ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ FACΕBOOK (Ηλεκτρολογικές Ενημερώσεις) ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ LIKE

Τετάρτη, 1 Νοεμβρίου 2017

ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΑΝΤΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Πρότυπα για γάντια προστασίας – EN Standards

Ευρωπαϊκή Οδηγία σχετικά με τα Μέσα Ατομικής Προστασίας

Δεν είναι όλα τα γάντια προστασίας κατάλληλα για όλες τις εργασίες. Υπάρχουν πρότυπα για γάντια προστασίας με βάση τρεις κατηγορίες ανάλογα με τα επίπεδα κινδύνου (σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Κοινοτική Οδηγία 89/656/EEC και τις κατοπινές προσθήκες της):

1.   Κατηγορία Ι: γάντια απλού σχεδιασμού – για ελάχιστο κίνδυνο (πχ. γάντια καθαρισμού οικιακής χρήσης). Επισημαίνονται από τον κατασκευαστή.

2.   Κατηγορία ΙΙ: γάντια που δεν ανήκουν στις κατηγορίες Ι και ΙΙΙ – για ενδιάμεσο κίνδυνο (πχ. γάντια γενικής χρήσης σύμφωνα με το Πρότυπο EN 388). Πιστοποιούνται από οργανισμό ανεξάρτητο από τον κατασκευαστή.
3.   Κατηγορία ΙΙΙ: γάντια πολύπλοκου σχεδιασμού – για μη αναστρέψιμο ή θανάσιμο κίνδυνο (πχ. γάντια προστασίας από βιοχημικούς κινδύνους). Πιστοποιούνται από οργανισμό ανεξάρτητο από τον κατασκευαστή.

Δύο άρθρα που περιλαμβάνονται στην Κοινοτική Οδηγία για τα Μέσα Ατομικής Προστασίας 89/656/EEC, η οποία έχει εφαρμογή και στην Ελλάδα, χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής αναφορικά με τα γάντια προστασίας:
ΆΡΘΡΟ 4: Σύμφωνα με το άρθρο 4, ο εργοδότης θα πρέπει να ενημερώνει το προσωπικό του για τους κινδύνους στο περιβάλλον εργασίας, να τους παρέχει τα κατάλληλα και σωστά σε μέγεθος ΜΑΠ που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά Πρότυπα καθώς και επαρκείς οδηγίες για την χρήση τους. Επιπλέον θα πρέπει να διασφαλίζει ότι το Μέσο Ατομικής Προστασίας θα πρέπει να χρησιμοποιείται για τον σκοπό που αναφέρει ο κατασκευαστής και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή.

ΑΡΘΡΟ 5: Το άρθρο 5 υποχρεώνει τον εργοδότη:
1.   Να εξετάζει του κινδύνους στον χώρο εργασίας και να αξιολογεί το επίπεδο κινδύνου για τους εργαζόμενους.
2.   Να καθορίζει τα χαρακτηριστικά που θα πρέπει απαραιτήτως να έχουν τα γάντια για να προστατεύουν τους εργαζόμενους.
3.   Να διασφαλίζει ότι όλα τα γάντια που χρησιμοποιούνται στον χώρο εργασίας συμμορφώνονται με την Οδηγία ΜΑΠ.
4.   Να συγκρίνει τα πλεονεκτήματα των διαφόρων τύπων προστασίας που είναι διαθέσιμοι.
5.   Να τηρεί πλήρη αρχεία των αξιολογήσεων και των λόγων επιλογής του εκάστοτε τύπου γαντιών.
Αν ο κίνδυνος αλλάξει με οποιοδήποτε τρόπο, για παράδειγμα με την εισαγωγή ενός νέου χημικού ή μία νέας βιομηχανικής διαδικασίας, η αξιολόγηση θα πρέπει να επαναληφθεί.
Για να είστε σίγουροι ότι η επιχείρησή σας συμμορφώνεται με τις απαραίτητες Κοινοτικές Οδηγίες και πρακτικά παρέχετε την καλύτερη δυνατή προστασία στους εργαζομένους σας, θα πρέπει να επιλέξετε γάντια προστασίας που όχι απλώς κατασκευάζονται σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά Πρότυπα, αλλά και που είναι εξαιρετικά καλής ποιότητας. Τα γάντια προστασίας που διαθέτει η Axion Cotton πληρούν αυτές τις προϋποθέσεις και οι σύμβουλοί μας είναι πάντοτε έτοιμοι να σας εξυπηρετήσουν για να κάνετε την σωστή επιλογή.

