ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ FACΕBOOK (Ηλεκτρολογικές Ενημερώσεις) ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ LIKE

Πέμπτη, 2 Απριλίου 2015

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΟΤ HD384(2η έκδοση)

Η παρούσα δεύτερη έκδοση του ΕΛΟΤ HD 384, έχει συνταχθεί µε βάση τα Έγγραφα Εναρµόνισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης (CENELEC) που αποτελούν τη σειρά Εγγράφων Εναρµόνισης HD 384. Έχουν επίσης ληφθεί υπόψη τα αντίστοιχα Πρότυπα της Διεθνούς Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής (IEC) που αποτελούν τη σειρά IEC 60364.

Η παρούσα δεύτερη έκδοση
α) συµπληρώνει την πρώτη µε το Τµήµα 711 του Μέρους 7 που αφορά σε ειδικές απαιτήσεις για εγκαταστάσεις σε εκθέσεις, θεάµατα και περίπτερα και
β) τροποποιεί το Κεφάλαιο 61 του Μέρους 6 της πρώτης έκδοσης, σύµφωνα µε τη νέα έκδοση HD 384.6.61 της CENELEC.
Επίσης, στην παρούσα δεύτερη έκδοση έχουν γίνει εκδοτικές, ορθογραφικές διορθώσεις της πρώτης έκδοσης και έχει προστεθεί το Παράρτηµα Χ µε Τυποποιητικές Παραποµπές.
Όλες οι διορθώσεις, τροποποιήσεις και συµπληρώσεις της πρώτης έκδοσης επισηµαίνονται µε µία κατακόρυφη γραµµή στο αριστερό περιθώριο του κειµένου.

Κατεβάστε σε ΑΡΧΕΙΟ PDF από τον παρακάτω σύνδεσμο:
http://www.arcmeletitiki.gr/images/uploads/pdf/arc_hle1.pdf

1. Τα Έγγραφα Εναρµόνισης που έχουν ληφθεί υπόψη στην παρούσα έκδοση έχουν ως εξής:
Αναφορά Εγγράφων Εναρµόνισης της CENELEC Μέρος του ΕΛΟΤ HD 384

HD 384.1 S1:1979 – Πεδίο εφαρµογής ΜΕΡΟΣ 1
HD 384.2 S1:1986 + A1:1992 – Ορισµοί ΜΕΡΟΣ 2
HD 384.3 :1995 – Προσδιορισµός των γενικών χαρακτηριστικών των εγκαταστάσεων

