ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ FACΕBOOK (Ηλεκτρολογικές Ενημερώσεις) ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ LIKE

Σάββατο, 19 Μαρτίου 2016

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ

Παρακάτω θα δούμε τη συμπλήρωση του βασικού εντύπου της Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη (Υ.Δ.Ε)


ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Ι) Το βασικό έντυπο.
word pdf
ΙΙ) Το πρωτόκολλο ελέγχου.
Είναι δύο τύποι εγγράφου:
α) Κατά πρότυπο ΕΛ.Ο.Τ HD-384.
word pdf
β) κατά Κ.Ε.Η.Ε.
word pdf
ΙΙΙ) Η έκθεση παράδοσης.
word pdfΈχει παρατηρηθεί το φαινόμενο οι ΥΔΕ να θεωρούνται από τα ΚΕΠ χωρίς να εξετάζουν την ακρίβεια των στοιχείων ή γεγονότων που περιέχεται σε αυτά τα έγγραφα
Στο παρακάτω έγγραφο η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων εργοληπτών Ηλεκτρολόγων (ΠΟΣΕΗ) και η Ένωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών  θέτουν υπόψη μας τα ακόλουθα:
http://www.eetem.gr/images/stories/docs/theorisi_ton_yde_apo_kep.pdf

Παράδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη

Συχνές Ερωτήσεις σχετικά με την Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη & Θέματα Ηλεκτρολόγων Εγκαταστατών

Ερώτηση 1: Στην περίπτωση Επέκτασηςηλεκτρικής εγκατάστασης, όπου το παλαιό τμήμα αυτής έχει κατασκευασθεί κατά ΚΕΗΕ και το νέο κατά ΕΛΟΤ HD 384, υποβάλλονται δύο (2) ΥΔΕ;

Απάντηση: Υποβάλλεται μία (1) ΥΔΕ. Τονίζεται ότι, ο τύπος του Πρωτοκόλλου που παραδίδεται καθώς και το εάν απαιτείται ένα ή περισσότερα Πρωτόκολλα, αποτελεί αποκλειστική ευθύνη και αρμοδιότητα του αδειούχου εγκαταστάτη.

Ερώτηση 2: Όταν υποβάλλεται ΥΔΕ, είναι υποχρεωτική η υποβολή και των τεσσάρων (4) εγγράφων που συνοδεύουν την ΥΔΕ, σε όλες τις περιπτώσεις;

Απάντηση: Η ΥΑ Φ.50/503/168/19.4.11 με την οποία καθορίζονται τα της ΥΔΕ, δεν θεσπίζει καμία εξαίρεση. Κατά συνέπεια, σε όλες τις περιπτώσεις, υποχρεωτικώς υποβάλλονται και τα εν λόγω έγγραφα.

Ερώτηση 3: Στις περιπτώσεις που η ΥΔΕ χρήζει θεωρήσεως από το οικείο επαγγελματικό σωματείο του αδειούχου εγκαταστάτη, ποια θεωρείται ημερομηνία εκδόσεως της ΥΔΕ, η ημερομηνία που αυτή υπεγράφη από τον αδειούχο εγκαταστάτη ή η ημερομηνία θεωρήσεώς της από το σωματείο;

Απάντηση: Κατά πάγια τακτική, στις ως άνω περιπτώσεις, ημερομηνία εκδόσεως θεωρείται η ημερομηνία θεωρήσεως της ΥΔΕ από το οικείο επαγγελματικό σωματείο του αδειούχου ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη.

Ερώτηση 4: Για εγκαταστάσεις των οποίων η άδεια οικοδομής έχει εκδοθεί πριν το 1994, τι ισχύει με την νέα ΥΔΕ;

Απάντηση: Ότι ίσχυε μέχρι τώρα. Στην περίπτωση που είχε εκδοθεί ΥΔΕ, είχε θεωρηθεί όπως προβλεπόταν από την αρμόδια ΔΟΥ και έχει πλέον παρέλθει το ένα έτος από την ημερομηνία εκδόσεώς της, με συνέπεια την λήξη της ισχύος της, τότε, υποβάλλεται νέα ΥΔΕ, αρχική ή επανελέγχου, και επισυνάπτεται η παλαιά ως αποδεικτικό του ότι έχουν τακτοποιηθεί οι εκκρεμότητες με την Εφορία. Σε άλλη περίπτωση ακολουθείται η προβλεπόμενη διαδικασία.

Ερώτηση 5: Εάν ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης διαπιστώσει ότι έχει γίνει επέμβαση από άλλον σε ΕΗΕ, την κατατεθειμένη ΥΔΕ της οποίας έχει αυτός υπογράψει, μπορεί να ζητήσει από την Μονάδα του Δικτύου την απόσυρση της εν λόγω ΥΔΕ;
Απάντηση: Όχι, κατά νόμον αρμόδια να αποφασίσει για το δέον γενέσθαι είναι η οικεία Διοικητική Περιφέρεια της Πολιτείας, όπου και θα πρέπει να απευθυνθεί.

Ερώτηση 6 : Είναι αποδεκτό, σε περίπτωση ηλεκτροδοτήσεως Εσωτερικής Ηλεκτρικής Εγκαταστάσεως (ΕΗΕ) κτιρίου με θεμελιακή γείωση, η Μετρητική Διάταξη της ΔΕΗ Α.Ε. να γειώνεται, εναλλακτικά με τις έως σήμερα ακολουθούμενες μεθόδους γειώσεως, στη θεμελιακή γείωση του ακινήτου;

Απάντηση: Ναι, επιτρέπεται και η λύση αυτή. Ρητά τονίζεται ότι, η επιλογή μεταξύ των αποδεκτών τεχνικών λύσεων, είναι απολύτως προαιρετική και καθορίζεται από τον ιδιοκτήτη/χρήστη της ΕΗΕ και τον εξουσιοδοτημένο από αυτόν αδειούχο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη.
Σημειώνεται ότι, ο αγωγός γειώσεως μέσω του οποίου συνδέεται η Μετρητική Διάταξη της ΔΕΗ ΑΕ. στη θεμελιακή γείωση του ακινήτου, δεν πρέπει να συγχέεται με τον αγωγό προστασίας (PE) της γραμμής γενικού πίνακα ΕΗΕ μετρητή ΔΕΗ Α.Ε..πηγές:Αντώνιος Σαλευρής-Χρήστος Χατζησοφιανός (Νέα Υπεύθυνη δήλωση και Πρωτόκολλα ελέγχου Ηλεκτρικών εγκαταστάσεων)
          ΕΕΤΕΜ (ένωση Ελλήνων τεχνολόγων μηχανικών)
          ΔΕΗ ΑΕ