ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ FACΕBOOK (Ηλεκτρολογικές Ενημερώσεις) ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ LIKE

Δευτέρα, 13 Φεβρουαρίου 2017

Ο ρόλος των Ρ.Α.Ε.-∆.Ε.∆.∆.Η.Ε.-Α.∆.Μ.Η.Ε.-Λ.ΑΓ.Η.Ε.


Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) 

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), η οποία συγκροτήθηκε τον Ιούλιο του 2000, αποτελεί ανεξάρτητη διοικητική αρχή, στην οποία έχει ανατεθεί η παρακολούθηση της αγοράς ενέργειας όπως αυτή αναπτύσσεται, τόσο µονοσήµαντα στην ελληνική αγορά, όσο και όπως αυτή λειτουργεί και αναπτύσσεται σε σχέση µε τις ξένες αγορές ενέργειας, και ιδίως µε αυτές µε τις οποίες διασυνδέεται. 

Ο ρόλος της ΡΑΕ στην ελληνική αγορά ενέργειας ενισχύθηκε σταδιακά µε την τροποποίηση και συµπλήρωση των αρµοδιοτήτων της, όπως αυτές απαριθµούνται αναλυτικά στους σχετικούς νόµους που εκδόθηκαν από το 1999 και εφεξής. 
Έτσι σε πρώτο στάδιο, στην Αρχή ανατέθηκαν οι εξής αρµοδιότητες : 

- Η γενική αρµοδιότητα παρακολούθησης και ελέγχου της αγοράς ενέργειας σε όλους τους τοµείς της, και η αρµοδιότητα υποβολής σχετικών εισηγήσεων στα αρµόδια όργανα για τη λήψη κατάλληλων µέτρων 

- Γνωµοδοτικές αρµοδιότητες σε σχέση µε τη χορήγηση των αδειών που προβλέπονται για την άσκηση δραστηριότητας στον τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας (παραγωγή, προµήθεια, διαχείριση και κυριότητα δικτύων). 

- Σχετικά περιορισµένες αποφασιστικές αρµοδιότητες που αφορούν τη δυνατότητα επιβολής διοικητικών κυρώσεων ιδίως µε τη µορφή επιβολής προστίµων ή εισήγησης για την ανάκληση αδειών, όταν διαπιστώνεται παράβαση των διατάξεων του νόµου. 

- Γνωµοδοτικές αρµοδιότητες σε σχέση µε την έκδοση των κανονιστικών πράξεων που διέπουν τη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. - Αρµοδιότητες διαιτητικής επίλυσης διαφορών στον τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας 

- Το σύνολο των αρµοδιοτήτων του Σώµατος Ενεργειακού Ελέγχου και Σχεδιασµού το οποίο στο µεταξύ καταργήθηκε.

Ο ρόλος της Ρ.Α.Ε. δεν είναι ελεγκτικός ή δικαστικός. Σκοπός της Ρ.Α.Ε. είναι να διευκολύνει τον ελεύθερο και υγιή ανταγωνισµό στην ενεργειακή αγορά µε σκοπό να εξυπηρετηθεί καλύτερα και οικονοµικότερα ο καταναλωτής (ιδιώτης ή επιχείρηση), αλλά και να επιζήσει, βρίσκοντας και νέες ευκαιρίες η µικρή και µεσαία επιχείρηση, η οποία είναι ϕορέας ανάπτυξης και απασχόλησης. 

Υπέρ του ανταγωνισµου, των νέων επιχειρηµατικών δράσεων και τελικά της επίτευξης της οικονοµικότερης τιµής για τον καταναλωτή, η Ρ.Α.Ε. δρα ως εξής:

- Εξασϕαλίζοντας πλήρη και αντικειµενική πληροφόρηση πρός όλους, ϑεωρώντας ότι η έλλειψη πληροφορίας συντείνει στην ανάπτυξη µονοπωλιακών καταστάσεων και εξαρτήσεων. Για το σκοπό αυτό διαθέτει πληροφόρηση δωρεάν µέσω του διαδικτύου. Το σύστηµα πληροφόρησης περιλαµβάνει ενεργειακά στατιστικά στοιχεία , προβλέψεις κατανάλωσης, επιχειρηµατικά νέα, διεθνή ϑέµατα, κλπ. 

- Παρακολουθώντας τη λειτουργία της αγοράς , προτείνει ϑεσµικά, τεχνικά και διαρθρωτικά µέτρα τα οποία βελτιώνουν τον ανταγωνισµό και επιτρέπουν νέες εισόδους στην αγορά. 

- Παρακολουθώντας τις τιµές και το κόστος της ενέργειας, σε ό,τι αφορά τον επίπεδο αλλά και τη διάρθρωσή τους, η Ρ.Α.Ε. εντοπίζει αν αντανακλώνται στις τιµές , τα οφέλη από τη λειτουργία της αγοράς, αν εξασφαλίζεται η χρηµατοδότηση ζητηµάτων δηµοσίου συµφέροντος και αν αποφεύγονται πρακτικές σταυροειδών επιδοτήσεων από µεγάλους παίκτες της αγοράς. 

- Εισηγείται κανονιστικές διατάξεις, ώστε να ρυθµίζονται οι λεπτοµέρειες της ϑεσµικής λειτουργίας της αγοράς, των δικαιωµάτων και υποχρεώσεων των εµπλεκοµένων στην αγορά, κλπ. 

Τέλος, η Ρ.Α.Ε αναλαµβάνει και διεθνείς συνεργασίες τόσο µε τις χώρες των Βαλκανίων και της Ευρασίας, όσο και στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αγορά ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε δυναµική διαδικασία εξέλιξης. Στόχος είναι η συγκρότηση ενιαίας κοινοτικής εσωτερικής αγοράς ενέργειας σε όλους τους τοµείς. Στα πλαίσια αυτά αναµένονται σηµαντικές ϑεσµικές εξελίξεις σε όλες τις χώρες και ενιαίο πλαίσιο λειτουργίας των αγορών.

∆ιαχειριστής ελληνικού Συστήµατος ∆ιανοµής (∆.Ε.∆.∆.Η.Ε.)

 Η ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. (∆ιαχειριστής του Ελληνικού ∆ικτύου ∆ιανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας) συστάθηκε µε την απόσχιση του κλάδου διανοµής της ∆ΕΗ Α.Ε. σύµφωνα µε το Ν. 4001/2011 και σε συµµόρφωση µε οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά µε την οργάνωση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας, µε σκοπό να αναλάβει τα καθήκοντα του ∆ιαχειριστή του Ελληνικού ∆ικτύου ∆ιανοµής. Είναι κατά 100% ϑυγατρική εταιρεία της ∆ΕΗ Α.Ε., ωστόσο είναι ανεξάρτητη λειτουργικά και διοικητικά, τηρώντας όλες τις απαιτήσεις ανεξαρτησίας που ενσωµατώνονται στο παραπάνω νοµικό πλαίσιο. 

Έργο της εταιρείας είναι η λειτουργία, η συντήρηση και η ανάπτυξη του δικτύου διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα και η διασφάλιση της διαφανούς και αµερόληπτης πρόσβασης των καταναλωτών και γενικότερα όλων των χρηστών του δικτύου.

Στοχεύει στην αξιόπιστη τροφοδοσία των καταναλωτών , στην ποιότητα της τάσης του ρεύµατος και στη διαρκή βελτίωση της ποιότητας εξυπηρέτησης. Αποστολή και όραµα του ∆Ε∆∆ΗΕ είναι η ανταπόκριση στις προσδοκίες των καταναλωτών και η συνεισϕορά στην ανάπτυξη και την ευηµερία τους. 
Η αποστολή του ∆Ε∆∆ΗΕ είναι η ανάπτυξη και λειτουργία του δικτύου διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας και των συστηµάτων ηλεκτρισµού των µη διασυνδεδεµένων νησιών και η διασϕάλιση ισότιµης πρόσβασης σε αυτά, όλων των καταναλωτών, παραγωγών και προµηθευτών, µε διαφάνεια και αντικειµενικότητα. 

Οι τοµείς δραστηριότητας του ∆Ε∆∆ΗΕ συνοψίζονται στα παρακάτω σηµεία : 

- Η ικανοποίηση αιτηµάτων των χρηστών (νέες συνδέσεις καταναλωτών και παραγωγών, τροποποίηση παλαιών παροχών, μετατοπίσεις δικτύων) 

- Ανάπτυξη του δικτύου (ενισχύσεις, βελτιώσεις και εκσυγχρονισµός του δικτύου, κατασκευή κέντρων διανοµής και γραµµών 150 kV ) 

- Εργασίες εκµετάλλευσης του δικτύου (λειτουργία του δικτύου διανοµής, επιθεώρηση και συντήρηση του δικτύου, αποκατάσταση βλαβών, εξυπηρέτηση των χρηστών δικτύου στα γραφεία, καταµέτρηση των καταναλώσεων) 

- Η οµαλή και αποδοτική λειτουργία της αγοράς ηλεκτρισµού στο επίπεδο των δικτύων 

- Η αξιόπιστη και οικονοµική λειτουργία των αυτόνοµων νησιωτικών ηλεκτρικών συστηµάτων 

Ανεξάρτητος ∆ιαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Α.∆.Μ.Η.Ε.) 

Ως ∆ιαχειριστής του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ) ο Α∆ΜΗΕ έχει σαν αποστολή τη διασϕάλιση του εφοδιασµού της χώρας µε ηλεκτρική ενέργεια µε τρόπο ασϕαλή, αποδοτικό και αξιόπιστο, προωθώντας την ανάπτυξη του ελεύθερου ανταγωνισµού στην Ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και εξασϕαλίζοντας την ισότιµη µεταχείριση των χρηστών του ΕΣΜΗΕ.

Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Λ.ΑΓ.Η.Ε.) 

Ο Λειτουργός της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΕ (ΛΑΓΗΕ ΑΕ) ιδρύθηκε το 2011 για τη ‘Λειτουργία ενεργειακών αγορών ηλεκτρισµού και φυσικού αερίου, για ΄Ερευνα, παραγωγή και δίκτυα µεταφοράς υδρογονανθράκων και άλλες ρυθµίσεις’ και ασκεί τις δραστηριότητες που ασκούνταν από τη ‘∆ιαχειριστής Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΕ’ (∆ΕΣΜΗΕ ΑΕ), πλην εκείνων που µεταφέρθηκαν στην ‘Ανεξάρτητος ∆ιαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΕ (Α∆ΜΗΕ ΑΕ). Ο ΛΑΓΗΕ εφαρµόζει τους κανόνες για τη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου και ιδίως τον ηµερήσιο ενεργειακό προγραµµατισµό.Δεν υπάρχουν σχόλια: