ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ FACΕBOOK (Ηλεκτρολογικές Ενημερώσεις) ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ LIKE

Σάββατο, 19 Μαρτίου 2016

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Ι) Το βασικό έντυπο.
word pdf
ΙΙ) Το πρωτόκολλο ελέγχου.
Είναι δύο τύποι εγγράφου:
α) Κατά πρότυπο ΕΛ.Ο.Τ HD-384.
word pdf
β) κατά Κ.Ε.Η.Ε.
word pdf
ΙΙΙ) Η έκθεση παράδοσης.
word pdf

Με τον Νόµο 4483/1965 (ΦΕΚ Ά 118/1965) η υποχρέωση και η ευθύνη για τον έλεγχο και τον επανέλεγχο των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων µεταφέρθηκε από το τότε Υπουργείο Βιοµηχανίας στους κατασκευαστές των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και τους ιδιοκτήτες – χρήστες τους και καθιέρωσε την Υπεύθυνη ∆ήλωση Εγκαταστάτη (Υ∆Ε).

Εφόσον µετά από ατύχηµα ή δυστύχηµα από ηλεκτρικά αίτια ή µετά από καταγγελία ή αυτεπάγγελτο έλεγχο, διαπιστωθεί,
κατά τον έλεγχο της εγκατάστασης, η µη τήρηση της Νοµοθεσίας µπορεί να προκύψουν τα ακόλουθα αποτελέσµατα:

Οικονοµικές αλλά και ποινικές κυρώσεις για τον ηλεκτρολόγο που την έχει ελέγξει και έχει υπογράψει την Υ∆Ε (Ν.3982,ΦΕΚ Α' 143/2011).

Οικονοµικές αλλά και ποινικές κυρώσεις για τον ιδιοκτήτη/χρήστη της εγκατάστασης εάν υπάρξει βλάβη τρίτων, και

την µη ηλεκτροδότηση ή τη διακοπή ηλεκτροδότησης της εγκατάστασης


«Νέα εγκατάσταση»
Αφορά ηλεκτρολογική εγκατάσταση η οποία θα ηλεκτροδοτηθεί για πρώτη φορά  ανεξαρτήτως του χρόνου υλοποίησής της. Οσο αφορά στην ποιότητα αυτής (ως νέα εγκατάσταση), θα πρέπει η εγκατάσταση αυτή, να πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζει το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384.
Στην περίπτωση όπου η ηλεκτρολογική εγκατάσταση πραγματοποιήθηκε με παλαιότερους Ηλεκτρολογικούς κανονισμούς, αλλά ζητείται σύνδεση στο δίκτυο ηλεκτροδότησης για πρώτη φορά (αρχική ηλεκτροδότηση), η εγκατάσταση αυτή συνιστάται να προσαρμόζεται, στο μέτρο του δυνατού, µε τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ HD 384 [άρθρο 103, §103.2.(στ)].Στην περίπτωση της «Νέας Εγκατάστασης» πραγματοποιείται ταυτόχρονα και αρχικός έλεγχος.


«Επέκταση»
 
Αφορά ηλεκτρολογική εγκατάσταση για την οποία παραμένει μεν η ίδια παροχή (και σε αριθμό και σε νούμερο) αλλά έγινε κτηριακή - δομική επέκταση.Δηλαδή στο υπάρχον δομικό έργο γίνεται δομική παρέμβαση,  η οποία θα περιέχει και ηλεκτρολογική εγκατάσταση (είτε επέκταση - προσθήκη καθ’ ύψος, είτε επέκταση - προσθήκη κατά πλάτος, είτε προσθήκη νέων κτιρίων, είτε κ.λπ.) Επομένως σχετίζεται όχι μόνο με την ενημέρωση προς τον Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. της κτηριακής - δομικής επέκτασης, διατηρώντας τον ίδιο αριθμό και νούμερο παροχής (μέσω διαγραμμάτων), αλλά ότι έγινε και αλλαγή στα τετραγωνικά μέτρα (m2) κάλυψης. Τα τετραγωνικά μέτρα (m2) κάλυψης αφορούν στα δημοτικά τέλη.
Στην περίπτωση της «Επέκτασης» πραγματοποιείται ταυτόχρονα ο επανέλεγχος, εφόσον η εγκατάσταση συνεχίζει να ηλεκτροδοτείται, ώστε να ενσωματωθούν στα πρωτόκολλα ελέγχου τόσο η υπάρχουσα όσο και η νέα εγκατάσταση.


