ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ FACΕBOOK (Ηλεκτρολογικές Ενημερώσεις) ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ LIKE

Πέμπτη, 4 Ιανουαρίου 2018

Ελληνική νομοθεσία για ρελέ διαφυγής και θεμελιακή γείωσηΤο θέμα των Διατάξεων Διαφορικού Ρεύματος έχει πάρει ιδιαίτερη έμφαση με την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΦΑ’ 50/12081/642 της 26/07/2006. Η απόφαση αυτή δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1222 της 05.09.2006 και τέθηκε σε άμεση ισχύ και ορίζει την υποχρέωση εγκατάστασης Διατάξεων Διαφορικού Ρεύματος ή αντίστοιχων μέτρων προστασίας, για την κάλυψη όλων των κυκλωμάτων ισχύος σε παλιές και νέες εγκαταστάσεις.

Τα άρθρα που αφορούν την υποχρέωση τοποθέτησης ρελέ διαφυγής και θεμελιακής γείωσης είναι τα 1 και 2 αντίστοιχα

Ποιες εγκαταστάσεις αφορά

103 Πεδίο εφαρµογής

103.1 Η παρούσα έκδοση εφαρµόζεται στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις:

α) των κτιρίων που χρησιµοποιούνται ως κατοικίες
β) των κτιρίων εµπορικής χρήσης
γ) των κτιρίων που είναι στη διάθεση του κοινού
δ) των κτιρίων και λοιπών κατασκευών βιοµηχανικής ή βιοτεχνικής χρήσης
ε) των εγκαταστάσεων των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων
στ) των προκατασκευασµένων ή προσωρινών κτισµάτων των χρήσεων α) µέχρι ε)
ζ) των τροχόσπιτων και των χώρων οργανωµένης κατασκήνωσης
η) των εργοταξίων κατασκευής έργων, των εγκαταστάσεων πανηγύρεων και παρόµοιων προσωρινών εγκαταστάσεων
θ) των λιµένων εξυπηρέτησης σκαφών αναψυχής.

103.2 Η παρούσα έκδοση καλύπτει:

α) τα κυκλώµατα τα τροφοδοτούµενα µε εναλλασσόµενο ρεύµα µε ονοµαστική τάση µέχρι και 1000 V και τα τροφοδοτούµενα µε συνεχές ρεύµα µε ονοµαστική τάση µέχρι και 1500V.
Σηµείωση: Για το εναλλασσόµενο ρεύµα προτιµώµενες συχνότητες είναι: 50 Hz, 60Hz και 400 Hz, δεν αποκλείεται όµως η χρησιµοποίηση οποιασδήποτε άλλης συχνότητας για ειδικές εφαρµογές.
β) τα κυκλώµατα, εκτός από τις εσωτερικές συρµατώσεις των ηλεκτρικών συσκευών, που λειτουργούν µε ονοµαστικές τάσεις που υπερβαίνουν τα 1000 V εναλλασσόµενου ρεύµατος και προέρχονται από µια ηλεκτρική εγκατάσταση ονοµαστικής τάσης κάτω των 1000 V εναλλασσόµενου ρεύµατος ( π.χ. κυκλώµατα λυχνιών εκκενώσεων)
γ) όλες τις καλωδιώσεις και τις ηλεκτρικές γραµµές που δεν καλύπτονται από τα Πρότυπα τα σχετικά µε τις συσκευές κατανάλωσης
δ) όλες τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις των καταναλωτών που βρίσκονται έξω από τα κτίρια
ε) τις σταθερές ηλεκτρικές γραµµές που χρησιµεύουν για τηλεπικοινωνία, σήµανση, χειρισµούς και τα παρόµοια (µε εξαίρεση τις εσωτερικές συρµατώσεις των συσκευών)
 στ) τις επεκτάσεις ή τροποποιήσεις των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων που έχουν κατασκευασθεί σύµφωνα µε Κανονισµούς που ίσχυαν πριν από την έκδοση της παρούσας έκδοσης.
Σηµείωση: Κατά την επέκταση ή τροποποίηση µιας προϋπάρχουσας εγκατάστασης, συνιστάται να προσαρµόζεται και αυτή, στο µέτρο του δυνατού, µε τις απαιτήσεις της παρούσας έκδοσης και πάντως πρέπει να εξασφαλίζεται ότι η πραγµατοποιούµενη επέκταση ή τροποποίηση δεν θα µειώνει την ασφάλεια λειτουργίας της προϋπάρχουσας εγκατάστασης.

