ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ FACΕBOOK (Ηλεκτρολογικές Ενημερώσεις) ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ LIKE

Παρασκευή, 6 Μαΐου 2016

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΥΤΡΩΝ

Η εγκατάσταση του μπάνιου αντιστοιχεί στο μέρος 7 του προτύπου ΕΛΟΤ HD 384 "ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ" , όπου το δωμάτιο του μπάνιου χωρίζεται σε 4 ζώνες (0,1,2,3), παράγραφος 701.32


Οι ζώνες φαίνονται στα παρακάτω σχήματα

Λουτρό με μπανιέρα


Λουτρό με ντουζιέρα


Λουτρό με ντουζιέρα χωρίς λεκάνη συλλογής νερών
Ζώνη 0

Η ζώνη 0
είναι το εσωτερικό του λουτήρα (μπανιέρας) ή της λεκάνης του καταιονητήρα  (ντουσιέρας), δηλ. ο χώρος που μπορεί να γεμίσει με νερό.
Εάν δεν υπάρχει λουτήρας ή λεκάνη καταιονητήρα, η ζώνη 0 περιορίζεται:
α)  πλαγίως:
 - αν το ακροφύσιο είναι κινητό με εύκαμπτο σωλήνα (τηλέφωνο), από μια κατακόρυφη κυλινδρική επιφάνεια, που απέχει 1,2 m (ακτίνα κυλίνδρου) από την κατακόρυφη ευθεία που διέρχεται από την αρχή του εύκαμπτου σωλήνα.
- αν το ακροφύσιο είναι σταθερό, από μια κατακόρυφη κυλινδρική επιφάνεια που απέχει 0,60 m από την κατακόρυφη ευθεία που διέρχεται από το ακροφύσιο.
β)  κατά το ύψος: από το δάπεδο και από ένα οριζόντιο επίπεδο 0,05 m πάνω από το δάπεδο.


Βαθμός προστασίας: Το ηλεκτρολογικό υλικό πρέπει να έχει κατ ελάχιστο βαθμό προστασίας ΙΡΧ7

Ηλεκτρικές γραμμές: οι ηλεκτρικές γραμμές πρέπει να περιορίζονται μόνο στις απαραίτητες για την τροφοδότηση των σταθερών ηλεκτρικών συσκευών που βρίσκονται σε αυτή τη ζώνη.


Εξαρτήματα: δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση διακοπτών ή άλλων εξαρτημάτων.


Συσκευές: μπορούν να εγκατασταθούν μόνο σταθερές συσκευές που, λογικά, μόνο σε αυτή τη ζώνη μπορούν να τοποθετηθούν και που είναι κατάλληλες για τις συνθήκες που επικρατούν σε αυτήν.
Οι συσκευές αυτές πρέπει να λειτουργούν με SELV, με ονομαστική τάση που δεν υπερβαίνει τα 12V, ενδεικνύμενη τιμή εναλλασσόμενου ρεύματος ή τα 30V συνεχούς ρεύματος χωρίς κυμάτωση, και η πηγή τροφοδότησης πρέπει να είναι εγκατεστημένη έξω από τις ζώνες 0,1 και 2.


Ζώνη 1


Η ζώνη 1 περιορίζεται : 
α)  πλαγίως : από την κατακόρυφη επιφάνεια γύρω από το λουτήρα ή τη λεκάνη του καταιονητήρα.   Για καταιονητήρα χωρίς λεκάνη η ζώνη 1 περιορίζεται πλαγίως από την κατακόρυφη κυλινδρική επιφάνεια πάνω από το όριο της ζώνης 0.
β)  κατά το ύψος : από δύο οριζόντια επίπεδα : το πάνω επίπεδο της ζώνης 0 και το επίπεδο που βρίσκεται 2,25 m πάνω από το δάπεδο.


Βαθμός προστασίας: Το ηλεκτρολογικό υλικό πρέπει να έχει κατ ελάχιστο βαθμό προστασίας ΙΡΧ4  με την εξαίρεση ότι, αν το ακροφύσιο του καταιονητήρα είναι σταθερό, μπορεί να χρησιμοποιηθεί, σε ύψος πάνω από το ακροφύσιο, βαθμός προστασίας ΙPX2, εκτός από την περίπτωση των δημόσιων λουτρών, όπου, αν προβλέπεται η χρήση εκτοξευόμενης δέσμης νερού για λόγους καθαρισμού του χώρου, ο βαθμός προστασίας πρέπει να είναι ΙPX5.