«Τροποποίηση»
Αφορά ηλεκτρολογική εγκατάσταση η οποία για τον οποιοδήποτε λόγο υπέστη τροποποίηση στο μόνιμο μέρος της εγκατάστασης
(όπως σωληνώσεις - αγωγοί - καλώδια - πίνακες - τερματικά σημεία). Δεν αφορά αντικατάσταση συσκευών, φωτιστικών, διακοπτικού υλικού κ.λπ.

Για παράδειγμα:Νέο παροχικό καλώδιο ή νέοι παροχικοί αγωγοί.

Αγωγός πρόσθετης εξυπηρέτησης (νυκτερινό, παρόλο που ο αγωγός αυτός σύμφωνα με το έγγραφο του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. 5204/ 21-11-2013, από 21-11-2013, δεν απαιτείται η τοποθέτησή του).

Διαχωρισμός.

Διόρθωση υπάρχουσας γείωσης.

Τροποποίηση τμήματος ηλεκτρολογικής εγκατάστασης σε υπάρχοντα  χώρο ή γραμμή κατανάλωσης.

Αλλαγή θέσης τερματικών σημείων (πρίζες, φωτιστικά, μπουτόν, κ.λπ.).


Δημιουργία νέων γραμμών κατανάλωσης (π.χ. ηλεκτρολογική εγκατάσταση φωτισμού κήπου).

Ηλεκτρολογική εγκατάσταση νέων μηχανημάτων τα οποία απαιτούν ανεξάρτητη γραμμή από πίνακα διανομής.

Ηλεκτρολογική εγκατάσταση ή αντικατάσταση γεννήτριας (η οποία μπορεί να υποστηρίζει είτε ολόκληρη την εγκατάσταση ή τμήμα της).

Αντικατάσταση Υποσταθμού.

Εγκατάσταση πυκνωτών διόρθωσης συνφ.

Παντός είδους ανακαίνιση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, μέσω της οποίας μπορεί ακόμα να προκύψει νέα εγκατάσταση σε σχέση με την προϋπάρχουσα.
Ηλεκτρολογική εγκατάσταση φωτεινής επιγραφής κ.λπ.

Στην περίπτωση της «Τροποποίησης» πραγματοποιείται ταυτόχρονα ο επανέλεγχος, είτε ηλεκτροδοτείται, είτε για κάποιο λόγο έχει γίνει διακοπή ηλεκτροδότησης (ακόμα και με απομάκρυνση μετρητή) ώστε να ενσωματωθεί στα πρωτόκολλα ελέγχου η τροποποιημένη εγκατάσταση.

«Επανέλεγχο» Αφορά ηλεκτρολογική εγκατάσταση η οποία για τον οποιοδήποτε λόγο επανελέγχεταιπ.χ.:
Πέρας ημερομηνίας επόμενου επανελέγχου.

Αλλαγή χρήσης.

Αλλαγή ονόματος Ιδιοκτήτη ή Χρήστη (εφόσον έχει παρέλθει η ημερομηνία επόμενου επανελέγχου).

Λόγω διακοπής και επανασύνδεσης.
Για οποιαδήποτε περίπτωση σε κατά ΚΕΗΕ ηλεκτρολογική εγκατάσταση  για την οποία ζητάμε επανασύνδεση εφόσον (για οποιοδήποτε λόγο) έχει προηγηθεί απομάκρυνση του μετρητή.

Όταν η ηλεκτρολογική εγκατάσταση πληγεί από θεομηνίες (πλημμύρες, σεισμούς, τυφώνα, τσουνάμι, χιονοστιβάδα κ.λπ.).

Μετά από σοβαρά ατυχήματα (θάνατος από ηλεκτροπληξία, έγκαυμα από ηλεκτροπληξία κ.λπ.).

