ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ FACΕBOOK (Ηλεκτρολογικές Ενημερώσεις) ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ LIKE

Παρασκευή, 6 Απριλίου 2018

Μεταβολή βαθμού απόδοσης και συντελεστή ισχύος σε σχέση με το φορτίο του κινητήρα

Ένας τριφασικός κινητήρας όταν λειτουργεί διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα Ι που δίνεται από τη σχέση:

Ι=Pηλ/(1.73*V*συνφ*n)  όπου

Ρηλ: η ηλεκτρική ισχύς του κινητήρα
V: η τάση λειτουργίας του κινητήρα
συνφ: ο συντελεστής ισχύος του κινητήρα
n: ο βαθμός απόδοσης του κινητήρα

Ο τύπος αυτός με τα χαρακτηριστικά που δίνονται στο ταμπελάκι του κινητήρα ισχύει όταν ο κινητήρας δουλεύει στο πλήρες φορτίο του.

Ο βαθμός απόδοσης και ο συντελεστής ισχύος του κινητήρα μεταβάλλονται όταν ο κινητήρας δουλεύει σε φορτίο μικρότερο του πλήρους φορτίου

Στον επόμενο Πίνακα δίνουμε τις τιμὲς του βαθμού απόδοσης σε μερικὰ φορτία. Οι τιμὲς είναι ενδεικτικές.
ένας άλλος πίνακας είναι ο παρακάτω 


Παρατηρούμε ότι:

Για λειτουργία του κινητήρα στο 50% και 75% του ονομαστικού φορτίου, ο βαθμός απόδοσης του κινητήρα παραμένει σχεδόν σταθερός

Για λειτουργία του κινητήρα στο 25% του ονομαστικού φορτίου, ο βαθμός απόδοσης του κινητήρα μειώνεται αισθητά

Για λειτουργία του κινητήρα στο 125% του ονομαστικού φορτίου, ο βαθμός απόδοσης του κινητήρα μειώνεται κατά λίγο

Συμπέρασμα: Ο βαθμός απόδοσης του κινητήρα επηρεάζεται μόνο όταν ο κινητήρας εργάζεται σε πολύ μικρότερα φορτία από το ονομαστικό του

Από τις 16 Ιουνίου 2011, σύμφωνα με τον Κανονισμό, φαίνονται στην πινακίδα ηλεκτρικών χαρακτηριστικών του κινητήρα και στο φυλλάδιο οδηγιών που συμπεριλαμβάνεται στη συσκευασία των κινητήρων, η ονομαστική απόδοση στο 100%, 75% και 50% του ονομαστικού φορτίου.Αντίθετα με το συντελεστή ισχύος συμβαίνουν τα παρακάτω


Παρατηρούμε ότι:

Όσο ο κινητήρας εργάζεται με λιγότερο φορτίο από το ονομαστικό του, τόσο περισσότερο μειώνεται ο συντελεστής ισχύος
Για λειτουργία του κινητήρα στο 125% του ονομαστικού φορτίου, ο συντελεστής ισχύος του κινητήρα αυξάνεται κατά λίγο

Τελικό συμπέρασμα

Με λίγα λόγια σε χαμηλά φορτία επηρεάζεται περισσότερο (μειώνεται αισθητά) ο συντελεστής ισχύος του κινητήρα παρά ο βαθμός του απόδοσης. 

Και στις δύο όμως περιπτώσεις έχουμε σαν αποτέλεσμα την αύξηση του ρεύματος λειτουργίας του.

Κατά την εν κενώ λειτουργία του κινητήρα θεωρούμε τα ρεύματα του κινητήρα περίπου μισής τιμής σε σχέση με το πλήρες φορτίο.