 Ηλεκτρικές γραμμές:  οι ηλεκτρικές γραμμές πρέπει να περιορίζονται στις απαραίτητες για την τροφοδότηση των σταθερών ηλεκτρικών συσκευών που βρίσκονται στις ζώνες 0 και 1.


 
Εξαρτήματα: δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση διακοπτών ή άλλων εξαρτημάτων, με εξαίρεση τους διακόπτες κυκλωμάτων που τροφοδοτούνται με SELV ονομαστικής τάσης που δεν υπερβαίνει τα 12V, ενδεικνύμενη τιμή εναλλασσόμενου ρεύματος ή τα 30V συνεχούς ρεύματος χωρίς κυμάτωση, εφόσον η πηγή τροφοδότησης είναι εγκατεστημένη έξω από τις ζώνες 0, 1 και 2.


Συσκευές: Στη ζώνη 1 μπορούν να εγκαθίστανται : 
- θερμοσίφωνες
- αντλίες για την τροφοδοσία του καταιονητήρα
- άλλες σταθερές συσκευές,που λογικά μόνο στη ζώνη 1 μπορούν να τοποθετηθούν, με την προϋπόθεση ότι :  
α)  είναι κατάλληλες για τις συνθήκες που επικρατούν σε αυτή τη ζώνη
β) το κύκλωμα τροφοδότησής τους έχει πρόσθετη προστασία με μια διάταξη διαφορικού ρεύματος με ονομαστικό διαφορικό ρεύμα λειτουργίας Ι∆n που δεν υπερβαίνει τα 30mA, σύμφωνα με το άρθρο 412.5.

 Ζώνη 2

Η ζώνη 2 περιορίζεται : 
α) πλαγίως: από την εξωτερική επιφάνεια της ζώνης 1 και μια κατακόρυφη επιφάνεια, παράλληλη προς την εξωτερική επιφάνεια της ζώνης 1, που απέχει 0,60 m εξωτερικά από αυτήν.
β) κατά το ύψος: από το δάπεδο και από ένα οριζόντιο επίπεδο που βρίσκεται 2,25 m πάνω από το δάπεδο.
Επιπλέον αν το ύψος του χώρου υπερβαίνει τα 2,25m, η ζώνη 2 περιλαβάνει και το χώρο πάνω από τη ζώνη 1 μέχρι την οροφή ή μέχρι τα 3,0 m πάνω από το δάπεδο, αν το ύψος της οροφής είναι μεγαλύτερο από 3,0m.

Βαθμός προστασίας: Το ηλεκτρολογικό υλικό πρέπει να έχει κατ ελάχιστο βαθμό προστασίας ΙΡΧ4  με την εξαίρεση ότι, αν το ακροφύσιο του καταιονητήρα είναι σταθερό, μπορεί να χρησιμοποιηθεί, σε ύψος πάνω από το ακροφύσιο, βαθμός προστασίας ΙPX2, εκτός από την περίπτωση των δημόσιων λουτρών, όπου, αν προβλέπεται η χρήση εκτοξευόμενης δέσμης νερού για λόγους καθαρισμού του χώρου, ο βαθμός προστασίας πρέπει να είναι ΙPX5.

 Ηλεκτρικές γραμμές: οι ηλεκτρικές γραμμές πρέπει να περιορίζονται στις απαραίτητες για την τροφοδότηση των σταθερών ηλεκτρικών συσκευών που βρίσκονται στις ζώνες 0, 1 και 2 και στο τμήμα της ζώνης 3 κάτω από το λουτήρα ή τη λεκάνη του καταιονητήρα.

 Εξαρτήματα: δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση διακοπτών, εξαρτημάτων με ενσωματωμένο διακόπτη ή ρευματοδοτών, με εξαίρεση τα ακόλουθα :
- διακόπτες και ρευματοδότες κυκλωμάτων SELV, εφόσον η πηγή τροφοδότησης είναι εγκατεστημένη έξω από τις ζώνες 0, 1 και 2.
- ρευματοδότες τροφοδότησης ξυριστικών μηχανών, εφόσον είναι σύφωνοι με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 60742, Κεφάλαιο 2, Τμήμα 1.
Σημείωση : Μονωτικά κορδόνια των τραβηχτών διακοπτών επιτρέπονται στις ζώνες 1 και 2, εφόσον είναι σύφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 60669-1.