ΜΕΡΟΣ 3
HD 384.4.41 S2:1996 – Προστασία έναντι ηλεκτροπληξίας ΜΕΡΟΣ 4-Κεφάλαιο 41
HD 384.4.42:1985+Α1:1992+Α2:1994 – Προστασία έναντι θερµικών επιδράσεων ΜΕΡΟΣ 4-Κεφάλαιο 42
HD 384.4.43:1980 – Προστασία έναντι υπερεντάσεων ΜΕΡΟΣ 4-Κεφάλαιο _____43
HD 384.4.45:1989 – Προστασία έναντι µειώσεων της τάσης ΜΕΡΟΣ 4-Κεφάλαιο 45
HD 384.4.46:1987+Α1:1993 – Αποµόνωση και διακοπή ΜΕΡΟΣ 4-Κεφάλαιο 46
HD 384.4.47:1995 – Εφαρµογή των µέτρων προστασίας ΜΕΡΟΣ 4-Κεφάλαιο 47
HD 384.4.473:1980- Μέτρα προστασίας έναντι υπερεντάσεων ΜΕΡΟΣ 4-Τµήµα 473
HD 384.5.51:1996 . Επιλογή και εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού υλικού ΜΕΡΟΣ 5-Κεφάλαιο 51
HD 384.5.52:1995 . Ηλεκτρικές γραµµές ΜΕΡΟΣ 5-Κεφάλαιο 52
HD 384.5.523:1991 .Μέγιστα επιτρεπόµενα ρεύµατα ΜΕΡΟΣ 5-Τµήµα 523
HD 384.5.537:1998 .Διατάξεις αποµόνωσης και διακοπής ΜΕΡΟΣ 5-Τµήµα 537
HD 384.5.54:1988 . Γειώσεις και αγωγοί προστασίας ΜΕΡΟΣ 5-Κεφάλαιο 54
HD 384.5.551:1997 . Υπόλοιπος εξοπλισµός . ΜΕΡΟΣ 5-Τµήµα 551
Μονάδες ιδιοπαραγωγής χαµηλής τάσης
HD 384.5.56:1985 – Τροφοδοτήσεις για συστήµατα ασφαλείας ΜΕΡΟΣ 5-Κεφάλαιο 56
HD 384.6.61 S2:2003 – Αρχικός έλεγχος ΜΕΡΟΣ 6-Κεφάλαιο 61
HD 384.7.702:1991 . Κολυµβητικές δεξαµενές ΜΕΡΟΣ 7-Τµήµα 702
HD 384.7.703:1991 . Σάουνες ΜΕΡΟΣ 7-Τµήµα 703
HD 384.7.704:2000 – Εργοτάξια ΜΕΡΟΣ 7-Τµήµα 704
HD 384.7.705:1991 . Γεωργικές και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις ΜΕΡΟΣ 7-Τµήµα 705
HD 384.7.706:1991 . Χώροι περιορισµένων διαστάσεων µε αγώγιµα τοιχώµατα ΜΕΡΟΣ 7-Τµήµα 706
HD 384.7.708:1992 . Χώροι οργανωµένης κατασκήνωσης (κάµπιγκ) ΜΕΡΟΣ 7-Τµήµα 708 και τροχόσπιτα
HD 384.7.711:2003 – Εκθέσεις, θεάµατα και περίπτερα ΜΕΡΟΣ 7-Τµήµα 711

2. Τροποποιήσεις, συµπληρώσεις ή/ και αναθεωρήσεις της παρούσας έκδοσης προβλέπονται να ακολουθούν µετά την έκδοση αντίστοιχων τροποποιητικών ή συµπληρωµατικών τυποποιητικών κειµένων της CENELEC και της IEC ή έπειτα από αναθεώρηση αντίστοιχων τέτοιων..

3. Η παρούσα δεύτερη έκδοση του ΕΛΟΤ HD 384, αντικαθιστά την έκδοση ΕΛΟΤ HD 384:2002.

