ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ FACΕBOOK (Ηλεκτρολογικές Ενημερώσεις) ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ LIKE

Παρασκευή, 4 Μαρτίου 2016

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ

Το θεσμικό πλαίσιο 

Η ευθύνη κάθε επαγγελματία που παρέχει υπηρεσίες, ορίζεται στο Νόμο 2251/94 για την «Προστασία Καταναλωτή» όπως συμπληρώθηκε με το Ν. 3587/2007, άρθρο 8 όπου ρητά αναφέρεται ότι: «Ο παρέχων υπηρεσίες ευθύνεται για κάθε περιουσιακή ζημία ή ηθική βλάβη που προκάλεσε παράνομα και υπαίτια, με πράξη ή παράλειψή του, κατά την παροχή αυτών στον καταναλωτή».
Μετά την έκδοση του Π.Δ 108/2013, με το Άρθρο 12 καθορίζονται σειρά νέων υποχρεώσεων των εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων προς τον καταναλωτή στον οποίο θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους.
Με το Προεδρικό Διάταγμα 108/2013 «Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και λειτουργίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα», Άρθρο 12, παράγραφος 6, "τα πρόσωπα που έχουν το δικαίωμα ελέγχου και σύνταξης Υ.Δ.Κ.Ε. (Υπεύθυνη Δήλωση Καλής Εκτέλεσης), οφείλουν να διαθέτουν την προβλεπόμενη στο άρθρο 24 του Ν. 3844/2010 Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης, η οποία μπορεί να είναι ατομική ή ομαδική, όπως αυτή αναφέρεται πριν από την παροχή της υπηρεσίας, στον αποδέκτη της υπηρεσίας μέσω του Ειδικού Εντύπου Πληροφοριών".Με απλά λόγια, σύμφωνα με το νόμο αλλά και με τη διεθνή πρακτική, ο πελάτης πρέπει να είναι διασφαλισμένος για τις τυχόν ζημιές από λάθη ή παραλείψεις στο πλαίσιο των υπηρεσιών που του παρέχονται. Είναι προφανές πως αυτό ισχύει και στην περίπτωση του Ηλεκτρολόγου, οι υπηρεσίες του οποίου ενέχουν τον κίνδυνο σοβαρού ατυχήματος για σωματική βλάβη / θάνατο ή και υλικές ζημιές.

Επαγγελματική Ευθύνη Ηλεκτρολόγου

Χαρακτηριστικό παράδειγμα: Κάποιο χρονικό διάστημα μετά την ολοκλήρωση μίας ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και απομάκρυνση του Ηλεκτρολόγου, ο Πελάτης παραπονέθηκε / πρόβαλε αξίωση για ένα βραχυκύκλωμα που προκλήθηκε «από ευθύνη της εγκατάστασής μας» προκάλεσε σωματική  βλάβη ή θάνατο από ηλεκτροπληξία ή και καταστροφή σε τμήμα της ιδιοκτησίας του και προκύπτει θέμα αποζημίωσης.
Η ασφάλιση αφορά κάλυψη αξιώσεων αποζημίωσης για θετικές ή αποθετικές ζημιές (διαφυγόντα κέρδη, ηθική βλάβη - ψυχική οδύνη κ.λπ.) από λάθη ή παραλείψεις παροχής υπηρεσιών Ηλεκτρολόγου (στην εφαρμογή της νομοθεσίας και των ισχυόντων κανόνων που διέπουν την επαγγελματική του δραστηριότητα). Αναφερόμαστε στον Ηλεκτρολόγο, ο οποίος υπογράφει Μελέτη, επιβλέπει εργασίες ή / και υπογράφει το «καλώς έχει» των ηλεκτρολογικών εργασιών (π.χ. Πρωτόκολλο Ελέγχου, Τεχνική Έκθεση Παράδοσης Έργου, Υ.Δ.Κ.Ε., κ.λπ.) που έγιναν από δικό του συνεργείο ή από κάποιο άλλο εργολάβο ηλεκτρολόγο.
Η συγκεκριμένη Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης γίνεται σε ετήσια βάση και καλύπτει την ευθύνη του Ηλεκτρολόγου για τη συνολική δραστηριότητα που αναφέρεται σε παροχή υπηρεσιών, δηλαδή Μελέτη & Επίβλεψη. Ξεφεύγει από τις συνήθεις δυνατότητες της ασφαλιστικής αγοράς που μπορεί και καλύπτει τη σχετικά απλή και φτηνή Ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης Εργολάβου.
Η ανάγκη για την υιοθέτησή της είναι ακόμη πιο σημαντική σε περίοδο οικονομικής κρίσης όπου το χρήμα είναι «δυσεύρετο και ακριβό» (σχετικά δύσκολο πλέον να πει κάποιος αυτό που ίσχυε μέχρι πρότινος «έχω κάποια λεφτά στην άκρη και στην ανάγκη θα πουλήσω κάποιο ακίνητο να ανταπεξέλθω σε μια δυσκολία / άτυχη στιγμή» ). Επιπλέον, σε οικονομικά δύσκολες εποχές οι άνθρωποι δεν συγχωρούν / παραβλέπουν εύκολα λάθη ή παραλείψεις άλλων που τους ζημιώνουν οικονομικά.