Τα γάντια εργασίας ανάλογα με την εργασία που προορίζονται πρέπει να ακολουθούν κάποια πρότυπα
Πρότυπα γαντιών
ΕΝ 420 – Γενικές απαιτήσεις


Καθορίζει γενικούς όρους όπως το pH και την περιεκτικότητα σε χρώμιο VI στο δέρμα, την περιεκτικότητα σε πρωτεϊνη στο λάτεξ, τις ηλεκτροστατικές ιδιότητες, το μέγεθος του γαντιού και την επιδεξιότητα του γαντιού.

EN 388:2003 – Προστασία έναντι μηχανικών κινδύνων


Καθορίζει την ικανότητα του γαντιού να προστατεύει από μηχανικούς κινδύνους όπως η κοπή. Μια σειρά από τέσσερις ελέγχους μετρά την αντίσταση του γαντιού στην τριβή (Α), στο κόψιμο με λεπίδα (Β), στη διάσχιση (C) και στη διάτρηση (D).

EN 374:2003 – Προστασία έναντι χημικών και/ή μικροοργανισμών


Καθορίζει την ικανότητα του γαντιού να προστατεύει έναντι χημικών και/ ή μικροοργανισμών ως αναφορά στη διείσδυση, τη διαπέραση και την αδιαβροχία.
Διείσδυση – Είναι η κίνηση ενός χημικού ή ενός μικροοργανισμού μέσα από τους πόρους, τις ραφές ή οπές του γαντιού προστασίας σε μη μοριακό επίπεδο.
Διαπέραση – Τα ελαστικά ή τα πλαστικά φιλμ στα γάντια δεν συμπεριφέρονται πάντα σαν φράγμα ενάντια στα υγρά. Μερικές φορές συμπεριφέρονται σαν σφουγγάρια απορροφώντας τα υγρά και κρατώντας τα κοντά στο δέρμα. Είναι απαραίτητο να μετράμε το χρόνο διαπέρασης (breakthough time) ή το χρόνο που χρειάζεται το επικίνδυνο χημικό να έρθει σε επαφή με το δέρμα.
Αδιαβροχία – Η ελάχιστη αδιάβροχη επιφάνεια του γαντιού θα πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστο ίση με το ελάχιστο μήκος των γαντιών που ορίζεται στο ΕΝ 420.

χημικά


Το εικονόσημο «αντίσταση στα χημικά» πρέπει να συνοδεύεται από 3 γράμματα. Αυτά αναφέρονται στον κωδικό μιας λίστας 12 χημικών για τα οποία έχει επιτευχθεί χρόνος διαπέρασης >30’.

A – Μεθανόλη
B – Ακετόνη
C – Ακετονιτρίλιο
D – Διχλωρομεθάνιο
E – Διθειάνθρακας
F – Τολουόλη
G – Διαιθυλαμίνη
H – Τετραϋδροφουράνιο
I – Αιθυλεστέρας
J – n-Επτάνιο
K – Καυστικό νάτριο 40%
L – Θειικό οξύ 96%

χαμηλή αντοχή στα χημικά ή αδιάβροχα γάντια


Καθορίζει τη χαμηλή αντοχή στα χημικά ή την αδιαβροχία στα γάντια όταν τα γάντια δεν επιτυγχάνουν χρόνο διαπέρασης 30’ σε τουλάχιστον τρία χημικά από τη λίστα που αναφέρεται παραπάνω αλλά πληρούν τη δοκιμή της διείσδυσης.

EN 407:2004 – Προστασία έναντι θερμικών κινδύνων


Καθορίζει τα επίπεδα συμπεριφοράς του γαντιού σε έξι θερμικά τεστ: την Αναφλεξιμότητα (Α), τη Μετάδοση θερμότητας μέσω επαφής (Β), τη Μετάδοση θερμότητας μέσω αγωγής (C), τη Μετάδοση θερμότητας μέσω ακτινοβολίας (D), την Αντίσταση σε μικρές ποσότητες λιωμένου μετάλλου (Ε), την  Αντίσταση σε μεγάλες ποσότητες λιωμένου μετάλλου (F).

EN 511:2006 – Προστασία έναντι ψύχους


Το πρότυπο περιλαμβάνει τρία συγκεκριμένα τεστ για εκτίμηση της θερμικής μόνωσης: Μετάδοση ψύχους με αγωγή (Α), Μετάδοση ψύχους με επαφή (Β), Υδατοπερατότητα (C).

EN 659:2003 – Γάντια προστασίας για πυροσβέστες


Αυτό το πρότυπο παρουσιάζει τις ελάχιστες απαιτήσεις απόδοσης και τις μεθόδους ελέγχου των γαντιών για πυρόσβεση. Αφορά μόνο γάντια που χρησιμοποιούνται κατά την πυρόσβεση ή τη διάσωση. Το πρότυπο αναφέρεται στα πρότυπα ΕΝ 420 (γενικές απαιτήσεις), ΕΝ 388 (μηχανικοί κίνδυνοι) και ΕΝ 407 (θερμικοί κίνδυνοι). Τα γάντια αυτά δεν προορίζονται για απεριόριστη χρήση με υγρά χημικά αλλά παρέχουν κάποια προστασία από τυχαία επαφή με αυτά. Γάντια για ειδικές επιχειρήσεις πυρόσβεσης εξαιρούνται από το σκοπό του προτύπου.

EN 60903:2003 – Προστασία έναντι ηλεκτρολογικών εργασιών υπό τάση


Το πρότυπο αναπτύχθηκε για τον έλεγχο των γαντιών προστασίας από υψηλή τάση. Περιλαμβάνει έξι κλάσεις προστασίας (00, 0, 1, 2, 3, 4) στο φάσμα του συνεχούς ή εναλλασσόμενου ρεύματος. Η κατασκευή, το πάχος και η τάση δοκιμής συνδυάζονται για να δώσουν την αντίστοιχη κλάση. Eίναι κατασκευασμένα από φυσικό λάτεξ. Για τη διατήρηση του προτύπου τα γάντια πρέπαι να επιθεωρούνται και/ή να δοκιμάζονται κάθε 6 μήνες.


κλάση προστασίας 00: Τάση δοκιμής 2500V-Τάση χρήσης 500V
κλάση προστασίας 0: Τάση δοκιμής 5000V-Τάση χρήσης 1000V
κλάση προστασίας 1: Τάση δοκιμής 10000V-Τάση χρήσης 7500V
κλάση προστασίας 2: Τάση δοκιμής 20000V-Τάση χρήσης 17000V
κλάση προστασίας 3: Τάση δοκιμής 30000V-Τάση χρήσης 26500V
κλάση προστασίας 4: Τάση δοκιμής 40000V-Τάση χρήσης 36000V

EN 12477:2001 – Προστασία από συγκόλληση

Με βάση τα τέστ στα πρότυπα EN 388, EN 407 και EN 420 υπάρχουν δυο τύποι γαντιών: Τύπος A και Τύπος B. Τα γάντια Τύπου B συνιστώνται για συγκόλληση TIG όπου απαιτείται καλή επιδεξιότητα. Τα γάντια Τύπου Α συνιστώνται για λοιπές εργασίες συγκόλλησης.

EN 1082-1 – Προστασία έναντι κοψίματοςΠροστατευτικά γάντια και μανίκια από κόψιμο με λεπίδα – Μέρος 1 γάντια και μανίκια από ατσάλι. Έχουν εξεταστεί σε κρούση 2.45 joules (πτώση 1000g από ύψος 250mm).

EN 10819 – Προστασία έναντι δονήσεων

Βασίζεται σε ένα σύνολο διαδικασιών ελέγχου για την εκτίμηση της συμπεριφοράς ενός γαντιού στις δονήσεις. Τα γάντια δεν θα πρέπει να ενισχύουν δονήσεις για συχνότητες 31.5Hz έως 200Hz. Σε υψηλές συχνότητες (200Hz – 1250Hz) τα γάντια θα πρέπει να μειώνουν το επίπεδο της δόνησης κατά 40%.