ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ FACΕBOOK (Ηλεκτρολογικές Ενημερώσεις) ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ LIKE

Τρίτη, 29 Μαρτίου 2016

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ

Α) Ειδικό Έντυπο Πληροφοριών Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου
- Σύμφωνα με την Παράγραφο 5 του Άρθρου 12 του Π.Δ 108/2013, οι Εγκαταστάτες Ηλεκτρολόγοι οφείλουν να παρέχουν στους αποδέκτες των υπηρεσιών τους πληροφορίες πριν από την παροχή της υπηρεσίας και συγκριμένα να παραδίδουν στον αποδέκτη της υπηρεσίας Ειδικό Έντυπο Πληροφοριών. Το ελάχιστο περιεχόμενο του Ειδικού Εντύπου Πληροφοριών ορίζεται στο Παράρτημα Β του Π.Δ 108/2013.
Θα θέλαμε να σας  επισημάνουμε ότι σύμφωνα με την Παράγραφο 7 του Άρθρου 12 του Π.Δ 108/2013, άρνηση ή ελλιπής παροχή των πληροφοριών ή μη κατάθεση του Ειδικού Εντύπου Πληροφοριών επισύρει για τον παραβάτη Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγο κυρώσεις σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία (Άρθρο 35 του Ν.3844/2010 και Υ.Α «Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας επιβολής κυρώσεων, σύμφωνα με την Παρ. 5, Άρθρο 12 του Ν.3982/2011»).
κατεβάστε το έντυπο της ΠΟΣΕΗ από εδώ και από την ΕΕΤΕΜ pdf  word
Β) Υπεύθυνη Δήλωση Καλής Εκτέλεσης Εργασιών Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου

- Σύμφωνα με την Παράγραφο 3 του Άρθρου 12 του Π.Δ 108/2013, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών διενεργείται έλεγχος και συντάσσεται εντός ενός (1) μηνός από τον αδειούχο Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγο η Υπεύθυνη Δήλωση Καλής Εκτέλεσης (ΥΔΚΕ), το περιεχόμενο της οποίας ορίζεται στο Παράρτημα Γ του Π.Δ 108/2013. Η ΥΔΚΕ παραδίδεται στο μελετητή της εγκατάστασης αν υπάρχει, στον ιδιοκτήτη της εγκατάστασης και καταχωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις που ορίζει η ισχύουσα Νομοθεσία (Άρθρο 11, Παρ.2 του Ν.3982/2011 & Άρθρο 2 του Ν.4483/1965). Η ΥΔΚΕ εκδίδεται υποχρεωτικά από τον Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγο σε όλες τις περιπτώσεις: είτε αρχικής Ε.Η.Ε, είτε τροποποίησης της Ε.Η.Ε, είτε επισκευής της Ε.Η.Ε, κ.λ.π. ακόμα και στις περιπτώσεις εκείνες για τις οποίες δεν απαιτείται η Υ.Δ.Ε του Ν.4483/1965.
Η ΥΔΚΕ θεωρείται ατελώς από το επαγγελματικό Σωματείο (ακολουθώντας τις διατάξεις του Άρθρου 11, Παρ.2 του Ν.3982/2011 & του Άρθρου 2 του Ν.4483/1965). Αντίγραφο της ΥΔΚΕ φυλάσσεται από τον Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγο και το επαγγελματικό Σωματείο, διότι η ΥΔΚΕ σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 108/2013 (Άρθρο 11, Παρ.2.4) αποτελεί στοιχείο τεκμηρίωσης προϋπηρεσίας για τον Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγο και το προσωπικό που απασχόλησε, αλλά και στοιχείο για την απόδειξη άσκησης του επαγγέλματος από τον Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγο στην διάρκεια της οκταετίας (Άρθρο 13, Παρ. 2 & 3) που έχει την υποχρέωση να αποδείξει προς την Περιφέρεια ότι ασκεί το επάγγελμα για να διατηρήσει την επαγγελματική του άδεια σε ισχύ. 
κατεβάστε το έντυπο της ΠΟΣΕΗ από εδώ και από την ΕΕΤΕΜ   pdf word

Νομοθέτημα  108/2013 Αρθρο 12
 Υποχρεώσεις Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου προς τον καταναλωτή σύμφωνα με το Άρθρο 12 του Π.Δ 108/2013 και έλεγχοι τήρησης των υποχρεώσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας

Μετά την έκδοση του ΠΔ 108/2013, με το Άρθρο 12 καθορίζονται σειρά νέων υποχρεώσεων των εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων προς τον καταναλωτή στον οποίο θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους.
Συγκεκριμένα με το Άρθρο 12 του ΠΔ 108/2013 ορίζονται οι παρακάτω νέες υποχρεώσεις του Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου:


Άρθρο 12 – Παράγραφος 2:  Δεν επιτρέπεται η εκτέλεση εργασιών σε Ε.Η.Ε για τις οποίες σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις απαιτείται μελέτη, χωρίς την προηγούμενη εκπόνηση μελέτης από το πρόσωπο που έχει το δικαίωμα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και την επίβλεψη εφαρμογής της μελέτης από το πρόσωπο που έχει το δικαίωμα.
Άρθρο 12 – Παράγραφος 3: Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών διενεργείται έλεγχος και συντάσσεται εντός ενός (1) μηνός από τον αδειούχο Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγο η Υπεύθυνη Δήλωση Καλής Εκτέλεσης (ΥΔΚΕ), το περιεχόμενο της οποίας ορίζεται στο Παράρτημα Γ του ΠΔ 108/2013. Η ΥΔΚΕ παραδίδεται στο μελετητή της εγκατάστασης αν υπάρχει, στον ιδιοκτήτη της εγκατάστασης και καταχωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις που ορίζει η ισχύουσα Νομοθεσία (Άρθρο 11, Παρ.2 του Ν.3982/2011 & Άρθρο 2 του Ν.4483/1965). Η ΥΔΚΕ εκδίδεται υποχρεωτικά από τον Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγο σε όλες τις περιπτώσεις είτε αρχικής Ε.Η.Ε, είτε τροποποίησης της Ε.Η.Ε, είτε επισκευής της Ε.Η.Ε, κ.λπ. ακόμα και στις περιπτώσεις εκείνες για τις οποίες δεν απαιτείται η Υ.Δ.Ε του Ν.4483/1965.

Άρθρο 12 – Παράγραφος 5: Οι Εγκαταστάτες Ηλεκτρολόγοι οφείλουν να παρέχουν στους αποδέκτες των υπηρεσιών τους πληροφορίες πριν από την παροχή της υπηρεσίας και συγκριμένα να παραδίδουν στον αποδέκτη της υπηρεσίας Ειδικό Έντυπο Πληροφοριών. Το ελάχιστο περιεχόμενο του Ειδικού Εντύπου Πληροφοριών ορίζεται στο Παράρτημα Β του ΠΔ 108/2013.

Άρθρο 12 – Παράγραφος 6: Οι Εγκαταστάτες Ηλεκτρολόγοι οφείλουν να διαθέτουν ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης η οποία μπορεί να είναι ατομική ή ομαδική, όπως αυτή αναφέρεται στο Ειδικό Έντυπο Πληροφοριών. Η ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης για τους Εγκαταστάτες Ηλεκτρολόγους θα ξεκινήσει να ισχύει όταν θα εκδοθεί η σχετική Κ.Υ.Α που ορίζεται στην Παράγραφο 5 του Άρθρου 24 του Ν.3844/2010.

Όλες οι παραπάνω είναι οι υποχρεώσεις των Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων που θεσμοθετούνται από το Π.Δ 108 και εφαρμόζονται από την ημερομηνία έκδοσής του στο Φ.Ε.Κ (εκτός της ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης που θα καθορισθεί μετά την έκδοση της σχετικής Κ.Υ.Α).

Οι εγκαταστάτες ηλεκτρολόγοι ελέγχονται για την τήρηση των υποχρεώσεων αυτών από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας, δηλαδή τις Διευθύνσεις Ανάπτυξης, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο Άρθρο 12 – Παράγραφοι 4 & 7:

Άρθρο 12 – Παράγραφος 4: Οι Εγκαταστάτες Ηλεκτρολόγοι ελέγχονται για την τήρηση των υποχρεώσεων που αναφέρονται στις Παραγράφους 1, 2 & 3 του Άρθρου 12 καθώς επίσης και για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, σύμφωνα με την διαδικασία αυτεπάγγελτης επιλογής των προς έλεγχο παρόχων των Παρ. Ι & ΙΙ του Παραρτήματος Ζ και υπόκεινται στις κυρώσεις του Άρθρου 12 του Ν.3982/2011. Η επαγγελματική συμπεριφορά των Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων παρακολουθείται κατά τα οριζόμενα στην Υ.Α 12570/1106 «Διαδικασία Έγκρισης προσωρινής παροχής υπηρεσιών, τήρηση μητρώου και εποπτεία παρόχων».

