200 kw
γ) Ισχύς για μηχανήματα μεγαλύτερη των 200 kw
δ) Ισχύς για παραγωγή, μεταφορά, μετασχηματισμό και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας μεγαλύτερη των 600 kw, και επίσης

α) Τάση μεταξύ αγωγού φάσης – γης μικρότερη των 1.000 V
β) Ισχύς για Φωτισμό και Συσκευές (συνολικά) μεγαλύτερη των 200 kw
γ) Ισχύς για μηχανήματα μεγαλύτερη των 200 kw, και επίσης εγκαταστάσεις αλεξικέραυνων και ειδικές εγκαταστάσεις αντικεραυνικής προστασίας

Ένσημα Ηλεκτρολόγων