ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ FACΕBOOK (Ηλεκτρολογικές Ενημερώσεις) ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ LIKE

Τρίτη, 26 Δεκεμβρίου 2017

Αντικεραυνική Προστασία Κεραιών


·         Οι ιστοί των δορυφορικών και των απλών κεραιών τηλεόρασης, οι οποίες βρίσκονται εγκατεστημένες επάνω στις ταράτσες των κτιρίων, είναι ένα από τα πιθανότερα σημεία κεραυνοπληξίας, ακόμη και σε πυκνοτοικημένες περιοχές.

·         Το σύνολο σχεδόν των ιστών αυτών δεν είναι γειωμένοι.

·         Σε περίπτωση κεραυνοπληξίας επί αγείωτου ιστού, ολόκληρο το κεραυνικό ρεύμα θα διέρθει μέσα από τους ομοαξονικούς αγωγούς προκαλώντας την καταστροφή των ηλεκτρονικών συσκευών (π.χ. ενισχυτές, δέκτες, τηλεοράσεις, DVD, Video κ.λ.π.)

·         Σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 60728-11 (2005), όλοι οι ιστοί των κεραιών πρέπει να είναι γειωμένοι.

Σημαντικές παρατηρήσεις:

·         Οι αντιρρίδες αντιστήριξης των ιστών πρέπει να γεφυρώνονται όλες μεταξύ τους και να συνδέονται με τον αγωγό της γείωσης.

·         Η γείωση του ιστού πρέπει να γίνει με μονόκλωνο αγωγό.

·         Η χρήση της θωράκισης των ομοαξονικών αγωγών ως αγωγών γειώσεως του ιστού δεν είναι επιτρεπτή.

·         Η χρήση των αγωγών της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης (αγωγός γειώσεως ή ουδέτερος) δεν είναι επιτρεπτή. Η διατομή των αγωγών αυτών είναι πολύ μικρή και δεν μπορεί να αντέξει την δίοδο του κεραυνικού ρεύματος, με αποτέλεσμα την καταστροφή μεγάλου μέρους της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης του κτιρίου.

·         Προσοχή πρέπει να δοθεί στα σημεία διασταύρωσης των αγωγών γειώσεως με άλλες μεταλλικές κατασκευές (π.χ. σωλήνες)

Γειτνίαση κεραιών με ιστούς αλεξικέραυνων 


·         Προσοχή πρέπει να δοθεί στους ιστούς των κεραιών οι οποίοι βρίσκονται εγκατεστημένοι κοντά σε ιστούς αλεξικέραυνων (απλών ή ιονισμού).

·         Αν η απόσταση μεταξύ των ιστών ή ακόμη και μεταξύ των οδεύσεων των αντίστοιχων συστημάτων (καλωδίων, σχαρών καλωδίων, σωληνώσεων κ.λ.π.) είναι μικρή, υπάρχει κίνδυνος υπερπήδησης από τον ιστό του αλεξικέραυνου προς τον ιστό της κεραίας.

·         Αν ο διαχωρισμός των συστημάτων δεν είναι δυνατός, τότε θα πρέπει να γεφυρωθούν. Για την αποτροπή σειράς άλλων προβλημάτων, η διασύνδεση θα πρέπει να γίνει κατόπιν μελέτης και συνυπολογισμού πολλών παραμέτρων.

Απομονωμένες ακίδες συλλογής 


·         Το καλύτερο σύστημα αντικεραυνικής προστασίας ιστών κεραιών, είναι η εγκατάσταση απομονωμένων ακίδων συλλογής.

·         Σε περίπτωση κεραυνοπληξίας, το κεραυνικό ρεύμα δεν περνάει πλέον μέσω του ιστού, όπως γίνεται στις κλασικές εγκαταστάσεις.

·         Με τον τρόπο αυτό οι απαγωγοί υπερτάσεως δεν καταπονούνται πια με μέρος του κεραυνικού ρεύματος (το οποίο προσομοιάζεται με την κυματομορφή 10/350 μ3eο) αλλά μόνο με επαγωγικά ρεύματα.

Ανάγκη εγκατάστασης απαγωγών υπέρτάσεως 

Η εγκατάσταση απαγωγών υπερτάσεων τόσο στην είσοδο των ομοαξονικών αγωγών στο κτίριο, όσο και πριν τις συσκευές (τηλεόραση, video κ.λ.π.) είναι επιτακτική.

Δεν υπάρχουν σχόλια: