ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ FACΕBOOK (Ηλεκτρολογικές Ενημερώσεις) ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ LIKE

Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 2016

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΜΕΣΩ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Η παρακολούθηση, η εκτίμηση και η διάγνωση της κατάστασης των μετασχηματιστών διευκολύνεται σημαντικά με τη χρήση συσκευών, οι οποίες λαμβάνουν δεδομένα σε πραγματικό χρόνο. 

Η επεξεργασία αυτών των δεδομένων γίνεται είτε τοπικά από τις ίδιες τις συσκευές, είτε απομακρυσμένα από ηλεκτρονικούς υπολογιστές. 
Η οργανωμένη εποπτεία όλων αυτών των πληροφοριών σε συνδυασμό με την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων, είναι καθοριστικής σημασίας για την λήψη αποφάσεων από το μηχανικό. 

Πλέον, πολλές εταιρίες διαθέτουν στην αγορά εξελιγμένες συσκευές που έχουν τη δυνατότητα μέτρησης όλων ή μέρους των βασικών παραμέτρων λειτουργίας ενός μετασχηματιστή. 
Ο έλεγχος πραγματοποιείται μέσω εύχρηστου παραθυρικού περιβάλλοντος. 

Όταν οι μετρούμενες τιμές ξεπερνούν προκαθορισμένα όρια ασφαλείας συμβαίνει ενεργοποίηση συναγερμών, η οποία μπορεί να συνοδεύεται από προτεινόμενες δράσεις ανάλογα με το πόσο εξελιγμένο είναι το σύστημα παρακολούθησης. 

Επίσης, οι τιμές μπορούν να καταγράφονται και να καταχωρούνται σε ιστορικά αρχεία, ώστε να μελετώνται ρυθμοί μεταβολής μεγεθών. 

Τέλος, σημειώνεται ότι η διαδικασία ελέγχου μπορεί να πραγματοποιείται ακόμη και διαδικτυακά ελαχιστοποιώντας το κόστος μετακινήσεων του τεχνικού προσωπικού στον χώρο της εγκατάστασης. Έτσι η σχεδίαση της συντήρησης γίνεται ταχύτερα, με επαναληψιμότητα και ακρίβεια.

Στο σχήμα που ακολουθεί φαίνεται ένα σύγχρονο περιβάλλον απεικόνισης, που έχει αναπτυχθεί από την εταιρία ABB. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η κεντρική οθόνη του λογισμικού δίνει τα βασικά στοιχεία για έναν μετασχηματιστή ελαίου 400MVA, 220/110kV με τριτεύον τύλιγμα.Οι παράμετροι λειτουργίας που μπορούν να ελέγχονται είναι:

● θερμοκρασίες
θερμοκρασία άνω στρώματος λαδιού
θερμοκρασία τυλιγμάτων (Υ.Τ. και Χ.Τ.)
θερμοκρασία περιβάλλοντος
σύκριση μετρούμενων τιμών με θεωρητικά υπολογιζόμενες
ποσοστό φόρτισης

● σύστημα ψύξης
λειτουργία ή μη ανεμιστήρων
λειτουργία ή μη αντλιών
αριθμός ωρών συνεχούς λειτουργίας
αριθμός ωρών λειτουργίας από το τελευταίο σερβις

● μεταγωγέας λήψεων
θέση
αριθμός χειρισμών
φθορά επαφών
περιέχομενη υγρασία στο λάδι

● αναφορές
παραγωγή αναφορών αναλόγα με επίπεδο σοβαρότητας (προειδοποίηση, συναγερμός) συνοπτική περιγραφή της βλάβης, το εξάρτημα, την ημερομηνία εμφάνισης και την ημερομηνία ενημέρωσης του αρμόδιου προσωπικού.

● μονωτήρες διέλευσης
ρεύμα στους μονωτήρες

● υγρασία στο λάδι/ανίχνευση υδρογόνου εφόσον έχουν τοποθετηθεί οι αντίστοιχοι αισθητήρες
υπολογισμός σχετικής υγρασίας (%)
υπολογισμός συγκεντρώσεων (ppm)