ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ FACΕBOOK (Ηλεκτρολογικές Ενημερώσεις) ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ LIKE

Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου 2016

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΗΜΑΤΟΣ (CE) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ce_logo_F20929.jpg
Το ηλεκτρολογικό υλικό  περιλαμβάνεται στα προϊόντα που εμπίπτουν στις  Οδηγίες      Νέας Προσέγγισης και συγκεκριμένα στην Οδηγία Νέας Προσέγγισης Χαμηλής Τάσης (LVD), για τις χώρες της ΕΕ.

Οι οδηγίες αυτές εξυπηρετούν τις ανάγκες της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς στην     ελεύθερη και απρόσκοπτη διακίνηση  των προϊόντων που κατασκευάζονται εντός των ευρωπαϊκών συνόρων. Με άλλα λόγια, οι Οδηγίες αυτές είναι τεχνικοί κανονισμοί που υποδεικνύουν τον τρόπο της κατασκευής των προϊόντων και σχετίζονται με την ασφάλεια και την προστασία των καταναλωτών και του περιβάλλοντος.

Δήλωση Συμμόρφωσης

Για τις ηλεκτρικές συσκευές που εμπίπτουν στην Οδηγία Χαμηλής Τάσης, LVD (Low Voltage Directive), ο κατασκευαστής, αφού τις υποβάλει σε διαπιστευμένο εργαστήριο (στην Ελλάδα είναι το λεγόμενο εργαστήριο χαμηλής τάσης) και περάσουν τις δοκιμές τύπου, δηλώνει με τη Δήλωση Συμμόρφωσης, CE (Certification of conformity), ότι θα κατασκευάζει ακριβώς τα ίδια προϊόντα με αυτό που πέρασε τις δοκιμές τύπου, συμμορφώνεται με το πρότυπο κατασκευής, καταθέτει τεχνικό φάκελο και δεσμεύεται για τούτο φέροντας αποκλειστικά την ευθύνη της παραγωγής τους. Αυτή είναι η δήλωση CE και ο κατασκευαστής εξασφαλίζοντας δοκιμές τύπου και κάνοντας τη δήλωση CE μπορεί να επιθέσει το σήμα CE και το προϊόν να κυκλοφορεί εντός Ευρωπαϊκών συνόρων. 

Ο τεχνικός φάκελος περιέχει, κατά περίπτωση, τουλάχιστον: 

α) τη γενική περιγραφή του ηλεκτρολογικού υλικού. 
β) τα σχέδια αρχικής σύλληψης και κατασκευής, καθώς και διαγράμματα συστατικών μερών, υποσυγκροτημάτων, κυκλωμάτων κ.λπ. 
γ) τις περιγραφές και τις επεξηγήσεις που απαιτούνται για την κατανόηση των εν λόγω σχεδίων και διαγραμμάτων και της λειτουργίας του ηλεκτρολογικού υλικού. 
δ) τον κατάλογο των εναρμονισμένων προτύπων που εφαρμόζονται πλήρως ή εν μέρει, τα στοιχεία των οποίων έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή των διεθνών ή εθνικών προτύπων που αναφέρονται στα άρθρα 13 και 14 και, όπου τα εν λόγω εναρμονισμένα ή διεθνή ή εθνικά πρότυπα δεν έχουν τύχει εφαρμογής, περιγραφές των λύσεων που εφαρμόζονται για την τήρηση των στόχων ασφάλειας της παρούσας απόφασης, συμπεριλαμβανομένου καταλόγου των άλλων σχετικών τεχνικών προδιαγραφών που έχουν εφαρμογή. Σε περίπτωση μερικώς εφαρμοζόμενων εναρμονισμένων προτύπων ή διεθνών ή εθνικών προτύπων που αναφέρονται στα άρθρα 13 και 14, ο τεχνικός φάκελος προσδιορίζει τα μέρη που έχουν εφαρμοσθεί. 
ε) τα αποτελέσματα των υπολογισμών σχεδιασμού, των ελέγχων που διενεργήθηκαν κ.λπ., και 
στ) τις εκθέσεις δοκιμών.