Μετά από συμβάντα (πυρκαγιά σε ολόκληρη ή μέρος της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, υποχώρηση τοίχου της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης μετά από πτώση σε αυτόν π.χ. είτε αυτοκινήτου, είτε δένδρου, είτε κ.λπ., κλίση των δομικών στοιχείων της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, μακροχρόνιος εποικισμός από τρωκτικά, κλοπή αγωγών σε ολόκληρη ή μέρος της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, παράνομη κατάληψη του κτιρίου από ομάδες ατόμων, βομβιστική - τρομοκρατική ενέργεια, ρίψη μολότοφ, ληστεία η οποία συνοδεύτηκε με διακοπή - κόψιμο του παροχικού καλωδίου κ.λπ.).

Μετά από καταγγελία.

Μετά από απαίτηση του ίδιου του Ιδιοκτήτη ή Χρήστη της εγκατάστασης κ.λπ

Σχόλια
Η περίπτωση της «Νέας Εγκατάστασης» περιέχει αποκλειστικά και μόνο «Αρχικό έλεγχο» εφόσον δεν ηλεκτροδοτείται, με κάποια κενά στα πλαίσια δοκιμών και μετρήσεων των πρωτοκόλλων ελέγχου (η εργοταξιακή παροχή αφορά μία προσωρινή εγκατάσταση ηλεκτροδότησης και σε κανένα λόγο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τεκμηριωμένες δοκιμές - μετρήσεις).
Οι περιπτώσεις «Τροποποίηση» και «Επέκταση» εννοείται ότι στην διαδικασία εκπόνησης των εγγράφων της Νέας Υ.Δ.Ε. εμπεριέχουν και την διαδικασία του «Επανελέγχου».
Επομένως κατά την επιλογή των πλαισίων ελέγχου (checkboxes) «Τροποποίηση» ή «Επέκταση» η επιλογή ταυτόχρονα και του πλαισίου (checkbox) «Επανελέγχου» είναι πλεονασμός.


Παραδείγματα

1.
Ηλεκτρολογική εγκατάσταση η οποία θα ηλεκτροδοτηθεί για πρώτη φορά. Αρα η έκδοση της Υ.Δ.Ε. αφορά «Νέα εγκατάσταση».

2.
Εργοταξιακή παροχή η οποία θα ηλεκτροδοτηθεί για πρώτη φορά. Αρα  η έκδοση της Υ.Δ.Ε. αφορά «Νέα εγκατάσταση».

3
.
Ηλεκτρολογική εγκατάσταση στην οποία έληξε η χρονική ισχύς της  Υ.Δ.Ε. και εκδίδεται νέα Υ.Δ.Ε. (έστω ότι στην υπάρχουσα ηλεκτρολογική εγκατάσταση δεν έχει πραγματοποιηθεί η παραμικρή τροποποίηση). Αρα  η έκδοση της Υ.Δ.Ε. αφορά «Επανέλεγχο».
4.Ηλεκτρολογική εγκατάσταση στην οποία έληξε η χρονική ισχύς της  Υ.Δ.Ε. και εκδίδεται νέα Υ.Δ.Ε. (έστω ότι στην υπάρχουσα ηλεκτρολογική εγκατάσταση έχουν γίνει τροποποιήσεις). Αρα η έκδοση της Υ.Δ.Ε. αφορά «Τροποποίηση» (δεν απαιτείται και η επιλογή του πλαισίου - checkbox επανελέγχου γιατί ο επανέλεγχος θεωρείται ενσωματωμένος στην τροποποίηση).

