ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ FACΕBOOK (Ηλεκτρολογικές Ενημερώσεις) ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ LIKE

Τρίτη, 31 Μαΐου 2016

ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΜΕ ΑΜΠΕΡΟΤΣΙΜΠΙΔΑ

Πόσο αξιόπιστη είναι η μέθοδος μέτρησης της αντίστασης γείωσης με αμπεροτσιμπίδα και καλύπτεται από τον κανονισμό και την Ελληνική νομοθεσία?Η  αμπεροτσιμπίδα μπορεί να εντοπίσει σφάλματα  πέραν των παραδοσιακών μεθόδων μέτρησης και  μπορεί να εφαρμοστεί  σε περιπτώσεις  όπου οι παραδοσιακές  μέθοδοι μέτρησης είναι  δύσκολο  ή  δεν  μπορούν να εφαρμοστούν

Για να μετρηθεί η αντίσταση γείωσης με την μέθοδο της αμπεροτσιμπίδας πρέπει η προς μέτρηση γείωση να είναι διασυνδεδεμένη σε δίκτυο, άρα δεν χρειάζεται να αποσυνδεθεί  ο  γειωτής (γείωση της εγκατάστασης)  από την εγκατάσταση.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η μέθοδος μέτρησης αυτή δεν καλύπτεται από τον ΕΛΟΤ HD384 αλλά καλύπτεται πλήρως από το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 60364-6:2007 το οποίο ισχύει από τις 22 Φεβρουαρίου 2007 και  αποτελεί  την Ελληνική  έκδοση του  Ευρωπαϊκού  Προτύπου HD 60364-6:2007 το οποίο έχει ενσωματωθεί στο  σύστημα της Ελληνικής Τυποποίησης ως  Ελληνικό Πρότυπο και είναι προαιρετικής εφαρμογής
Το πρότυπο αυτό στην  παράγραφο 3.3.6.2. και  στο παράρτημα  Β μέθοδος Β3 παρουσιάζει την μέθοδο «Μέτρηση της αντίστασης του  βρόχου  γείωσης  με σφιγκτήρες  ρεύματος» (σφιγκτήρες  ρεύματος = αμπεροτσιμπίδες ή  αμπερόπενσες).

Βέβαια οι περισσότερες αμπεροτσιμπίδες  δεν διαθέτουν δύο  ξεχωριστές  αμπεροτσιμπίδες αλλά οι σιαγώνες της τσιμπίδας που διαθέτουν  είναι  διπλές πληρώντας το πρότυπο που αναφέρει στο παράρτημα  Β μέθοδος Β3 ότι «Κάθε σφιγκτήρας μπορεί να συνδέεται μεμονωμένα με ένα όργανο ή να συνδυάζεται με άλλους σε έναν ειδικό σφιγκτήρα»

Η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται  απευθείας στα συστήματα TN καθώς και μέσα στο διαπλεγμένο σύστημα γείωσης των συστημάτων  TT. Στα συστήματα TT, όπου μόνο η άγνωστη  γείωση  είναι διαθέσιμη, ο βρόχος μπορεί να κλείσει μέσω μιας σύντομης σύνδεσης ανάμεσα στο ηλεκτρόδιο γείωσης και τον ουδέτερο αγωγό (σχεδόν όπως στο σύστημα TN) κατά τη μέτρηση (βλέπε παρακάτω video).


Προκειμένου να αποφευχθούν πιθανοί κίνδυνοι λόγω ρευμάτων που προκαλούνται από ενδεχόμενες διαφορές ανάμεσα στον ουδέτερο αγωγό και τη γη, το σύστημα θα πρέπει να τεθεί εκτός λειτουργίας κατά τη σύνδεση και αποσύνδεση.

Σύμφωνα με την αρχή της λειτουργίας του οργάνου μπορεί να χρησιμοποιηθεί  μόνο για μετρήσεις αντίστασης βρόχου. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί για μέτρηση σε συστήματα που κατασκευάζονται  από μία απλή ράβδο γείωσης.

