ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ FACΕBOOK (Ηλεκτρολογικές Ενημερώσεις) ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ LIKE

Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2017

Προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος του Εγκαταστάτη Συστημάτων Ασφαλείας

 Αποτέλεσμα εικόνας για τεχνικος συστηματα ασφαλειας

Όπως προβλέπεται από τον παρακάτω σχετικό Νόμο ο κάθε ενδιαφερόμενος για να δραστηριοποιείται  με το επάγγελμα του Εγκαταστάτη Συστημάτων Ασφαλείας πρέπει να έχει σχετική άδεια.

Άρθρο 2 του νόμου 8501 - Αρ. Φύλλου 664- 17 Μαΐου 2010
Καθορισμός τίτλων επαγγελματικής κατάρτισης που απαιτούνται για την έκδοση άδειας εργασίας κατηγορίας Β΄ της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 2518/1997
(ΦΕΚ Α'164/21.08.1997).


Που αναφέρεται η άδεια εργασίας κατηγορίας Β

Η παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 2518/1997 η οποία αντικαταστάθηκε με σχέδιο νόμου την 23/9/2008 σχετικά <<με τη ρύθμιση θεμάτων ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας και γραφείων ιδιωτικών ερευνών>> λέει:

3. Άδεια εργασίας Β΄ κατηγορίας απαιτείται να κατέχει το προσωπικό των ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας που ασκεί τις δραστηριότητες των περιπτώσεων
θ΄,ι΄ και ια΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1. Με την ίδια άδεια εφοδιάζεται και το διοικητικό προσωπικό των επιχειρήσεων αυτών στο οποίο ανατίθεται ο σχεδιασμός και η μέριμνα για την εκτέλεση των ως άνω δραστηριοτήτων

Ποιες είναι οι δραστηριότητες των περιπτώσεων θ΄,ι΄ και ια΄

Οι παραπάνω θ΄,ι΄ και ια΄ περιπτώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1  του ίδιου νόμου το οποίο και αυτό αντικαταστάθηκε με σχέδιο νόμου την 23/9/2008 σχετικά <<με τη ρύθμιση θεμάτων ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας και γραφείων ιδιωτικών ερευνών>> αναφέρονται στην:

θ. εγκατάσταση, συντήρηση και παρακολούθηση λειτουργίας μηχανημάτων και συστημάτων ασφαλείας και συναγερμού, πλην αυτών που τοποθετούνται σε αυτοκίνητο.

ι. εκμετάλλευση κέντρων λήψης, ελέγχου και διαβίβασης σημάτων συναγερμού και

ια. εκπόνηση μελετών και σχεδιασμό συστημάτων ασφαλείας, αναφορικά με τις δραστηριότητες των περιπτώσεων
θ΄,ι΄ και ια΄ της παρούσας παραγράφου

Απαιτούμενοι τίτλοι επαγγελματικής κατάρτισης για την έκδοση της άδειας εργασίας κατηγορίας Β:

Σύμφωνα λοιπόν με το Άρθρο 2 του νόμου 8501
- Αρ. Φύλλου 664- 17 Μαΐου 2010-Για την έκδοση αδείας εργασίας προσωπικού ασφαλείας των Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας κατηγορίας Β΄, απαιτείται ο ενδιαφερόμενος να κατέχει έναν εκ των παρακάτω τίτλων επαγγελματικής κατάρτισης:

α. Πτυχίο του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ή Πολυτεχνικής Σχολής της ημεδαπής, Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού.
β. Πτυχίο του Φυσικού Τμήματος της Φυσικομαθηματικής Σχολής Πανεπιστημίου της ημεδαπής με ειδικότητα Ραδιοηλεκτρολογίας ή Ηλεκτρονικής.
γ. Πτυχίο της Στρατιωτικής Σχολής Μηχανικών Αεροπορίας ειδικότητας
Τηλεπικοινωνιών−Ηλεκτρονικών.
 δ. Πτυχίο της Στρατιωτικής Σχολής Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Αξιωματικών Διαβιβάσεων. 
ε. Πτυχίο ΚΑΤΕΕ, ΤΕΙ & ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ κατεύθυνσης ηλεκτρονικών. στ. Πτυχίο ή απολυτήριο ανεγνωρισμένης από το Κράτος Ανωτέρας Σχολής Ηλεκτρονικών.
ζ. Πτυχίο ή απολυτήριο ανεγνωρισμένης από το Κράτος Μέσης Σχολής Ηλεκτρονικών.
η. Πτυχίο Στρατιωτικής Σχολής Ραδιοτεχνίας.