Άρθρο 12 – Παράγραφος 7: Άρνηση ή ελλιπής παροχή των πληροφοριών που αναφέρονται στις παραπάνω παραγράφους ή μη κατάθεση του Ειδικού Εντύπου Πληροφοριών επισύρει για τον παραβάτη Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγο κυρώσεις σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία (Άρθρο 35 του Ν.3844/2010 και Υ.Α «Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας επιβολής κυρώσεων, σύμφωνα με την Παρ. 5, Άρθρο 12 του Ν.3982/2011»).

Στην Παράγραφο 1 του Άρθρου 12 περιγράφονται οι υποχρεώσεις του Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου στην κατασκευή, επισκευή και συντήρηση των Ε.Η.Ε (τήρηση Προτύπου ΕΛΟΤ HD 384, των Υ.Α σχετικών με το ρελέ προστασίας, την υποχρεωτική κατασκευή της θεμελιακής γείωσης, κ.λπ.) για τις οποίες επίσης ελέγχεται σύμφωνα με την Παράγραφο 4 του Άρθρου 12 του ΠΔ 108/2013.

Νομοθέτημα  4483/65 Αρθρο 3 :
1. Οι ηλεκτρολόγοι εγκαταστάται, υποχρεούνται να κατασκευάζωσι τας ηλεκτρικάς εγκαταστάσεις δι εγκεκριμένων και καταλλήλων δια την περίπτωσιν υλικών, να τηρώσιν απολύτως τους εν ισχύι κανονισμούς ασφαλείας και τους κανόνας της τέχνης, άλλως υπόκεινται εις τας υπό του άρθ. 5 του Ν.Δ. 2596/53 προβλεπομένας κυρώσεις, ως τούτο τροποποιείται και συμπληρούται υπό του άρθ. 9 του παρόντος.
"2. Ανεξαρτήτως από τα παραπάνω, οι ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες υποχρεούνται επίσης στη χωρίς οποιαδήποτε αμοιβή αποκατάσταση των βλαβών των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων που έχουν κατασκευάσει εφόσον: α)η βλάβη σημειωθεί εντός διετίας από τη χορήγηση της βεβαίωσης και υπεύθυνης δήλωσης, του άρθρου 2 του Ν.4483/65, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, β)έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση από την αρμόδια Νομαρχιακή Υπηρεσία του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, με την οποία καταλογίζεται ευθύνη σε αυτούς μετά από προηγούμενο έλεγχο της εγκατάστασης από υπαλλήλους της Υπηρεσίας Βιομηχανίας ή της Δ.Ε.Η.".
Επισήμανση: Άγνοια Νομοθεσίας δεν αιτιολογείται ούτε δικαιολογείται, ειδικά για υπεύθυνους ηλεκτρολόγους.Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2016

Η ΣΩΣΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ

tips psygeio 5

Ναι, τα σύγχρονα ψυγείο (ειδικά τα τεχνολογίας nofrost) είναι αυτορυθμιζόμενα, δε χρειάζονται απόψυξη και γενικά είναι πολύ πιο <<έξυπνο>> από τα παλιά, όμως αυτό δε σημαίνει πως δε πρέπει να είμαστε εκπαιδευμένοι ως χρήστες-καταναλωτές και να τα κάνουμε όλα… στην τύχη!

Μπορεί να μειώνουμε τη διάρκεια ζωής του ψυγείου χωρίς να το καταλαβαίνουμε, να χαλάνε τα τρόφιμά μας πιό γρήγορα και εν γένει, να μη κάνουμε σωστή χρήση στο ψυγείο μας. Οπότε, ιδού μερικά tips ώστε να μην επαναλάβετε τις κακές πρακτικές του παρελθόντος και να κρατήσετε το ψυγείο σε άψογη κατάσταση για πολλά, πολλά χρόνια!

1) Tips για σωστή λειτουργία


§                       Το ψυγείο πρέπει να λειτουργεί στους 2-4 βαθμούς Κελσίου, ιδανικά. Αυτό για το χώρο συντήρησης, αφού η κατάψυξη πρέπει να βρίσκεται από τους -16 βαθμούς Κελσίου και κάτω! Οπότε ρυθμίστε κατάλληλα το ψυγείο σας.
§                       Το ψυγείο πρέπει να έχει μια ελάχιστη απόσταση από τον τοίχο (η πίσω πλευρά του), γύρω στα 5-10 εκατοστάΑυτό ώστε να κάνει σωστή απαγωγή θερμότητας στο περιβάλλον, να μην υπερθερμαίνεται και να έχει καλύτερη απόδοση.
§                       Μη γεμίζετε το ψυγείο σας με τρόφιμα, μειώνετε σημαντικά την απόδοσή του και ορισμένα τρόφιμα που είναι πιό μακριά από τον κυκλοφορητή θα μείνουν πιό ζεστά απ’ότι πρέπει!
§                       Αν το ψυγείο δεν είναι τεχνολογίας nofrost, φροντίστε να απομακρύνετε τακτικά τον πάγο που συσσωρεύεται, ή έστω κάντε ολική απόψυξη μια φορά το εξάμηνο.
§                       Τοποθετείτε τα τρόφιμά σας σε ταπεράκια ή σκεπασμένα/τυλιγμένα μέσα στο ψυγείο ώστε να μη μεταφέρονται οσμές και υγρασία στο χώρο του ψυγείου.
§                       Μην αφήνετε ανοικτή την πόρτα του ψυγείου χωρίς λόγο και το καλοκαίρι ρυθμίστε λίγο χαμηλότερα τη θερμοκρασία αν το ανοιγοκλείνετε συχνά. 


2) Tips για την απόψυξη του ψυγείου


Η απόψυξη είναι μια βαρετή και κουραστική διαδικασία, αλλά είναι απαραίτητη για τη σωστή λειτουργία του ψυγείου σας. Όταν, λοιπόν, δείτε ότι έχει συσσωρευτεί αρκετός πάγος και έχει έρθει η ώρα, κάντε τα εξής:
§                       Βγάλτε το ψυγείο από την πρίζα.
§                       Αδειάστε τα περιεχόμενα του ψυγείου και αν μπορείτε και τα ράφια-συρτάρια.
§                       Με όποιο τρόπο θέλετε κρατήστε τις πόρτες του ανοικτές για όσες ώρες χρειαστούν.
§                       Αν η κατάψυξη έχει πολύ πάγο και χρειάζεται αρκετές ώρες, μπορείτε να «βοηθήσετε» βάζοντας κατσαρολάκια με ζεστό νερό και κλείνοντάς τα στην κατάψυξη, η θερμότητα και ο ατμός θα λιώσουν ευκολότερα τον πάγο. Προσοχή μη το παρακάνετε με το καυτό νερό.
§                       Καθαρίστε τις εσωτερικές επιφάνειες και τα ράφια-συρτάρια μια ένα σφουγγαράκι και νερό με ξίδι, για απολύμανση.
§                       Όταν τελειώσει η απόψυξη, σκουπίστε καλά όλο το εσωτερικό από νερά κ.λπ. και τοποθετήστε τα πάντα στη θέση τους.

§                       Στο τέλος, μπορείτε να βάλετε και ένα πιατάκι με μαγειρική σόδα στο ψυγείο (συντήρηση) για να απορροφηθούν οι οσμές.


3) Tips για τη χωροταξία των τροφίμων

§                       Χρησιμοποιείστε τις ειδικές θήκες για φρούτα και λαχανικά αφού απαιτούν διαφορετική θερμοκρασία (πιό υψηλή) από τα υπόλοιπα τρόφιμα.
§                       Μη πλένετε φρούτα και λαχανικά πριν τα βάλετε στο ψυγείο, καθώς αυξάνετε σημαντικά την υγρασία που μπορεί να βλάψει τα ίδια ή άλλα τρόφιμα.
§                       Τα ψηλότερα ράφια του ψυγείου έχουν την υψηλότερη θερμοκρασία (7-9 βαθμούς Κελσίου), τα μεσαία γύρω στους 4-6 και το χαμηλότερο ράφι (πάνω από τα συρτάρια όμως) έχει τη χαμηλότερη, 2-4 βαθμούς. Συνεπώς εκεί πρέπει να τοποθετείτε τα πιό ευπαθή τρόφιμα (π.χ. θαλασσινά) και στο ψηλότερο όσα δεν έχουν ιδιαίτερες ανάγκες ψύξης και όσα έχουν την ένδειξη «διατηρείται στο ψυγείο μετά το άνοιγμα».
§                       Μη τοποθετείτε τα φυλλώδη λαχανικά χωρίς να είναι κλεισμένα σε δοχείο ή τυλιγμένα, καθώς ξεραίνονται. Αντίθετα υπάρχουν άλλα προϊόντα που πρέπει να «αναπνέουν», όπως το κρεμμύδι και το σκόρδο.
§                       Μη τοποθετείτε τα γαλακτοκομικά στην πόρτα του ψυγείου. Λόγω θέσης αλλά και του ανοίγματος-κλεισιμάτος, είναι η περιοχή με την υψηλότερη θερμοκρασία στο χώρο συντήρησης (8-10 βαθμούς).
§                       Μη τοποθετείτε το ζεστό φαγητό στο ψυγείο, αφήστε το να φθάσει πρώτα σε θερμοκρασία δωματίου.