Το CE δεν είναι πιστοποιητικό αλλά δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή και δεν εκδίδεται από κανένα επίσημο φορέα, παρά μόνο από τον ίδιο, βάσει καταρχήν την απόφαση 768/2008/ΕΚ και κατά δεύτερον τον κανονισμό 765/2008/ΕΚ:
a. «σήμανση CE»: σήμανση διά της οποίας ο κατασκευαστής δηλώνει ότι το προϊόν συμμορφούται προς τις εφαρμοστέες απαιτήσεις της κοινοτικής νομοθεσίας εναρμόνισης που προβλέπει την επίθεση της σήμανσης· [Απόφαση 768/2008/ΕΚ, Κεφάλαιο R1 «Ορισμοί», Άρθρο R1, παρ.16]

 b. «σήμανση CE»: σήμανση με την οποία ο κατασκευαστής δηλώνει ότι το προϊόν συμμορφούται προς τις εφαρμοστέες απαιτήσεις της κοινοτικής νομοθεσίας εναρμόνισης, που προβλέπει την επίθεση της σήμανσης· [Κανονισμός 765/2008/ΕΚ, Κεφάλαιο I «Γενικές Διατάξεις», Άρθρο 2 «Ορισμοί», παρ. 20] Επίσης ο ΕΛΟΤ εδώ http://www.elot.gr/48_ell_html.aspx αναφέρει: «Η σήμανση CE συμβολίζει τη συμμόρφωση προς όλες τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται στους κατασκευαστές για το προϊόν, δυνάμει των κοινοτικών διατάξεων που προβλέπουν την τοποθέτησή της. Όταν η σήμανση CE τοποθετείται σε προϊόντα, αποτελεί δήλωση του φυσικού ή νομικού προσώπου που την έχει τοποθετήσει ή είναι υπεύθυνο για την τοποθέτησή της ότι το προϊόν συμμορφώνεται προς όλες τις εφαρμοστέες απαιτήσεις και ότι έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς οι κατάλληλες διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης.»

Εργαστήριο χαμηλής τάσης

·      To 1966 με πρωτοβουλία της ΔΕΗ, την υποστήριξη άλλων φορέων (ΟΤΕ, ΣΕΒ, Σύλλογος Μηχανολόγων–Ηλεκτρολόγων, ΤΕΕ), μεμονωμένων βιομηχανιών (ΒΙΟΧΑΛΚΟ, ΙΖΟΛΑ, ΕΒΙΟΠ, FULGOR) αλλά και της πανεπιστημιακής κοινότητας, ιδρύθηκε η Ελληνική Ηλεκτρολογική Ένωση (ΕΗΕ) με βασικό στόχο την ανάπτυξη στην Ελλάδα εθνικής τυποποίησης στον ηλεκτρολογικό τομέα, τη συμμετοχή στους διεθνείς οργανισμούς τυποποίησης και τη χορήγηση σήματος ποιότητας στα προϊόντα που θα πληρούσαν τις προδιαγραφές της ΕΗΕ. Το 1978, μετά την ίδρυση του ΕΛΟΤ, όλες οι δραστηριότητες της ΕΗΕ, συμπεριλαμβανομένου και του Εργαστηρίου Ηλεκτρολογικών Δοκιμών, περιήλθαν στην κυριότητα του ΕΛΟΤ, προκειμένου η χώρα μας να αποκτήσει την απαιτούμενη εργαστηριακή υποδομή έτσι ώστε σταδιακά να ικανοποιήσει τις σχετικές προϋποθέσεις εν όψει της εισδοχής της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ).

·        Το 1994 το Εργαστήριο, αφού αξιολογήθηκε σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας πιστοποίησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης (CENELEC) για δοκιμές ηλεκτρικών προϊόντων χαμηλής τάσης (CENELEC Certification Agreement - CCA) και σε διεθνές επίπεδο από τη συμφωνία της Επιτροπής Φορέων Πιστοποίησης (Σχήμα IECEE CB) της Διεθνούς Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής Τυποποίησης (IEC), αναγνωρίστηκε επίσημα ως το μοναδικό ελληνικό εργαστήριο που συμμετέχει στις συμφωνίες αυτές. Η συμμετοχή αυτή σημαίνει ότι οι εκθέσεις δοκιμών και το ελληνικό σήμα συμμόρφωσης που χορηγούνται από τον ΕΛΟΤ αναγνωρίζονται αμοιβαία από περισσότερα από  80 κράτη, τα οποία συμμετέχουν στις ανωτέρω συμφωνίες, χωρίς να απαιτείται επανάληψη της διαδικασίας πιστοποίησης ή διενέργειας δοκιμών.