Συσκευές: Στη ζώνη 2 μπορούν να εγκαθίστανται : 
- θερμοσίφωνες 
- αντλίες καταιονισού
- φωτιστικά, εξαεριστήρες, θερμαντικά σώματα και μονάδες υδρομασάζ, εφόσον αυτές οι συσκευές είναι σύφωνες με τα αντίστοιχα Πρότυπα και εφόσον τα κυκλώματα τροφοδότησής τους έχουν πρόσθετη προστασία με μια διάταξη διαφορικού ρεύματος με ονομαστικό διαφορικό ρεύμα λειτουργίας Ι∆n που δεν υπερβαίνει τα 30mA, σύφωνα ε το άρθρο 412.5
- άλλες σταθερές συσκευές που, λογικά, μόνο στη ζώνη 2 μπορούν να τοποθετηθούν, με την προϋπόθεση ότι :  
α) είναι κατάλληλες για τις συνθήκες που επικρατούν σε αυτή τη ζώνη 
β) το κύκλωμα τροφοδότησής τους έχει πρόσθετη προστασία με μια διάταξη διαφορικού ρεύματος με ονομαστικό διαφορικό ρεύμα λειτουργίας Ι∆n που δεν υπερβαίνει τα 30mA, σύφωνα με το άρθρο 412.5.

 Ζώνη 3

Η ζώνη 3 περιορίζεται :
α) πλαγίως : από την εξωτερική επιφάνεια της ζώνης 2 και από μια κατακόρυφη επιφάνεια, παράλληλη προς την εξωτερική επιφάνεια της ζώνης 2, που απέχει 2,40 m εξωτερικά από αυτήν.
β) κατά το ύψος: από το δάπεδο και από ένα οριζόντιο επίπεδο που βρίσκεται 2,25 m πάνω από το δάπεδο.
Επιπλέον, αν το ύψος του χώρου υπερβαίνει τα 2,25m, η ζώνη 3 περιλαβάνει και το χώρο πάνω από τη ζώνη 1 μέχρι την οροφή, ή μέχρι τα 3,0m πάνω από το δάπεδο, αν το ύψος της οροφής είναι μεγαλύτερο από 3,0m.
Η ζώνη 3 περιλαμβάνει επιπρόσθετα και το χώρο κάτω από το λουτήρα ή τη λεκάνη του καταιονητήρα, αν αυτός ο χώρος είναι προσιτός μόνο με τη χρήση εργαλείου.

Βαθμός προστασίας: Δεν προσδιορίζεται βαθμός προστασίας για το ηλεκτρολογικό υλικό που εγκαθίσταται στη ζώνη 3 εκτός από την περίπτωση των δημόσιων λουτρών, αν προβλέπεται η χρήση εκτοξευόμενης δέσμης νερού για λόγους καθαρισμού του χώρου, οπότε ο βαθμός προστασίας πρέπει να είναι ΙΡΧ5

 Ηλεκτρικές γραμμές:  οι ηλεκτρικές γραμμές πρέπει να περιορίζονται στις απαραίτητες για την τροφοδότηση των σταθερών ηλεκτρικών συσκευών που βρίσκονται στις ζώνες 0, 1, 2 και 3.

 
Εξαρτήματα: επιτρέπεται η εγκατάσταση ρευματοδοτών μόνο εφόσον προστατεύονται : 
- είτε με ηλεκτρικό διαχωρισμό, τροφοδοτούμενοι ατομικά από ένα μετασχηατιστή απομόνωσης σύμφωνα με την παραγρ. 413.5.1.
- είτε με SELV, σύμφωνα με το άρθρο 411.1.
- είτε με αυτόματη διακοπή της τροφοδότησης σύμφωνα με το άρθρο 413.1, με τη χρήση μιας διάταξης προστασίας διαφορικού ρεύματος με ονομαστικό διαφορικό ρεύμα λειτουργίας Ι∆n που δεν υπερβαίνει τα 30mA.