Μη τοποθετείτε τρόφιμα βραχείας συντήρησης στο πίσω μέρος του ψυγείου, καθώς είναι πιθανό να τα ξεχάσετε εκεί και να χαλάσουν σύντομα. Προσπαθήστε να έχετε στο εμπρός μέρος όσα χαλάνε γρήγορα και στο πίσω όσα διατηρούνται για πολλές μέρες.Συνεχίζουμε με την εξοικονόμηση ρεύματος και έχουμε ακόμα κάποια μικρά μυστικά. Στα διάφορα ψυγεία που έχουμε, είτε συντήρησης είτε κατάψυξης, προσέχουμε οκτώ σημεία που έχουν να κάνουν με τον τρόπο που τα ενώνουμε στη πρίζα

1ο: Το καλώδιο να είναι ακριβώς όσο απέχει το ψυγείο από την πρίζα και αν είναι δυνατόν να είναι μικρότερο από 1,8 μέτρα

2ο: Δεν παίρνουμε ποτέ ρεύμα από πολύπριζο. Υπάρχει κίνδυνος λόγω χαλάρωσης ή υπερθέρμανσης να προκληθεί πυρκαγιά, ή στην καλύτερη περίπτωση, να καεί η ασφάλεια της πρίζας.

3ο: Αν είναι μεγάλο το καλώδιο, ΠΟΤΕ μην το τυλίγετε σε κύκλους σπείρες, γιατί αυτές (οι σπείρες) λειτουργούν σαν πηνία (ηλεκτρομαγνήτες) με αποτέλεσμα να έχουμε μέχρι και 40% περισσότερη κατανάλωση στο κάθε ψυγείο.

4ο: Προσέχουμε τις πόρτες να είναι πάντα κλειστές.

5ο: Τοποθετούμε τα ψυγεία σε στεγασμένο και σκιερό χώρο ή στην ιδανική περίπτωση σε κλιματιζόμενο χώρο.

6ο: Αν έχουμε τριφασικό ρεύμα, με τη βοήθεια του ηλεκτρολόγου μας, διαχωρίζουμε και κατανέμουμε τα ψυγεία μας ισοδύναμα στις τρεις φάσεις, ανάλογα με το φορτίο του κάθε ψυγείου.

7ο: Ρυθμίζουμε τους θερμοστάτες των ψυγείων στις επιτρεπόμενες από το Nόμο θερμοκρασίες, και ποτέ πιο κάτω, σε απόλυτους αριθμούς. Οι θερμοκρασίες αυτές είναι:
α. Για ψυγεία συντήρησης με τρόφιμα από 2οC-4οC
β. Για ψυγεία κατάψυξης (παγωτών) από -16οC.

8ο: Μειώστε όσο το δυνατόν τον αριθμό των ψυγείων σας.

Αν ακολουθήσετε τις πιο πάνω συμβουλές, τότε μπορείτε να εξοικονομήσετε μέχρι και 25%-35% κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος.


πηγή:coolhome.grΑπομακρυσμένη επιτήρηση μέσω του κινητού διακοπών του ρεύματος, θερμοκρασίας & διαρροής νερού

GSM Συσκευή που σας ειδοποιεί όταν γίνει διακοπή ρεύματος Mobeye-Powerguard-CM2100


CM2100 - Mobeye PowerGuard
Το Mobeye PowerGuard CM2100 είναι μια ισχυρή και απλή στην χρήση της συσκευή. Αυτό που κάνει το PowerGuard, είναι να στέλνει μια ειδοποίηση σε περίπτωση διακοπής του ρεύματος με τηλεφωνική κλήση και μήνυμα SMS.
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να σας προστατέψει από μεγαλύτερα προβλήματα που θα δημιουργούσε μια διακοπή ρεύματος για παράδειγμα σε ένα ψυγείο με τρόφιμα.
Μπορούν να δηλωθούν 5 αριθμοί που θα ειδοποιούνται με κλήση και SMS. H διακοπή ρεύματος μπορεί να παρακολουθείται συνδέοντας τον παρεχόμενο προσαρμογέα στην κύρια υποδοχή ρεύματος. Είναι επίσης δυνατό να συνδέσετε οποιαδήποτε 12VDC τροφοδοτικό στην είσοδο τροφοδοσίας. Μόλις το ρεύμα “κοπεί/αποκατάσταθει”, θα ειδοποιηθείτε με ένα μήνυμα.

Μία μονάδα ελέγχου GSM που μπορεί να ειδοποιεί σε περίπτωση που κοπεί το ηλεκτρικό ρεύμα,είναι σημαντική!

Το PowerGuard έχει δύο επιπλέον εισόδους. Εκεί μπορούν να συνδεθούν συσκευές ή εξωτερικοί αισθητήρες. Με αυτό τον τρόπο μπορούν να ελέγχονται διάφορες καταστάσεις, όπως η λειτουργία μιας μηχανής ή η ενεργοποίηση κάποιου αισθητήρα. Οι αισθητήρες είναι επαφής ΝΟ ή NC, κατάλληλο για (πόρτα / παράθυρο) μαγνητικές επαφές, ένα πλωτήρα νερού, ένα διακόπτη επαφής, κλπ.
Αρκετές ρυθμίσεις μπορούν να διαμορφωθούν με ένα SMS από τον χρήστη. Κάποιες επιλογές είναι οι χρονοκαθυστέρηση του συναγερμού, κλείσιμο του συναγερμού μετά από κάποιες ειδοποιήσεις, επαναλαμβανόμενες φορές συναγερμού, "keep alive" μηνύματα, κλπ.

Δείτε το εδώ


GSM συσκευή παρακολούθησης μεταβολών θερμοκρασίας Mobeye ThermoGuard CM2200

GSM συσκευή παρακολούθησης μεταβολών θερμοκρασίας Mobeye ThermoGuard CM2200
To ThermoGuard είναι ένα όργανο μέτρησης της θερμοκρασίας που σας ειδοποιεί όταν ξεπεραστούν τα όρια που έχετε θέσει. Επίσης, όταν λειτουργεί με τροφοδοσία και όχι με τις μπαταρίες του μπορεί να σας ειδοποιήσει όταν κοπεί το ρεύμα.
Είναι ένα προιόν απαραίτητο για σημεία που πρέπει να γνωρίζουμε κάθε στιγμή τη θερμοκρασία και να ειδοποιήστε με SMS ή κλήση στο κινητό σας τηλέφωνο.
To ThermoGuard είναι ένα όργανο μέτρησης της θερμοκρασίας. Λειτουργεί με μπαταρίες που σημαίνει ότι το ThermoGuard λειτουργεί αυτόνομα. Με εύκολο τρόπο καθορίζονται η μέγιστη και η ελάχιστη θερμοκρασία που σας ενδιαφέρει.
Μόλις η θερμοκρασία του περιβάλλοντος ξεπεράσει τα όρια που έχετε θέσει, το ThermoGuard θα ειδοποιήσει με SMS/ κλήση τους αυθεντικοποιημένους αριθμούς.
Μπορεί να δεχτεί μέχρι 6 αριθμούς. Το εύρος της θερμοκρασίας που μπορεί να μετρήσει είναι από -20οC έως + 70 οC.

