ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ FACΕBOOK (Ηλεκτρολογικές Ενημερώσεις) ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ LIKE

Τετάρτη, 16 Μαρτίου 2016

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΧΑΜΗΛΗ ΤΑΣΗ

Οι κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές  των ηλεκτρολογικών μέσων προστασίας εργαζομένων βασίζονται στις τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες περιλαµβάνονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση 53361/2-10-2006 (ΦΕΚ 1503/11-10-2006) «Παροχή µέσων  ατοµικής προστασίας σε υπαλλήλους των Ο. Τ. Α.
Ανάλογες τεχνικές προδιαγραφές ισχύουν και σε οποιαδήποτε ηλεκτρολογική δραστηριότητα σε χαμηλή τάση.

 Ο κωδικός «EH» τυπώνεται στα υποδήματα ασφαλείας που είναι κατάλληλα για ηλεκτρολογικές εργασίες. 


1) Γάντια µονωτικά

Πεδίο εφαρµογής : Εργασίες σε χαµηλή τάση.
Χαρακτηριστικά : Μήκος 30 cm. Κατασκευή από συνθετικό υλικό χωρίς ραφές.
Πρότυπο : ΕΝ 60903.
Σήµανση :
• CE.
• Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, αριθµός σειράς.
• 00 (Προστασία µέχρι 500 V).
• RC (αυξηµένη µηχανική αντοχή, αντοχή σε όζον, οξέα, πετρελαιοειδή, ψύχος).
• Κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης.
• Έτος και µήνας κατασκευής.
• Σήµα διεθνούς ηλεκτροτεχνικής επιτροπής (IEC)


2) Κράνη

Πεδίο χρήσης: σε χώρους όπου εκτελούνται εργασίες σε διαφορετικά επίπεδα, σε ηλεκτρολογικές εργασίες.
 Χαρακτηριστικά: Εξωτερικό κέλυφος από συνθετικό υλικό.

Για να είναι περισσότερο εργονοµικά θα ήταν προτιµότερο:
• Οι κατακόρυφοι ιµάντες του κεφαλοδέµατος να είναι από συνθετικές ίνες και όχι από σκληρό πλαστικό.
• Η ρύθµιση του ιµάντα του αυχένα να γίνεται µε κοχλία µίας κίνησης, για να ρυθµίζεται αφού έχει φορεθεί.
• Στον ιµάντα προσώπου να υπάρχει ανθιδρωτική επένδυση από δέρµα, η οποία να αντικαθίσταται και να πλένεται
• Να υπάρχουν οπές αερισµού που θα διευκολύνουν την κυκλοφορία του αέρα

Πρότυπο ΕΝ 397
Σήµανση:
• ΟΕ
• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής
• 440 ν30 (προστασία από ηλεκτρικό ρεύµα) Επίσης θα υπάρχει και αυτοκόλλητη ετικέτα στα ελληνικά µε πληροφορίες για την ασφαλή χρήση, συντήρηση και αποθήκευση


3) Κράνος µε ενσωµατωµένο ασπίδιο προστασίας από ηλεκτρικό τόξο

ARCO
Ασπίδιο ηλεκτρολόγων για προστασία από ηλεκτρικό τόξο βραχυκυκλώματος. Τοποθετείται στο κράνος με τη χρήση ειδικών προσαρμογέων, ανάλογα με τον τύπο του κράνους. 

 Πεδίο χρήσης : Σε ηλεκτρολογικές εργασίες.
Χαρακτηριστικά : Η διάταξη θα αποτελείται από :
• Κράνος προστασίας.
• Ενσωµατωµένο ασπίδιο προστασίας από ηλεκτρικό τόξο στο εσωτερικό του κράνους, το οποίο θα είναι δυνατό να κατεβαίνει και να καλύπτει το πρόσωπο του χρήστη.
 • ∆ιάταξη χειρισµού µέσω της οποίας ο χρήστης θα ανεβάζει ή θα κατεβάζει το ασπίδιο κατά την κρίση του.
Σήµανση : Η διάταξη θα φέρει τη σήµανση CE, θα ακολουθεί τις προβλέψεις του ΕΝ 397 (κράνος) και ΕΝ 166, 167 και 168 (ασπίδιο) µε τα εξής χαρακτηριστικά :

Κράνος. Το κράνος θα καλύπτει τις βασικές απαιτήσεις του ΕΝ 397. Πιο αναλυτικά :
Θα έχει αντοχή σε δυσµενείς συνθήκες, όπως υψηλή θερµοκρασία, ηλιακή ακτινοβολία, ψύχος, υγρασία και σκόνες, αλλά και διηλεκτική αντοχή, και επίσης να είναι ελαφρύ και εύχρηστο, διαθέτοντας ταυτόχρονα και τις απαραίτητες µηχανικές αντοχές.

Το εξωτερικό κέλυφος θα είναι σχήµατος ηµισφαιρικού, κατασκευασµένο από οµοιογενές συνθετικό υλικό, µε όσον το δυνατό οµοιόµορφα κατανεµηµένη µηχανική αντοχή. Για την επίτευξη της οµοιόµορφης αντοχής δεν θα υπάρχουν ενισχύσεις σε ιδιαίτερα σηµεία. Αυτό δεν αποκλείει µία βαθµιαία αύξηση του πάχους του κελύφους ή νευρώσεις, αλλά αποκλείει κατηγορηµατικά κάθε άλλη τοπική ενίσχυση. Η εξωτερική επιφάνεια του κελύφους θα είναι λεία και οι ακµές του στρογγυλεµένες. Το κέλυφος δεν πρέπει να εµποδίζει τον χρήστη να φέρει διορθωτικά γυαλιά ή γυαλιά ασφαλείας.

Στο εσωτερικό µέρος του κελύφους θα υπάρχουν υποδοχές στις οποίες θα εφαρµόζεται η εσωτερική διάταξη προσαρµογής και συγκράτησής του στο κεφάλι. Ο τρόπος εφαρµογής της εσωτερικής διάταξης θα είναι τέτοιος που δεν θα επιτρέπει τη µη ηθεληµένη απόσπασή της από το κέλυφος. Επίσης σε περίπτωση αφαίρεσης θα είναι δυνατή η επανατοποθέτησή της.

 Η εσωτερική διάταξη προσαρµογής και συγκράτησης, µε τους κατακόρυφους ιµάντες του κεφαλοδέµατος και τους ιµάντες αυχένα και µετώπου, χρειάζεται να λειτουργεί έτσι ώστε να συγκρατεί το κράνος στο κεφάλι και να εξασφαλίζει την απόσβεση της κινητικής ενέργειας σε περίπτωση κρούσης από αντικείµενο.

Οι εγκάρσιοι ιµάντες του κεφαλοδέµατος, οι οποίοι έχουν σκοπό την προσαρµογή του κράνους στη κορυφή του κεφαλιού, θα είναι κατασκευασµένοι από πλεχτές συνθετικές ίνες, και όχι από σκληρό πλαστικό, και θα έχουν δυνατότητα ρύθµισης ώστε να επιτυγχάνεται σωστή επαφή µε την κορυφή του κεφαλιού του χρήστη και να αποφεύγονται η πίεση, ο ερεθισµός και η εφίδρωση.

Ο ιµάντας του αυχένα, δηλαδή το ρυθµιζόµενο τµήµα που περιβάλλει το πίσω µέρος του κεφαλιού, καθώς και ο ιµάντας του µετώπου, θα είναι κατασκευασµένοι από συνθετικό υλικό χαµηλής πυκνότητας. Αποκλείονται υλικά που είναι γνωστό ότι προκαλούν ερεθισµούς στο δέρµα. Όλα τα σηµεία που έρχονται σε επαφή µε το δέρµα θα έχουν λείες επιφάνειες.
Η προσαρµογή του µήκους του ιµάντα του αυχένα θα γίνεται µε κοχλία ρύθµισης, ο οποίος θα βρίσκεται στο πίσω µέρος του ιµάντα του αυχένα, για να ρυθµίζεται αφού έχει φορεθεί. Στο µέτωπο θα υπάρχει ιµάντας απορρόφησης του ιδρώτα από δέρµα ή βαµβακερό ύφασµα.

Θα υπάρχει υποσιάγωνο, δηλαδή δερµάτινος ιµάντας µε ρυθµιστή µήκους.

 Το κράνος θα φέρει το σύµβολο της διηλεκτρικής αντοχής 440 (Vac).

Στο εξωτερικό τµήµα του κελύφους θα υπάρχει διάταξη µε την οποία θα ρυθµίζεται η θέση του ασπιδίου.

Η όλη κατασκευή του κράνους (κέλυφος, εσωτερική διάταξη, συστήµατα προσαρµογής) πρέπει να είναι σχεδιασµένη µε τρόπο ώστε να αποκλείεται τραυµατισµός του χρήστη σε περίπτωση ατυχήµατος. Συγκεκριµένα :
• ∆εν πρέπει να υπάρχουν σκληρές προεξοχές στο εσωτερικό του κελύφους.
• Κανένα τµήµα δεν πρέπει να έχει αιχµηρά προεξέχοντα άκρα.
• Κανένα τµήµα της διάταξης προσαρµογής και συγκράτησης δε θα επιδέχεται εύκολα τροποποιήσεις από το χρήστη.

Ασπίδιο. Το ασπίδιο θα καλύπτει τις βασικές απαιτήσεις του ΕΝ 166 ως εξής :
• Ο βαθµός κλίµακας θα είναι 2 - 1.2 ή 3 – 1.2.
• Η οπτική κλάση θα είναι, το πολύ, 2.
• Η µηχανική αντοχή θα είναι επιπέδου κρούσης µέσης ενέργειας (σύµβολο Β).
• Θα έχει προστασία έναντι τριβής (σύµβολο Κ) και προστασία έναντι θάµβωσης (σύµβολο Ν).


4) Άρβυλα ασφαλείας ειδικά για ηλεκτρολόγους

ZoomZoom

Πεδίο χρήσης : για ηλεκτρολογικές εργασίες.
Χαρακτηριστικά : ίδια µε τα άρβυλα ασφαλείας µε βαθµό προστασίας S2, πλην των εξής διαφορών που αποσκοπούν στην επαρκή µόνωση του άρβυλου και την ασφάλεια των ίδιων των δικαιούχων από το ηλεκτρικό ρεύµα.
• ∆ε θα φέρουν ούτε µεταλλικό κάλυµµα προστασίας δακτύλων ούτε οποιοδήποτε άλλο µεταλλικό ένθετο.
• Θα πρέπει να έχουν αντεπεξέλθει τη δοκιµή διηλεκτρικής αντοχής στη σόλα σε τουλάχιστον 5 kV.
Σηµειώνεται επίσης ότι επιλέγονται άρβυλα ασφαλείας σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ 347 και το βαθµό ασφαλείας Ο2, των οποίων οι προδιαγραφές είναι αντίστοιχες µε εκείνες των σύµφωνων µε το πρότυπο ΕΝ 345 και το βαθµό ασφαλείας S2 άρβυλων ασφαλείας, πλην της προστασίας δακτύλων, καθώς δόθηκε προτεραιότητα στην ασφάλεια ηλεκτρολόγων από το ηλεκτρικό ρεύµα στο χώρο εργασίας του και ελήφθη υπόψη ο, συγκριτικά ιδίως, περιορισµένος κίνδυνος κρούσης των δακτύλων τους στους χώρους και τις συνθήκες εργασίας τους. Παράλληλα, επιλέγονται δερµάτινα άρβυλα, λόγω της καλύτερης άνεσής τους σε σχέση µε άρβυλα από καουτσούκ, άλλο ελαστικό ή P. V. C.
Πρότυπα : ΕΝ 347.
Σήµανση :
• CE.
• Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, εργαστήριο πιστοποίησης, έτος κατασκευής.
• Το σύµβολο του βαθµού προστασίας Ο2 που συµβολίζει :
 • Απορρόφηση µηχανικής ενέργειας στη φτέρνα.
• Υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού.
• Αντιστατικές ιδιότητες.
• Στη σόλα oil resistant.


5) Εργαλεία µονωτικά.

Πεδίο εφαρµογής. Εργασίες σε χαµηλή τάση ταυτόχρονα µε τα γάντια.
Χαρακτηριστικά: Ανάλογα µε την εργασία (πένσες, κόφτες, κατσαβίδια, σταυροκατσάβιδα, µυτοτσίµπιδα)
Πρότυπο ΕΝ 60900
Σήµανση:
• Κατασκευαστής, Κωδικός Προϊόντος, αριθµός σειράς
•Έτος κατασκευής.
• Σήµα διεθνούς ηλεκτροτεχνικής επιτροπής (ΙΕC)

Δείτε και ένα σχετικό video