103.3 Η παρούσα έκδοση δεν εφαρµόζεται:

α) στις εγκαταστάσεις έλξης
β) στις εγκαταστάσεις αυτοκινήτων και ρυµουλκούµενων οχηµάτων (µε εξαίρεση τα τροχόσπιτα)
γ) στις εγκαταστάσεις πλοίων
δ) στις εγκαταστάσεις αεροσκαφών
ε) στις εγκαταστάσεις φωτισµού δηµόσιων οδών και πλατειών και τις εγκαταστάσεις φωτισµού λιµένων και δηµόσιων παραλιακών περιοχών
στ) στις εγκαταστάσεις ηλεκτρικών φρακτών
ζ) στις εγκαταστάσεις αλεξικεραύνων και γενικά αντικεραυνικής προστασίας κτιρίων 
η) στις εγκαταστάσεις που προορίζονται για δηµόσια διανοµή ηλεκτρικής ενέργειας 
θ) στις εγκαταστάσεις παραγωγής και µεταφοράς που τροφοδοτούν τις εγκαταστάσεις του εδαφίου η)
Σηµείωση: Στις εγκαταστάσεις των περιπτώσεων η) και θ), είναι δυνατόν να εφαρµόζεται εν όλω ή εν µέρει η παρούσα έκδοση, εφόσον κριθεί αυτό σκόπιµο από τον φορέα που έχει την ευθύνη της κατασκευής και της λειτουργίας τους.

Άρθρο 1- Προστασία των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας από ηλεκτροπληξία, με εγκατάσταση διατάξεων διαφορικού ρεύματος.

Η εγκατάσταση διατάξεων διαφορικού ρεύματος καθίσταται υποχρεωτική για πρόσθετη προστασία από ηλεκτροπληξία σε όλες τις Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις (Ε.Η.Ε.) που αναφέρονται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 103 του Προτύπου ΕΛΟΤ HD 384, όπως αναλύθηκαν παραπάνω:

1. Για την επίτευξη της παραπάνω προστασίας, θα πρέπει να επιλέγονται και να εγκαθίστανται διατάξεις διαφορικού ρεύματος με ονομαστικό διαφορικό ρεύμα λειτουργίας μικρότερο ή ίσο με 30 mA, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 531.2 του Προτύπου ΕΛΟΤ HD 384.

2. Στις νέες Ε.Η.Ε. και για επεκτάσεις ή τροποποιήσεις Ε.Η.Ε. που κατασκευάζονται με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384, θα πρέπει να εγκαθίσταται τουλάχιστον μια διάταξη διαφορικού ρεύματος όπως αναφέρεται στην παραπάνω παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Η διάταξη, ή οι διατάξεις διαφορικού ρεύματος, πρέπει να καλύπτουν όλα τα υπόλοιπα κυκλώματα ισχυρών ρευμάτων της Ε.Η.Ε. τα οποία δεν καλύπτονται με διάταξη διαφορικού ρεύματος με βάση τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ HD 384.

3. Για όλες τις παλαιές Ε.Η.Ε. που έχουν κατασκευα− στεί με τον προηγουμένως ισχύοντα Κανονισμό Ε.Η.Ε., ανεξάρτητα από το σύστημα γείωσης του δικτύου από το οποίο τροφοδοτούνται, θα πρέπει να εγκατασταθεί, εφόσον δεν υπάρχει, τουλάχιστον μια διάταξη διαφορικού ρεύματος όπως αναφέρεται στην παραπάνω παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Η κάλυψη από ηλεκτροπληξία με διάταξη ή διατάξεις διαφορικού ρεύματος θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα κυκλώματα ισχυρών ρευμάτων της εγκατάστασης. Η εγκατάσταση της διάταξης ή των διατάξεων διαφορικού ρεύματος στις παλαιές εγκαταστάσεις, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός τριετίας από την δημοσίευση της παρούσας ρύθμισης. Ιδιαίτερα, σε παλαιές εγκαταστάσεις, στις οποίες εφαρμόζεται σύστημα γείωσης του δικτύου ΤΤ (άμεση γείωση μέσω των σωληνώσεων ύδρευσης), θα πρέπει να ελέγχεται με μέτρηση όπως ορίζεται στο πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 η αντίσταση της γείωσης πριν από την εγκατάσταση της διάταξης ή των διατάξεων διαφορικού ρεύματος. Αν η τιμή της αντίστασης της γείωσης της ηλεκτρικής εγκατάστασης που θα μετρηθεί, δεν παρέχει ασφαλή λειτουργία έναντι ηλεκτροπληξίας της Ε.Η.Ε., όπως αναφέρεται στην συνέχεια, θα πρέπει να γίνεται απαραίτητα βελτίωση της γείωσης (π.χ. με πρόσθεση ηλεκτροδίων). Όλα τα μέτρα προστασίας που θα πρέπει να έχουν ληφθεί σε αυτές τις Ε.Η.Ε. συμπεριλαμβανομένων και των διατάξεων διαφορικού ρεύματος, θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι σε περίπτωση σφάλματος προς εκτεθειμένα αγώγιμα μέρη: η τάση επαφής σε αυτά δεν θα ξεπεράσει τα 50V και η τάση τροφοδότησης στο αντίστοιχο τμήμα της Ε.Η.Ε., στο οποίο εμφανίζεται το σφάλμα, θα διακόπτεται σε λιγότερο από 5 δευτερόλεπτα.

4. Κοντά στην διάταξη ή τις διατάξεις διαφορικού ρεύματος, θα πρέπει να τοποθετείται πινακίδα με οδηγίες στα ελληνικά για δοκιμή καλής λειτουργίας από τον χρήστη όπως αναφέρεται στην παράγραφο 531.2.1.5 του Προτύπου ΕΛΟΤ HD 384.

5. Στα τμήματα των Ε.Η.Ε. που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου, στα οποία εφαρμόζεται σαν μέτρο προστασίας από ηλεκτροπληξία: −Ηλεκτρικός διαχωρισμός, −Πολύ χαμηλή τάση ασφαλείας (SELV) ή πολύ χαμηλή τάση προστασίας (PELV), η κάλυψη των τμημάτων αυτών με διάταξη διαφορικού ρεύματος είναι προαιρετική, εφόσον αυτά τα μέτρα προστασίας πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ HD 384.

6. Για τις διατάξεις διαφορικού ρεύματος που πρέπει να εγκαθίστανται με βάση τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ HD 384, όπως και για αυτές που αναφέρθηκαν στις παραπάνω παραγράφους 1 έως και 4 του παρόντος άρθρου δεν θα πρέπει να δίδεται δυνατότητα παράκαμψής τους από τον χρήστη

Άρθρο 2 Θεμελιακή Γείωση.

1. Για όλες τις νεοαναγειρόμενες εκ θεμελίων οικοδομές, μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, οι οποίες διαθέτουν Ε.Η.Ε., ανεξάρτητα από το σύστημα γείωσης του δικτύου από το οποίο τροφοδοτούνται, η θεμελιακή γείωση καθίσταται υποχρεωτική.

2. Ο τρόπος κατασκευής της θεμελιακής γείωσης είναι αυτός που προδιαγράφεται στα ισχύοντα Ευρωπαϊκά ή Διεθνή Πρότυπα έως ότου εκδοθούν τα αντίστοιχα σχετικά πρότυπο του Ε.Λ.Ο.Τ..

3. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι οικοδομές από προκατασκευασμένα στοιχεία ή οι λυόμενες κατασκευές οι οποίες δεν διαθέτουν ειδική θεμελίωση.

4. Σε κτίρια με φέροντα οργανισμό από χάλυβα κατασκευών, δύνανται να εφαρμόζεται η απ’ ευθείας γείωση στο χάλυβα του φέροντος οργανισμού.


5. Μέσα σε έξι μήνες από τη δημοσίευση της ρύθμισης του παρόντος θα πρέπει να εναρμονισθεί ανάλογα ο ισχύων Κτιριοδομικός Κανονισμός (άρθρο 30)

Όλη την ΚΥΑ θα τη δείτε εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια: