ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ FACΕBOOK (Ηλεκτρολογικές Ενημερώσεις) ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ LIKE

Παρασκευή, 10 Ιουνίου 2016

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ & ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Το θεσμικό πλαίσιο

Η ευθύνη κάθε επαγγελματία που παρέχει υπηρεσίες, ορίζεται στο Νόμο 2251/94 για την «Προστασία Καταναλωτή» όπως συμπληρώθηκε με το Ν. 3587/2007, άρθρο 8 όπου ρητά αναφέρεται ότι: «Ο παρέχων υπηρεσίες ευθύνεται για κάθε περιουσιακή ζημία ή ηθική βλάβη που προκάλεσε παράνομα και υπαίτια, με πράξη ή παράλειψή του, κατά την παροχή αυτών στον καταναλωτή».

Με το Προεδρικό Διάταγμα 108/2013 «Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και λειτουργίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα», Άρθρο 12, παράγραφος 6, "τα πρόσωπα που έχουν το δικαίωμα ελέγχου και σύνταξης Υ.Δ.Κ.Ε. (Υπεύθυνη Δήλωση Καλής Εκτέλεσης), οφείλουν να διαθέτουν την προβλεπόμενη στο άρθρο 24 του Ν. 3844/2010 Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης, η οποία μπορεί να είναι ατομική ή ομαδική, όπως αυτή αναφέρεται πριν από την παροχή της υπηρεσίας, στον αποδέκτη της υπηρεσίας μέσω του Ειδικού Εντύπου Πληροφοριών".

Με απλά λόγια, σύμφωνα με το νόμο αλλά και με τη διεθνή πρακτική, ο πελάτης πρέπει να είναι διασφαλισμένος για τις τυχόν ζημιές από λάθη ή παραλείψεις στο πλαίσιο των υπηρεσιών που του παρέχονται. Είναι προφανές πως αυτό ισχύει και στην περίπτωση του Ηλεκτρολόγου, οι υπηρεσίες του οποίου ενέχουν τον κίνδυνο σοβαρού ατυχήματος για σωματική βλάβη / θάνατο ή και υλικές ζημιές.

Επαγγελματική Ευθύνη Ηλεκτρολόγου

Σημειώνεται το παρακάτω κλασικό γενικής φύσεως παράδειγμα: Κάποιο χρονικό διάστημα μετά την ολοκλήρωση μίας ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και απομάκρυνση του Ηλεκτρολόγου, ο Πελάτης παραπονέθηκε / πρόβαλε αξίωση για ένα βραχυκύκλωμα που προκλήθηκε «από ευθύνη της εγκατάστασής μας» προκάλεσε σωματική  βλάβη ή θάνατο από ηλεκτροπληξία ή και καταστροφή σε τμήμα της ιδιοκτησίας του και προκύπτει θέμα αποζημίωσης.

Η ασφάλιση αφορά κάλυψη αξιώσεων αποζημίωσης για θετικές ή αποθετικές ζημιές (διαφυγόντα κέρδη, ηθική βλάβη - ψυχική οδύνη κ.λπ.) από λάθη ή παραλείψεις παροχής υπηρεσιών Ηλεκτρολόγου (στην εφαρμογή της νομοθεσίας και των ισχυόντων κανόνων που διέπουν την επαγγελματική του δραστηριότητα). Αναφερόμαστε στον Ηλεκτρολόγο, ο οποίος υπογράφει Μελέτη, επιβλέπει εργασίες ή / και υπογράφει το «καλώς έχει» των ηλεκτρολογικών εργασιών (π.χ. Πρωτόκολλο Ελέγχου, Τεχνική Έκθεση Παράδοσης Έργου, Υ.Δ.Κ.Ε., κ.λπ.) που έγιναν από δικό του συνεργείο ή από κάποιο άλλο εργολάβο ηλεκτρολόγο.

Η συγκεκριμένη Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης γίνεται σε ετήσια βάση και καλύπτει την ευθύνη του Ηλεκτρολόγου για τη συνολική δραστηριότητα που αναφέρεται σε παροχή υπηρεσιών, δηλαδή Μελέτη & Επίβλεψη. Ξεφεύγει από τις συνήθεις δυνατότητες της ασφαλιστικής αγοράς που μπορεί και καλύπτει τη σχετικά απλή και φτηνή Ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης Εργολάβου (παρακάτω αναλύουμε τη διαφορά μεταξύ 
Ασφάλισης Επαγγελματικής Ευθύνης και Ασφάλισης Γενικής Αστικής Ευθύνης).

«Ομαδική» ασφαλιστική κάλυψη:


Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 108/2013, στο Άρθρο 12, παράγραφος 6 αναφέρεται ότι «…. η ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης μπορεί να είναι ατομική ή ομαδική».

Σε ένα ομαδικό Ασφαλιστήριο ο Συμβαλλόμενος πληρώνει τα ασφάλιστρα και με κάποιο τρόπο τα επιμερίζει στους ονομαστικά Ασφαλισμένους και τα εισπράτει από τον καθένα ξεχωριστά. Είναι προφανές πως στην πράξη δεν είναι εφικτό να μιλάμε για κάποιο «ομαδικό» Ασφαλιστήριο.
Η συγκεκριμένη ασφάλιση είναι αυστηρά ατομική και γίνεται ονομαστικά  για τον κάθε ένα Ηλεκτρολόγο. Μπορεί όμως να χαρακτηριστεί «ομαδική» μια ασφάλιση σε ενιαία βάση με εγκεκριμένους αξιόπιστους όρους κάλυψης και με ευνοϊκό κόστος, με τη συνδρομή ασφαλσιτικού συμβούλου ο οποίος να διαθέτει κατάλληλη τεχνογνωσία και εμπειρία πάνω στο θέμα. Ίσως αυτό να είναι και η πλέον ενδεδειγμένη λύση.

Διαφορά μεταξύ Ασφάλισης Επαγγελματικής Ευθύνης και Ασφάλισης Γενικής Αστικής Ευθύνης.

Ερώτηση τον κο Σαρρή Γιώργο:

Υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη σε περίπτωση μη τήρησης της ηλεκτρολογικής Νομοθεσίας;

Απάντηση από τον κο Κουτίνα Γιώργο:

Η απάντηση είναι: ΝΑΙ. Και, η συγκεκριμένη ασφάλιση που κατά βάση ορίζεται ως: Αποζημίωση αξιώσεων για ζημιές που οφείλονται σε  αμέλεια, λάθος ή παράλειψη του Επαγγελματία σε ότι αφορά την τήρηση της Νομοθεσίας και των κανόνων της "τέχνης και της επιστήμης" του επαγγέλματός του.
Είναι προφανές πως η ασφάλιση δεν καλύπτει δόλο που συνιστά και σε περίπτωση θανατηφόρου δυστυχήματος, αυτεπάγγελτα διερευνάται ως ποινικό αδίκημα. Είναι επίσης προφανές πως όταν υπάρχει αξιόπιστη ασφαλιστική κάλυψη η οποία αποζημιώνει χωρίς δικαστικές διαδικασίες, η όποια ποινική διαδικασία "πέφτει στα μαλακά" για τον υπαίτιο Ηλεκτρολόγο.

πηγές: Γιώργος Κουτίνας-εμπειρογνόμωνας ασφαλίσεων και άρθρο του Κυριάκου Τσιφλάκου-διπλωματούχου Μηχανικού ΕΜΠ στην εφημερίδα <<Ο εγκαταστάτης>>