5.
Εργοταξιακή παροχή της οποίας έληξε η χρονική ισχύς της Υ.Δ.Ε. και εκδίδεται νέα Υ.Δ.Ε. (έστω ότι στην υπάρχουσα ηλεκτρολογική εγκατάσταση δεν έχει πραγματοποιηθεί η παραμικρή τροποποίηση). Αρα η έκδοση της  Υ.Δ.Ε. αφορά «Επανέλεγχο».
6.
Ηλεκτρολογική εγκατάσταση στην οποία έγινε διακοπή ηλεκτροδότησης και ζητείται επανασύνδεση (έστω ότι στην υπάρχουσα ηλεκτρολογική εγκατάσταση δεν έχει πραγματοποιηθεί η παραμικρή τροποποίηση). Αρα  η έκδοση της Υ.Δ.Ε. αφορά «Επανέλεγχο».
7.
Ηλεκτρολογική εγκατάσταση στην οποία έγινε διακοπή ηλεκτροδότησης και απομάκρυνση μετρητή. Ζητείται επανασύνδεση και νέος Αριθμός Παροχής (έστω ότι στην υπάρχουσα ηλεκτρολογική εγκατάσταση δεν έχει πραγματοποιηθεί η παραμικρή τροποποίηση). Αρα η έκδοση της Υ.Δ.Ε. αφορά «Επανέλεγχο».
8.
Διαχωρισμός. Σύμφωνα με το έγγραφο του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. 3558/29-07-2013 απαιτούνται δύο Υ.Δ.Ε., μία για την ηλεκτρολογική εγκατάσταση που προκύπτει (Νέο τμήμα) ζητώντας νέα σύνδεση (νέος αριθμός παροχής) ως «Τροποποίηση» (εγκατάσταση η οποία προήλθε από τροποποίηση υπάρχουσας) και μία δεύτερη για την ηλεκτρολογική εγκατάσταση που θα παραμείνει (Παλαιό τμήμα) στην υπάρχουσα σύνδεση (υπάρχων αριθμός παροχής) επίσης ως «Τροποποίηση» (εγκατάσταση η οποία προήλθε από τροποποίηση υπάρχουσας). Εδώ στην ουσία δεχόμαστε ότι στην υπάρχουσα ηλεκτρολογική εγκατάσταση πραγματοποιήθηκαν αλλαγές για να προκύψει ο διαχωρισμός τόσο για το Νέο όσο και για το Παλαιό τμήμα, άρα έγιναν τροποποιήσεις.
9.
Αλλαγή ονόματος Ιδιοκτήτη ή Χρήστη (έστω ότι στην υπάρχουσα ηλεκτρολογική εγκατάσταση δεν έχει πραγματοποιηθεί η παραμικρή τροποποίηση). Αρα η έκδοση της Υ.Δ.Ε. αφορά «Επανέλεγχο».


10.
Αλλαγή ονόματος Ιδιοκτήτη λόγω αγοράς του ακινήτου όπου έγινε ανακαίνιση - τροποποίηση της υπάρχουσας ηλεκτρολογικής εγκατάστασης. Αρα η έκδοση της Υ.Δ.Ε. αφορά «Τροποποίηση» (δεν απαιτείται και η επιλογή του πλαισίου - checkbox επανελέγχου γιατί ο επανέλεγχος θεωρείται ενσωματωμένος στην τροποποίηση).


11.
Επαύξηση ισχύος και αλλαγή για παράδειγμα από Μονοφασική παροχή Νο 03 σε Τριφασική παροχή Νο 2 (θεωρούμε ότι στην υπάρχουσα  ηλεκτρολογική εγκατάσταση πραγματοποιήθηκαν αλλαγές για να προκύψει  η νέα παροχή, εφόσον τοποθετήθηκε τουλάχιστον νέο παροχικό καλώδιο  ή παροχικοί αγωγοί). Αρα η έκδοση της Υ.Δ.Ε. αφορά «Τροποποίηση» (δεν απαιτείται και η επιλογή του πλαισίου - checkbox επανελέγχου γιατί ο επανέλεγχος θεωρείται ενσωματωμένος στην τροποποίηση).


12.
Επαύξηση ισχύος και αλλαγή από Μονοφασική παροχή Νο 03 σε Τριφασική παροχή Νο 2 (έστω όμως ότι υπήρχαν στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση προεγκατεστημένοι αγωγοί ή καλώδιο παροχής για την εξυπηρέτηση μελλοντικής επαύξησης, έγινε όμως τροποποίηση στον ηλεκτρολογικό πίνακα διανομής). Αρα η έκδοση της Υ.Δ.Ε. αφορά «Τροποποίηση» (δεν απαιτείται και η επιλογή του πλαισίου - checkbox επανελέγχου γιατί ο επανέλεγχος θεωρείται ενσωματωμένος στην τροποποίηση).


