ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ FACΕBOOK (Ηλεκτρολογικές Ενημερώσεις) ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ LIKE

Παρασκευή, 6 Μαΐου 2016

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΥΤΡΩΝ

Η εγκατάσταση του μπάνιου αντιστοιχεί στο μέρος 7 του προτύπου ΕΛΟΤ HD 384 "ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ" , όπου το δωμάτιο του μπάνιου χωρίζεται σε 4 ζώνες (0,1,2,3), παράγραφος 701.32

Οι ηλεκτρικές γραμμές μπορούν να είναι ορατές ή χωνευτές με βάθος εντοιχισμού 50mm. Οι γραμμές αυτές δεν πρέπει να έχουν μεταλλικά περιβλήματα και θα πρέπει να έχουν διπλή ή ενισχυμένη μόνωση.

Ακόμα σε κάθε εγκατάσταση λουτρού λαμβάνει χωρά μια συμπληρωματική τοπική ισοδύναμη σύνδεση όπως αναφέρεται στην παράγραφο 701.413.1.6. του HD 384.
Με την συγκεκριμένη σύνδεση συνδέονται μεταξύ τους οι αγωγοί προστασίας όλων των εκτεθειμένων αγώγιμων μερών και των ρευματοδοτών με όλα τα ξένα αγώγιμα στοιχειά. Ως ξένα αγώγιμα στοιχειά θεωρούνται, όλες οι μεταλλικές σωληνώσεις και τα μεταλλικά μέρη της κατασκευές του κτιρίου.


Όλες οι ισοδυναμικές συνδέσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν και εκτός του λουτρού, αλλά κοντά σε αυτό συμφωνά με την παράγραφο 701.413.1.6. του HD 384.
Η τοπική ισοδυναμική σύνδεση είναι γειωμένη μέσω των αγωγών προστασίας  της ηλεκτρικής εγκατάστασης. Η απλή γεφύρωση των σωληνώσεων θερμού και ψυχρού νερού, χωρίς στο τέλος αυτός ο αγωγός να συνδέεσαι με τον αγωγό της γείωσης αποτελεί αγείωτη ισοδύναμη σύνδεση και απαγορεύεται από την παράγραφο 701.471.1 του HD 384.ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΣΕ ΜΠΑΝΙΟ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ

Ένα σημαντικό στοιχείο που πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη είναι τα μεταλλικά δίκτυα σωληνώσεων που υπάρχουν στο χώρο αυτό, όπως για παράδειγμα οι ορατές σωληνώσεις του δικτύου κεντρικής θέρμανσης , της ύδρευσης και της αποχέτευσης, και πως αυτά δε θα αποτελέσουν πηγή προβλήματος στους χρήστες της εγκατάστασης.
Γιατί όπως είναι γνωστό για να 
περιορίσουμε τις πιθανότητες να βρεθεί κάποιος σε διαφορά δυναμικού (πάνω από 50 V για το Ε.Ρ.) όταν ακουμπά εκτεθειμένα αγώγιμα μέρη συσκευών (π.χ. σασί- μεταλλικά περιβλήματα συσκευών) με σημεία μεταλλικών δικτύων θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε συμπληρωματικές ισοδυναμικές συνδέσεις για τις οποίες το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 αναφέρει τα εξής:

701.413.1.6 Συµπληρωµατική ισοδυναµική σύνδεση

Οι αγωγοί προστασίας των εκτεθειµένων αγώγιµων µερών του υλικού κλάσης Ι και των ρεµατοδοτών πρέπει να συνδέονται, µέσω µιας τοπικής συµπληρωµατικής ισοδυναµικής σύνδεσης, προς τα ακόλουθα ξένα αγώγιµα στοιχεία των ζωνών 0, 1, 2 και 3:

- µεταλλικοί σωλήνες τροφοδότησης ή αποχέτευσης-απαγωγής (π.χ. νερού, αερίου κλπ.).
-
µεταλλικοί σωλήνες κεντρικής θέρµανσης ή κλιµατισµού.
- προσιτά µεταλλικά µέρη της κατασκευής του κτιρίου.
Σηµείωση: Μεταλλικά πλαίσια ή κουφώµατα θυρών και παραθύρων καθώς και παρόµοια στοιχεία δεν θεωρούνται ως ξένα αγώγιµα στοιχεία, εκτός αν είναι συνδεδεµένα µε τα µεταλλικά µέρη της κατασκευής του κτιρίου.
- άλλα ξένα αγώγιµα στοιχεία, δηλ. στοιχεία που ενδέχεται να εισαγάγουν στο χώρο ένα δυναµικό.
Σηµείωση : Η σύνδεση µεταξύ αγωγών προστασίας και ξένων αγώγιµων στοιχείων µπορεί να πραγµατοποιηθεί σε θέση έξω από το χώρο, αλλά πάντως πλησίον σε αυτόν.

Αυτή η απαίτηση δεν ισχύει για τη ζώνη 3, όταν µια προκατασκευασµένη κυψέλη λουτρού ή καταιονισµού που διαθέτει δική της αποχέτευση δεν είναι εγκατεστηµένη µέσα σε ένα λουτρό αλλά σε ένα άλλο χώρο, π.χ. σε ένα υπνοδωµάτιο.
Οι µεταλλικοί λουτήρες και οι µεταλλικές λεκάνες καταιονητήρων πρέπει να θεωρούνται ότι είναι ξένα αγώγιµα στοιχεία, εκτός αν η εγκατάστασή τους έχει γίνει κατά τρόπο που να επιτυγχάνεται η µόνωσή τους από τα µεταλλικά στοιχεία της κατασκευής ή άλλα µεταλλικά στοιχεία που θα ήταν ενδεχόµενο να εισαγάγουν στο χώρο ένα δυναµικό.