Κάθε ρευματοδότης που είναι εγκατεστημένος έξω από τη ζώνη 3 αλλά μέσα στο χώρο του λουτρού, πρέπει να προστατεύεται όπως ορίσθηκε προηγουμένως για τη ζώνη 3.

Επίσης να σημειώσουμε:


Ηλεκτρικά θερμαντικά στοιχεία ενσωματωμένα στο δάπεδο, προοριζόμενα για τη θέρμανση του χώρου, μπορούν να εγκαθίστανται κάτω από οποιαδήποτε ζώνη, με την προϋπόθεση ότι, κάτω από τις ζώνες 1, 2 και 3 θα καλύπτονται από ένα γειωμένο πλέγμα ή θα έχουν μια γειωμένη μεταλλική επένδυση, που θα συνδέεται στην τοπική συπληρωματική ισοδυναμική σύνδεση που ορίσθηκε στην παράγραφο 701.413.1.6

Στις ζώνες 0, 1 και 2 δεν επιτρέπονται τα κουτιά διακλαδώσεων.

Ηλεκτρικές γραμμές

Οι ορατές ηλεκτρικές γραμμές, καθώς και οι χωνευτές σε τοίχους σε βάθος μέχρι 50cm, δεν πρέπει να έχουν μεταλλικά περιβλήματα και πρέπει να έχουν μόνωση που πληροί τις απαιτήσεις των κανονισμών (διπλή ή ενισχυμένη μόνωση).
Τέτοιες ηλεκτρικές γραμμές αποτελούνται, για παράδειγμα, από μονωμένους αγωγούς μέσα σε μονωτικούς σωλήνες ή από πολυπολικά καλώδια με μονωτικό μανδύα.

Οι γραμμές στο χώρο του λουτρού πρέπει να περιορίζονται αποκλειστικά για την τροφοδότησηυ συσκευών που βρίσκονται στο χώρο αυτό.
Γραμμές που προορίζονται για την τροφοδότηση άλλων χώρων μπορούν να περνούν μόνο αν είναι εντοιχισμένες σε βάθος μεγαλύτερο από 50mm

Ισοδυναμιές συνδέσεις
Ακόμα σε κάθε εγκατάσταση λουτρού λαμβάνει χωρά μια συμπληρωματική τοπική ισοδύναμη σύνδεση όπως αναφέρεται στην παράγραφο 701.413.1.6. του HD 384.
Με την συγκεκριμένη σύνδεση συνδέονται μεταξύ τους οι αγωγοί προστασίας όλων των εκτεθειμένων αγώγιμων μερών και των ρευματοδοτών με όλα τα ξένα αγώγιμα στοιχειά. Ως ξένα αγώγιμα στοιχειά θεωρούνται, όλες οι μεταλλικές σωληνώσεις και τα μεταλλικά μέρη της κατασκευές του κτιρίου.

Όλες οι ισοδυναμικές συνδέσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν και εκτός του λουτρού, αλλά κοντά σε αυτό συμφωνά με την παράγραφο 701.413.1.6. του HD 384.
Η τοπική ισοδυναμική σύνδεση είναι γειωμένη μέσω των αγωγών προστασίας  της ηλεκτρικής εγκατάστασης. Η απλή γεφύρωση των σωληνώσεων θερμού και ψυχρού νερού, χωρίς στο τέλος αυτός ο αγωγός να συνδέεσαι με τον αγωγό της γείωσης αποτελεί αγείωτη ισοδύναμη σύνδεση και απαγορεύεται από την παράγραφο 701.471.1 του HD 384.
Συνοπτικά έχουμε:


ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΣΕ ΜΠΑΝΙΟ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ

Ένα σημαντικό στοιχείο που πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη είναι τα μεταλλικά δίκτυα σωληνώσεων που υπάρχουν στο χώρο αυτό, όπως για παράδειγμα οι ορατές σωληνώσεις του δικτύου κεντρικής θέρμανσης , της ύδρευσης και της αποχέτευσης, και πως αυτά δε θα αποτελέσουν πηγή προβλήματος στους χρήστες της εγκατάστασης.
Γιατί όπως είναι γνωστό για να 
περιορίσουμε τις πιθανότητες να βρεθεί κάποιος σε διαφορά δυναμικού (πάνω από 50 V για το Ε.Ρ.) όταν ακουμπά εκτεθειμένα αγώγιμα μέρη συσκευών (π.χ. σασί- μεταλλικά περιβλήματα συσκευών) με σημεία μεταλλικών δικτύων θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε συμπληρωματικές ισοδυναμικές συνδέσεις για τις οποίες το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 αναφέρει τα εξής:

701.413.1.6 Συµπληρωµατική ισοδυναµική σύνδεση

Οι αγωγοί προστασίας των εκτεθειµένων αγώγιµων µερών του υλικού κλάσης Ι και των ρεµατοδοτών πρέπει να συνδέονται, µέσω µιας τοπικής συµπληρωµατικής ισοδυναµικής σύνδεσης, προς τα ακόλουθα ξένα αγώγιµα στοιχεία των ζωνών 0, 1, 2 και 3:

- µεταλλικοί σωλήνες τροφοδότησης ή αποχέτευσης-απαγωγής (π.χ. νερού, αερίου κλπ.).
-
µεταλλικοί σωλήνες κεντρικής θέρµανσης ή κλιµατισµού.
- προσιτά µεταλλικά µέρη της κατασκευής του κτιρίου.
Σηµείωση: Μεταλλικά πλαίσια ή κουφώµατα θυρών και παραθύρων καθώς και παρόµοια στοιχεία δεν θεωρούνται ως ξένα αγώγιµα στοιχεία, εκτός αν είναι συνδεδεµένα µε τα µεταλλικά µέρη της κατασκευής του κτιρίου.
- άλλα ξένα αγώγιµα στοιχεία, δηλ. στοιχεία που ενδέχεται να εισαγάγουν στο χώρο ένα δυναµικό.
Σηµείωση : Η σύνδεση µεταξύ αγωγών προστασίας και ξένων αγώγιµων στοιχείων µπορεί να πραγµατοποιηθεί σε θέση έξω από το χώρο, αλλά πάντως πλησίον σε αυτόν.

Αυτή η απαίτηση δεν ισχύει για τη ζώνη 3, όταν µια προκατασκευασµένη κυψέλη λουτρού ή καταιονισµού που διαθέτει δική της αποχέτευση δεν είναι εγκατεστηµένη µέσα σε ένα λουτρό αλλά σε ένα άλλο χώρο, π.χ. σε ένα υπνοδωµάτιο.
Οι µεταλλικοί λουτήρες και οι µεταλλικές λεκάνες καταιονητήρων πρέπει να θεωρούνται ότι είναι ξένα αγώγιµα στοιχεία, εκτός αν η εγκατάστασή τους έχει γίνει κατά τρόπο που να επιτυγχάνεται η µόνωσή τους από τα µεταλλικά στοιχεία της κατασκευής ή άλλα µεταλλικά στοιχεία που θα ήταν ενδεχόµενο να εισαγάγουν στο χώρο ένα δυναµικό.

Σηµείωση : Οι µεταλλικοί λουτήρες και οι µεταλλικές λεκάνες καταιονητήρων θεωρούνται ότι έχουν µόνωση από τα στοιχεία κατασκευής του κτιρίου αν η αντίσταση µόνωσης µεταξύ τους, µετρούµενη σύµφωνα µε το Τµήµα 612, είναι τουλάχιστον 100 kΩ.


Εμφανίζονται συμπληρωματικές ισοδυναμικές συνδέσεις με τους σωλήνες ύδρευσης (που έχουν κατά κάποιο τρόπο "ρόλο"βασικού ισοδυναμικού ζυγού) να συνδέονται με:

α) τις σωληνώσεις της κεντρικής θέρμανσης
β) τον αγωγό προστασίας του ηλεκτρικού κυκλώματος της θερμαντικής αντίστασης (radiant fire)
γ) τον αγωγό προστασίας της πρίζας ξυριστικής μηχανής
δ) τον αγωγό προστασίας του ηλεκτρικού κυκλώματος του θερμοσίφωνα
ε) το σωλήνα εισαγωγής νερού στο θερμοσίφωνα
στ)τις σωληνώσεις απορροής υδάτων της μπανιέρας.