· Στο Εργαστήριο εκτελούνται δοκιμές σε ηλεκτρικές οικιακές συσκευές, φωτιστικά, ρευματοδότες/ρευματολήπτες και εξαρτήματα σύμφωνα με τα ισχύοντα ευρωπαϊκά/διεθνή/ Eλληνικά Πρότυπα. 

Δυνατότητες του Εργαστηρίου
Στο Εργαστήριο Χαμηλής Τάσης διενεργούνται δοκιμές σε φωτιστικά, σύμφωνα με τα Πρότυπα της σειράς ΕΛΟΤ ΕΝ 60598, σε ηλεκτρικές οικιακές συσκευές σύμφωνα με τα Πρότυπα της σειράς ΕΛΟΤ ΕΝ 60335, σε ρευματοδότες/ ρευματολήπτες σύμφωνα με τo Πρότυπo ΕΛΟΤ 1413-1 (IEC 60884-1) και άλλα.
Επειδή οι δοκιμές που διενεργούνται στο αντιπροσωπευτικό δείγμα που υποβάλλεται στο εργαστήριο και η εκδιδόμενη Έκθεση Δοκιμής αφορούν αποκλειστικά το υποβληθέν δείγμα και όχι το σύνολο της παραγωγής, ο ΕΛΟΤ έχει αναπτύξει σύστημα πιστοποίησης με το οποίο χορηγείται το Σήμα Συμμόρφωσης (ασφάλειας) ΕΛΟΤ σε όλη τη σειρά παραγωγής του τύπου του προϊόντος. Το Σήμα Συμμόρφωσης τυπώνεται πάνω στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών της συσκευής, μπορεί να διαφημιστεί και αποτελεί έμβλημα ασφάλειας για τη συσκευή, δεδομένου ότι σύμφωνα με την ακολουθούμενη διαδικασία προβλέπεται επιθεώρηση του εργοστασίου, δειγματοληψία και επανάληψη των δοκιμών του ηλεκτρολογικού υλικού στο Εργαστήριο του ΕΛΟΤ τουλάχιστον μια φορά το χρόνο. Επιπλέον χορηγείται Σήμα Συμμόρφωσης (ασφάλειας) σε ρευματοδότες/ρευματολήπτες, το οποίο είναι υποχρεωτικό σύμφωνα με την Εθνική Νομοθεσία.

Νομικό Πλαίσιο
Το νομικό πλαίσιο που διέπει το ηλεκτρολογικό υλικό που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί εντός  ορισμένων ορίων τάσεως (από 75V έως 1000V για το εναλλασσόμενο ρεύμα και από 75V έως 1500V για το συνεχές  ρεύμα) αναφέρεται στη Νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) για το ηλεκτρολογικό υλικό.

Το ηλεκτρολογικό υλικό μπορεί να καταστεί διαθέσιμο στην ελληνική αγορά μόνον εφόσον δεν θέτει σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια των προσώπων και των κατοικίδιων ζώων ή της ιδιοκτησίας, όταν έχει κατασκευασθεί σύμφωνα με την ορθή μηχανολογική πρακτική για θέματα ασφάλειας που ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εγκαθίσταται, συντηρείται ορθά και χρησιμοποιείται σύμφωνα με τον προορισμό του. 

 Η νέα αυτή ΚΥΑ έχει τίτλο: Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/35/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα στην αγορά ηλεκτρολογικού υλικού που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί εντός ορισμένων ορίων τάσης.

Περιλαμβάνει τις απαιτήσεις για την κυκλοφορία των παραπάνω υλικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως επίσης τις υποχρεώσεις για τους κατασκευαστές, τους αντιπροσώπους, τους εισαγωγείς και τους διανομείς των.
Περιέχει επίσης τους κανόνες και τους όρους για την τοποθέτηση της σήμανσης CE στα ηλεκτρολογικά υλικά, αλλά και προβλέψεις  για ηλεκτρολογικό υλικό που ενέχει κίνδυνο για την υγεία ή την ασφάλεια των προσώπων, ή για τα κατοικίδια ζώα ή για την περιουσία.

Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η εναρμόνιση της νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/35/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τη διαθεσιμότητα στην αγορά ηλεκτρολογικού υλικού που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί εντός ορισμένων ορίων τάσης με στόχο να εξασφαλισθεί ότι το ηλεκτρολογικό υλικό το οποίο διατίθεται και κυκλοφορεί στην αγορά πληροί τις απαιτήσεις που εγγυώνται υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας και ασφάλειας των προσώπων, καθώς και των κατοικίδιων ζώων και της ιδιοκτησίας, με ταυτόχρονη κατοχύρωση της λειτουργίας της εσωτερικής ευρωπαϊκής αγοράς.

Οι υποχρεώσεις των κατασκευαστών αναφέρονται στο άρθρο 6 του κεφαλαίου 2 της οδηγίας 2014/35/ΕΕ όπου οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι το ηλεκτρολογικό υλικό το οποίο διαθέτουν στην αγορά είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο σύμφωνα με τους στόχους ασφάλειας του άρθρου 3 και του παραρτήματος Ι της παρούσας απόφασης και στη συνέχεια  καταρτίζουν τον τεχνικό φάκελο με όλα τα σχετικά έγγραφα και έντυπα που τεκμαίρουν την ασφάλεια των προιόντων. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι το ηλεκτρολογικό υλικό που έχουν διαθέσει στην αγορά φέρει αριθμό τύπου, παρτίδας ή σειράς ή άλλο στοιχείο που επιτρέπει την ταυτοποίησή του ή όταν δεν το επιτρέπει το μέγεθος ή η φύση του ηλεκτρολογικού υλικού, οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι οι απαιτούμενες πληροφορίες αναγράφονται στη συσκευασία του ή σε έγγραφο που συνοδεύει το ηλεκτρολογικό υλικό.

Οι κατασκευαστές σημειώνουν στο ηλεκτρολογικό υλικό το όνομα, την καταχωρισμένη εμπορική επωνυμία ή το καταχωρισμένο εμπορικό σήμα τους και την ταχυδρομική τους διεύθυνση. Όταν αυτό είναι αδύνατον, αναγράφουν τα στοιχεία αυτά στη συσκευασία του ηλεκτρολογικού υλικού ή στο συνοδευτικό του έγγραφο. Η ταχυδρομική διεύθυνση υποδεικνύει ένα μοναδικό σημείο επικοινωνίας με τον κατασκευαστή. Τα στοιχεία της επικοινωνίας διατυπώνονται στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.

Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι το ηλεκτρολογικό υλικό συνοδεύεται από οδηγίες και άλλες πληροφορίες ασφάλειας στην ελληνική γλώσσα προκειμένου αυτές να είναι ευχερώς κατανοητές από τους καταναλωτές και τους άλλους τελικούς χρήστες. Οι οδηγίες, οι πληροφορίες ασφάλειας και κάθε επισήμανση είναι σαφείς, κατανοητές και εύληπτες.

Οι κατασκευαστές φυλάσσουν τον τεχνικό φάκελο καθώς και τη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ επί 10 έτη από τη διάθεση του ηλεκτρολογικού υλικού στην αγορά και τον επιδεικνύουν σε περίπτωση ελέγχου στην Αρμόδια αρχή για την παρακολούθηση και τον έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας απόφασης και αρμόδια αρχή εποπτείας της αγοράς. Αρμόδια αρχή ορίζεται η Διεύθυνση Τεχνικής Βιομηχανικής Νομοθεσίας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

Οι υποχρεώσεις των εισαγωγέων  αναφέρεται στο άρθρο 8 του κεφαλαίου 2 της οδηγίας 2014/35/ΕΕ όπου πριν να διαθέσουν ηλεκτρολογικό υλικό στην αγορά, οι εισαγωγείς διασφαλίζουν ότι ο κατασκευαστής έχει διενεργήσει την κατάλληλη διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 6 της παρούσας. Διασφαλίζουν ότι ο κατασκευαστής έχει καταρτίσει τον τεχνικό φάκελο, ότι το ηλεκτρολογικό υλικό φέρει τη σήμανση CE και συνοδεύεται από τα απαιτούμενα έγγραφα και ότι ο κατασκευαστής έχει τηρήσει τις απαιτήσεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 6.

