ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ FACΕBOOK (Ηλεκτρολογικές Ενημερώσεις) ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ LIKE

Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου 2016

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

Ο ηλεκτρολόγος κατά την άσκηση του επαγγέλματός του φέρει αστικές, ποινικές, κοινωνικές και ηθικές ευθύνες

ΟΙ ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ του ηλεκτρολόγου καθορίζονται από τις διατάξεις του αστικού κώδικα.

 Παράδειγμα:
Αν ένας ιδιώτης που αναθέτει σε έναν ηλεκτρολόγο την κατασκευή μιας ηλεκτρικής εγκατάστασης, διαπιστώσει ότι ο ηλεκτρολόγος προκάλεσε ζημιές στην περιουσία του, έχει το δικαίωμα να προσφύγει στα αρμόδια δικαστήρια ώστε να δικαιωθεί.

ΟΙ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ του ηλεκτρολόγου καθορίζονται από τις διατάξεις του ποινικού δικαίου & την σχετική ηλεκτρολογική νομοθεσία (ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ HD384, ΚΕΗΕ)
Εξετάζεται αν ο ηλεκτρολόγος κατασκεύασε μια εγκατάσταση σύμφωνα με την ισχύουσα ηλεκτρολογική νομοθεσία.
Προβλέπονται ποινές από πρόστιμο, φυλάκιση έως και την αφαίρεση της επαγγελματικής άδειας του ηλεκτρολόγου

Παράδειγμα 1:
Αν ο ηλεκτρολόγος κατά την κατασκευή μιας ηλεκτρικής εγκατάστασης οικίας ιδιώτη δεν χρησιμοποιεί εγκεκριμένα υλικά και δεν τοποθετεί και πραγματοποιεί τις απαραίτητες διατάξεις ασφαλείας και προστασίας όπως ορίζει το ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ, ο ιδιώτης έχει το δικαίωμα να προσφύγει στα ποινικά δικαστήρια.

Παράδειγμα 2:
Αν ο ηλεκτρολόγος δραστηριοποιείται επαγγελματικά ως καταστηματάρχης ή έμπορος ηλεκτρικών ειδών και παραλείπει να επιστήσει την προσοχή κάποιου καταναλωτή πάνω στο γεγονός ότι τα υλικά που αγοράζει δεν είναι εγκεκριμένα, τότε φέρει αστική & ποινική ευθύνη απέναντι στον καταναλωτή.

ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ καθορίζονται από το κοινωνικό δίκαιο όπως αυτό διαμορφώνεται από τις σχετικές κείμενες διατάξεις .
Ο ηλεκτρολόγος είναι υποχρεωμένος να σέβεται τα δικαιώματα των άλλων κατά την άσκηση του επαγγέλματος.

Παράδειγμα :
ο ηλεκτρολόγος οφείλει να ειδοποιήσει τους ενοίκους μιας πολυκατοικίας αν πρόκειται να πραγματοποιήσει εργασίες στους  κοινόχρηστους χώρους της.

ΟΙ ΗΘΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ καθορίζονται από τους γενικούς κανόνες της ηθικής.Σύμφωνα με τις αρχές της ευσυνειδησίας, του σεβασμού προς τον άνθρωπο , το περιβάλλον.


Ο Νόμος 3982 (ΦΕΚ Α' 143/17-06-2011) με τίτλο: ''Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις'', περιέχει βασικά και ουσιώδη θέματα σχετικά με τους κρατικούς ελέγχους που αφορούν την ποιότητα των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων για την παροχή των υπηρεσιών που πρέπει να παρέχουν οι ηλεκτρολόγοι στους καταναλωτές.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν τα άρθρα: 9, 11 & 12 του παραπάνω Νόμου των οποίων οι απαιτήσεις συνδέονται και με την νέα ΥΔΕ. Εδώ επισημαίνονται και σχολιάζονται αποσπασματικά τα μέρη του Νόμου που κρίνονται ότι έχουν ιδιαίτερη σπουδαιότητα για το θέμα αυτό.

Άρθρο 9. 
Ενιαίο Μητρώο Προσώπων, τα οποία ασκούν Τεχνικά Επαγγέλματα 
1. Στη Διεύθυνση Υποστήριξης Βιομηχανιών της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας συνιστάται και τηρείται ηλεκτρονικά Ενιαίο Μητρώο, στο οποίο καταχωρούνται σε ιδιαίτερες κατηγορίες τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασκούν, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 4, τις επαγγελματικές δραστηριότητες του άρθρου 3.

3. Σκοπός του Ενιαίου Μητρώου είναι η υποστήριξη των ελέγχων που διενεργούνται σύμφωνα με το άρθρο 11.

Σχόλιο: Το Ενιαίο Μητρώο (για όλη την Ελλάδα) δεν έχει ενεργοποιηθεί ακόμα. Τα μητρώα παραμένουν στα τμήματα Βιομηχανίας των Περιφερειών.

Άρθρο 11. 
Έλεγχος ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών 
1. Για την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών και γενικότερα των αποδεκτών των υπηρεσιών που παρέχονται από τους ασκούντες επαγγελματική δραστηριότητα του άρθρου 3, οι πάροχοι των αντίστοιχων υπηρεσιών ελέγχονται για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Οι ανωτέρω έλεγχοι διενεργούνται είτε αυτεπάγγελτα είτε κατά την εξέταση καταγγελιών από αποδέκτες υπηρεσιών είτε ύστερα από ατύχημα.

2. Στους ανωτέρω ελέγχους συμπεριλαμβάνονται και οι προβλεπόμενοι έλεγχοι των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4483/1965 (Α' 118), όπως αυτός ισχύει. Για την υποστήριξη διενέργειας των εν λόγω ελέγχων συνιστάται στη Διεύθυνση Υποστήριξης Βιομηχανιών της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας Ενιαίο Μητρώο Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων στο οποίο θα καταχωρούνται οι προβλεπόμενες στο άρθρο 2 παρ. 1 του ν. 4483/1965 υπεύθυνες δηλώσεις, όπως τα θέματα αυτά ρυθμίζονται με την υπουργική απόφαση που εκδίδεται δυνάμει της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου. 

Σχόλιο: Το Ενιαίο Μητρώο Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (ηλεκτρονικό, για όλη την Ελλάδα) δεν έχει ενεργοποιηθεί ακόμα (02.2013). Οι ΥΔΕ αρχειοθετούνται στα κατά τόπους πρακτορεία της ΔΕΔΔΗΕ.

3. Οι ως άνω έλεγχοι διενεργούνται από διμελή όργανα που συγκροτεί η αρμόδια υπηρεσία που αναφέρεται στο άρθρο 5 παρ. 1 της Περιφέρειας στην οποία παρασχέθηκε η ελεγχόμενη υπηρεσία. Τα προσόντα των μελών των ως άνω οργάνων ελέγχου είναι τα ίδια με αυτά των μελών της Εξεταστικής Επιτροπής αντίστοιχης ειδικότητας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν πρόσωπα με τα παραπάνω προσόντα θα πρέπει τα μέλη του οργάνου ελέγχου να κατέχουν τουλάχιστον τίτλο Σπουδών ΑΕΙ ή ΤΕΙ ειδικότητας συναφούς με την προς εξέταση δραστηριότητα και το έργο τους να επικουρείται από την παρουσία εμπειρογνώμονα, ο οποίος ορίζεται από τον οικείο Περιφερειάρχη, ύστερα από πρόταση του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος ή της οικείας επαγγελματικής ομοσπονδίας.

4. Για τη διενέργεια ελέγχου ύστερα από καταγγελία, απαιτείται η καταβολή από τον καταγγέλλοντα παραβόλου ύψους 100 ευρώ, το οποίο κατατίθεται στον Ειδικό Τραπεζικό Λογαριασμό της Περιφέρειας της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου και τη σύνταξη της αντίστοιχης έκθεσης, εάν η καταγγελία αποδειχθεί βάσιμη, το ανωτέρω παράβολο επιστρέφεται στον καταγγέλλοντα και, αναλόγως, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες στο άρθρο 12 κυρώσεις. 

Σχόλια: -Στους ελέγχους ποιότητας δεν εμπλέκεται πλέον η ΔΕΗ ή η ΔΕΔΔΗΕ, ούτε το Υπουργείο κεντρικά. Έχουν μεταφερθεί όλες οι αρμοδιότητες για τα θέματα αυτά στις Περιφέρειες. 
-Έλεγχοι ποιότητας από καταγγελίες καταναλωτών αλλά και αυτεπάγγελτοι έχουν γίνει αλλά υπάρχουν και σε εκκρεμότητα σε αρκετά τμήματα Βιομηχανίας των Περιφερειών.

Άρθρο 12. 
Κυρώσεις 
1. Η άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας, που εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 3, κατά παράβαση του άρθρου 4 παρ. 1, και η παροχή υπηρεσιών κακής ποιότητας, όπως αυτό αποδεικνύεται μετά από έλεγχο, που διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 11, επισύρει διοικητικές κυρώσεις και ειδικότερα προσωρινή ή οριστική ανάκληση της άδειας ή και επιβολή προστίμου ύψους από 1.000 ευρώ έως και 10.000 ευρώ. Τα κριτήρια και η διαδικασία επιβολής των εν λόγω κυρώσεων θα καθοριστούν με την υπουργική απόφαση που εκδίδεται δυνάμει της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου.

2. Στις επιχειρήσεις, που απασχολούν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, πρόσωπα, που δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις του παρόντος ή εκδίδουν ανακριβείς βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις, όπως η προσωρινή ή η οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας τους ή και επιβολή προστίμου ύψους από 5.000 ευρώ έως και 50.000 ευρώ. Τα κριτήρια και η διαδικασία επιβολής των εν λόγω κυρώσεων θα καθοριστούν με την υπουργική απόφαση που εκδίδεται δυνάμει της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου.

Μια ενδιαφέρουσα ερμηνευτική εγκύκλιος της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας διευκρινίζει αρκετά θέματα του Ν. 3982/2011.


Στο ΦΕΚ 2540 Β' της 07-11-2011 δημοσιεύεται η Υπουργική Απόφαση με αριθμ. Φ.Γ.9.6./οικ. 15712/1013 (2) με θέμα : Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας επιβολής κυρώσεων, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 12 του Ν. 3982/2011. 
Σε αυτό εξειδικεύονται οι κυρώσεις που επιβάλλονται στους ηλεκτρολόγους που έχουν ελεγχθεί εφόσον τα αποτελέσματα των κρατικών ελέγχων ποιότητας δείξουν υπαιτιότητα των. 

 Άρθρο 1 
Κυρώσεις για άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας χωρίς άδεια ή βεβαίωση αναγγελίας ή για παροχή υπηρεσιών κακής ποιότητας

1.1 Η άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας, που εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α), χωρίς άδεια ή βεβαίωση αναγγελίας ή / και η παροχή υπηρεσιών κακής ποιότητας, όπως αυτό αποδεικνύεται μετά από έλεγχο, που διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143Α), επισύρουν επιβολή προστίμου ύψους από 1.000 ΕΥΡΩ έως 10.000 ΕΥΡΩ ή / και προσωρινή ή οριστική ανάκληση της άδειας, όπως ειδικότερα κατωτέρω ορίζεται. 

1.2 Σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών κακής ποιότητας, εξαιτίας των οποίων προκλήθηκε ατύχημα ή δυστύχημα, επιβάλλεται πρόστιμο 10.000 ΕΥΡΩ και, αν το πρόσωπο που παρείχε την εν λόγω υπηρεσία, κατέχει αντίστοιχη άδεια, επιβάλλεται και ανάκληση της άδειας άσκησης του επαγγέλματος για τρεις (3) μήνες. Σε περίπτωση υποτροπής, επιβάλλονται πρόστιμο 10.000 ΕΥΡΩ και ανάκληση της άδειας άσκησης του επαγγέλματος για έξη (6) μήνες. Σε περίπτωση και δεύτερης υποτροπής επιβάλλεται πρόστιμο 10.000 ΕΥΡΩ και οριστική ανάκληση της άδειας άσκησης του επαγγέλματος

Άρθρο 2 
Κυρώσεις για απασχόληση προσώπων που δεν διαθέτουν άδεια ή βεβαίωση αναγγελίας 

2.1 Στις επιχειρήσεις που απασχολούν, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας πρόσωπα που, αν και οφείλουν, δεν διαθέτουν άδεια ή βεβαίωση αναγγελίας, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους από 5.000 ΕΥΡΩ έως 50.000 ΕΥΡΩ ή / και προσωρινή ή οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας τους, όπως ειδικότερα κατωτέρω ορίζεται. 

2.2 Όταν από την απασχόληση των ως άνω προσώπων προκλήθηκε ατύχημα, επιβάλλεται πρόστιμο 25.000 ΕΥΡΩ, ενώ αν προκλήθηκε δυστύχημα, επιβάλλεται πρόστιμο 50.000 ΕΥΡΩ και ανάκληση της άδειας λειτουργίας για τρεις (3) μήνες. Σε περίπτωση υποτροπής, επιβάλλεται πρόστιμο 50.000 ΕΥΡΩ και, όπου εφαρμόζεται, ανάκληση της άδειας λειτουργίας για έξη (6) μήνες, ενώ αν από την υποτροπή προκλήθηκε και δεύτερο δυστύχημα επιβάλλεται, όπου εφαρμόζεται, η οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας

Άρθρο 4 
Όργανα και διαδικασία επιβολής κυρώσεων 

4.1 Οι κυρώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 1, σε πρόσωπα που διαθέτουν αντίστοιχη άδεια, επιβάλλονται από την αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας του τόπου επαγγελματικής εγκατάστασης ή, όταν δεν υπάρχει επαγγελματική εγκατάσταση, του τόπου μόνιμης διαμονής του παραβάτη. 

4.2 Οι κυρώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 1, σε πρόσωπα που δεν διαθέτουν αντίστοιχη άδεια, καθώς και οι κυρώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 2, επιβάλλονται από την αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας στην οποία σημειώθηκε η παράβασηΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΑ .
Είμαστε περίπου 10.000.000 Έλληνες. Χάνουμε μερικές δεκάδες συνανθρώπους μας κάθε χρόνο από ηλεκτροπληξίες. Έχουμε και μερικές χιλιάδες πυρκαγιές επίσης κάθε χρόνο από ηλεκτρικά αίτια.

Η ορισμένες φορές παρατηρούμενη έλλειψη επαγγελματικής ευσυνειδησίας και ήθους δημιουργούν κινδύνους νόθευσης και δυσφημίσεως του επαγγέλματος μας

Η συστηματική ενημέρωση των ηλεκτρολόγων για τις ευθύνες
τους και των καταναλωτών για την ασφαλή χρήση του ηλεκτρισμού θα βοηθήσει να μειωθούν τα ατυχήματα αυτά και θα βελτιώσει την εικόνα του ελληνικού ηλεκτρολογικού κλάδου.

Επισήμανση: Άγνοια Νομοθεσίας δεν αιτιολογείται ούτε δικαιολογείται, ειδικά για υπεύθυνους ηλεκτρολόγους


Βαρύ πρόστιμο σε ιδιοκτήτη επιχείρησης και σε ηλεκτρολόγο της ηλεκτρικής εγκατάστασης για τον θάνατο 17χρονου από ηλεκτροπληξία
Πρόστιμο ύψους 50.000€ και ανάκληση της άδειας λειτουργίας του καταστήματός του για τρεις μήνες, επέβαλαν στον ιδιοκτήτη της επιχείρησης, που συνέβη το δυστύχημα με τον 17χρονο στην Βοιωτία, ως αποτέλεσμα της επιλογής του σε ηλεκτρολόγους, αδειούχους ή μη, για μετατροπές στην ηλεκτρική εγκατάσταση της επιχείρησής του.https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9B%CE%99%CE%9D7%CE%9B%CE%97-%CE%93%CE%9F%CE%A4?inline=true
Αυτά συμβαίνουν, όταν για την οποιαδήποτε τροποποίηση σε ηλεκτρική εγκατάσταση, επιτρέπουμε σε αδειούχους ηλεκτρολόγους χωρίς αίσθημα ευθύνης ή μη αδειούχους ηλεκτρολόγους να παρεμβαίνουν στην ηλεκτρική εγκατάσταση, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει η ασφάλεια των καταναλωτών - χρηστών της εγκατάστασης. 
Πρόστιμο ύψους 10.000€ και ανάκληση της επαγγελματικής του άδειας για τρεις μήνες επέβαλαν σε ηλεκτρολόγο μηχανολόγο μηχανικό, μέλος του ΤΕΕ, για παροχή υπηρεσιών κακής ποιότητας που είχε ως αποτέλεσμα να προκληθεί θανατηφόρο δυστύχημα και να χάσει την ζωή του ένας νέος άνθρωπος.https://diavgeia.gov.gr/doc/70%CE%98%CE%9A7%CE%9B%CE%97-8%CE%A36?inline=true   
Αυτά συμβαίνουν, όταν οι αδειούχοι ηλεκτρολόγοι υπογράφουν για ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, χωρίς να προβούν στον απαραίτητο έλεγχο για την ασφάλεια των καταναλωτών.


Ο ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης (σύμφωνα με τον καθηγητή Μιλτιάδη Κάππο) πρέπει στο μέτρο του δυνατού ν’ αποφεύγει τον έλεγχο εγκατάστασης που δεν κατασκεύασε ο ίδιος, για τους παρακάτω τέσσερις βασικούς λόγους:

Α) Διότι δε γνωρίζει τους λόγους της απουσίας του προηγούμενου αδειούχου εγκαταστάτη από το έργο. Πολλές φορές ο πραγματικός εγκαταστάτης βρίσκεται με τον πελάτη του σε αντιδικία και υπάρχει κίνδυνος να εμπλακεί και ο νέος ηλεκτρολόγος σε απρόβλεπτες δικαστικές περιπέτειες.
Β) Ενδέχεται αυτός που κατασκεύασε την εγκατάσταση να μην είχε άδεια και ν’ αναζητείται το πρόσωπο που ανύποπτο θα νομιμοποιήσει μια παρανομία.
Γ) Διότι στην πράξη είναι αδύνατος ένας σωστός έλεγχος της εγκατάστασης που δεν έγινε από τον ίδιο ηλεκτρολόγο. Πολλές φορές έχουν εκδηλωθεί ανωμαλίες από σφάλματα που δεν είδε ο δεύτερος ή ο τρίτος ηλεκτρολόγος που υπέγραψε τα σχετικά έγγραφα για την ηλεκτροδότηση και χωρίς να το αντιληφθεί βρέθηκε υπεύθυνος για κακοτεχνίες προηγουμένου συναδέλφου του.
Δ) Διότι και ο νόμος απαγορεύει την υπογραφή δήλωσης ή πιστοποιητικού για εγκατάσταση που δεν εκτελέστηκε απ’ αυτόν που υπογράφει (Άρθρα 11 και 12 Π.Δ. 12/25 Σεπτ. 1935 και Ηλεκτρολογική νομοθεσία Μ. Κάπου σελ. 26-27). Μόνο αν αποπεράτωσε ο ίδιος την εγκατάσταση υπογράφει σχετική δήλωση. Σε ξένη εγκατάσταση υπογράφει μόνο αν ο αδειούχος ηλεκτρολόγος την αποπεράτωσε και στη συνέχεια συνταξιοδοτήθηκε ή πέθανε. Απλό έλεγχο χωρίς υπογραφή δήλωσης μπορεί να διενεργήσει οποιοσδήποτε αδειούχος με εντολή του ιδιοκτήτη.
Στην περίπτωση όμως που ο ηλεκτρολόγος θα προβεί στον έλεγχο της τελειωμένης εγκατάστασης θα πρέπει να διενεργήσει τους παρακάτω ελέγχους:

1) Οπτικός έλεγχος για τη διαπίστωση παραλείψεων (κουτιά, συνδέσεις, μονώσεις, κλέμες, πίνακες, γειώσεις κ.λπ.). Στην περίπτωση που η εγκατάσταση έγινε από τρίτο πρόσωπο και εκ των πραγμάτων επιβάλλεται ο έλεγχος από ηλεκτρολόγο που δεν εκτέλεσε ο ίδιος την εγκατάσταση, πρέπει να γίνει οπτικός έλεγχος και α’ άλλα σημεία της εγκατάστασης όπως:
α) Έλεγχος γενικού πίνακα διανομής.
β) Έλεγχος διακλαδώσεων
γ) Δειγματοληπτικός έλεγχος διαδρομής γραμμών.
δ) Έλεγχος των διατομών όταν είναι μεγαλύτερος από 1,5 τετρ. χιλ. για την αποφυγή επικίνδυνης νοθείας.
ε) Έλεγχος συνδέσεων συσκευών.
στ) Έλεγχος για ενδεχόμενη διαδρομή γραμμών σ’ επαφή με εύφλεκτα υλικά.
ζ) Έλεγχος σωληνώσεων στα σημεία που απαιτείται χρήση χαλυβδοσωλήνα.
2)Έλεγχος μόνωσης. Η μέτρηση θα γίνει με MEGER και πρέπει να ξεπερνάει τα 500 ΚΩ.
3)Έλεγχος γείωσης. Η μέτρηση της γείωσης πρέπει να γίνει με μία από τις μεθόδους που αναφέρεται στους κανονισμούς και στο ειδικό βιβλίο γειώσεων έκδοσής μας.
4)Έλεγχος δοκιμαστικής λειτουργίας. Ο έλεγχος αυτός πρέπει να γίνει σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας.