ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ FACΕBOOK (Ηλεκτρολογικές Ενημερώσεις) ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ LIKE

Δευτέρα, 7 Νοεμβρίου 2016

ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟ ΕΗΕ ΚΑΙ E-CHECK

Γιατί θα πρέπει να ελέγχουμε τις ηλεκτρικές μας εγκαταστάσεις

Ο πρώτος στόχος µας θα πρέπει να είναι η µείωση των ηλεκτροπληξιών. Κάθε χρόνο χάνουµε περίπου 50 ζωές από ηλεκτροπληξίες στην Ελλάδα. Πολλά από αυτά τα ατυχήµατα θα µπορούσαν να αποφευχθούν, αν είχαµε ελέγξει έγκαιρα και είχαµε κάνει πιο ασφαλείς τις ηλεκτρικές µας εγκαταστάσεις. 

Ο δεύτερος στόχος µας πρέπει να είναι η µείωση των πυρκαγιών που προέρχονται από ηλεκτρικά αίτια. Κάθε χρόνο έχουµε περισσότερες από 5.000 πυρκαγιές σε κατοικίες και επαγγελ- µατικά κτίρια. Οι περισσότερες προκύπτουν από ηλεκτρικές αιτίες (αν και σε πολλές περιπτώσεις αυτό είναι δύσκολο να εξακριβωθεί), µε µεγάλο κόστος βέβαια. Πολλές και από αυτές τις καταστροφές θα µπορούσαν να αποφευχθούν, αν είχαµε οργανώσει έγκαιρα, µεθοδικά και συστηµατικά ελέγχους και επανελέγχους για να έχουµε κάνει πιο ασφαλείς τις ηλεκτρικές µας εγκαταστάσεις. 

Ο τρίτος στόχος θα πρέπει να είναι η τήρηση των προτύπων και η βελτίωση της ποιότητας των εγκαταστάσεων. Είναι αρκετά γνωστό στον χώρο των κατασκευών ότι η τήρηση των κανονισµών και των προτύπων εξαρτάται σε πολλές εγκαταστάσεις µόνο από το φιλότιµο των κατασκευαστών τους. Αυτό οδηγεί στην µείωση της ποιότητας ακόµη και της ασφάλειας που πρέπει να παρέχει η εγκατάσταση και βέβαια σε αθέµιτο ανταγωνισµό. 

Οι έλεγχοι και οι επανέλεγχοι των εγκαταστάσεων έχουν συστηµατοποιηθεί εδώ και χρόνια στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες. Αυτοί οι συστηµατικοί έλεγχοι σε συνδυασµό µε την διαρκή και µε µεθοδική ενηµέρωση όλων των εµπλεκοµένων µε τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις έχουν σαν αποτέλεσµα την αποδεδειγµένα δραστική µείωση των ατυχηµάτων και των ζηµιών από την διαρκώς αυξανόµενη χρήση του ηλεκτρισµού και βέβαια στην βελτίωση της ποιότητας των εγκαταστάσεων.

Ενημέρωση των καταναλωτών

 Θα πρέπει να γίνει συνείδηση στους τελικούς καταναλωτές ότι µε συστηµατικούς αρχικούς ελέγχους και επανελέγχους µπορούν να εντοπιστούν έγκαιρα οι κίνδυνοι που έχουν πιθανόν δηµιουργηθεί και να αυξηθεί δραστικά η ασφάλεια και η ποιότητα στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. 
Εποµένως η ενηµέρωση και η ευαισθητοποίηση των τελικών καταναλωτών αλλά και των τεχνικών που εµπλέκονται µε τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις για την αναγκαιότητα και για τα οφέλη που µπορούν να προκύπτουν από ένα σύστηµα ελέγχων πρέπει να γίνει συστηµατικά και µεθοδικά. 

Η ενηµέρωση των τελικών καταναλωτών για τα οφέλη που θα πρέπει να προκύψουν από την δηµιουργία του συστήµατος ελέγχων και επανελέγχων, είναι καθήκον όλων των εµπλεκοµένων φορέων, αν θέλουµε να έχει αποδοχή και θετικά αποτελέσµατα: Κρατικοί φορείς, συνδικαλιστικοί, εµπορικοί, εκπαιδευτικοί και επικοινωνιακοί. Είναι αυτονόητο ότι εφόσον κατά τους ελέγχους και τους επανελέγχους εντοπίζονται προβλήµατα, επικίνδυνες κακοτεχνίες ή ασθενή σηµεία στην εγκατάσταση τα οποία µπορούν να προξενήσουν κινδύνους, ή βλάβες θα πρέπει να περιγράφονται ξεκάθαρα και να αιτιολογούνται οι αποκλίσεις µε βάση το πρότυπο. Βέβαια, στην συνέχεια θα πρέπει να γίνεται άµεσα ενηµέρωση του τελικού χρήστη, διόρθωση των κακοτεχνιών και νέος έλεγχος το ταχύτερο.
  

Την υποχρέωση του επανελέγχου των ΕΗΕ έχουν οι ιδιοκτήτες τους, που πρέπει να αναθέτουν το έργο αυτό σε Ηλεκτρολόγους Εγκαταστάτες (Ν4483/65, άρθρο 7). 

Η συχνότητα των επανελέγχων: 
• καθορίζεται στο άρθρο 305 των ΚΕΗΕ (π.χ. ανά 14 έτη για κατοικίες, ανά 2 έτη για αίθουσες συγκεντρώσεων, ανά 1 έτος περίπου για θέατρα). 
• επικαιροποιήθηκε με το άρθρο 5 της ΥΑ Φ.7.5/1816/88 (ΦΕΚ 470/Β/5.3.04), που επικυρώνει το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384/2002 «Απαιτήσεις για Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις» που αντικαθιστά τους ΚΕΗΕ από 5.3.06

  Σύμφωνα με την ΥΑ 41392/13180/3281/20.7.76, σε περίπτωση μη έγκαιρου επανελέγχου, η ΔΕΗ πρέπει να ζητά εγγράφως, από τον ιδιοκτήτη της ΕΗΕ, την υποβολή ΥΔΕ επανελέγχου εντός 6μήνου άλλως διακόπτει το ρεύμα. 

Η ΔΕΗ έχει γνωστοποιήσει στο εποπτεύον Υπουργείο ότι τηρεί την ως άνω διαδικασία σε κάθε περίπτωση που ανατρέχει στο φάκελο ενός καταναλωτή για διάφορους λόγους (π.χ. αύξηση ισχύος, επανασύνδεση παροχής, αλλαγή ονόματος χρήστη κλπ).

Οι Ηλεκτρικές Επιχειρήσεις σε πολλές χώρες της ΕΕ όπως Γερμανία, Φινλανδία, Σουηδία, Ιταλία, Πορτογαλία & Ισπανία κ.α, ουδεμία υποχρέωση έχουν για τους επανελέγχους των ΕΗΕ, την ευθύνη των οποίων έχουν αποκλειστικά και μόνο οι ιδιοκτήτες τους.

  Η ΔΕΗ επανειλημμένα και προ πολλών ετών έχει γνωστοποιήσει στις επαγγελματικές οργανώσεις των εγκαταστατών ηλεκτρολόγων ότι, οι ίδιοι θα μπορούσαν να δημιουργήσουν σχετικό αρχείο και να παρακολουθούν συστηματικά τους χρόνους των επανελέγχων. Για την προβολή του ζητήματος θα μπορούσαν να υιοθετήσουν πολλούς τρόπους (διαφημιστικά σποτ στην TV, ιστοσελίδα κλπ).

Τα παραπάνω συνάδουν και με το αναμφισβήτητο γεγονός ότι η ΔΕΗ θεσμικά είναι αρμόδια για τις εξωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και όχι για τις εσωτερικές, για τις οποίες την ευθύνη έχουν οι ιδιοκτήτες τους και την αρμοδιότητα οι ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες.

Έλεγχοι ΕΗΕ στη Γερμανία (Από παρουσίαση (3.7.05) στον ΕΛΟΤ : Έλεγχοι ΕΗΕ στη Γερμανία) http://www.e-check.de/ μια ιδέα η οποία έδρασε σαν κεραυνός

Πριν αρκετά χρόνια η κεντρική ομοσπονδία γερμανών ηλεκτρολόγων (ZVEΗ) ξεκίνησε μια προσπάθεια ενημέρωσης των καταναλωτών σχετικά με τα οφέλη των επανελέγχων των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων τους. Η προσπάθεια αυτή ονομάστηκε e-check και συνεχίζεται με επιτυχία μέχρι και σήμερα υποστηριζόμενη εκτός από τους ηλεκτρολόγους και από τις εταιρείες ηλεκτρολογικού υλικού.  Στα πλαίσια της ενημερωτικής καμπάνιας δημιουργήθηκε και το σποτ αυτό το οποίο ''έτρεξε'' για αρκετό διάστημα στα τηλεοπτικά κανάλια. Με χιούμορ γίνεται μια απλή ενημέρωση - ευαισθητοποίηση για τους επενελέγχους. Απολαύστε το.Το σύστημα ηλεκτρικού ελέγχου (e-check) των ΕΗΕ στη Γερμανία:

 καθιερώθηκε το 1996

 αφορά όλες τις κατηγορίες καταναλωτών (οικιακοί, εταιρείες κλπ)

 προβάλλεται με πολλούς τρόπους από την Ομοσπονδία και τους ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες (διαφημίσεις σε ημερήσιο τύπο, Internet κλπ)

 σημειώνει μεγάλη επιτυχία:
· 10.000 εγγεγραμμένες/πιστοποιημένες εταιρείες εγκαταστατών μέχρι το 2003 στην Ομοσπονδία (ZVEH)
(1996 – 1, 1998 – 7.000, 2003 – 10.000)


· 250.000 ηλεκτρικοί έλεγχοι (e-checks) το έτος 2001


Να επισημάνουμε το εξής εντυπωσιακό:που ισχύει στη Γερμανία: Το σύστημα ηλεκτρικού ελέγχου e-check επιβάλλεται και στην περίπτωση που σε ενοικιαζόμενο σπίτι αλλάξει ο ενοικιαστής.

Στην Ελλάδα ένα επίσημο αυτοκόλλητο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας  Σωματείων Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων, επικολλάται στον ηλεκτρολογικό πίνακα μετά το πέρας  του αρχικού ελέγχου ή του επανελέγχου κάθε οικίας ή επαγγελματικού χώρου.Και προσοχή


Μην εμπιστεύεσαι άτομα που δεν είναι αδειούχοι επαγγελματίες ηλεκτρολόγοι και απλά δηλώνουν ηλεκτρολόγοι χωρίς να κατέχουν την απαιτούμενη άδεια.
Ζήτησε από τον ηλεκτρολόγο σου, να σου επιδείξει την ειδική άδεια εγκαταστάτη από τη Διεύθυνση Βιομηχανίας που πρέπει να κατέχει.
Η συνεργασία σου με αδειούχο επαγγελματία ηλεκτρολόγο σου παρέχει:
  • Καλή λειτουργία εγκατάστασης.
  • Ασφάλεια στην οικογένειά σου.
  • Ασφάλεια στην περιουσία σου.


πηγή :ΔΕΗ και sarrisg.gr και ηλεκτρολογικές ενημερώσεις.