ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ FACΕBOOK (Ηλεκτρολογικές Ενημερώσεις) ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ LIKE

Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΩΝ

Λίγα λόγια για το πρόγραμμα
 

Μέγιστο επιτρεπομένο ρεύμα καλωδίου (ΜΕΡ) (μόνο για καλώδια από χαλκό)


Ο υπολογισμός του ΜΕΡ ακολουθεί τις κατευθυντήριες γραμμές του προτύπου, στηρίζεται στους τρείς κύριους πίνακες (52-Κ1,52-Κ2,52-Κ3) και υλοποιείται με βάση ένα αντίστοιχο φύλλο υπολογισμού. Για κάθε κύριο πίνακα υπάρχει ένα αρχείο. Στην κάθε περίπτωση ακολουθείται η ροή του αντίστοιχου διαγράματος.
Τα φύλλα υπολογισμού των Μέγιστων Επιτρεπόμενων Ρευμάτων (ΜΕΡ) έχουν αναπτυχθεί σε υπολογιστικό φύλλο συμβατό με MS Excel 97 ή νεότερο.
Οι μεταβλητές που ορίζουν οι χρήστες σύμφωνα με τις ανάγκες τους για τον υπολογισμό των ΜΕΡ, καταχωρούνται στα αντίστοιχα πεδία και αυτόματα τα αποτελέσματα εμφανίζονται στα πεδία με κόκκινο χρώμα (πεδία αποτελεσμάτων).
Ταυτόχρονα όπου προβλέπεται μπορούν να εφαρμοστούν οι προβλεπόμενοι συντελεστές διόρθωσης ανάλογα με τις συνθήκες που επιβάλλουν την προσαρμογή του ΜΕΡ (θερμοκρασία, ομαδοποίηση, είδος καλωδίου, συνθήκες εδάφους, κλπ)
Ακολουθώντας την ροή των υπολογισμών υπολογίζεται το ΜΕΡ για κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τους κανόνες του προτύπου ΕΛΟΤ HD 384.
Για την ενεργοποίηση των «πλήκτρων» Εκτυπώσεων θα πρέπει κατά το άνοιγμα του προγράμματος να εγκρίνεται την ενεργοποίηση των μακροεντολών (συνήθως ζητείται η σχετική έγκριση από το πρόγραμμα).
 

Παράδειγμα από το πρόγραμμα υπολογισμού:
Σημείωση: Οι απαιτήσεις που αναφέρθηκαν από την Υπουργική Απόφαση και το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 είναι υποχρεωτικές για νέες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις που κατασκευάζονται μετά από την δημοσίευση του ΦΕΚ (5 Μαρτίου 2004) όπως επίσης και για τροποποιήσεις και προσθήκες που εκτελούνται μετά από την ημερομηνία αυτήν.
Δεν δημιουργείται νομική απαίτηση για προσαρμογή παλαιότερων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων που έχουν κατασκευαστεί με τον Κανονισμό Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (ΚΕΗΕ) στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΗD 384.
Επισήμανση: Η εφαρμογή αυτή είναι ένα βοήθημα για την ευκολότερη και ταχύτερη αξιοποίηση των πινάκων του προτύπου ΕΛΟΤ HD 384 για τον υπολογισμό των μέγιστων επιτρεπομένων ρευμάτων καλωδίων από χαλκό. Το βοήθημα αυτό δεν υποκαθιστά το παραπάνω πρότυπο, το οποίο πρέπει να είναι πάντα το έγγραφο αναφοράς. Σε περίπτωση τροποποίησης, αλλαγής ή κατάργησης του Προτύπου δεν είναι εγγυημένη η έγκαιρη επικαιροποίηση του βοηθήματος αυτού.
 

1. Υπολογισμός ΜΕΡ χωνευτών και επίτοιχων αγωγών ηλεκτρικών γραμμών


2. Υπολογισμός ΜΕΡ αγωγών ηλεκτρικών γραμμών στο έδαφος


3. Υπολογισμός ΜΕΡ αγωγών ηλεκτρικών γραμμών στον αέρα