ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ FACΕBOOK (Ηλεκτρολογικές Ενημερώσεις) ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ LIKE

Σάββατο, 4 Ιανουαρίου 2020

Περί εργασίας επί ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ευρισκοµένων υπό τάση
ΝΟΜΟΣ: 158/75  

Περί εργασίας επί ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ευρισκοµένων υπό τάσιν (ΦΕΚ 189/Α/8-9-75)

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ψηφισάµενοι οµοφώνως µετά της Βουλής, απεφασίσαµεν:

Άρθρον 1

1. ∆ια τον καθορισµόν και µόνον των µέτρων ασφαλείας των εργαζοµένων εις ηλεκτρικάς εγκαταστάσεις ευρισκοµένας υπό τάσιν, ορίζονται κατωτέρω περιοχαί τάσεως αναλόγως της τιµής αυτής: α) Πρώτη περιοχή, 0 – 750V. β) ∆ευτέρα περιοχή, 751 – 35000V. γ) Τρίτη περιοχή, 35000V και άνω. 2. Αι ανωτέρω τάσεις νοούνται µεταξύ των φάσεων.

Άρθρον 2

1. Εργασίαι: επί ηλεκτρικών εγκαταστάσεων της πρώτης περιοχής τάσεως (0 – 750V) επιτρέπεται να εκτελώνται άνευ διακοπής της τάσεως αυτών, υπό τας κάτωθι προϋποθέσεις:
α) ∆ια περιοχήν τάσεως από 0 - 50V άνευ ιδιαιτέρας τινός προφυλάξεως.
β) ∆ια περιοχήν τάσεως 50 – 750V: Οι εργαζόµενοι δέον,  α. Να έχουν άδειαν Ηλεκτροτεχνίτου ή Αρχιτεχνίτου ή Εργοδηγού ειδικότητος αναλόγου προς την περίπτωσιν. β. Να φέρουν µονωτικά χειρόκτια. 
γ. Να χρησιµοποιούν εργαλεία χειρός (λαβίδας, κοχλιοστρόφια κλπ.) φέρονται µονωτικάς λαβάς. δ. Να λαµβάνουν πρόσθετα µέτρα προστασίας (επικάλυψιν αγωγών και µονωτήρων δια µονωτικών σωλήνων ή καλυµµάτων ή χωρισµάτων) οσάκις η διάταξις των αγωγών της εγκαταστάσεως, λόγω του πολυσυνθέτου αυτής, επιβάλλη ταύτη. 

Άρθρον 3

1.   Εργασίαι επί ηλεκτρικών εγκαταστάσεων της δευτέρας περιοχής τάσεως (751 - 35000V) επιτρέπεται να εκτελώνται άνευ διακοπής της τάσεως αυτών υπό τας κάτωθι προϋποθέσεις: Οι εργαζόµενοι δέον,

α. Να έχουν άδειαν Ηλεκτροτεχνίτου ή Αρχιτεχνίτου ή Εργοδηγού ειδικότητος αναλόγου προς την περίπτωσιν.

β. Να έχουν υποστή επαρκή ειδικήν πρακτικήν εκπαίδευσιν, διαπιστουµένν βάσει πιστοποιητικού, χορηγουµένου υπό του παρ’ ω εξεπαιδεύθησαν Εργοδότου, δικαιουµένου να εκτελή έργα κατασκευής ή συντηρήσεως ηλεκτρικών εγκαταστάσεων της ∆ευτέρας Περιοχής Τάπεως (751-35000V) και προσυπογραφοµένου ως προς την αρτιότητα της ως άνω πρακτικής εκπαιδεύσεως υπό ∆ιπλωµατούχου Ηλεκτρολόγου ή Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού.

γ. Να διαθέτουν τα κατάλληλα δια το είδος της εκτελουµένης εργασίας ειδικά µονωτικά εργαλεία και εφόδια µέσω των οποίων και µόνον θα έρχωνται επαφήν µε τα υπό τάσιν στοιχεία των εγκαταστάσεων.

δ. Καθ’ όλην την διάρκειαν της εργασίας υπό τάσιν να τελούν υπό τας διαταγάς και την επιτήρησιν Αρχιτεχνίτου ή Εργοδηγού, διαθέτοντος τα προσόντα και την εκπαίδευσιν τα οποία προβλέπουν αι παράγρ. α και β του παρόντος άρθρου.

Άρθρον 4

Κατά την εργασίαν επί ή πλησίον στοιχείων ευρισκοµένων υπό τάσιν, ουδέν άτοµον εκ των κατά τ' άρθρα 2 και 3 του παρόντος δυναµένων να εργασθώσιν εις αυτήν, εις αυτήν, επιτρέπεται όπως δια του σώµατος αυτού ή δι’ αγωγίµου αντικειµένου φεροµένου υπ’ αυτού, πλησιάζη προς υπό τάσιν στοιχεία εις µικροτέραν της εις τον κατωτέρω πίνακα καθοριζοµένης δι’ εκάστην τάσιν αποστάσεως ασφαλείας.

Τάσις µεταξύ αγωγών (εις VOLT)
Απόστασις από στοιχείων υπό τάσιν (εις µέτρα)
1.500 6.600 15.000 20.000 22.000 35.000
0,15 0,36 0,70 0,76 0,78 0,93

∆ι’ ενδιαµέσους τάσεις ή απόστασις καθορίζεται δια γραµµικής παρεµβολής.

Άρθρον 5

Εργασίαι υπό τάσιν εις την τρίτην Περιοχήν Τάσεως 35000V και άνω απαγορεύονται.

Άρθρον 6

Η εργασία υπό τάσιν απαγορεύεται εις χώρους υποκειµένους εις πυρκαϊάν ή εκρήξεις, ως και υπό βροχήν.

Άρθρον 7

Πάσα διάταξις αντικειµένη εις τον παρόντα νόµον καταργείται.

Άρθρον 8

Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δηµοσιεύσεώς του δια της Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως.

Ο παρών νόµος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ’ Ηµών σήµερον κυρωθείς δηµοσιευθήτω δια της Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως Νόµος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 4 Σεπτεµβρίου 1975

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ∆. ΤΣΑΤΣΟΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΝΟΦΑΓΟΣ

Εθεωρήθη και ετέθη η µεγάλη του Κράτους σφραγίς. Εν Αθήναις τη 5 Σεπτεµβρίου 1975

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