ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ FACΕBOOK (Ηλεκτρολογικές Ενημερώσεις) ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ LIKE

Κυριακή, 27 Δεκεμβρίου 2015

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ


ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΔΕΗ-ΝΕΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ (ΥΔΕ)

Είναι το απαραίτητο έγγραφο που πιστοποιεί την καταλληλότητα μιας εσωτερικής ηλεκτρολογικής εγκατάστασης ύστερα από τον απαιτούμενο έλεγχο και τις κατάλληλες μετρήσεις.

Δεν είναι ένα τυπικό χαρτί για τη ΔΕΗ καθώς ο έλεγχος της ηλεκτρικής εγκατάστασης διασφαλίζει την ασφαλή λειτουργία της εγκατάστασης καθώς και την ασφάλεια όσων ζουν, εργάζονται ή επισκέπτονται το χώρο.

Όταν ηλεκτροδοτείται για πρώτη φορά ένα ακίνητο (αρχική ηλεκτροδότηση) απαιτείται η κατάθεση στον Διαχειριστή Δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ/πρώην τεχνική υπηρεσία διανομής ΔΕΗ) της Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) ή όπως συνηθίζεται να λέγεται ηλεκτρολογικό σχέδιο εγκατάστασης. Αυτό προβλέπεται από την νομοθεσία διότι η ο  Διαχειριστής  Δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ) έχει την ευθύνη της μεταφοράς του ρεύματος μέχρι τον μετρητή ενέργειας. Το τμήμα της ηλεκτρικής εγκατάστασης από τον μετρητή και έπειτα ανήκει στην ευθύνη του ιδιοκτήτη-χρήστη του κάθε ακινήτου (διαμέρισμα, κατάστημα, βιοτεχνικός χώρος κτλ).

Το ηλεκτρολογικό σχέδιο (ΥΔΕ) ισχύει για 14 έτη στις κατοικίες και 7 έτη για επαγγελματικούς χώρους χωρίς εύφλεκτα υλικά.  Όταν λοιπόν χρειαστεί να γίνει αλλαγή ονόματος αντισυμβαλλόμενου σε μια ηλεκτρική παροχή ή επανασύνδεση σε μια κομμένη παροχή και έχει παρέλθει η ισχύς του  ηλεκτρολογικού σχεδίου (ΥΔΕ), θα πρέπει να κατατεθεί ένα νέο.  

Τα ηλεκτρολογικά σχέδια (ΥΔΕ) συντάσσουν πιστοποιημένοι ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες ή τεχνολόγοι ή διπλωματούχοι μηχανικοί. Μέχρι τον Οκτώβριο 2012 ή σύνταξη μιας ΥΔΕ ήταν  σχετικά απλή διαδικασία με μικρό κόστος για τυποποιημένες οικιακές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις. 

Από 1 Νοεμβρίου 2012 άρχισε να εφαρμόζεται και στη χώρα μας η ευρωπαϊκή οδηγία που έχει αναβαθμίσει πλήρως την διαδικασία καθώς για την έκδοση της ΥΔΕ προβλέπονται πλέον μια σειρά από μετρήσεις σε στοιχεία της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και πιστοποίησή της σύμφωνα με τις σύγχρονές προδιαγραφές των νέων προτύπων. Αυτό απαιτεί την επίσκεψη του ηλεκτρολόγου στον χώρο της εγκατάστασης και εφόσον από την επιθεώρηση και τις μετρήσεις προκύψει ότι η εγκατάσταση δεν πληροί τις προδιαγραφές, θα πρέπει να γίνουν όλες οι απαραίτητες επεμβάσεις. Συχνότερη από αυτές τις επεμβάσεις είναι η τοποθέτηση διακόπτη διαφυγής (αντιηλεκτροπληξιακός διακόπτης) στα παλαιότερα ακίνητα.    

Το θετικό από αυτή την αλλαγή είναι ότι τώρα γίνεται ένας πραγματικός έλεγχος της εσωτερικής ηλεκτρικής εγκατάστασης και εντοπίζονται τα όποια προβλήματα προκύπτουν από την χρήση στο πέρασμα του χρόνου, με αποτέλεσμα να εξασφαλίζεται η ασφαλής λειτουργία. Γεγονός που είναι σημαντικό για την προστασία και ασφάλεια των χρηστών-ενοίκων-επισκεπτών του κάθε ακινήτου. Από την άλλη πλευρά προκύπτει ακόμα ένα έξοδο που επιβαρύνει σε μια δύσκολη εποχή τους ιδιοκτήτες των ακινήτων.  

To κόστος για την έκδοση ΥΔΕ δεν είναι καθορισμένο και αποτελεί αντικείμενο ελεύθερης διαπραγμάτευσης μεταξύ των ενδιαφερόμενων. Καλό είναι λοιπόν πριν την ανάθεση της εργασίας οι ιδιοκτήτες να κάνουν μια στοιχειώδη έρευνα και να λαμβάνουν 2-3 προσφορές.  

 Το πιστοποιητικό εκδίδεται σε έντυπη μορφή και περιλαμβάνει:

·     1) Υπεύθυνη Δήλωση Αδειούχου Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη. 


·     2)  Έκθεση Παράδοσης Ηλεκτρικής Εγκατάστασης

·      Έκθεση Παράδοσης (Αρχείο pdf) 
  
Έκθεση Παράδοσης (Αρχείο doc) 

·      3) Πρωτόκολλο Ελέγχου Ηλεκτρικής Εγκατάστασης κατά ΕΛΟΤ HD 384 ή           ΚΕΗΕ


·        4) Σχέδιο μονογραμμικό του ηλεκτρικού πίνακα της εγκατάστασης.

·        5) Σχέδιο εγκατάστασης και της θέσης των διακοπτών, φωτιστικών, πριζών, πινάκων κλπ.

·        6) Την κάτοψη της ηλεκτρικής εγκατάστασης με τα φορτία και τα σημεία χειρισμού που την αποτελούν.

·        7) Ανάλυση της εγκατάστασης.

·        8) Υπογραφή και σφραγίδα του αδειούχου ηλεκτρολόγου και του σωματείου στο οποίο ανήκει.

Το πιστοποιητικό στη συνέχεια παραδίδεται στον πελάτη για να το καταθέσει μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά στην εταιρεία ηλεκτροδότησης Δ.Ε.Η

Κατά την υποβολή του νέου εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου (ΥΔΕ) στις Μονάδες του ΔΕΔΔΗΕ, αυτές, παραλαμβάνοντας την ΥΔΕ προβαίνουν στις παρακάτω ενέργειες – ελέγχους:


Πότε είναι απαραίτητο;
Το πιστοποιητικό ΔΕΗ (υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου) είναι ένα απαραίτητο έγγραφο ειδικά για τις παρακάτω περιπτώσεις που θέλουμε:

·    Αλλαγή του ονόματος στο λογαριασμό της ΔΕΗ.

·    Επ’ αύξηση ισχύος στην παροχής της ΔΕΗ.

·    Επανασύνδεση της παροχής ηλεκτροδότησης από την ΔΕΗ.

·    Απόκτηση καινούργιας παροχής από τη ΔΕΗ.

ΑΡΧΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ

Για την ηλεκτροδότηση (σύνδεση της εσωτερικής ηλεκτρικής εγκατάστασης) μιας μονοκατοικίας, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι :

1. Αντίγραφο οικοδομικής άδειας ή σχετικού πολεοδομικού εγγράφου θεωρημένο από την αρμόδια Πολεοδομία με την ειδική σφραγίδα για τη ΔΕΗ (Ν. 1512/1985, Ν. 2242/1994, Εγκύκλιος 61/1985 κλπ), εφόσον αυτό δεν προσκομίστηκε κατά το στάδιο Α’.

2. Αντίγραφο Συμβολαίου αγοράς ή μίσθωσης του χώρου Υ/Σ με τη ΔΕΗ, στην περίπτωση που υπάρχει δέσμευση χώρου για Υ/Σ.

3. Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) από αδειούχο ηλεκτρολόγο (Ν. 4483/1965 & Ν. 2302/1995).

4. Έγκριση αρμόδιας Δ.Ο.Υ. και συγκεκριμένα :

4.1 Θεώρηση της ΥΔΕ από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. ιδιοκτήτη και ηλεκτρολόγου εάν η οικοδομική άδεια έχει εκδοθεί πριν την 31.12.1994.

4.2 Βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. του ιδιοκτήτη του ακινήτου εάν η οικοδομική άδεια έχει εκδοθεί μετά την 31.12.1994 (Εγκύκλιος Υπ. Οικονομικών ΠΟΛ. 1342/27.12.1996).

4.3 Φωτοαντίγραφο Βεβαίωσης έναρξης ή εγκαταστάσεων εσωτερικού της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. για ακίνητα, που ανεγείρονται από Επιχειρήσεις ανέγερσης και πώλησης οικοδομών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) εάν η άδεια οικοδομής έχει εκδοθεί μετά την 01.01.2006 (Ν.3610/2007 και Εγκύκλιος Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών ΠΟΛ 1008/2008).

5. Υπεύθυνη Δήλωση για τη χρέωση Δ.Τ. (Δημοτικών Τελών), Δ.Φ. (Δημοτικού Φόρου), Τ.Α.Π. (Τέλους Ακίνητης Περιουσίας) θεωρημένη από τον αρμόδιο Δήμο (Ν.25/75, Ν.1080/80 και Ν.2130/93).

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας απαιτείται η υπογραφή συμβολαίου προμήθειας Η/Ε με την Εμπορία ή Έγγραφο εκπροσώπησης μετρητή από Προμηθευτή (Ν.3426/05 και Κώδικας Προμήθειας Η/Ε Υπ. Απόφ. 4524/01) καθώς και η πληρωμή της προκαταβολής έναντι κατανάλωσης η οποία εξαρτάται από το είδος της παροχής και τα τετραγωνικά του ακινήτου.

ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΥ

Σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία (Ν. 4483/65), είναι υποχρεωτικός ο επανέλεγχος των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων από αδειούχους εγκαταστάτες ηλεκτρολόγους, οι οποίοι και εκδίδουν σχετική Υπεύθυνη Δήλωση.

Ο επανέλεγχος διενεργείται σε τακτά χρονικά διαστήματα, τα οποία ορίζονται στο άρθρο 5 της Απόφασης Φ.7.5/1816/88/27.02.04 του Υφυπουργού Ανάπτυξης που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 470/05.03.2004.

Τα χρονικά διαστήματα του επανελέγχου των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων Ε.Η.Ε ενδεικτικά είναι:

α) κάθε 14 χρόνια για κατοικίες και κοινόχρηστους χώρους πολυκατοικιών,

β) κάθε 7 χρόνια για εμπόριο διατροφής, ποτών και καπνού, γραφεία, ξενοδοχεία,

γ) κάθε 2 χρόνια για βιομηχανίες ποτών, γενικές αποθήκες και

δ) κάθε χρόνο για πρατήρια βενζίνης, ιδιωτικά & δημόσια κτίρια που συναλλάσσονται με κοινό και υπαίθριους επαγγελματικούς χώρους.

 ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΔΕΗ

Ο λογαριασμός ρεύματος πρέπει να εκδίδεται στο όνομα του πραγματικού χρήστη του ακινήτου. Σε περίπτωση που μετακομίζετε σε ένα ηλεκτροδοτημένο ακίνητο, οπότε εκδίδονται ήδη λογαριασμοί σε άλλο όνομα, πρέπει να υπογράψετε νέο συμβόλαιο Προμήθειας Ρεύματος, έτσι ώστε οι λογαριασμοί να εκδίδονται στο όνομά σας.

Για την υπογραφή του νέου συμβολαίου μπορείτε να απευθυνθείτε σε οποιοδήποτε κατάστημά της ΔΕΗ προσκομίζοντας τα εξής:

·     έναν λογαριασμό ρεύματος ή να γνωρίζετε τον αριθμό παροχής του ακινήτου

·     την αστυνομική σας ταυτότητα (ή άλλο επίσημο σχετικό έγγραφο)

·     αποδεικτικό του ΑΦΜ σας

·     νέα Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ)/πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου, αν έχει λήξει η ισχύς της προηγούμενης, σύμφωνα με τον Κανονισμό Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (ΚΕΗΕ). Στην περίπτωση που έχει λήξει μπορείτε να την προσκομίσετε μέχρι και 15 ημέρες μετά την υπογραφή του συμβολαίου.

Επιπλέον, για δική σας διασφάλιση είναι πιθανό να χρειαστείτε και ένα αντίγραφο του μισθωτηρίου συμβολαίου θεωρημένο από την Εφορία ή του συμβολαίου ιδιοκτησίας

Η παραπάνω διαδικασία μπορεί να γίνει και από εξουσιοδοτημένο από εσάς άτομο, έχοντας μαζί του επιπλέον:

·    επικυρωμένη εξουσιοδότηση

·    αστυνομική ταυτότητα

Επίσης εδώ μπορεί να βρει ο Καταναλωτής και ο Ηλεκτρολόγος όλων των ειδών τα δικαιολογητικά και τα έντυπα της ΔΕΔΔΗΕ που τον αφορούν http://oaedhlectrologoi.blogspot.gr/2015/06/blog-post_7.html