Σηµείωση : Οι µεταλλικοί λουτήρες και οι µεταλλικές λεκάνες καταιονητήρων θεωρούνται ότι έχουν µόνωση από τα στοιχεία κατασκευής του κτιρίου αν η αντίσταση µόνωσης µεταξύ τους, µετρούµενη σύµφωνα µε το Τµήµα 612, είναι τουλάχιστον 100 kΩ.


Εμφανίζονται συμπληρωματικές ισοδυναμικές συνδέσεις με τους σωλήνες ύδρευσης (που έχουν κατά κάποιο τρόπο "ρόλο"βασικού ισοδυναμικού ζυγού) να συνδέονται με:

α) τις σωληνώσεις της κεντρικής θέρμανσης
β) τον αγωγό προστασίας του ηλεκτρικού κυκλώματος της θερμαντικής αντίστασης (radiant fire)
γ) τον αγωγό προστασίας της πρίζας ξυριστικής μηχανής
δ) τον αγωγό προστασίας του ηλεκτρικού κυκλώματος του θερμοσίφωνα
ε) το σωλήνα εισαγωγής νερού στο θερμοσίφωνα
στ)τις σωληνώσεις απορροής υδάτων της μπανιέρας.


Με βάση την παράγραφο 547.1.2 του ΕΛΟΤ HD 384, ορίζεται (μέσω της παραγράφου 543.1.3) σαν ελάχιστη διατομή για τους αγωγούς συμπληρωματικής ισοδυναμικής σύνδεσης τα 2,5 τετραγωνικά χιλιοστά, εφόσον προβλέπεται για αυτούς μηχανική προστασία

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΣΕ ΜΠΑΝΙΟ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ

Ωστόσο, σήμερα οι σωληνώσεις ύδρευσης , κεντρικής θέρμανσης αλλά και απορροής υδάτων (από νιπτήρα - μπανιέρα) που υπάρχουν στο δωμάτιο του μπάνιου είναι κυρίως πλαστικές.
Επειδή οι σωληνώσεις αυτές μεταφέρουν νερό, εύλογα δημιουργείται ο 
φόβος ότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ηλεκτρικού ατυχήματος.

Οι 
μετρήσεις έδειξαν ότι πλαστικός σωλήνας με διάμετρο 15 mm και μήκος 1 μέτρο (γεμάτος με νερό βρύσης) παρουσιάζει αντίσταση περίπου 115.000 Ωμ. Αν το νερό ζεσταθεί στους 60 βαθμούς Κελσίου η αντίσταση "πέφτει" στα 20.200 Ωμ.
Αν αυξήσουμε τη διάμετρο του σωλήνα στα 20 mm η αντίσταση (γεμάτος με νερό βρύσης σε θερμοκρασία περιβάλλοντος) κυμαίνεται στα 65.000 Ωμ.Ο ηλεκτρολογικός όμως εξοπλισμός που βρίσκεται μέσα στις ζώνες 0,1,2,3 πρέπεινα συνδεθεί ισοδυναμικά :

Έτσι βλέπουμε ισοδυναμικές συνδέσεις μεταξύ των αγωγών προστασίας του θερμοσίφωνα , του διακόπτη της θερμαντικής αντίστασης , της πρίζας ξυριστικής μηχανής και του φωτιστικού σώματος (γιατί βρίσκεται στη ζώνη 3).

Σχόλιο: Οι πλαστικές σωληνώσεις που καταλήγουν στις βρύσες του νιπτήρα και της μπανιέρας έχουν στα τελειώματα τους μικρoύ μήκους ορατούς μεταλλικούς σωλήνες (π.χ. τύπου σπιράλ) που ενώνονται στις βρύσες. Αυτοί δε χρειάζεται να ενωθούν ισοδυναμικά.Στο μέρος 7 (Εγκαταστάσεις σε χώρους με ειδικές απαιτήσεις) του προτύπου ΕΛΟΤ HD384 γίνεται εκτενή αναφορά για τον τρόπο κατασκευής των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων σε λουτρά με μπανιέρες , ντουζιέρες καθώς και προκατασκευασμένες καμπίνες λουτρού αλλά δεν εμφανίζεται κάποια πληροφορία για τους νιπτήρες που επίσης αποτελούν βασικό τμήμα του χώρου του μπάνιου.

Επιπλέον στο συνοδευτικό επεξηγηματικό σχέδιο που υπάρχει στη σελίδα 205 του εγχειριδίου εφαρμογής του προτύπου (εκδόσεις ΕΛΟΤ) εμφανίζεται ο νιπτήρας να βρίσκεται στη ζώνη 3. 
Στη ζώνη αυτή δεν υπάρχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις προστασίας από νερό (εκτός αν βρισκόμαστε σε δημόσια λουτρά) .


Σχόλιο: Πρακτικά βέβαια είναι περισσότερο ασφαλές για μας, να λάβουμε υπόψη μας ότι τόσο η ηλεκτρική γραμμή όσο και η συσκευή θα τοποθετηθούν με βάση τις προδιαγραφές ασφαλείας της ζώνης 2. 


Πηγή:Εγχειρίδιο εφαρμογής του Προτύπου ΕΛΟΤ HD384 και ehe-greece.blogspot.gr