To ThermoGuard έχει δύο επιπλέον εισόδους.
 Εκεί μπορούν να συνδεθούν συσκευές ή εξωτερικοί αισθητήρες. Με τον τρόπο αυτό μπορούν να ελέγχονται διάφορες καταστάσεις, όπως η λειτουργία μιας μηχανής ή η ενεργοποίηση κάποιου αισθητήρα. Οι αισθητήρες είναι επαφή ΝΟ ή NC, κατάλληλοι για (πόρτα / παράθυρο) μαγνητικές επαφές, ένα πλωτήρα νερού, ένα διακόπτη επαφής, κλπ.
Εκτός του ότι το ThermoGuard έχει σχεδιαστεί για μια ακραία χαμηλή κατανάλωση ισχύος για να δουλεύει με  μπαταρίες για περισσότερο από ένα χρόνο, μπορεί επίσης να λειτουργήσει και με εξωτερική παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, με τη χρήση ενός τροφοδοτικού 500mA. Μετά την διακοπή ρεύματος οι εφεδρικές μπαταρίες αναλαμβάνουν τη λειτουργία και το σύστημα προειδοποιεί την διακοπή ρεύματος μέσω μηνύματος SMS.
Το ThermoGuard σε ειδοποιεί σε περιπτώσεις ψύξης ή υπερθέρμανσης οπότε και σε γλυτώνει από το επιπρόσθετο κόστος μιας μηχανής που θα μπορούσε να καεί αν ανέβαινε η θερμοκρασία!
Ο χρήστης πρέπει να εισάγει μια κάρτα SIM οποιουδήποτε παρόχου. Καλύτερα να χρησιμοποιείτε κάρτα SIM με «συμβόλαιο». Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και καρτοκινητή αλλά ο χρήστης πρέπει να ξέρει την αξία της κάρτας κάθε φορά, για να είναι σίγουρος ότι την επόμενη φορά θα ειδοποιηθεί!
Δείτε το εδώ


WaterGuard GSM συσκευή, ειδοποιηθείτε για υπερχείληση, παρακολουθείστε την στάθμη νερου ή υγρού Mobeye

Mobeye WaterGuard CM2300

Η συσκευή Mobeye WaterGuard, είναι ένας ανιχνευτής νερού που δουλεύει με μπαταρίες. Ο αισθητήρας νερού, ανιχνεύει το νερό και στέλνει ειδοποίηση σε προκαθορισμένους τηλεφωνικούς αριθμούς, πρώτα με ένα SMS και μετά με μία κλήση για είστε σίγουροι πως δεν θα χαθεί το μήνυμα.
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αποτραπεί μια δαπανηρή καταστροφή από νερά.

Η συσκευή Mobeye WaterGuard είναι διαθέσιμη σε δύο εκδόσεις:
·         CM2300: Mobeye WaterGuard με αισθητήρα διαρροής
·         CM2300-FS: Mobeye WaterGuard με αισθητήρα υπερχείλισης

Ο αισθητήρας διαρροής είναι ένας αισθητήρας νερού της Mobeye. Οι ακροδέκτες κλείνουν ένα κύκλωμα μόλις ακουμπήσουν οποιοδήποτε υγρό. Ο αισθητήρας διαρροής έχει - όπως ολόκληρη η συσκευή Mobeye WaterGuard - εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση και τροφοδοτείται από το ίδιο σετ μπαταριών του Mobeye WaterGuard.

Ο αισθητήρας υπερχείλισης κλείνει το κύκλωμα μόλις το νερό φτάσει ένα συγκεκριμένο ύψος. Αυτός ο αισθητήρας πρέπει να εγκατασταθεί στο επιθυμητό ύψος όπου πρέπει να ενεργοποιείται η συσκευή.
Εκτός από τον αισθητήρα νερού μπορούν να συνδεθούν άλλοι δυο εξωτερικοί αισθητήρες (στην περίπτωση του αισθητήρα διαρροής) ή ένας αισθητήρας (στην περίπτωση του αισθητήρα υπερχείλισης).Οι είσοδοι μπορούν να ρυθμιστούν ως 'Normally Closed' ή 'Normally Open'.
Παρόλο που η συσκευή Μobeye WaterGuard αναπτύχθηκε για να έχει υπερβολικά χαμηλή κατανάλωση και να λειτουργεί περισσότερο από ένα χρόνο, είναι δυνατή και η σύνδεση με μια εξωτερική πηγή τροφοδοσίας. Μέσω ενός (500mA) δικτυακού αντάπτορα η συσκευή μπορεί να τροφοδοτηθεί από το κυρίως δίκτυο. Σε περίπτωση διακοπής τροφοδοσίας οι μπαταρίες αναλαμβάνουν αυτόματα την τροφοδοσία της συσκευής. Επίσης, σε αυτήν την περίπτωση, μπορεί να σταλεί ειδοποίηση με SMS.


Δείτε το εδώ