Οι υποχρεώσεις των διανομέων  αναφέρεται στο άρθρο 9 του κεφαλαίου 2 της οδηγίας 2014/35/ΕΕ όπου οι διανομείς, πριν καταστήσουν διαθέσιμο το ηλεκτρολογικό υλικό στην αγορά, επαληθεύουν ότι το ηλεκτρολογικό υλικό φέρει τη σήμανση CE, ότι συνοδεύεται από τα απαιτούμενα έγγραφα και από οδηγίες και πληροφορίες ασφάλειας προς τους καταναλωτές στην ελληνική γλώσσα και ότι ο κατασκευαστής και ο εισαγωγέας έχουν τηρήσει τις απαιτήσεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 6 και της παραγράφου 3 του άρθρου 8, αντίστοιχα.

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΥ ΕΙΣΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑ- ΣΙΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Αρμόδια αρχή για την παρακολούθηση και τον έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας απόφασης και αρμόδια αρχή εποπτείας της αγοράς ορίζεται η Διεύθυνση Τεχνικής Βιομηχανικής Νομοθεσίας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.
Με ευθύνη της αρμόδιας αρχής εποπτείας της αγοράς διενεργούνται τακτικοί ή έκτακτοι επιτόπιοι έλεγχοι κατά περίπτωση στους χώρους κατασκευής, αποθήκευσης, διάθεσης και διαθεσιμότητας των εν λόγω προϊόντων.

Ακατάλληλο ηλεκτρολογικό υλικό

Στην αγορά κυκλοφορούν πολλά υλικά, ακατάλληλα για την κατα­σκευή ηλεκτρικών εγκαταστάσε­ων.
Τα υλικά, σύμφωνα με το νόμο πρέπει να έχουν εγκριθεί από το αρμόδιο υπουργείο. Πολλοί βι­ομήχανοι ή βιοτέχνες παράγουν υλικά για τα οποία δεν πήραν τη σχετική έγκριση
Άλλοι πήραν έγκριση σύμφωνα με ένα δείγμα που εξετάστηκε από το εργαστήριο χαμηλής τάσης και στη συνέχεια παράγουν υλικά για τα οποία δεν πήραν τη σχετική έγκριση.

Τα κυριότερα υλικά που συναντά­με χωρίς έγκριση ή παραποιημένα είναι :

α) Περιλαίμια (κολάρα) γείωσης.
Αρχικά εγκρίνονται από το υπουρ­γείο κολάρα με έλασμα πάχους 1-2 χιλ. Στη συνέχεια παράγονται σε πάχη 0,5-0,6 χιλ. και με επικασ­σιτέρωση κακής ποιότητας. Αυτά τα περιλαίμια δεν προσφέρονται για σωστές γειώσεις ή γεφυρώσεις επειδή καταστρέφονται γρήγορα και δεν επιτυγχάνεται αρκετή σύ­σφιξή τους πάνω στο σωλήνα.

β) Κουτιά διακλαδώσεων και δια­κοπτών.
Στην αγορά κυκλοφορούν κουτιά διακλαδώσεων κακής ποιότητας και από ακατάλληλα υλικά, χωρίς έγκριση. Συναντάμε κουτιά για τη διακλάδωση καλωδίων ΝΥΜ που είναι φτιαγμένα από εύφλε­κτο πλαστικό, αντί να είναι κατα­σκευασμένα από βακελίτη. Συνα­ντάμε επίσης κουτιά διακοπτών φτιαγμένα από σκληρό πλαστικό υλικό. Η σκληρότητα του πλαστι­κού εμποδίζει την ελαστική στήρι­ξη του χωνευτού διακόπτη ή του χωνευτού ρευματοδότη (πρίζας) με αποτέλεσμα να βλέπουμε συ­χνά διακόπτες και ρευματοδότες βγαλμένους από τη θέση τους, αν και κατά την εγκατάστασή τους, σε βίδες στήριξης σφίχτηκαν καλά.

γ) Φωτιστικά σώματα.
Στο εμπόριο κυκλοφορούν, πολ­λά φωτιστικά σώματα (όπως αρ­ματούρες χελώνες, φωτιστικά λουτρού, φωτιστικά εξωτερικού χώρου) που από τον τρόπο κατα­σκευής τους είναι ακατάλληλα για το χώρο που προορίζονται. Συνα­ντάμε αρματούρες και χελώνες με διαφανή καλύμματα από εύφλε­κτο πλαστικό, φωτιστικά σώματα λουτρού που δεν είναι στεγανά, μεταλλικά φωτιστικά σώματα εξω­τερικού χώρου χωρίς γείωση.