«Ομαδική» ασφαλιστική κάλυψη:

Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 108/2013, στο Άρθρο 12, παράγραφος 6 αναφέρεται ότι «…. η ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης μπορεί να είναι ατομική ή ομαδική».
Σε ένα ομαδικό Ασφαλιστήριο ο Συμβαλλόμενος πληρώνει τα ασφάλιστρα και με κάποιο τρόπο τα επιμερίζει στους ονομαστικά Ασφαλισμένους και τα εισπράττει από τον καθένα ξεχωριστά. Είναι προφανές πως στην πράξη δεν είναι εφικτό να μιλάμε για κάποιο «ομαδικό» Ασφαλιστήριο.
Η συγκεκριμένη ασφάλιση είναι αυστηρά ατομική και γίνεται ονομαστικά  για τον κάθε ένα Ηλεκτρολόγο. Μπορεί όμως να χαρακτηριστεί «ομαδική» μια ασφάλιση σε ενιαία βάση με εγκεκριμένους αξιόπιστους όρους κάλυψης και με ευνοϊκό κόστος, με τη συνδρομή ασφαλιστικού συμβούλου ο οποίος να διαθέτει κατάλληλη τεχνογνωσία και εμπειρία πάνω στο θέμα. Ίσως αυτό να είναι και η πλέον ενδεδειγμένη λύση.


Οι σύγχρονες εξελίξεις

Είναι προφανές πως οι όποιες εξελίξεις, με γνώμονα την Προστασία του Καταναλωτή, δεν είναι προς την υποχρέωση «προσαρμογής» του Γάλλου, Γερμανού ή Ολλανδού στην πρακτική νοοτροπία του Έλληνα ή Βούλγαρου επαγγελματία.
Η Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης είναι πάγια πρακτική σε όλες τις προηγμένες χώρες του κόσμου και αποτελεί αντικειμενικό τεκμήριο αξιοπιστίας - εγγύησης των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Είναι ανάγκη το θέμα να αντιμετωπιστεί με τη δέουσα σοβαρότητα και στη χώρα μας. Θα πρέπει να πάψουμε να «κλείνουμε τα μάτια» σε καθιερωμένες πρακτικές άσκησης επαγγέλματος, επιμένοντας στο δικό μας δρόμο με τα γνωστά αδιέξοδα. Η τρέχουσα οικονομική κρίση θέτει επί τάπητος όλα τα ζητήματα, απαιτώντας ανατροπές σε όλα τα επίπεδα. Χρειάζεται αλλαγή και μεταρρύθμιση προσωπική, επαγγελματική, επιχειρηματική. Θα πρέπει να εφαρμόσουμε νέους κανόνες επαγγελματικής δράσης, για την απαραίτητη ανάκαμψη, για την οικονομική και κοινωνική πρόοδο.


πηγή:Των Αντώνη Σαλευρή και Γιώργου Κουτίνα

Στο Άρθρο 12 του ΠΔ 108/2013 ορίζονται οι παρακάτω νέες υποχρεώσεις του Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου:

Άρθρο 12 – Παράγραφος 2:  Δεν επιτρέπεται η εκτέλεση εργασιών σε Ε.Η.Ε για τις οποίες σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις απαιτείται μελέτη, χωρίς την προηγούμενη εκπόνηση μελέτης από το πρόσωπο που έχει το δικαίωμα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και την επίβλεψη εφαρμογής της μελέτης από το πρόσωπο που έχει το δικαίωμα.

