ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ FACΕBOOK (Ηλεκτρολογικές Ενημερώσεις) ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ LIKE

Σάββατο, 23 Ιανουαρίου 2016

ΑΝΤΟΧΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΣΤΗ ΦΩΤΙΑ

Στα νέα υπερσύγχρονα κτίρια που ανεγείρονται τόσο στην Ελλάδα όσο και παγκοσμίως, τοποθετούνται όλο και περισσότερα καλώδια διαφόρων χρήσεων (μεταφοράς- διανομής, ισχύος, τηλεπικοινωνιακών -ενδοσυνεννόησης, ελέγχου, ασφαλείας, κλπ).

Είναι λοιπόν αυτονόητο ότι, η ζημιά που μπορεί να προκληθεί από πυρκαϊά στα συστήματα ηλεκτρικών καλωδίων, θα είχε απρόβλεπτες συνέπειες τόσο για τους εργαζομένους στο κτίριο, όσο και για το ίδιο το κτίριο.

Οι πυρκαγιές καλωδίων οφείλονται κυρίως:

n   Σε ανάφλεξή τους από γειτονική εστία  ή
n   Σε ανάφλεξη του ίδιου του καλωδίου.  Αυτή μπορεί να οφείλεται σε κάποια υπερφόρτωση σε συνδυασμό με κάποια ανεπάρκεια των συστημάτων ασφαλείας ή σε διάσπαση της μόνωσης(π.χ. λόγω παλαιότητας από ελάττωμα της μόνωσης, από διείσδυση υγρασίας, κ.α.).

Από εργαστηριακές δοκιμές και παρατηρήσεις που έγιναν μετά από πυρκαϊές σε κτίρια και βιομηχανίες, προέκυψαν τα ακόλουθα συμπεράσματα.

1.   Καλώδια πολλά- συγκεντρωμένα σε δέσμες ή τοποθετημένα σε γέφυρες στήριξης (Trays), είναι πολύ εκτεθειμένα σε κινδύνους ανάφλεξης και εξάπλωσης της φωτιάς.  Οι ίδιοι κίνδυνοι , αντίθετα, εμφανίζονται σημαντικά μειωμένοι σε μοναχικές καλωδιώσεις.
2.   Η καύση γίνεται εντονότερη σε κατακόρυφες οδεύσεις καλωδίων, απ΄ότι σε οριζόντιες.
3.   Καλώδια τα οποία έχουν θερμανθεί,  πιάνουν εύκολα φωτιά (από γειτονικές εστίες).  Επίσης, καλώδια που κατεσβέσθησαν προηγουμένως, είναι πολύ εύφλεκτα.


1.  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Λόγω της πιθανότητας αστοχίας των υλικών και πρόκλησης πυρκαϊάς, οι απαιτήσεις που τίθενται στα συστήματα ηλεκτρικών καλωδίων, μπορούν να ταξινομηθούν σε δύο κατηγορίες:

1.1 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΛΙΚΩΝ

Στα μοντέρνα κτίρια με τις «άπειρες εγκαταστάσεις» η χρήση εύφλεκτων δομικών υλικών πρέπει να περιοριστεί, με σκοπό να ελαττωθεί στο μέγιστο δυνατό, το πυροθερμικό φορτίο.  Αν και τα ηλεκτρικά καλώδια δεν είναι δομικά υλικά με την γνωστή κλασσική έννοια του όρου, εντούτοις όταν χρησιμοποιούνται σε κτίρια στα οποία είναι ανάγκη να καθοριστούν οι κίνδυνοι σε περίπτωση πυρκαϊάς σε συνάρτηση με το είδος των δομικών υλικών, τότε είναι ανάγκη επίσης, να συνεκτιμηθεί το είδος του υλικού που αποτελεί την εξωτερική μόνωση των καλωδίων , έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα σφαιρικής αντιμετώπισης των πιθανών κινδύνων.

Με βάση τα κριτήρια ταξινόμησης των δομικών υλικών (DIN, BS, ASTM, κλπ), κάθε είδους εξωτερική πλαστική μόνωση ηλεκτρικών καλωδίων, θεωρείται πολύ εύφλεκτο δομικό υλικό.