Ας δούμε όμως τις διαφορετικές απόψεις για το θέμα δύο σπουδαίων ερευνητών που εκτιμώ ιδιαίτερα, του Κου .Γιώργου Σαρρή και του Κου Αντώνη Σαλευρή.

Απόψεις Γιώργου Σαρρή

1. Η μέθοδος αυτή λέγεται ‘’επαγωγική μέτρηση βρόχου γείωσης’’. 

2. Δεν προβλέπεται στο ισχύον πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384. 

3. Με βάση το πρότυπο IEC 60364-6:2006, δεν μπορεί να δώσει αξιόπιστα και αξιοποιήσιμα αποτελέσματα μετρήσεων σε δίκτυα ΤΤ (άμεσης γείωσης) εκτός και αν συνδεθεί το προς μέτρηση ηλεκτρόδιο με τον ουδέτερο (αν αυτό βέβαια είναι εφικτό και επιτρεπτό).

4. Με την μέθοδο αυτήν δεν μπορούν να μετρηθούν μεμονωμένα ηλεκτρόδια ούτε θεμελιακές γειώσεις εφόσον δεν έχουν συνδεθεί με άλλα ηλεκτρόδια.

5.Το αποτέλεσμα της μέτρησης είναι πάντα μεγαλύτερο από το πραγματικό και βέβαια, όσο μεγαλύτερη είναι η αντίσταση γείωσης των παράλληλα συνδεδεμένων ηλεκτροδίων είναι αντίστοιχα μεγαλύτερο και το σφάλμα μέτρησης. 

6. Η μέτρηση επηρεάζεται εύκολα από εναλλασσόμενα μαγνητικά πεδία και από τον τρόπο χρήσης του οργάνου μέτρησης.

7. Το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 60364-6 δεν είναι δεσμευτικό με βάση την ελληνική ηλεκτρολογική νομοθεσία, είναι απλά ενημερωτικό. Επίσης το πρότυπο αυτό δεν αντικαθιστά το ισχύον ΕΛΟΤ HD 384 ούτε αλλάζει κάποιο μέρος του. Η εφαρμογή του ΕΛΟΤ HD 384 έχει οριστεί υποχρεωτική με Υπουργική Απόφαση και δεν επιτρέπεται καμιά αλλαγή ή προσθήκη σε αυτό χωρίς νέα Υπουργική Απόφαση. Επομένως οι τεχνικές μετρήσεων που περιγράφονται από το ισχύον ΕΛΟΤ HD 384 δεν μπορούν να υποκατασταθούν από αυτές που περιγράφονται στο ΕΛΟΤ HD 60364-6. Η χρήση του προτύπου αυτού εναπόκειται στην ευθύνη εκείνου που το χρησιμοποιεί έχοντας πάντα υπόψη ότι για την χρήση αυτή δεν υπάρχει νομοθετική κάλυψη.

8. Συμπερασματικά η μέθοδος αυτή αν και φαίνεται απλή και εύκολη, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή για να δώσει αξιόπιστα αποτελέσματα, έστω και ενημερωτικού χαρακτήρα.

Απόψεις Αντώνιου Σαλευρή

Το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 60364-6 αποτελεί την Ελληνική έκδοση του Ευρωπαϊκού Προτύπου HD 60364-6:2007 και αντικαθιστά το Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384.06.61 S2:2003. Σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς CEN/CENELEC «Κοινοί Κανόνες για τις Εργασίες Τυποποιήσεως» και τον «Κανονισμό Σύνταξης και
Έκδοσης Ελληνικών Προτύπων» του ΕΛΟΤ, αυτό το Ευρωπαϊκό Πρότυπο επικυρώθηκε ως Ελληνικό Πρότυπο στις 2007-02-22 και η έκδοσή του στην Ελληνική γλώσσα εγκρίθηκε στις 2008-11-18.
Άρα η μέθοδος μέτρησης βρόχου αντίστασης γείωσης με αμπεροτσιμπίδες καλύπτεται και ισχύει σαν μέτρηση από τις 22 Φεβρουαρίου 2007.

Δείτε και την μέτρηση αντίστασης γείωσης σε σύστημα ΤΤ με αμπεροτσιμπίδα από τον Αντώνη Σαλευρή