Με βάση την παράγραφο 547.1.2 του ΕΛΟΤ HD 384, ορίζεται (μέσω της παραγράφου 543.1.3) σαν ελάχιστη διατομή για τους αγωγούς συμπληρωματικής ισοδυναμικής σύνδεσης τα 2,5 τετραγωνικά χιλιοστά, εφόσον προβλέπεται για αυτούς μηχανική προστασία

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΣΕ ΜΠΑΝΙΟ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ

Ωστόσο, σήμερα οι σωληνώσεις ύδρευσης , κεντρικής θέρμανσης αλλά και απορροής υδάτων (από νιπτήρα - μπανιέρα) που υπάρχουν στο δωμάτιο του μπάνιου είναι κυρίως πλαστικές.
Επειδή οι σωληνώσεις αυτές μεταφέρουν νερό, εύλογα δημιουργείται ο 
φόβος ότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ηλεκτρικού ατυχήματος.

Οι 
μετρήσεις έδειξαν ότι πλαστικός σωλήνας με διάμετρο 15 mm και μήκος 1 μέτρο (γεμάτος με νερό βρύσης) παρουσιάζει αντίσταση περίπου 115.000 Ωμ. Αν το νερό ζεσταθεί στους 60 βαθμούς Κελσίου η αντίσταση "πέφτει" στα 20.200 Ωμ.
Αν αυξήσουμε τη διάμετρο του σωλήνα στα 20 mm η αντίσταση (γεμάτος με νερό βρύσης σε θερμοκρασία περιβάλλοντος) κυμαίνεται στα 65.000 Ωμ.Ο ηλεκτρολογικός όμως εξοπλισμός που βρίσκεται μέσα στις ζώνες 0,1,2,3 πρέπει να συνδεθεί ισοδυναμικά :

Έτσι βλέπουμε ισοδυναμικές συνδέσεις μεταξύ των αγωγών προστασίας του θερμοσίφωνα , του διακόπτη της θερμαντικής αντίστασης , της πρίζας ξυριστικής μηχανής και του φωτιστικού σώματος (γιατί βρίσκεται στη ζώνη 3).

Σχόλιο: Οι πλαστικές σωληνώσεις που καταλήγουν στις βρύσες του νιπτήρα και της μπανιέρας έχουν στα τελειώματα τους μικρoύ μήκους ορατούς μεταλλικούς σωλήνες (π.χ. τύπου σπιράλ) που ενώνονται στις βρύσες. Αυτοί δε χρειάζεται να ενωθούν ισοδυναμικά. Ηλεκτρικές γραμμές Οι ορατές ηλεκτρικές γραμμές, καθώς και οι χωνευτές σε τοίχους σε βάθος μέχρι 50cm, δεν πρέπει να έχουν μεταλλικά περιβλήματα και πρέπει να έχουν μόνωση που πληροί τις απαιτήσεις των κανονισμών (διπλή ή ενισχυμένη μόνωση)Στο μέρος 7 (Εγκαταστάσεις σε χώρους με ειδικές απαιτήσεις) του προτύπου ΕΛΟΤ HD384 γίνεται εκτενή αναφορά για τον τρόπο κατασκευής των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων σε λουτρά με μπανιέρες , ντουζιέρες καθώς και προκατασκευασμένες καμπίνες λουτρού αλλά δεν εμφανίζεται κάποια πληροφορία για τους νιπτήρες που επίσης αποτελούν βασικό τμήμα του χώρου του μπάνιου.

Επιπλέον στο συνοδευτικό επεξηγηματικό σχέδιο που υπάρχει στη σελίδα 205 του εγχειριδίου εφαρμογής του προτύπου (εκδόσεις ΕΛΟΤ) εμφανίζεται ο νιπτήρας να βρίσκεται στη ζώνη 3. 
Στη ζώνη αυτή δεν υπάρχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις προστασίας από νερό (εκτός αν βρισκόμαστε σε δημόσια λουτρά) .


Σχόλιο: Πρακτικά βέβαια είναι περισσότερο ασφαλές για μας, να λάβουμε υπόψη μας ότι τόσο η ηλεκτρική γραμμή όσο και η συσκευή θα τοποθετηθούν με βάση τις προδιαγραφές ασφαλείας της ζώνης 2. 


Πηγή:Εγχειρίδιο εφαρμογής του Προτύπου ΕΛΟΤ HD384 και ehe-greece.blogspot.gr