1.2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Τα ηλεκτρικά καλώδια σε ένα κτίριο λειτουργούν για την παροχή ισχύος, για τον έλεγχο και την μετάδοση των διαφόρων σημάτων.  Εάν όλες αυτές οι λειτουργίες είναι ανάγκη να διατηρηθούν για μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο, κατά την αρχική φάση εκδήλωσης κινδύνου ή αλλοίωσης στα καλώδια, όπως συμβαίνει σε περίπτωση πυρκαϊάς, τότε η ανάγκη διατήρησης της ακεραιτότητας των ηλεκτρικών καλωδίων είναι μία επιβεβλημένη απαίτηση.

2.  ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΣΤΗ ΦΩΤΙΑ

Το μονωτικό υλικό, που αποτελεί το εξωτερικό περίβλημα στα ηλεκτρικά καλώδια, είναι σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις ένα είδος πλαστικού.  Μέχρι τώρα, το συνηθέστερο μονωτικό υλικό που χρησιμοποιείται είναι P.V.C.(πολυβυνιλικά χλωρίδια).  Άλλα είδη πλαστικών, όπως πολυαιθυλένιο , πολυπροπυλένιο, συνθετικό καουτσούκ, κλπ., είναι επίσης σε χρήση, καθώς τα είδη αυτά αποτελούν συνδυασμούς διαφόρων πλαστικών μαζί.

Ο κίνδυνος που εγκυμονούν όλα αυτά τα πλαστικά είναι ότι σε περίπτωση καύσης, εκλύουν τοξικά και διαβρωτικά αέρια (π.χ. διοξίνες) και ρευστοποιείται το πλαστικό υλικό.  Επίσης, υψίστης σημασίας είναι το γεγονός της μετάδοσης της φωτιάς, καθώς τα καλώδια απλώνονται σε ολόκληρο το κτίριο και η πιθανότητα γρήγορης εξάπλωσης των φλογών είναι πολύ μεγάλη.


Επομένως, στόχος της βιομηχανίας ηλεκτρικών καλωδίων, είναι η ανάπτυξη τεχνολογίας για την παραγωγή καλωδίων με αποδεδειγμένη αντοχή στην φωτιά ή με «βελτιωμένη συμπεριφορά στη φωτιά».

Υπολογίσιμες ποσότητες αερίου υδροχλωρικού οξέος, απελευθερώνονται κατά την καύση καλωδίων P.V.C., οι οποίες ερχόμενες σε επαφή με την ατμοσφαιρική υγρασία, για παράδειγμα με το εκτοξευόμενο νερό για την κατάσβεση της φωτιάς, σχηματίζουν υδροχλωρικό οξύ.  Αυτό το υδροχλωρικό οξύ προκαλεί πολύ σημαντικές ζημιές τόσο στον φέροντα οργανισμό του κτιρίου, όσο και στον εξοπλισμό που υπάρχει στο κτίριο.  Επίσης η πλαστική επένδυση P.V.C.,  διατηρεί την καύση και διάδοση της φωτιάς.  Τα ελεύθερα αλογόνων ηλεκτρικά καλώδια, σύμφωνα με τον VDE Φ 266 είναι επίσης εύφλεκτα  εκλύουν κατά την καύση τους τοξικά αέρια αλλά δεν εκλύουν αέριο υδροχλωρικό οξύ. 

Σύγκριση του VDE Φ 266 με το DIN 4102,Part 1, που αναφέρεται στην ταξινόμηση των δομικών υλικών ανάλογα με την καυστότητά τους και αναλογικά με το BS 476, δεν είναι δυνατή.

Το πυροθερμικό  φορτίο που απελευθερώνεται κατά την καύση των ελεύθερων αλογόνων καλωδίων είναι περίπου ισοδύναμο με αυτό των καλωδίων που το μονωτικό τους περίβλημα περιέχει αλογόνα.

Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών έχει εκδόσει ένα κατάλογο (Τύπος 3319 VDS 8183) για τον υπολογισμό του πυροθερμικού φορτίου(kwh/m) που εκλύεται κατά την καύση ηλεκτρικών καλωδίων.

ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ


Καλώδια ειδικών απαιτήσεων ανθεκτικά στη φωτιά χρησιμοποιούνται στη σύγχρονη δόμηση, η οποία απαιτεί ηλεκτρικά καλώδια φιλικά προς το περιβάλλον και ηλεκτρολογικά δίκτυα που προσφέρουν αυξημένη ασφάλεια σε ανθρώπους και εγκαταστάσεις σε περίπτωση πυρκαγιάς. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, για λόγους ασφαλείας, τα καλώδια πλοίων είναι, αποκλειστικά πλέον, καλώδια ειδικών απαιτήσεων.
Τα καλώδια ειδικών απαιτήσεων ανάλογα με τις ιδιότητές τους, διακρίνονται σε:

Βραδύκαυστα (fire retardant) καλώδια
Περιέχουν υλικά τα οποία επιβραδύνουν την καύση των καλωδίων και το ρυθμό έκλυσης θερμότητας. Δυσκολεύεται έτσι η διάδοση της φωτιάς από χώρο σε χώρο, δεδομένου ότι τα καλώδια συχνά διατρέχουν τοίχους και δάπεδα.

Πυράντοχα (fire resistant) καλώδια
Λειτουργούν ακόμη και αν καταστραφεί εντελώς η μόνωσή τους από τη φωτιά, με αποτέλεσμα να είναι δυνατή η λειτουργία κρίσιμου εξοπλισμού. Τα πυράντοχα καλώδια διακρίνονται σε δύο υποκατηγορίες:
α) Καλώδια με ακεραιότητα μόνωσης (insulation integrity), η οποία εξασφαλίζει ότι το καλώδιο μπορεί να λειτουργήσει έστω και αν καεί (πρόκειται για στατική δοκιμή - δε λαμβάνονται υπόψη παραμορφώσεις και στρέψεις στηριγμάτων).
β) Καλώδια με ακεραιότητα κυκλώματος (circuit integrity), η οποία εξασφαλίζει ότι το ηλεκτρικό κύκλωμα ως σύστημα, τα καλώδια και οι στηρίξεις, μπορεί να λειτουργήσει για ορισμένο χρόνο, υπό συνθήκες προσομοίωσης πραγματικής πυρκαγιάς.,
Για παράδειγμα, το πρότυπο DIN 4102-12 “Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen - Teil 12: Funktionserhalt von elektrischen Kabelanlagen; Anforderungen und Prüfungen” αναφέρεται σε τρεις κατηγορίες αντοχής συστημάτων: 

·  Ε30 για αντοχή τουλάχιστον 30 λεπτά σε θερμοκρασία που φτάνει περίπου 850 oC,
·  Ε60 για τουλάχιστον 60 λεπτά σε μέγιστη θερμοκρασία περίπου 960 oC, και
·  Ε90 για τουλάχιστον 90 λεπτά όπου η θερμοκρασία φτάνει τους 1020 βαθμούς.
Τα καλώδια αυτά εγκαθίστανται με αντίστοιχα πιστοποιημένες στηρίξεις και συνοδεύονται υποχρεωτικά από τα σχετικά πιστοποιητικά δοκιμών, τα οποία αναρτώνται στην εγκατάσταση. 
Τυπικά συστήματα Ε30 χρησιμοποιούνται σε σηματοδότηση συναγερμών φωτιάς και φωτισμού ασφαλείας, ενώ τα Ε90 σε εξοπλισμό εξαερισμού εξόδων κινδύνου ή αντλίες τροφοδοσίας νερού πυρόσβεσης.

Ελεύθερα αλογόνων (halogen - free)
Δεν εκλύουν (όπως συμβαίνει με τα κοινά καλώδια) χλώριο, φθόριο ή βρώμιο, όταν καίγονται. Τα χημικά αυτά υλικά είναι τοξικά και προκαλούν ερεθισμούς και βλάβες στο αναπνευστικό σύστημα. Επιπλέον, είναι διαβρωτικά –έχουν οξύτητα - και μπορούν να καταστρέψουν ηλεκτρονικά εξαρτήματα και επαφές.