Άρθρο 12 – Παράγραφος 3: Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών διενεργείται έλεγχος και συντάσσεται εντός ενός (1) μηνός από τον αδειούχο Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγο η Υπεύθυνη Δήλωση Καλής Εκτέλεσης (ΥΔΚΕ), το περιεχόμενο της οποίας ορίζεται στο Παράρτημα Γ του ΠΔ 108/2013. Η ΥΔΚΕ παραδίδεται στο μελετητή της εγκατάστασης αν υπάρχει, στον ιδιοκτήτη της εγκατάστασης και καταχωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις που ορίζει η ισχύουσα Νομοθεσία (Άρθρο 11, Παρ.2 του Ν.3982/2011 & Άρθρο 2 του Ν.4483/1965). Η ΥΔΚΕ εκδίδεται υποχρεωτικά από τον Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγο σε όλες τις περιπτώσεις είτε αρχικής Ε.Η.Ε, είτε τροποποίησης της Ε.Η.Ε, είτε επισκευής της Ε.Η.Ε, κ.λπ. ακόμα και στις περιπτώσεις εκείνες για τις οποίες δεν απαιτείται η Υ.Δ.Ε του Ν.4483/1965.

Άρθρο 12 – Παράγραφος 5: Οι Εγκαταστάτες Ηλεκτρολόγοι οφείλουν να παρέχουν στους αποδέκτες των υπηρεσιών τους πληροφορίες πριν από την παροχή της υπηρεσίας και συγκριμένα να παραδίδουν στον αποδέκτη της υπηρεσίας Ειδικό Έντυπο Πληροφοριών. Το ελάχιστο περιεχόμενο του Ειδικού Εντύπου Πληροφοριών ορίζεται στο Παράρτημα Β του ΠΔ 108/2013.
Άρθρο 12 – Παράγραφος 6: Οι Εγκαταστάτες Ηλεκτρολόγοι οφείλουν να διαθέτουν ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης η οποία μπορεί να είναι ατομική ή ομαδική, όπως αυτή αναφέρεται στο Ειδικό Έντυπο Πληροφοριών. Η ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης για τους Εγκαταστάτες Ηλεκτρολόγους θα ξεκινήσει να ισχύει όταν θα εκδοθεί η σχετική Κ.Υ.Α που ορίζεται στην Παράγραφο 5 του Άρθρου 24 του Ν.3844/2010.
Όλες οι παραπάνω είναι οι υποχρεώσεις των Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων που θεσμοθετούνται από το Π.Δ 108 και εφαρμόζονται από την ημερομηνία έκδοσής του στο Φ.Ε.Κ (εκτός της ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης που θα καθορισθεί μετά την έκδοση της σχετικής Κ.Υ.Α).
Οι εγκαταστάτες ηλεκτρολόγοι ελέγχονται για την τήρηση των υποχρεώσεων αυτών από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας, δηλαδή τις Διευθύνσεις Ανάπτυξης, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο Άρθρο 12 – Παράγραφοι 4 & 7:
Άρθρο 12 – Παράγραφος 4: Οι Εγκαταστάτες Ηλεκτρολόγοι ελέγχονται για την τήρηση των υποχρεώσεων που αναφέρονται στις Παραγράφους 1, 2 & 3 του Άρθρου 12 καθώς επίσης και για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, σύμφωνα με την διαδικασία αυτεπάγγελτης επιλογής των προς έλεγχο παρόχων των Παρ. Ι & ΙΙ του Παραρτήματος Ζ και υπόκεινται στις κυρώσεις του Άρθρου 12 του Ν.3982/2011. Η επαγγελματική συμπεριφορά των Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων παρακολουθείται κατά τα οριζόμενα στην Υ.Α 12570/1106/2010 «Διαδικασία Έγκρισης προσωρινής παροχής υπηρεσιών, τήρηση μητρώου και εποπτεία παρόχων».
Άρθρο 12 – Παράγραφος 7: Άρνηση ή ελλιπής παροχή των πληροφοριών που αναφέρονται στις παραπάνω παραγράφους ή μη κατάθεση του Ειδικού Εντύπου Πληροφοριών επισύρει για τον παραβάτη Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγο κυρώσεις σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία (Άρθρο 35 του Ν.3844/2010 και Υ.Α «Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας επιβολής κυρώσεων, σύμφωνα με την Παρ. 5, Άρθρο 12 του Ν.3982/2011»).
Στην Παράγραφο 1 του Άρθρου 12 περιγράφονται οι υποχρεώσεις του Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου στην κατασκευή, επισκευή και συντήρηση των Ε.Η.Ε (τήρηση Προτύπου ΕΛΟΤ HD 384, των Υ.Α σχετικών με το ρελέ προστασίας, την υποχρεωτική κατασκευή της θεμελιακής γείωσης, κ.λπ.) για τις οποίες επίσης ελέγχεται σύμφωνα με την Παράγραφο 4 του Άρθρου 12 του ΠΔ 108/2013.

πηγή: Πανελλήνιος σύνδεσμος εργοληπτών ηλεκτρολόγων πτυχιούχων ανωτέρας και μέσης τεχνικής εκπαίδευσης