δ) Ράβδοι γείωσης με πάχος επιχάλκωσης μικρότερο από 250μm με αποτέλεσμα τη διάβρωσή τους μετά από σύντομο χρονικό διάστημα όπως και ταινίες γείωσης με πάχος επιψευδαργύρωσης μικρότερο από 500gr/m2

ε) Πολύπριζα που η αντοχή τους στη θερμότητα είναι ανεπαρκής με αποτέλεσμα πολύ εύκολα να πιάνουν φωτιά 

στ) Καλώδια ακατάλληλης διατομής και μόνωσης από αυτές που τα αγοράζουμε.  

Αυτό που θα πρέπει να καταλάβουμε και είναι σημαντικό, είναι ότι το σήμα CE δεν αποτελεί σήμα ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ του υλικού αλλά ότι το υλικό είναι ΑΣΦΑΛΕΣ σύμφωνα με δήλωση του κατασκευαστή

Στην παράγραφο 511.2 του προτύπου ΕΛΟΤ HD 384 αναφέρονται τα παρακάτω που αφορούν τη συμμόρφωση του ηλεκτρολογικού υλικού ως προς τα πρότυπα  
Σε όσες περιπτώσεις δεν υπάρχει για κάποιο υλικό Πρότυπο ΕΛΟΤ ή Ευρωπαϊκό Πρότυπο ή ∆ιεθνή Πρότυπα ISO/IEC, το υπόψη υλικό πρέπει να επιλέγεται κατόπιν ειδικής συµφωνίας µεταξύ του υπευθύνου για το σχεδιασµό/ µελέτη της εγκατάστασης και του εγκαταστάτη. Πάντως, ο υπεύθυνος για το σχεδιασµό ή τη µελέτη της εγκατάστασης θα πρέπει να βεβαιώσει ότι η χρησιµοποίηση του συγκεκριµένου υλικού παρέχει τον ίδιο βαθµό ασφαλείας που παρέχουν και τα υπόλοιπα υλικά, που είναι σύµφωνα µε τα Πρότυπα.

Με ποιους τρόπους όμως θα μπορέσει ο υπεύθυνος σχεδιασμού/ μελέτης της εγκατάστασης να πιστοποιήσει ηλεκτρολογικά υλικά που πιθανώς δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ξανά στη χώρα μας, αποτελεί ένα ερώτημα. 

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΑ ΚΙΝΕΖΙΚΑ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ CE
Πολλά κινεζικά προϊόντα χρησιμοποιούν παραπλανητικά ευρωπαϊκά σήματα ποιότητας σε μια ακόμη προσπάθεια των  κινέζων κατασκευαστών να παραπλανήσουν απροκάλυπτα τους...

Το αυθεντικό σήμα είναι αυτό:
Έτσι πολλά κινεζικά, ανασφαλή και χαμηλής ποιότητας προϊόντα κυκλοφορούν με ψεύτικο ελαφρά παραλλαγμένο το Ευρωπαϊκό σήμα ασφαλείας CE που πιστοποιεί ότι το συγκεκριμένο προϊόν κατασκευάστηκε με βάση τις αυστηρές προδιαγραφές ασφαλείας της Ευρώπης (δείτε την εικόνα).

Η ομοιότητα των 2 σημάτων είναι τόσο μεγάλη ώστε ακόμη και προσεκτικοί καταναλωτές έχουν πέσει στην παγίδα και έχουν αγοράσει τα υποβαθμισμένα κινέζικα προϊόντα πιστεύοντας ότι είναι ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Σχετική βιβλιογραφία και τεκμηρίωση υπάρχει στην ιστοσελίδα του διεθνούς κέντρου πιστοποίησης για όποιον ενδιαφέρεται

Παρακάτω φαίνεται το πραγματικό Ευρωπαϊκό σήμα ασφάλειας το οποίο πιστοποιεί τα ασφαλή προϊόντα (Compliance with EU standards) και το παραπλανητικό σχεδόν πανομοιότυπο σήμα των κινεζικών προϊόντων από τα αρχικά του China Export .