Χαμηλής εκπομπής καπνού (low smoke)
Όταν καίγονται, εκπέμπουν ελάχιστη ποσότητα καπνού, με αποτέλεσμα να μειώνονται οι αναπνευστικοί κίνδυνοι και κυρίως να διευκολύνεται η όραση και να μην εκμηδενίζεται η ορατότητα. Αντίθετα, τα κοινά καλώδια που περιέχουν PVC, καιγόμενα εκπέμπουν πυκνό καπνό σε μεγάλες ποσότητες, με αποτέλεσμα να παρεμποδίζεται η όραση και να καθίσταται δύσκολη η διαφυγή.

Τα καλώδια ειδικών απαιτήσεων είναι δυνατόν να συνδυάζουν ορισμένες ή και όλες από τις παραπάνω ιδιότητες (π.χ. καλώδιο πυράντοχο, χαμηλής εκπομπής καπνού και ελεύθερο αλογόνων - μη τοξικό).


3.Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ

Ο τομέας της ασφάλειας και ειδικά της «Πυρασφάλειας (1) », θεωρείται εξαιρετικά σημαντικός σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Για αυτό το λόγο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέτει σε εφαρμογή τον κανονισμό “CPR” (κανονισμός για τα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών) με σκοπό να αυξήσει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων, εναρμονίζοντας την κατηγοριοποίηση των υλικών του τομέα δομικών κατασκευών για όλα τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εντός των ορίων αυτής.

   Πως σχετίζεται ο κανονισμός με τα καλώδια ;

Το καλώδιο δεν θα μπορούσε να μην έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στον κανονισμό, αφού αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα όλων των μόνιμων και σταθερών εγκαταστάσεων, έχει συνεχή όδευση σε αθέατα σημεία καθώς περνάει μέσα από τους τοίχους, και εισάγει την πιθανότητα βραχυκυκλώματος.

Τι είναι ο Κανονισμός CPR (Construction Products Regulation);

Ο «Κανονισμός για τα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών» γνωστός ως CPR (αρ. 305/2011) εκδόθηκε στις 9 Μαρτίου 2011 και δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 4 Απριλίου 2011.
Σκοπός του κανονισμού είναι να διασφαλίσει την ελεύθερη κυκλοφορία όλων των προϊόντων των δομικών κατασκευών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανεξάρτητα από τη χώρα προέλευσής τους, εναρμονίζοντας εθνικούς νόμους σε σχέση  με τις βασικές απαιτήσεις που ισχύουν για αυτά τα προϊόντα από άποψη υγιεινής και ασφάλειας.
Η εφαρμογή του εν λόγω κανονισμού, πρόκειται να αντικαταστήσει την υπάρχουσα οδηγία 89/106/EEC, γνωστή ως CPD και να απλοποιήσει και να αποσαφηνίσει το υπάρχον πλαίσιο.
Η επίσημη ημερομηνία έναρξης ισχύος είναι η 1η Ιουλίου 2013, ενώ για τα καλώδια είναι η 1η Δεκεμβρίου του 2015 με περίοδο διάρκειας μετάβασης ενός έτους, δηλαδή η 1η Δεκεμβρίου 2016

Πρότυπο EN 50575:2014, Καλώδια ισχύος, ελέγχου και επικοινωνίας – καλώδια γενικών εφαρμογών στις κατασκευές, απαιτήσεις ως προς την αντίδραση κατά της φωτιάς, , το οποίο δημοσιεύθηκε στις 10 Ιουλίου 2015 στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (OJEU), είναι το γενικό πρότυπο  για τα καλώδια. Περιγράφει λεπτομερώς τις απαιτήσεις αντίδρασης στη φωτιά για τα καλώδια που χρησιμοποιούνται στις κατασκευές, επιτρέποντας να γίνεται Δήλωση Επίδοσης (Declaration of Performance, DoP), έτσι ώστε να τοποθετείται η σήμανση CE στη συσκευασία του προιόντος και στα συνοδευτικά έγγραφα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Επίσης, δημοσιεύθηκαν τα σχετικά πρότυπα και οι μέθοδοι δοκιμών:
  • EN 13501-6: Κατηγοριοποίηση βάση στοιχείων από ελέγχους αντίδρασης στη φωτιά των ηλεκτρικών καλωδίων
  • CLC/TS 50576: Ηλεκτρικά καλώδια – εκτεταμένη εφαρμογή των αποτελεσμάτων των δοκιμών
  • Μέθοδοι δοκιμών EN 50399, EN 60332-1-2, EN 61034-2 και EN ISO 1716

Με τη δημοσίευση του προτύπου EN 50575:2014 θα μπορούν οι αρμόδιες εθνικές αρχές να καθορίσουν την κατηγοριοποίηση των καλωδίων που θα ισχύει για την εκάστοτε εφαρμογή. Οι οργανισμοί πιστοποίησης προϊόντων και τα εργαστήρια δοκιμών μπορούν, επίσης, να ξεκινήσουν τους ελέγχους. Από την 1η Δεκεμβρίου 2015, οι οργανισμοί πιστοποίησης προϊόντων μπορούν να εκδίδουν πιστοποιητικά καλωδίων, επιτρέποντας στη Nexans να μεταφέρει καλώδια με τη σήμανση CE, τα οποία κατηγοριοποιούνται βάση του CPR και των  DoP.

Τι είναι ο πίνακας Euroclass; Πώς θα εφαρμοστεί;

Ο πίνακας Euroclass, ορίζει τις κατηγοριοποιήσεις ανάλογα με την αντίδραση στη φωτιά, την εκπομπή καπνού και την έκλυση τοξικών αερίων, στις οποίες θα εμπίπτουν όλα τα υλικά δομικών κατασκευών. Δημοσιεύτηκε επισήμως ως Απόφαση με αριθμό 2006/751/EC στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στις 27 Οκτωβρίου 2006 (2). Οι Euroclasses εκτείνονται σε μεγάλο εύρος : A, B1, B2, C, D, E και F δεδομένου ότι καλύπτουν όλα τα υλικά των κατασκευών. Για τα καλώδια προβλέπονται μόνο οι EuroclassesB2, C, D, E και F ανάλογα με τις απαιτήσεις για κάθε εγκατάσταση.

Συνοπτικά οι απαιτήσεις για κάθε μια κλάση είναι:
EuroclassesB2, C, D: Οι παράμετροι που ελέγχονται είναι η ταχύτητα διάδοσης φλόγας, η εκπομπή καπνού, τα σωματίδια καύσης, η οξύτητα των αερίων καύσης, η απελευθέρωση θερμότητας, η ανάπτυξη της φωτιάς. Οι απαιτήσεις για τις παραμέτρους αυτές αυξάνονται σταδιακά από την κλάση D(μέτριου κινδύνου εγκαταστάσεις), κλάση C (υψηλού κινδύνου εγκαταστάσεις) και κλάση B(πολύ υψηλού κινδύνου εγκαταστάσεις).
EuroclassE: Απαιτήσεις για διάδοση φλόγας για χαμηλού κινδύνου εγκαταστάσεις.
EuroclassF: Χωρίς ειδικές απαιτήσεις για χαμηλού κινδύνου εγκαταστάσεις.

Η υποχρεωτική εφαρμογή αυτών των Αποφάσεων στα κράτη μέλη της ΕΕ προϋποθέτει τα ακόλουθα:
τα πρότυπα να εκδίδονται υπό την εποπτεία της αρμόδιας Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
οι αρμόδιες Εθνικές Αρχές να μεταφέρουν τις κατηγορίες στους δικούς τους Εθνικούς Κανονισμούς,
οι Εθνικοί Κανονισμοί να αναγράφουν την κατηγορία Euroclass που ισχύει για την εκάστοτε εφαρμογή,
οι Εθνικές Αρχές να κοινοποιούν στην Επιτροπή τους Φορείς Πιστοποίησης (τρίτο μέρος) που έχουν εγκριθεί για την πιστοποίηση του συγκεκριμένου προϊόντος.

Αυτή η διαδικασία απαιτεί διαβουλεύσεις σε διάφορα επίπεδα καθώς και την προετοιμασία και δημοσίευση ορισμένων επεξηγηματικών προτύπων. Έως τότε, δεν μπορεί να υπάρξει καμία ρυθμιστική απαίτηση για τη χρήση προϊόντων πιστοποιημένων σύμφωνα με τον πίνακα Euroclass.
Ειδικά για τα καλώδια, δεν μπορεί να υπάρξει καμία κατηγοριοποίηση προϊόντων εάν πρώτα δεν δημιουργηθεί το ανάλογο πρότυπο (EN50575) από τη CENELEC, υπό την εποπτεία της αρμόδιας ευρωπαϊκής επιτροπής.

Ποια καλώδια καλύπτονται από τον κανονισμό CPR;

Όλα τα καλώδια που είναι μόνιμα εγκατεστημένα -σταθερή εγκατάσταση- σε ένα κτίριο (π.χ. κατοικία, εμπορικό ή βιομηχανικό κτίριο) και σε άλλα έργα πολιτικού μηχανικού (π.χ. σήραγγες) καλύπτονται από τον κανονισμό CPR. Περιλαμβάνονται καλώδια ισχύος οποιασδήποτε ονομαστικής τάσης καθώς και καλώδια τηλεπικοινωνιών με αγωγούς από μέταλλο και γυαλί (οπτικές ίνες). Για καλώδια εγκατεστημένα σε κατασκευές όπου οι Εθνικοί Κανονισμοί προδιαγράφουν συγκεκριμένη κατηγοριοποίηση, η συμμόρφωση με τα πρότυπα θα πρέπει να πιστοποιείται.

Πώς αναγνωρίζεται η εφαρμογή του κανονισμού;

Α. Το σήμα CE μαζί με τα στοιχεία του φορέα πιστοποίησης και τον αριθμό του πιστοποιητικού θα τυπώνονται στη συσκευασία του προϊόντος. Στην περίπτωση των καλωδίων χαμηλής τάσης, το σήμα CE θα πιστοποιεί τη συμμόρφωση με τον κανονισμό CPR και την οδηγία χαμηλής τάσης.
Β. Στα συνοδευτικά έγγραφα – πέραν όσων αναγράφονται στην συσκευασία του προϊόντος – θα τυπώνονται και η κατηγοριοποίηση Euroclass, το όνομα ή το λογότυπο του κατασκευαστή, τα 2 τελευταία ψηφία του έτους στο οποίο τοποθετήθηκε η σήμανση, η παραπομπή στο πρότυπο (EN50575:2012) και η περιγραφή του καλωδίου.

Ποιος φέρει ευθύνη  για τη συμμόρφωση;Πως ενεργοποιείται ο ελεγκτικός μηχανισμός

Ο κανονισμός CPR καθιστά σαφές ότι ο κατασκευαστής, ο εισαγωγέας και ο διανομέας του προϊόντος, φέρουν ακριβώς την ίδια ευθύνη για τη σωστή εφαρμογή του.
Ο κανονισμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Νο. 765/2008 που δημοσιεύθηκε στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 9 Ιουλίου 2008, καθορίζει το κοινοτικό πλαίσιο εποπτείας της αγοράς και του ελέγχου των προϊόντων που εισέρχονται στην κοινοτική αγορά. Είναι αυτονόητο, ότι αναμένεται από την Ελληνική Πολιτεία η υιοθέτηση του Κανονισμού και η έκδοση των σχετικών νομοθετικών πράξεων, ώστε να ξεκινήσει η εφαρμογή των κανονισμών από τους εγχώριους κατασκευαστές αλλά και ο έλεγχος των εισαγόμενων προϊόντων.      

(1) Κάθε δομικό έργο πρέπει να σχεδιάζεται και να κατασκευάζεται έτσι ώστε σε περίπτωση πυρκαγιάς:
A.να θεωρείται ότι διατηρείται, για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, η στατική αντοχή του κτίσματος,
B.η γένεση και η εξάπλωση της φωτιάς και του καπνού στο εσωτερικό του έργου να είναι περιορισμένες,
C.η εξάπλωση της φωτιάς σε γειτονικά κατασκευαστικά κτίρια να είναι περιορισμένη,
D.να είναι δυνατόν οι ένοικοι να εγκαταλείψουν το κτίριο ή να διασωθούν με άλλους τρόπους,
E.να λαμβάνεται υπόψη η ασφάλεια των ομάδων διάσωσης.

(2) Η κατηγοριοποίηση της αντοχής στη φωτιά δημοσιεύτηκε επισήμως ως Απόφαση αρ. 2000/367/ECπηγή:Nexans.gr και περιοδικό electrologos.gr