13.
Επαύξηση ισχύος και αλλαγή για παράδειγμα από Μονοφασική παροχή Νο 03 σε Τριφασική παροχή Νο 2. Εστω όμως ότι υπήρχαν στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση προεγκατεστημένοι αγωγοί ή καλώδιο παροχής για την εξυπηρέτηση μελλοντικής επαύξησης, όπως και γενικός διακόπτης 3x40A, γενική ασφάλεια 3xC32A και ΔΔΡ 4x40A/30mA τα οποία λειτουργούσαν με μετατροπή ως μονοφασικά. Παρόλα αυτά έγινε τροποποίηση στον Ηλεκτρολογικό πίνακα για να λειτουργεί αποκλειστικά με τριφασική παροχή. Αρα η έκδοση της Υ.Δ.Ε. αφορά «Τροποποίηση» (δεν απαιτείται και η επιλογή του πλαισίου - checkbox επανελέγχου γιατί ο επανέλεγχος θεωρείται ενσωματωμένος στην τροποποίηση).Ε.Η.Ε (χώροι ψυχαγωγίας και συνάθροισης κοινού και για επαγγελματικές εγκαταστάσεις  στο ύπαιθρο στις οποίες απαιτείται επανέλεγχος κάθε ένα (1) χρόνο
1. Υδρογονάνθρακες και γηγενή καύσιμα αέρια
2. Βιομηχανία παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα
3. Εμπορία πετρελαίου, βενζίνης, ορυκτελαίων & λοιπών παραγώγων πετρελαίου
4. Εμπόριο καυσίμων αερίων & υγραερίων
5. Παραγωγή & Διανομή Ατμού
6. Πρατήρια βενζίνης και ακάθαρτου πετρελαίου
7. Χώροι συναυλιών
8. Χώροι εκθέσεων
9. Χώροι πανηγυριών
10. Εργοταξιακές  παροχές
11. Άλλοι υπαίθριοι επαγγελματικοί χώροι (π.χ. Μαρίνες σκαφών, υπαίθριοι χώροι κατασκήνωσης/camping, κατασκηνώσεις με κτιριακές εγκαταστάσεις, πισίνες για το κοινό)
12. Καταστήματα που προσφέρουν για κατανάλωση τα προϊόντα τους στο χώρο τους (π.χ εστιατόρια, καφέ παντός είδους, καφενεία, μπαρ, χώροι ψυχαγωγίας με μουσική, χορό, ζωντανή μουσική, video games, λούνα πάρκ, άλλα παιχνίδια γενικά, παιδότοποι, κ.λ.π)
13. Εκκλησίες
14. Ιδιωτικά & Δημόσια κτίρια που συναλλάσσονται με το κοινό (π.χ ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, Δ.Ο.Υ, Επιμελητήρια, Τράπεζες, Ταχυδρομεία, Πρακτορεία ΟΤΕ – ΔΕΗ, κ.λ.π)
15. Κινηματογράφοι χειμερινοί & θερινοί
16. Θέατρα παντός είδους
17. Κουκλοθέατρα & θέατρα σκιών
18. Ξενοδοχεία
19. Κλινικές, Νοσοκομεία
20. Βρεφοκομεία, Παιδικοί σταθμοί, ορφανοτροφεία, κ.λ.π
21. Θρησκευτικά ιδρύματα (συνάθροισης κοινού)
22. Λατομεία
23. Μεταλλεία
24. Ορυχεία

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις στις οποίες απαιτείται επανέλεγχος κάθε δύο (2) χρόνια
Γενικά επαγγελματικοί κλειστοί χώροι με  εύφλεκτα υλικά


1. Ηλεκτροκίνητοι ανελκυστήρες ανύψωσης προϊόντων
2. Βιομηχανία ποτών
3. Καπνοβιομηχανία
4. Υφαντικές βιομηχανίες
5. Βιομηχανίες ξύλου & φελλού
6. Βιομηχανία χάρτου
7. Εκτυπώσεις, Εκδόσεις & συναφείς δραστηριότητες
8. Βιομηχανία προϊόντων ελαστικού πλαστικής ύλης
9. Χημικές βιομηχανίες
10. Παραγωγή & Διανομή φωταερίου
11. Εμπόριο Ρητίνης
12. Εμπόριο γαιανθράκων, καυσόξυλων, ξυλανθράκων, κ.λ.π
13. Εμπόριο χρωμάτων & βερνικιών
14. Εμπόριο χημικών προϊόντων
15. Εμπόριο κατεργασμένης ξυλείας & υλικού κατασκευών
16. Εμπόριο φαρμακευτικών προϊόντων
17. Εμπόριο χάρτου, ειδών χάρτου & γραφικής ύλης
18. Μεγάλα καταστήματα γενικών προϊόντων
19. Αποθηκεύσεις, Γενικές αποθήκες με εύφλεκτα υλικά
20. Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών (στούντιο)
21. Ραδιοφωνικοί σταθμοί & σταθμοί τηλεόρασης
22. Κλειστοί Σταθμοί Αυτοκινήτων


Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις στις οποίες απαιτείται επανέλεγχος κάθε επτά (7) χρόνια
Γενικά επαγγελματικοί χώροι χωρίς έφλεκτα υλικά

1. Αντλιοστάσια άρδευσης & πάσης φύσεως καλλιέργειες (π.χ. ηλεκτροδότηση
θερμοκηπίων, κ.λ.π)
2. Κτηνοτροφικές & πτηνοτροφικές μονάδες (π.χ. βουστάσια, χοιροστάσια,
πτηνοτροφεία, κ.λ.π)
3. Αποθηκεύσεις, Γενικές Αποθήκες χωρίς εύφλεκτα υλικά
4. Αλυκές
5. Βιομηχανίες ειδών διατροφής εκτός ποτών
6. Βιομηχανίες ειδών υπόδησης, ενδυμασίας & διαφόρων ειδών από ύφασμα
7. Βιομηχανία δέρματος & γουναρικών
8. Βιομηχανίες προϊόντων μη μεταλλικών ορυκτών, εκτός των παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα
9. Βασικές μεταλλουργικές βιομηχανίες
10. Κατασκευή τελικών προϊόντων μετάλλου, εκτός μηχανών και μεταφορικού υλικού
11. Κατασκευή μηχανών & συσκευών
12. Κατασκευή ηλεκτρικών μηχανών & συσκευών

13. Κατασκευή μεταφορικών μέσων γενικά
14. Παραγωγή & διανομή ηλεκτρισμού
15. Εμπόριο δημητριακών & ρυζιού
16. Εμπόριο βαμβακιού, μαλλιού, μεταξιού & λοιπών υφαντικών υλών
17. Εμπόριο νημάτων γενικά
18. Εμπόριο ακατέργαστων δερμάτων
19. Εμπόριο πρώτων υλών από τη γεωργική, κτηνοτροφική και δασική παραγωγή
20. Εμπόριο μετάλλων και μη ορυκτών
21. Εμπόριο μετάλλων εν γένει
22. Εμπόριο μηχανών & εργαλείων για τη γεωργία, τη βιομηχανία, κ.λ.π.
23. Εμπόριο ειδών κιγκαλερίας & ηλεκτρικών συσκευών & υλικών
24. Εμπόριο επίπλων & ειδών επίπλωσης
25. Εμπόριο διατροφής, ποτών & καπνού
26. Εμπόριο καλλυντικών & ειδών ατομικής τουαλέτας
27. Εμπόριο οπτικών και φωτογραφικών ειδών

28. Εμπόριο παιχνιδιών και ειδών αθλητισμού
29. Εμπόριο δερμάτινων ειδών
30. Παντοπωλεία
31. Κρεοπωλεία
32. Αλλαντοπωλεία
33. Ιχθυοπωλεία
34. Οπωροπωλεία, λαχανοπωλεία, κ.λ.π
35. Πρατήρια πώλησης ειδών αρτοποιίας
36. Καταστήματα πώλησης ειδών ζαχαροπλαστικής
37. Γαλακτοπωλεία
38. Φαρμακεία & καταστήματα πώλησης καλλυντικών
39. Καταστήματα πώλησης, υφαντικών υλών, υφασμάτων, ειδών ενδυμασίας, υποδημάτων & δερμάτινων ειδών
40. Πώληση επίπλων
41. Πώληση ταπήτων, καλυμμάτων εν γένει και συναφών ειδών
42. Πώληση ειδών υγιεινής