θ. Πτυχίο ή απολυτήριο ανεγνωρισμένου εργαστηρίου ελευθέρων επαγγελματικών σπουδών Ραδιοτεχνίας, Τηλεοράσεως και συναφών ειδικοτήτων, ετησίας τουλάχιστον φοίτησης.
 ι. Πτυχίο ή απολυτήριο Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής (ΤΕΣ), Ειδικότητας «Ραδιοφωνίας − Τηλεόρασης».
ια. Πτυχίο ή απολυτήριο T.E.E. Α’ κύκλου σπουδών των Ειδικοτήτων «Ηλεκτρονικός Συσκευών και Εγκαταστάσεων», «Ηλεκτρονικός Επικοινωνιών» ή άλλος ισότιμος τίτλος σπουδών.
ιβ. Δίπλωμα επιπέδου
Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του ν. 2009/92 των Ειδικοτήτων: (1) «Τεχνικός Ραδιοτηλεοπτικών και Ηλεκτρακουστικών Διατάξεων». (2) «Ηλεκτρονικός οπτικό−ήλεκτρο−ακουστικών συστημάτων». (3) «Τεχνικός συστημάτων τηλεπικοινωνιών και μετάδοσης πληροφορίας». (4) «Τεχνικός ηλεκτρονικός τηλεπικοινωνιακών συστημάτων». (5) Άλλων συναφών ειδικοτήτων του Ηλεκτρονικού Τομέα.
ιγ. Πτυχίο του τμήματος ειδίκευσης: «Τεχνικός Ηλεκτρονικών Εφαρμογών» του Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (Ε.Π.Λ.) ή ισότιμος τίτλος σπουδών.
ιδ. Πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (Τ.Ε.Λ.) και T.E.E. Β΄ κύκλου σπουδών των Ειδικοτήτων: (1) «Ηλεκτρονικών Εγκαταστάσεων και Αυτοματισμού»
(2) «Ηλεκτρονικός Ραδιοτηλεοπτικών Συσκευών και Εγκαταστάσεων» (3) «Ηλεκτρονικός Αυτοματισμών» (4) «Ηλεκτρονικός Επικοινωνιών» (5) ή ισότιμος τίτλος σπουδών.
ιε. Συναφούς ονομασίας με τα ανωτέρω πτυχίο ή δίπλωμα Σχολών της ημεδαπής, ή ομώνυμο ή συναφούς ονομασίας ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα σχολών της αλλοδαπής. 

ιστ. Πτυχίο ή δίπλωμα Σχολής της ημεδαπής, αντίστοιχο ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας με τα ανωτέρω πτυχία ή διπλώματα, το οποίο στηρίζεται σε σπουδές που καλύπτουν με πλήρη επάρκεια το γνωστικό αντικείμενο του πτυχίου. Την περί αυτού βεβαίωση χορηγεί το αρμόδιο όργανο της Σχολής που χορήγησε το εν λόγω πτυχίο ή δίπλωμα.

Άδεια – Προυποθέσεις

Περιγράφονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του ν. 2518/1997 η οποία αντικαταστάθηκε με σχέδιο νόμου την 23/9/2008 σχετικά <<με τη ρύθμιση θεμάτων ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας και γραφείων ιδιωτικών ερευνών>> και οι βασικότερες προυποθέσεις είναι:
 

Θα πρέπει να έχει καθαρό ποινικό μητρώο, να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις και να έχει
έναν εκ των προηγούμενων τίτλων επαγγελματικής κατάρτισης:

Που γίνεται η έκδοση άδειας και για πόσο ισχύει

Σύμφωνα με τις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 3 του ν. 2518/1997 η οποία αντικαταστάθηκε με σχέδιο νόμου την 23/9/2008 σχετικά <<με τη ρύθμιση θεμάτων ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας και γραφείων ιδιωτικών ερευνών>> που λένε: 


5. Η άδεια εργασίας εκδίδεται από την Αστυνομική Διεύθυνση του νομού ή τη Διεύθυνση Ασφαλείας του τόπου κατοικίας του αιτούντος. Μ ε απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών καθορίζονται τα απαιτούμενα για κάθε κατηγορία άδειας εργασίας δικαιολογητικά, η διαδικασία έκδοσης και ανανέωσης των αδειών αυτών και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

6. Η άδεια εργασίας είναι προσωπική, ισχύει για πέντε (5) έτη και ανανεώνεται για ίσο, κάθε φορά, χρονικό διάστημα, εφόσον συντρέχουν οι
προυποθέσεις έκδοσης. Αν απορριφθεί η αίτηση χορήγησης ή ανανέωσης άδειας εργασίας ο αιτών δύναται να ασκήσει προσφυγή ενώπιον του οικείου Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της απορριπτικής απόφασης

Σχόλιο συντάκτη: Επειδή έχει επικρατήσει σύγχυση για το αν ένας Ηλεκτρολόγος Μηχανικός από ΤΕΙ μπορεί να ασκήσει το επάγγελμα του Εγκαταστάτη συστημάτων ασφαλείας, να πούμε πάλι ότι αρκεί να ζητήσει από το αρμόδιο όργανο της Σχολής που χορήγησε το εν λόγω πτυχίο ή δίπλωμα, ότι οι σπουδές του καλύπτουν με πλήρη επάρκεια το γνωστικό αντικείμενο που αφορά τα συστήματα ασφαλείας.

Από Τάσος Αντωνάκης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ-Καθηγητής της 1ης ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα <<Εγκαταστάτης>>