4. Όσον αφορά τη δοµή του κειµένου του ΕΛΟΤ ΗD 384, ακολουθείται το παρακάτω γενικό σχήµα διαίρεσης, όπου Χ παριστά ένα ψηφίο:
Χ Μέρος
ΧΧ Κεφάλαιο
ΧΧΧ Τµήµα
ΧΧΧ.Χ Άρθρο
ΧΧΧ.Χ.Χ
ΧΧΧ.Χ.Χ.Χ } Παράγραφος
Όλες οι απαιτήσεις της παρούσας έκδοσης είναι απολύτως αλληλένδετες µεταξύ τους, µε την έννοια ότι η εφαρµογή κάθε απαίτησης απαιτεί τη συµµόρφωση και µε όλες τις άλλες απαιτήσεις του παρόντοςεγγράφου. Για διευκόλυνση σ. αυτό το θέµα και για αποφυγή επαναλήψεων γίνονται σε διάφορα σηµεία του κειµένου παραποµπές, σε άλλα σχετικά σηµεία, τα οποία επίσης πρέπει να λαµβάνονται υπόψη.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΜΕΡΟΣ 1:ΓΕΝΙΚΑ……………………………….9
ΜΕΡΟΣ 2:ΟΡΙΣΜΟΙ………………………………..11
ΜΕΡΟΣ 3:ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ….16
Κεφάλαιο 31:Συνθήκες χρήσης,τροφοδοτήσεις και δοµή………………16
Τµήµα 311: Μέγιστη ζήτηση και ετεροχρονισµός……………………16
Τµήµα 312: Διάταξη των ενεργών αγωγών και των γειώσεων………………..16
Τµήµα 313: Τροφοδότηση……………………………21
Τµήµα 314: Δοµή των εγκαταστάσεων………………………. .22
Κεφάλαιο 32:Εξωτερικές επιδράσεις………………………..22
Κεφάλαιο 33:Συµβατότητα……………………………24
Κεφάλαιο 34:Δυνατότητα συντήρησης……………………….24
Κεφάλαιο 35:Εφεδρικές τροφοδοτήσεις……………………..24
Τµήµα 351: Γενικά………………………………..24
Τµήµα 352: Ταξινόµηση…………………………….24
ΜΕΡΟΣ 4: ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ…………………..25
Κεφάλαιο 41:Προστασία έναντι ηλεκτροπληξίας………………….25
Τµήµα 411: Προστασία έναντι άµεσης και έναντι έµµεσης επαφής……………..26
Τµήµα 412: Προστασία έναντι άµεσης επαφής……………………28
Τµήµα 413: Προστασία έναντι έµµεσης επαφής………………..30
Κεφάλαιο 42:Προστασία έναντι θερµικών επιδράσεων………………..41
Τµήµα 421: Γενικά……………………………….41
Τµήµα 422: Προστασία έναντι πυρκαγιάς και θερµικών επιδράσεων……………42
Τµήµα 423: Προστασία από εγκαύµατα……………………….43
Τµήµα 424: Προστασία έναντι υπερθερµάνσεων……………………43
Κεφάλαιο 43:Προστασία έναντι υπερεντάσεων……………………44
Τµήµα 431: Γενικά………………………………..44
Τµήµα 432: Είδος των διατάξεων προστασίας……………………..44
Τµήµα 433: Προστασία έναντι υπερφορτίσεων…………………….44
Τµήµα 434: Προστασία έναντι ρευµάτων βραχυκυκλώµατος……………….45
Τµήµα 435: Συνδυασµός προστασιών έναντι υπερφορτίσεων και έναντι βραχυκυκλωµάτων……46
Τµήµα 436: Περιορισµός των υπερεντάσεων από τα χαρακτηριστικά της τροφοδότησης……47
Κεφάλαιο 45:Προστασία έναντι µειώσεων της τάσης………………..47
Τµήµα 451: Γενικές απαιτήσεις………………………….47
Κεφάλαιο 46:Αποµόνωση και διακοπή……………………..47
Τµήµα 460: Εισαγωγή………………………………47
Τµήµα 461: Γενικά………………………………..47
Τµήµα 462: Αποµόνωση …………………………….48
Τµήµα 463: Διακοπή για µηχανική συντήρηση……………………..48
Τµήµα 464: Επείγουσα διακοπή-Επείγουσα στάση(κράτηση)………………49
Τµήµα 465: Λειτουργικός χειρισµός………………………..49
Κεφάλαιο 47:Εφαρµογή των µέτρων προστασίας………………….50
Τµήµα 470: Γενικά……………………………….50
Τµήµα 471: Εφαρµογή των µέτρων προστασίας έναντι ηλεκτροπληξίας…………..50
Τµήµα 473: Προστασία έναντι υπερεντάσεων……………………..52
Κεφάλαιο 48:Επιλογή των µέτρων προστασίας σε συνάρτηση µε τις εξωτερικές επιδράσεις..56
Τµήµα 482: Προστασία από πυρκαγιά σε χώρους ειδικού κινδύνου…………….56
ΜΕΡΟΣ 5:ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ……….60
Κεφάλαιο 51:Γενικοί κανόνες……………………………60
Τµήµα 511: Συµµόρφωση προς τα πρότυπα…………………….60
Τµήµα 512: Επιλογή των υλικών σε συνάρτηση προς τις συνθήκες λειτουργίας και τις εξωτερικές συνθήκες………………………….60
Τµήµα 513: Προσιτότητα……………………………..61
Τµήµα 514: Αναγνώριση………………………………62
Τµήµα 515: Πρόληψη βλαπτικών αλληλεπιδράσεων…………………..63
Κεφάλαιο 52:Ηλεκτρικές Γραµµές…………………………63
Τµήµα 520: Εισαγωγή………………………………63
Τµήµα 521: Τρόποι εγκατάστασης των ηλεκτρικών γραµµών ……………….63
Τµήµα 522: Επιλογή και εγκατάσταση σε συνάρτηση µε τις εξωτερικές επιδράσεις……….66
Τµήµα 523: Μέγιστα επιτρεπόµενα ρεύµατα……………………..69
Τµήµα 524: Διατοµές αγωγών…………………………..84
Τµήµα 525: Πτώση τάσης στις εγκαταστάσεις των καταναλωτών……………..84
Τµήµα 526: Ηλεκτρικές συνδέσεις………………………….85
Τµήµα 527: Επιλογή και εγκατάσταση για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου εξάπλωσης πυρκαγιάς………………………….85
Τµήµα 528: Γειτνίαση µε άλλες εγκαταστάσεις……………………..87
Τµήµα 529: Επιλογή και εγκατάσταση σε συνάρτηση µε τη δυνατότητα συντήρησης και καθαρισµού………..88
Κεφάλαιο 53:Όργανα προστασίας και ελέγχου…………………..88
Τµήµα 530: Εισαγωγή-Γενικοί κανόνες……………………….88
Τµήµα 531: Διατάξεις προστασίας έναντι ηλεκτροπληξίας από έµµεση επαφή µε αυτόµατη διακοπή της τροφοδότησης…………………88
Τµήµα 533: Διατάξεις προστασίας έναντι των υπερεντάσεων……………….91
Τµήµα 535: Διατάξεις προστασίας έναντι µείωσης της τάσης……………….92
Τµήµα 537: Διατάξεις αποµόνωσης και διακοπής…………………..92
Κεφάλαιο 54:Γειώσεις και αγωγοί προστασίας……………………95
Τµήµα 540: Εισαγωγή……………………………..95
Τµήµα 541: Γενικά………………………………95
Τµήµα 542: Συνδέσεις προς τη γη…………………………95
Τµήµα 543: Αγωγοί προστασίας………………………….97
Τµήµα 544: Διατάξεις γειώσεων προστασίας………………………102
Τµήµα 545: Διατάξεις γειώσεων λειτουργίας…………………….102
Τµήµα 546: Διατάξεις γείωσης λειτουργίας .προστασίας…………………102
Τµήµα 547: Αγωγοί ισοδυναµικών συνδέσεων……………………103
Τµήµα 548: Γειώσεις και ισοδυναµικές συνδέσεις εγκαταστάσεων επεξεργασίας πληροφοριών…103
Κεφάλαιο 55:Υπόλοιπος εξοπλισµός……………………….107
Τµήµα 551: Μονάδες ιδιοπαραγωγής χαµηλής τάσης…………………107
Κεφάλαιο 56:Τροφοδοτήσεις για συστήµατα ασφάλειας……………….111
Τµήµα 561: Γενικά……………………………….111
Τµήµα 562: Πηγές……………………………….111
Τµήµα 563: Κυκλώµατα ……………………………..112
Τµήµα 564: Συσκευές κατανάλωσης…………………………112
ΜΕΡΟΣ 6: ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ…………………….113
Τµήµα 610: Γενικά……………………………….113
Τµήµα 611: Οπτικός έλεγχος……………………………114
Τµήµα 612: Δοκιµές……………………………….114
ΜΕΡΟΣ 7: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ…………..133
Τµήµα 700: Εισαγωγή……………………………….133
Τµήµα 701: Λουτρά………………………………133
Τµήµα 702: Κολυµβητικές δεξαµενές…………………………141
Τµήµα 703: Σάουνες……………………………….146
Τµήµα 704: Εργοτάξια……………………………….149
Τµήµα 705: Γεωργικές και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις…………………150
Τµήµα 706: Χώροι περιορισµένων διαστάσεων µε αγώγιµα τοιχώµατα…………….152
Τµήµα 708: Χώροι οργανωµένης κατασκήνωσης(κάµπιγκ) και τροχόσπιτα…………153
Τµήµα 709: Λιµένες σκαφών αναψυχής(µαρίνες)……………………161
Τµήµα 711: Εκθέσεις, θεάµατα και περίπτερα……………………..164
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π32-Α: Εξωτερικές επιδράσεις…………………….169
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ: Τυποποιητικές παραποµπές…………………..