43. Πώληση/Ενοικίαση δίσκων, cd, μουσικών οργάνων και συναφών ειδών
44. Πώληση συσκευών οικιακής χρήσης
45. Πώληση εργαλείων & μικρών αντικειμένων από μέταλλο
46. Πώληση χρωμάτων, τζαμιών & συναφών ειδών
47. Πώληση ειδών επενδύσεων, τοίχων & δαπέδων
48. Πώληση αυτοκινήτων, μοτοσικλετών & ποδηλάτων
49. Πώληση ψιλικών
50. Πώληση εφημερίδων, περιοδικών, τσιγάρων (περίπτερα)
51. Πώληση βιβλίων & χαρτικών
52. Πώληση οπτικών οργάνων φωτογραφικού υλικού & ειδών κινηματογράφου
53. Κοσμηματοπωλεία & πώληση ωρολογίων
54. Πώληση ενθυμίων & λαϊκής τέχνης
55. Πώληση ανθέων & ειδών κηπουρικής
56. Ιατρεία
57. Γραφεία εκμετάλλευσης κινηματογραφικών ταινιών

58. Εργαστήρια επεξεργασίας ήχου, εικόνας, κ.λ.π
59. Εργαστήρια ζωγράφων, γλυπτών, χαρακτών, ξυλογλύπτων
60. Βιβλιοθήκες, μουσεία, αρχαιότητες
61. Χορευτικές λέσχες, σχολές χορού
62. Πλυντήρια
63. Κουρεία, κομμωτήρια, ινστιτούτα αισθητικής
64. Φωτογραφικές εργασίες
65. Στιλβωτήρια & βαφεία δερμάτινων ειδών
66. Γραφεία τελετών
67. Εμπόριο κοσμημάτων ωρολογοποιίας & ειδών από πολύτιμες πέτρες
68. Γραφεία & Πρακτορεία ταξιδιών, παραλαβών συσκευασίας & αποστολής εμπορευμάτων, κ.λ.π
69. Δικηγορικά γραφεία, Συμβολαιογραφεία, Λογιστικά γραφεία & Τεχνικά γραφεία
70. Εργαστήρια μουσικοσυνθετών
71. Καταστήματα λιανικής πώλησης άλλων ειδών διατροφής
72. Ανοικτοί Σταθμοί αυτοκινήτων


Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις στις οποίες απαιτείται επανέλεγχος κάθε δεκατέσσερα (14) χρόνια
1. Κατοικίες & ανάλογοι χώροι
Έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο οι ΥΔΕ να θεωρούνται από τα ΚΕΠ χωρίς να εξετάζουν την ακρίβεια των στοιχείων ή γεγονότων που περιέχεται σε αυτά τα έγγραφα
Στο παρακάτω έγγραφο η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων εργοληπτών Ηλεκτρολόγων (ΠΟΣΕΗ) και η Ένωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών  θέτουν υπόψη μας τα ακόλουθα:
http://www.eetem.gr/images/stories/docs/theorisi_ton_yde_apo_kep.pdf

Παράδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη

Συχνές Ερωτήσεις σχετικά με την Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη & Θέματα Ηλεκτρολόγων Εγκαταστατών

Ερώτηση 1: Στην περίπτωση “Επέκτασης” ηλεκτρικής εγκατάστασης, όπου το παλαιό τμήμα αυτής έχει κατασκευασθεί κατά ΚΕΗΕ και το νέο κατά ΕΛΟΤ HD 384, υποβάλλονται δύο (2) ΥΔΕ;

Απάντηση: Υποβάλλεται μία (1) ΥΔΕ. Τονίζεται ότι, ο τύπος του Πρωτοκόλλου που παραδίδεται καθώς και το εάν απαιτείται ένα ή περισσότερα Πρωτόκολλα, αποτελεί αποκλειστική ευθύνη και αρμοδιότητα του αδειούχου εγκαταστάτη.

Ερώτηση 2: Όταν υποβάλλεται ΥΔΕ, είναι υποχρεωτική η υποβολή και των τεσσάρων (4) εγγράφων που συνοδεύουν την ΥΔΕ, σε όλες τις περιπτώσεις;

Απάντηση: Η ΥΑ Φ.50/503/168/19.4.11 με την οποία καθορίζονται τα της ΥΔΕ, δεν θεσπίζει καμία εξαίρεση. Κατά συνέπεια, σε όλες τις περιπτώσεις, υποχρεωτικώς υποβάλλονται και τα εν λόγω έγγραφα.

Ερώτηση 3: Στις περιπτώσεις που η ΥΔΕ χρήζει θεωρήσεως από το οικείο επαγγελματικό σωματείο του αδειούχου εγκαταστάτη, ποια θεωρείται ημερομηνία εκδόσεως της ΥΔΕ, η ημερομηνία που αυτή υπεγράφη από τον αδειούχο εγκαταστάτη ή η ημερομηνία θεωρήσεώς της από το σωματείο;

Απάντηση: Κατά πάγια τακτική, στις ως άνω περιπτώσεις, ημερομηνία εκδόσεως θεωρείται η ημερομηνία θεωρήσεως της ΥΔΕ από το οικείο επαγγελματικό σωματείο του αδειούχου ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη.

Ερώτηση 4: Για εγκαταστάσεις των οποίων η άδεια οικοδομής έχει εκδοθεί πριν το 1994, τι ισχύει με την νέα ΥΔΕ;

Απάντηση: Ότι ίσχυε μέχρι τώρα. Στην περίπτωση που είχε εκδοθεί ΥΔΕ, είχε θεωρηθεί όπως προβλεπόταν από την αρμόδια ΔΟΥ και έχει πλέον παρέλθει το ένα έτος από την ημερομηνία εκδόσεώς της, με συνέπεια την λήξη της ισχύος της, τότε, υποβάλλεται νέα ΥΔΕ, αρχική ή επανελέγχου, και επισυνάπτεται η παλαιά ως αποδεικτικό του ότι έχουν τακτοποιηθεί οι εκκρεμότητες με την Εφορία. Σε άλλη περίπτωση ακολουθείται η προβλεπόμενη διαδικασία.

Ερώτηση 5: Εάν ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης διαπιστώσει ότι έχει γίνει επέμβαση από άλλον σε ΕΗΕ, την κατατεθειμένη ΥΔΕ της οποίας έχει αυτός υπογράψει, μπορεί να ζητήσει από την Μονάδα του Δικτύου την απόσυρση της εν λόγω ΥΔΕ;

Απάντηση: Όχι, κατά νόμον αρμόδια να αποφασίσει για το δέον γενέσθαι είναι η οικεία Διοικητική Περιφέρεια της Πολιτείας, όπου και θα πρέπει να απευθυνθεί.


Ερώτηση 6 : Είναι αποδεκτό, σε περίπτωση ηλεκτροδοτήσεως Εσωτερικής Ηλεκτρικής Εγκαταστάσεως (ΕΗΕ) κτιρίου με θεμελιακή γείωση, η Μετρητική Διάταξη της ΔΕΗ Α.Ε. να γειώνεται, εναλλακτικά με τις έως σήμερα ακολουθούμενες μεθόδους γειώσεως, στη θεμελιακή γείωση του ακινήτου;

Απάντηση: Ναι, επιτρέπεται και η λύση αυτή. Ρητά τονίζεται ότι, η επιλογή μεταξύ των αποδεκτών τεχνικών λύσεων, είναι απολύτως προαιρετική και καθορίζεται από τον ιδιοκτήτη/χρήστη της ΕΗΕ και τον εξουσιοδοτημένο από αυτόν αδειούχο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη.

Σημειώνεται ότι, ο αγωγός γειώσεως μέσω του οποίου συνδέεται η Μετρητική Διάταξη της ΔΕΗ ΑΕ. στη θεμελιακή γείωση του ακινήτου, δεν πρέπει να συγχέεται με τον αγωγό προστασίας (PE) της γραμμής γενικού πίνακα ΕΗΕ – μετρητή ΔΕΗ Α.Ε.. 

πηγές:Αντώνιος Σαλευρής-Χρήστος Χατζησοφιανός (Νέα Υπεύθυνη δήλωση και Πρωτόκολλα ελέγχου Ηλεκτρικών εγκαταστάσεων)
          ΕΕΤΕΜ (ένωση Ελλήνων τεχνολόγων μηχανικών)
          ΔΕΗ ΑΕ